Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Autorzy: Sara Pawelska Patrycja Rychter Opiekunowie: mgr Magdalena Cieślak mgr Paulina Chłopkowska Zespół Szkół nr 1 im. Stefana Garczyńskiego ul. Powstańców.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Autorzy: Sara Pawelska Patrycja Rychter Opiekunowie: mgr Magdalena Cieślak mgr Paulina Chłopkowska Zespół Szkół nr 1 im. Stefana Garczyńskiego ul. Powstańców."— Zapis prezentacji:

1 Autorzy: Sara Pawelska Patrycja Rychter Opiekunowie: mgr Magdalena Cieślak mgr Paulina Chłopkowska Zespół Szkół nr 1 im. Stefana Garczyńskiego ul. Powstańców Wielkopolskich 43, 64-360 Zbąszyń Telefon: 68 384 61 68

2 Chrzest Polski w 966 roku był w rzeczywistości chrztem Mieszka I oraz jego dworu.

3 Według polskiego kronikarza Wincentego Kadłubka Mieszko I był,,ze wszystkich królów pierwszy i najdostojniejszy. Przez niego na tę naszą ojczyznę wylało się promienne światło nowej gwiazdy. Przez niego aż na dno naszego grzęzawiska spłynął zdrój tak wielkiej łaski”. Herb Piastów Symbole chrześcija ństwa

4 Na podjęcie decyzji przez ówczesnego władcę państwa polskiego o chrystianizacji kraju miała wpływ żona księcia – Dobrawa - czeska księżniczka z dynastii Przemyślidów.

5 Nie tylko małżeństwo z Dobrawą oraz sojusz z Czechami miały wpływ na przyjęcie Chrztu przez władcę Polan. inne przyczyn y ujednolicenie wiary poddanych i walka z pogaństwem ochrona kraju przed najazdami Cesarstwa Niemieckie go wzmocnienie pozycji państwa polskiego zwiększen ie autorytetu władcy

6 prawdopodobne miejsce Chrztu w 966 roku

7 Chrzest Mieszka I przyniósł Polanom pozytywne następstwa POLITYCZN E RELIGIJNE SPOŁECZN E KULTURAL NE GOSPODAR CZE

8 RELIGIJNE pokojowa chrystiani zacja społecze ństwa utworzeni e Archidiec ezji Poznańsk iej w 968 roku przybycie do państwa polskiego wykształcon ych duchownych stopniowe wznoszenie kościołów katolickich utworzenie Archidiecezji Gnieźnieński ej w 1000 r. rozwinięc ie się organiza cji kościelne j

9 Biskupstwo Gnieźnieńskie zostało oddane pod opiekę i zwierzchnictwo papieża jeszcze za życia Mieszka I. Decyzja władcy spisana w dokumencie Dagome iudex wystawionym w języku łacińskim ok. 991 roku, miała znaczący wpływ na przyszłość kraju.

10 SPOŁECZN E powstawanie pierwszych szkół prowadzonych przez zakonników zjednoczeni e społeczeńst wa Polan stopniowy rozwój i powiększa nie się miast początek nauczania ludności i zwalczania analfabetyzm u intelektual ny rozwój ludności

11 POLITYCZNE wspólna polityka z Czecha mi ochrona zachodniej granicy państwa przed najazdami wspólna walka z Niemcami przeciwko Wieletom dołączenie do kręgu państw europejskich, w których dominowało chrześcijaństw o zwiększenie autorytetu Mieszka I wśród poddanych oraz poza granicami państwa wzmocnieni e pozycji Polski na arenie międzynaro dowej

12 KULTURALN E rozpoczęcie wznoszenia budynków sakralnych szerzenie kultury zachodnio- europejskiej oraz śródziemnom orskiej upowszechnia nie się łaciny

13 GOSPODARCZE zawieranie nowych kontaktów międzynarod owych oraz stosunków dyplomatycz nych rozwój budowni ctwa rozwój gospodarki rolnej

14 Proces chrystianizacji państwa polskiego został zakończony w pełni pod koniec XIII wieku. Milenium Chrztu Polski przypadło na rok 1966. Był to trudny czas dla katolików, żyjących w PRL-u. Nie przeszkodziło to jednak w uczczeniu tego wielkiego wydarzenia.

15 Praca duchownych, towarzysząca Millennium Chrztu, zakończyła się uroczystościami na Jasnej Górze 3 maja 1966 roku. W tym dniu zawierzono Matce Bożej polski naród na kolejne 1000 lat.

16 Po pięćdziesięciu latach pasterze Kościoła wraz ze zgromadzonymi wiernymi ponowią ten akt na Jasnej Górze 3 maja 2016 roku, zawierzając Polaków w Ojczyźnie i poza jej granicami naszej duchowej Matce i Królowej.

17 Dowiat J., Chrzest Polski, Warszawa 1997. Kłoczkowski J, Dzieje chrześcijaństwa polskiego, Warszawa 2000. Łomiański H., Początki Polski, t.1-6, Warszawa 1964- 1985. Mistrz Wincenty(tzw. Kadłubek), Kronika polska, przeł. i oprac. B. Kurbis, Wrocław 1992. Topolski J., Historia Polski, Poznań 2004. Wyrozumski J., Historia Polski do roku 1505, Warszawa 1985. www.buffaloah.com www.encyklopedia.pwn.pl www.historia.newsweek.pl www.national-geographic.pl www.polskiedzieje.pl http://ulub.pl/szukaj.html?q=bogurodzica www.jci.jasnagora.pl


Pobierz ppt "Autorzy: Sara Pawelska Patrycja Rychter Opiekunowie: mgr Magdalena Cieślak mgr Paulina Chłopkowska Zespół Szkół nr 1 im. Stefana Garczyńskiego ul. Powstańców."

Podobne prezentacje


Reklamy Google