Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

U SŁUGI D ORADZTWA W Z AKRESIE U SŁUG I D OTACJI I NWESTYCYJNYCH U SŁUGI DORADZTWA W ZAKRESIE U LG I D OTACJI I NWESTYCYJNYCH Wsparcie z Funduszy Strukturalnych.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "U SŁUGI D ORADZTWA W Z AKRESIE U SŁUG I D OTACJI I NWESTYCYJNYCH U SŁUGI DORADZTWA W ZAKRESIE U LG I D OTACJI I NWESTYCYJNYCH Wsparcie z Funduszy Strukturalnych."— Zapis prezentacji:

1 U SŁUGI D ORADZTWA W Z AKRESIE U SŁUG I D OTACJI I NWESTYCYJNYCH U SŁUGI DORADZTWA W ZAKRESIE U LG I D OTACJI I NWESTYCYJNYCH Wsparcie z Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej na lata 2007 – 2013 W ROCŁAW, 15 MAJA 2007 r.

2 2 Plan prezentacji 1. Pomoc publiczna 2. Regionalny Program Operacyjny dla województwa dolnośląskiego 3. Dotacje na nowe inwestycje i działania B+R 4. Dotacje na ochronę środowiska 5. Dotacje na szkolenia

3 3 1. Pomoc publiczna

4 4 Możliwości uzyskania wsparcia w Polsce – intensywność pomocy regionalnej Firmy mogą korzystać z różnego rodzaju pomocy publicznej, jednakże całkowita pomoc na inwestycję nie może przekroczyć limitów obliczonych jako maksymalna intensywność pomocy regionalnej pomnożona przez wartość kosztów inwestycji kwalifikujących się do wsparcia lub dwuletnich kosztów nowoutworzonych miejsc pracy powstałych w wyniku realizacji nowej inwestycji Warszawa do 31 grudnia 2010od 1 stycznia 2011 Legenda Maksymalna intensywność wsparcia: 50% 40% 30% Warszawa

5 5 Fundusze strukturalne Fundusze strukturalne wspierają regiony, w których PKB per capita jest niższe niż 75% średniego poziomu PKB w UE Wsparcie dostępne dla Polski w latach 2007-2013 – ponad 67 mld EUR (90 mld EUR włączając środki krajowe) Nowe programy wsparcia są obecnie w trakcie procesu legislacyjnego Pierwsze rundy składania wniosków o wsparcie są spodziewane na początku 2008 r. Zgodnie z nowymi przepisami można ubiegać się o wsparcie w następujących obszarach: –nowe inwestycje, –innowacje, –ochrona środowiska, –projekty badawczo-rozwojowe, –szkolenia, etc. Przed rozpoczęciem prac projektowych nad nową inwestycją należy złożyć wniosek o wsparcie oraz uzyskać wstępne potwierdzenie kwalifikowalności projektu

6 6 Wytyczne w sprawie krajowej pomocy regionalnej 2007 – 2013 – wybrane regulacje Zgodnie z nowymi Wytycznymi w sprawie krajowej pomocy regionalnej na lata 2007 – 2013 –inwestycja może się rozpocząć wyłącznie wtedy, gdy beneficjent przed rozpoczęciem prac nad realizacją projektu złożył wniosek o przyznanie pomocy, a organ odpowiedzialny za zarządzanie programem potwierdził następnie na piśmie, że projekt z zastrzeżeniem szczegółowej weryfikacji wniosku, zasadniczo kwalifikuje się do pomocy ponieważ spełnia kryteria określone w programie* –‘rozpoczęcie prac’ oznacza rozpoczęcie robót budowlanych lub pierwsze zobowiązanie firmy do zamówienia urządzeń, pomijając wstępne analizy wykonalności –z wyjątkiem MSP i przejęć aktywa zakupywane w ramach inwestycji muszą być nowe * w przypadku pomocy podlegającej obowiązkowi indywidualnego zgłoszenia i zatwierdzenia przez Komisję Europejską, potwierdzenie faktu kwalifikowania się do pomocy musi zostać uzależnione od decyzji Komisji Europejskiej zatwierdzającej pomoc

