Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Doradztwa Zawodowego i dla Dzieci z Wadami Rozwojowymi w Łodzi al. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Doradztwa Zawodowego i dla Dzieci z Wadami Rozwojowymi w Łodzi al. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego."— Zapis prezentacji:

1 Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Doradztwa Zawodowego i dla Dzieci z Wadami Rozwojowymi w Łodzi al. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego 86 tel.0-42 688-20-70 www.doradztwo.edu.lodz.pl e- mail: doradztwo.lodz@gmail.com czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-18.00 www.doradztwo.edu.lodz.pldoradztwo.lodz@gmail.com

2 Poradnia mieści się w budynku Pałacu Młodzieży na Retkini. Dojazd:  tramwajami linii: 10, 12, 14 (al. Wyszyńskiego).  autobusami linii: 69, 76, 86, 98 (ul. Maratońska). PAŁAC MŁODZIEŻY A 69, 76, 86, 98 T 10, 12, 14

3 Siedziba Poradni w Pałacu Młodzieży im. Juliana Tuwima

4 Ściana promocyjna dla placówek zajmujących się dziećmi niepełnosprawnymi

5 Poradnia - poczekalnia

6 Poradnia SekretariatGabinet Dyrektora Poradni

7 Budynek jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, dzięki złamanym barierom architektonicznym.

8 Winda dla osób niepełnosprawnych

9 Na naszych klientów czekają estetyczne i dobrze wyposażone sale i gabinety. W razie potrzeby prowadzimy działania na terenie szkół, placówek oraz w domach rodzinnych.

10 Nasza Poradnia to zespół specjalistów i doradców oferujących naszym klientom wszechstronne, interdyscyplinarne wsparcie i pomoc. Popularyzujemy wiedzę psychologiczną, pedagogiczną i socjologiczną przyczyniając się do kształtowania środowiska bardziej sprzyjającego realizacji potrzeb osób niepełnosprawnych.

11 W Poradni pomocy i wsparcia udzielają:  psycholodzy- specjaliści z zakresu psychologii: - klinicznej, - wychowawczej, - doradztwa zawodowego.  pedagodzy –specjaliści z zakresu: - surdopedagogiki, - tyflopedagogiki, - oligofrenopedagogiki, - terapii korekcyjnej, - pedagogiki resocjalizacyjnej.

12 W Poradni pomocy i wsparcia udzielają:  logopedzi, w tym neurologopedzi,  doradcy zawodowi,  lekarze konsultanci, specjaliści z zakresu: -badań profilaktycznych, -chorób wewnętrznych, -ortopedii, -okulistyki, -otolaryngologii, -psychiatrii dziecięcej i młodzieżowej.

13 Nasze działania adresujemy do:  dzieci i młodzieży, szczególnie z odchyleniami w stanie zdrowia i niepełnosprawnej,  rodziców,  nauczycieli,  pedagogów,  wychowawców.

14 Pracujemy w dwóch działach:  Dział Wad Rozwojowych zajmuje się pomocą psychologiczną, pedagogiczną i logopedyczną dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnością i zagrożonej nieprawidłowym rozwojem oraz udziela kompleksowego, specjalistycznego wsparcia rodzinie i osobom pracującym na rzecz podopiecznych Poradni.  Dział Doradztwa Zawodowego zajmuje się udzielaniem pomocy w dokonywaniu wyboru kierunku kształcenia, zawodu i w planowaniu kariery zawodowej oraz wspieraniem rozwoju osobistego młodzieży, szczególnie z odchyleniami w stanie zdrowia. Wspiera nauczycieli przedszkoli, szkół i placówek w planowaniu i realizacji zadań z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego.

15 Przyjmujemy dzieci i młodzież:  niepełnosprawną intelektualnie, ruchowo, słabo słyszącą i niesłyszącą, słabo widzącą i niewidzącą, z autyzmem, z zespołem Aspergera i z innymi zaburzeniami rozwojowymi, zagrożoną niedostosowaniem społecznym,  młodzież gimnazjalną i ponadgimnazjalną z odchyleniami w stanie zdrowia,  młodzież gimnazjalną ze szkół ogólnodostępnych i specjalnych na konsultacje w sprawie wyboru kierunku kształcenia i zawodu.