7 7 2. Regionalny Program Operacyjny Woj. Dolnośląskiego

8 8 Środki dostępne w ramach RPO województwa dolnośląskiego PriorytetDostępne środki (EUR) 1. Przedsiębiorstwa i innowacyjność461 012 039 2. Społeczeństwo informacyjne119 887 262 3. Transport274 254 519 4. Środowisko i bezpieczeństwo ekologiczne154 609 177 5. Energetyka48 044 106 6. Turystyka84 864 074 7. Kultura53 664 904 8. Edukacja122 476 677 9. Zdrowie67 062 462 10. Miasta135 705 361 Suma1 522 580 580

9 9 Priorytet 1: Wzrost konkurencyjności dolnośląskich przedsiębiorców Realizowane formy wsparcia: –bezpośrednie wsparcie inwestycyjne (poprzez dotacje) dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (wartość projektu do 2 mln EUR) przy czym preferowane będą projekty inwestycyjne:  wspierające innowacyjność produktową i procesową  wdrażające technologie informacyjne  dostosowujące przedsiębiorstwa do wymogów prawa w zakresie ochrony środowiska  zwiększające atrakcyjność turystyczną regionu  realizowane w ramach regionalnej sieci współpracy –bezpośrednie wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw w zakresie działalności badawczo-rozwojowej, poprzez zakup środków trwałych związanych z prowadzeniem prac B+R w przedsiębiorstwach (wartość projektu do 50 tys. euro)

10 10 Priorytet 1: Wzrost konkurencyjności dolnośląskich przedsiębiorców Realizowane formy wsparcia (cd) –wsparcie dla odnawialnych instrumentów finansowanych dla MŚP, szczególnie takich jak regionalne i lokalne fundusze pożyczkowe i poręczeniowe. –przewiduje się zastosowanie dotacji inwestycyjnych dla Uzdrowiskowych Spółek Skarbu Państwa i innych przedsiębiorstw (bez względu na ich wielkość) zlokalizowanych w miejscowościach uzdrowiskowych, które prowadzą podobną działalność Budżet Priorytetu (mln EUR): 461 Beneficjenci (m.in.): –przedsiębiorcy –szkoły wyższe –jednostki naukowe –podmioty, w których udział większościowy posiadają jednostki sektora finansów publicznych –organizacje pozarządowe –Instytucje Otoczenia Biznesu (nie nastawione na zysk).

11 11 Priorytet 5: Regionalna infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku Wspierane projekty: –wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych, ze szczególnym uwzględnieniem elektrowni wodnych; –przebudowa istniejącej sieci dystrybucji energii elektrycznej średniego napięcia. Działania te będą realizowane głównie na obszarach wiejskich i małych miast oraz prowadzone będą w oparciu o ocenę stanu technicznego sieci; –budowa nowych sieci dystrybucji energii elektrycznej średniego napięcia wyłącznie w celu zapewnienia niezbędnych potrzeb terenów inwestycyjnych oraz społecznego budownictwa mieszkaniowego na obszarach wiejskich i małych miast; –budowa, przebudowa lub rozbudowa oraz wyposażenie ciepłowni w celu poprawy ich sprawności energetycznej. Preferowane będą ciepłownie wykorzystujące odnawialne i alternatywne źródła energii (np. biomasa, energia geotermalna, gaz);

12 12 Priorytet 5: Regionalna infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku Wspierane projekty (cd) –budowa i rozbudowa sieci dystrybucji ciepła; –budowa i rozbudowa gazowych sieci dystrybucji gazu w celu większego upowszechnienia tego źródła energii, zwłaszcza dla celów grzewczych. Preferowane będą inwestycje prowadzące do obniżenia niskiej emisji na terenach atrakcyjnych turystycznie i w uzdrowiskach. Budżet priorytetu (mln EUR): 48 Beneficjenci (m.in.): –przedsiębiorcy –podmioty gospodarcze sektora energetyki –jednostki samorządu terytorialnego –związki, porozumienia i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego

13 13 Priorytet 6: Wykorzystanie i promocja dolnośląskiego potencjału turystycznego i uzdrowiskowego Budżet priorytetu (mln EUR): 84 Wspierane projekty: –„Turystyka uzdrowiskowa” (np. odbudowa i renowacja architektury zdrojowej; rewitalizacja parków wraz z istniejącymi na ich terenie obiektami, odbudowa, budowa i rozbudowa oraz wyposażenie pijalni wód, promowanie dolnośląskiego produktu uzdrowiskowego); –„Turystyka kulturowa” (np. rozwój infrastruktury turystycznej, przedsięwzięcia promocyjne); –„Turystyka biznesowa” (np. tworzenie i rozwój centrów wystawienniczych, promocja regionu); –„Turystyka aktywna” (np. rozwój infrastruktury do aktywnych form turystyki). Beneficjenci (m.in.): –jednostki samorządu terytorialnego; –związki, porozumienia i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego; –regionalne i lokalne organizacje turystyczne non-profit; –publiczne szkoły wyższe; –organizacje pozarządowe; –przedsiębiorcy.

14 14 Priorytet 9: Modernizacja infrastruktury ochrony zdrowia na Dolnym Śląsku Budżet priorytetu (mln EUR): 68 Wspierane projekty: –modernizacja istniejących obiektów w celu przyspieszenia dostosowywania ich do obowiązujących przepisów prawa –wyposażenie placówek służby zdrowia w aparaturę i sprzęt medyczny –wdrażanie informatycznych systemów w zakresie zarządzania oraz udostępniania informacji obywatelom Beneficjenci (m.in.): –jednostki samorządu terytorialnego –przedsiębiorcy

15 15 3. Dotacje na nowe inwestycje i działania B+R

16 16 Wsparcie działań B+R Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Działanie 1.4 Wsparcie projektów celowych Budżet Priorytetu (mln EUR): 390 Działania: –projekty badawcze w priorytetowych obszarach nauki i technologii, –projekty badawcze ukierunkowane na bezpośrednie zastosowanie w praktyce; –projekty celowe, tj. projekty obejmujące przedsięwzięcia techniczne, technologiczne lub organizacyjne, realizowane przez podmioty mające zdolność do bezpośredniego zastosowania wyników projektu w praktyce:  badania stosowane,  brace rozwojowe,  badania przemysłowe,  badania przedkonkurencyjne, –wsparcie ochrony własności przemysłowej tworzonej w ośrodkach badawczych mających siedzibę w Polsce w wyniku prac B+R dofinansowanych z budżetu nauki. Działanie realizowane jest komplementarnie z Działaniem 4.1 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R

17 17 Kredyt technologiczny Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Działanie 4.3 Kredyt technologiczny Budżet Priorytetu (mln EUR): 409 Kredyt przeznaczony na finansowanie inwestycji technologicznych tj.: –zakupu nowej technologii, jej wdrożenia i uruchomienia w oparciu o nią produkcji nowych / zmodernizowanych wyrobów lub świadczenia nowych / zmodernizowanych usług, lub –wdrożenia własnej nowej technologii i uruchomienia w oparciu o nią produkcji nowych / zmodernizowanych wyrobów lub świadczenia nowych / zmodernizowanych usług Za nową technologię uważa się wiedzę technologiczną w postaci wartości niematerialnych i prawnych, w szczególności wyniki badań naukowych i prac rozwojowych, która umożliwia wytwarzanie nowych lub udoskonalonych wyrobów lub usług i która nie jest stosowana na świecie dłużej niż 3 lata Do 1 mln EUR kwoty kredytu może zostać umorzone