16 Nasz główny cel- pomoc dzieciom i młodzieży osiągamy podejmując działania profilaktyczne, diagnostyczne, doradcze i terapeutyczne:  zmierzające do podnoszenia poziomu funkcjonowania jednostki w jej najbliższym środowisku i w społeczeństwie,  wspierające rozwój z wykorzystaniem potencjału tkwiącego w kliencie,  wspierające wybór optymalnej ścieżki edukacyjnej w kontekście przyszłej kariery życiowej.

17 W naszej Poradni wykonujemy:  diagnostyczne badania: psychologiczne -obejmujące m.in. ocenę poziomu rozwoju intelektualnego, psychoruchowego, poziomu dojrzałości społecznej, osobowości, diagnozę funkcjonalną oraz ocenę zainteresowań i preferencji zawodowych, pedagogiczne -obejmujące m.in. ocenę poziomu dojrzałości szkolnej, umiejętności szkolnych, sprawności grafomotorycznej oraz percepcji słuchowej i wzrokowej, logopedyczne -obejmujące m.in. ocenę artykulacji, sprawności narządów artykulacyjnych oraz zasobu słowno- pojęciowego mowy czynnej.

18 W naszej Poradni wykonujemy:  przesiewowe badania słuchu, wzroku i mowy,  konsultacje medyczne: internistyczne, profilaktyki medycznej i medycyny pracy, okulistyczne, ortopedyczne, otolaryngologiczne, psychiatryczne.

19 W Poradni prowadzimy terapię:  psychologiczną w tym terapię w nurcie NLP i ericsonowskim,  pedagogiczną w tym surdopedagogiczną, ukierunkowane na rozwijanie funkcji percepcyjno-motorycznych, stymulację procesów poznawczych, podnoszenie poziomu umiejętności szkolnych,

20 W Poradni prowadzimy terapię:  dzieci słabo widzących i niewidomych ukierunkowaną na rozwijanie umiejętności posługiwania się wzrokiem, orientację i poruszanie się w przestrzeni,  logopedyczną ukierunkowaną na kształtowanie i rozwijanie mowy, korygowanie wad wymowy,  wielokierunkową terapię dziecka z niepłynnością mówienia z wykorzystaniem korektora mowy.

21 W Poradni podejmuje się działalność profilaktyczną obejmującą m.in.  wczesną stymulację rozwoju dzieci zagrożonych niepełnosprawnością i z zaburzeniami rozwojowymi,  trening umiejętności wychowawczych w ramach „Szkoły dla rodziców i wychowawców” wg programu Joanny Sakowskiej.

22 Poradnia prowadzi poradnictwo i orientację zawodową w formie:  indywidualnych porad edukacyjno- zawodowych dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych oraz ich rodziców,  konsultacji dla nauczycieli, pedagogów zajmujących się doradztwem zawodowym w szkole,  grupowych zajęć warsztatowych dla grup klasowych dotyczących planowania i podejmowania decyzji edukacyjno-zawodowych

23 Poradnia współpracuje z przedszkolami, szkołami i placówkami w zakresie udzielania i organizowania pomocy psychologiczno- pedagogicznej poprzez:  współpracę przy opracowywaniu i realizowaniu indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych oraz planów działań wspierających,  udzielanie pomocy w rozwiązywaniu problemów dydaktyczno-wychowawczych.

24 Dla dzieci i młodzieży objętej naszą opieką orzekamy:  o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na: dysfunkcję narządu ruchu, w tym afazję, niepełnosprawność intelektualną, wady słuchu, wady wzroku, autyzm, w tym zespół Aspergera zagrożenie niedostosowaniem społecznym.  o potrzebie indywidualnego nauczania dla uczniów, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły.

25 Poradnia wydaje opinie:  dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,  o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju.

26 Nasze wydarzenia

27 Seminarium „Dobry start w przyszłość zawodową” wystąpienie dr Anny Paszkowskiej-Rogacz – pracownika naukowego Uniwersytetu Łódzkiego

28 Łódzkie Targi Edukacyjne

29 Szkolenie dla pedagogów

30 Spotkanie z pedagogami

31 Nasi klienci

32 Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Doradztwa Zawodowego i dla Dzieci z Wadami Rozwojowymi Łódź, al. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego 86 tel.0-42 688-20-70 www.doradztwo.edu.lodz.pl www.doradztwo.edu.lodz.pl Nie wymagamy skierowań


Pobierz ppt "Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Doradztwa Zawodowego i dla Dzieci z Wadami Rozwojowymi w Łodzi al. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google