18 18 Wsparcie inwestycji Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Działanie 4.4 – Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym –działanie polega na wsparciu przedsiębiorstw produkcyjnych i usługowych w zakresie nowych inwestycji oraz niezbędnych dla ich realizacji projektów doradczych i szkoleniowych, obejmujących nabycie rozwiązań technologicznych / organizacyjnych stosowanych w Polsce nie dłużej niż 3 lata –budżet działania (mln EUR): 1 420 –wspierane projekty powinny umożliwiać:  zastosowanie nowych rozwiązań technologicznych w produkcji i usługach, w tym prowadzących do zmniejszenia szkodliwego oddziaływania na środowisko oraz  wprowadzenie nowych, dodatkowych produktów lub zasadniczej zmiany dotychczasowego procesu produkcyjnego

19 19 Wsparcie inwestycji Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Działanie 4.4 – Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym MINIMUMMAXIMUM Wartość projektu2 mln EUR40 mln EUR Wysokość wsparcia: część inwestycyjna część szkoleniowa - 85% maksymalnej intensywności pomocy regionalnej 35% kosztów kwalifikowanych dla dużych przedsiębiorstw 45% kosztów kwalifikowanych dla MSP Wartość wsparcia: część inwestycyjna część szkoleniowa 0,6 mln EUR 28 mln EUR 1 mln EUR

20 20 Wsparcie inwestycji Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Działanie 4.4 – Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym –75% środków zostanie przeznaczone na wsparcie projektów z sektora MSP –wnioskodawca przesyła (drogą elektroniczną) wstępny opis projektu, a po jego akceptacji – wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami (w wersji papierowej i elektronicznej) –wnioski poddane są procedurze konkursowej –proces oceny trwa ok. 3 miesięcy i obejmuje:  ocenę formalną  ocenę ekonomiczną (wyłącznie, jeśli wnioskodawca nie posiada promesy / umowy kredytowej)  ocenę merytoryczną –wniosek musi spełniać 100% kryteriów wejścia oraz min. 30% kryteriów oceny projektu

21 21 Wsparcie inwestycji Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Działanie 4.4 – Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym Kryteria wejścia –projekt dotyczy inwestycji początkowej związanej z powstaniem nowego lub znacząco ulepszonego produktu / usługi lub zasadniczej zmiany dotychczasowego procesu produkcyjnego –wg. badań rynku istnieje popyt na nowy produkt lub usługę –wnioskodawca posiada zdolność finansową i techniczną do realizacji projektu –wnioskodawca dysponuje licencjami, pozwoleniami, koncesjami niezbędnymi do realizacji inwestycji –wykorzystane rozwiązania są stosowane w Polsce nie dłużej niż 3 lata –zgodność projektu z politykami horyzontalnymi UE (ochrona środowiska, równość szans, konkurencyjność)

22 22 Wsparcie inwestycji Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Działanie 4.4 – Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym Kryteria oceny projektu –nowy produkt lub usługa nie jest znana na rynku międzynarodowym dłużej niż 3 lata –wdrożenie technologii znanej i stosowanej na świecie krócej niż 3 lata –doświadczenie we wdrażaniu rozwiązań innowacyjnych –wzrost eksportu 3 lata po zakończeniu projektu – powyżej 20% –nowe rozwiązania organizacyjne prowadzące do poprawy produktywności i efektywności –technologia użyta w projekcie zostanie objęta procesem ochrony praw własności przemysłowej –prawo własności przemysłowej stosowane w inwestycji zarejestrowane w Polsce lub zagranicą –wykorzystano wyniki prac B i R –utworzono własny dział B i R lub nawiązano współpracę z jednostką B i R –pomyślna realizacja projektu dofinansowanego ze środków UE w ostatnich 3 latach –wnioskodawca z sektora MSP –certyfikaty jakości i zarządzania środowiskiem lub czystej produkcji –pozytywny wpływ na środowisko, równość szans, rozwój społeczeństwa informacyjnego lub BHP

23 23 Wsparcie inwestycji Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Działanie 4.5 – Wsparcie inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki –poprawa pozycji konkurencyjnej gospodarki poprzez zwiększenie liczby inwestycji o dużym potencjale innowacyjnym w sektorach produkcyjnym i nowoczesnych usług –budżet działania (mln EUR): 1 054 (na lata 2007 – 2013) –wspierane projekty powinny spełniać następujące warunki:  nowe inwestycje o charakterze innowacyjnym, których koszty kwalifikowane są nie mniejsze niż 40 mln EUR i wzrost zatrudnienia netto jest nie mniejszy niż 400 osób lub  nowe inwestycje typu: centra usług wspólnych, centra IT – wzrost zatrudnienia netto jest nie mniejszy niż 200 osób lub  nowe inwestycje typu centra badawczo-rozwojowe – wzrost zatrudnienia netto jest nie mniejszy niż 20 osób –maksymalna wysokość wsparcia – 85% maksymalnej intensywności pomocy regionalnej

24 24 Paszport do eksportu Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Działanie 6.1 Paszport do eksportu Budżet priorytetu (mln EUR): 92 Instrument wsparcia: doradztwo i pomoc w promocji przedsiębiorstwa Program obejmuje następujący pakiet usług dla przedsiębiorców: –Obowiązkowe doradztwo obejmujące 30 godzin nieodpłatnego konsultingu –Do wyboru co najmniej 3 z poniższych instrumentów:  wykonanie indywidualnych badań i ekspertyz, dotyczących możliwości wprowadzenia towarów i usług oferowanych przez wnioskodawcę na rynki zagraniczne lub zwiększenia sprzedaży tych towarów i usług za granicą  promocję przedsiębiorcy na rynku docelowym, w tym przygotowanie, druk i emisja materiałów promocyjnych, udział w targach i misjach gospodarczych za granicą  wyszukiwanie i dobór partnerów na rynkach docelowych, w tym poprzez dofinansowanie opłat związanych z dostępem do baz danych zagranicznych organizacji zrzeszających przedsiębiorców w danej branży  uzyskanie certyfikatów wyrobu wymaganych na danym rynku docelowym

25 25 4. Dotacje na ochronę środowiska

26 26 Wsparcie systemów zarządzania środowiskowego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Działanie 4.1 Wsparcie systemów zarządzania środowiskowego Beneficjenci: duże przedsiębiorstwa Budżet Działania (kwota z EFRR w mln EUR) 10,0* Cel: Rozpowszechnienie systemów zarządzania środowiskowego objętych certyfikacją Rodzaje projektów (m.in.): –wykonanie audytu niezbędnego dla uzyskania certyfikatu, –projekty dostosowawcze dla przedsiębiorstw, warunkujące uzyskanie certyfikatu, –wsparcie projektów uzyskania eko-znaków dla produktów oraz wprowadzenia eko- etykiet _____ *środki krajowe i UE wg projektu PO I i Ś z dnia 1.08.2006

27 27 Wdrażanie BAT Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Działanie 4.3 Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie wdrażania Najlepszych Dostępnych Technik (BAT) Beneficjenci: przedsiębiorcy Budżet Działania (kwota z EFRR w mln EUR) 30,0** Cel: Zapobieganie powstawaniu i redukcja zanieczyszczeń różnych komponentów środowiska poprzez dostosowanie istniejących instalacji do wymogów BAT Rodzaje projektów: –wsparcie inwestycji pozwalających przedsiębiorcy wdrożyć BAT*** _____ **środki krajowe i UE wg projektu PO I i Ś z dnia 1.08.2006 *** instalacja, której ma dotyczyć inwestycja, powinna podlegać przepisom rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 26 lipca 2002 r. w sprawie instalacji, które mogą powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz. U. 2002 Nr 122, poz. 1055)

28 28 Gospodarka wodno-ściekowa Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Działanie 4.4 Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie gospodarki wodno-ściekowej Beneficjenci: duże przedsiębiorstwa –Budżet Działania (kwota z EFRR w mln EUR) 50,0* Cel: Ograniczanie ładunku zanieczyszczeń (w szczególności substancji niebezpiecznych) odprowadzanych przez przemysł do środowiska wodnego oraz zmniejszenie ilości nieoczyszczonych ścieków przemysłowych odprowadzanych do wód lub do ziemi Rodzaje projektów: –wsparcie inwestycji mających na celu zmniejszenie zużycia wody oraz ilości substancji niebezpiecznych odprowadzanych wraz ze ściekami; –wsparcie budowy lub modernizacji oczyszczalni ścieków przemysłowych. *środki krajowe i UE wg projektu PO I i Ś z dnia 1.08.2006

29 29 Ochrona powietrza Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Działanie 4.5 Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie ochrony powietrza Beneficjenci: podmioty prowadzące inwestycje związane z instalacjami wskazanymi na liście w Traktacie Akcesyjnym Budżet Działania (kwota z EFRR w mln EUR) 50,0* Cel: Poprawa jakości powietrza poprzez obniżenie wielkości emisji substancji zanieczyszczających z obiektów spalania paliw o mocy większej od 50 MW Rodzaje projektów: –wsparcie modernizacji lub rozbudowy obiektów spalania paliw i systemów ciepłowniczych, –wsparcie wyposażenia obiektów spalania w instalacje do ograniczenia emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych; –konwersja obiektów spalania na rozwiązania przyjazne środowisku _____ *środki krajowe i UE wg projektu PO I i Ś z dnia 1.08.2006

30 30 Odzysk i unieszkodliwianie odpadów poużytkowych lub niebezpiecznych Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Działanie 4.6 Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie odzysku i unieszkodliwiania odpadów poużytkowych lub niebezpiecznych Beneficjenci: duże przedsiębiorstwa Budżet Działania (kwota z EFRR w mln EUR) 30,0* Cel: Zwiększenie udziału odpadów poużytkowych i niebezpiecznych podlegających odzyskowi i prawidłowemu unieszkodliwianiu Rodzaje projektów: –wsparcie budowy, rozbudowy lub modernizacji instalacji do odzysku, w tym recyklingu lub unieszkodliwiania ww. odpadów, ze szczególnym uwzględnieniem obiektów, które mogą pełnić funkcje usługowe, zgodnie z krajowym i wojewódzkimi planami gospodarki odpadami, dla położonych w pobliżu jednostek gospodarczych, które nie mogą uniknąć wytwarzania odpadów; –wsparcie rozbudowy lub modernizacji obiektów do przekształcania odpadów w celu ułatwienia magazynowania i transportu odpadów oraz ich przygotowania do odzysku lub unieszkodliwiania *środki krajowe i UE wg projektu PO I i Ś z dnia 1.08.2006

31 31 Wsparcie inwestycji dotyczących wykorzystania odnawialnych źródeł energii Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Oś priorytetowa X – Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku –cel główny: poprawa bezpieczeństwa energetycznego państwa w zakresie oddziaływania sektora energetyki na środowisko –cel szczegółowy: wzrost wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych, w tym biopaliw –budżet osi priorytetowej (mln EUR): 1 373 (na lata 2007 – 2013) –beneficjenci:  przedsiębiorcy i ich związki  podmioty sektora finansów publicznych  organizacje pozarządowe i ich związki  kościoły i związki wyznaniowe

32 32 Wsparcie inwestycji dotyczących wykorzystania odnawialnych źródeł energii Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Oś priorytetowa X – Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku –Działanie 10.4 Wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych Cel: wzrost wykorzystania źródeł odnawialnych do produkcji energii elektrycznej i cieplnej –Działanie 10.5 Wytwarzanie biopaliw ze źródeł odnawialnych Cel: ograniczenie emisji zanieczyszczeń wynikających ze spalania paliw płynnych poprzez zwiększenie produkcji biopaliw –Działanie 10.6 Rozwój przemysłu dla OZE Cel: ułatwienie rozwoju energetyki odnawialnej poprzez rozwój przemysłu produkującego urządzenia służące do wytwarzania paliw i energii ze źródeł odnawialnych –Działanie 10.7 Sieci ułatwiające odbiór energii ze źródeł odnawialnych Cel: ułatwienie rozwoju energetyki odnawialnej poprzez budowę sieci umożliwiających odbiór energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych

33 33 5. Dotacje na szkolenia

34 34 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie 2.1 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki Budżet działania (mln EUR): 504 Cel: Podnoszenie i dostosowywanie do wymogów gospodarki kwalifikacji pracowników i przedsiębiorców Typy wspieranych projektów: –Szkolenia i studia podyplomowe  ogólnopolskie i ponadregionalne zamknięte projekty szkoleń (ogólnych i specjalistycznych) i doradztwa dla firm przygotowane w oparciu o indywidualne strategie rozwoju firm  ogólnopolskie i ponadregionalne otwarte projekty szkoleń (ogólnych i specjalistycznych) i doradztwa dla pracowników przedsiębiorstw delegowanych przez pracodawców  studia podyplomowe dla pracowników przedsiębiorstw delegowanych przez pracodawców –Partnerstwo na rzecz promocji podnoszenia kwalifikacji zawodowych  projekty ponadregionalne dotyczące promowania podnoszenia kwalifikacji zawodowych realizowane w partnerstwie m.in. przez organizacje pracodawców i związki zawodowe

35 35 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Budżet priorytetu (mln EUR): 1 271 Cel: Podniesienie i dostosowanie kwalifikacji i umiejętności osób pracujących do potrzeb regionalnej gospodarki Typy wspieranych projektów (m.in.): –wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw  szkolenia zamknięte (ogólne i specjalistyczne) oraz doradztwo związane ze szkoleniami dla kadr zarządzających i pracowników przedsiębiorstw  szkolenia otwarte (ogólne i specjalistyczne) oraz doradztwo związane ze szkoleniami dla kadr zarządzających i pracowników przedsiębiorstw, w zakresie m.in.: zarządzania, identyfikacji potrzeb w zakresie kwalifikacji pracowników, organizacji pracy, zarządzania BHP, elastycznych form pracy  doradztwo dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), w tym dla osób samozatrudnionych, w zakresie m.in. ekonomii, finansów lub rachunkowości  wsparcie dla pracodawców przechodzących procesy adaptacyjne i modernizacyjne w realizacji programów zwolnień monitorowanych (outplacement)

36 © 2007 Ernst & Young All Rights Reserved. Ernst & Young is a registered trademark. www.ey.com/pl E RNST & Y OUNG Joanna Sztefko Menedżer Dział Ulg i Dotacji Inwestycyjnych Tel.:+48 12 424 3216 Fax:+48 12 424 3201 E-mail: Joanna.Sztefko@pl.ey.com Paweł Tynel Menedżer Dział Ulg i Dotacji Inwestycyjnych Tel.:+48 22 557 75 64 Fax:+48 22 557 70 01 E-mail: Pawel.Tynel@pl.ey.com


Pobierz ppt "U SŁUGI D ORADZTWA W Z AKRESIE U SŁUG I D OTACJI I NWESTYCYJNYCH U SŁUGI DORADZTWA W ZAKRESIE U LG I D OTACJI I NWESTYCYJNYCH Wsparcie z Funduszy Strukturalnych."

Podobne prezentacje


Reklamy Google