Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Kandydat na Dziekana Wydziału Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii Politechniki Opolskiej w kadencji 2016-2020.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Kandydat na Dziekana Wydziału Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii Politechniki Opolskiej w kadencji 2016-2020."— Zapis prezentacji:

1 Kandydat na Dziekana Wydziału Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii Politechniki Opolskiej w kadencji 2016-2020

2 Aspiracje Aspiracje Kompetencje Kompetencje Pomysłowość Pomysłowość Przejrzystość Przejrzystość Przyspieszenie rozwoju

3 dr hab. Zbigniew Borysiuk profesor Politechniki Opolskiej dr hab. Zbigniew Borysiuk profesor Politechniki Opolskiej  Urodzony 10.12.1953 w Krośnie Odrzańskim  Dyscypliny naukowe: antropomotoryka, teoria sportu,  Wykształcenie: Prof. Politechniki Opolskiej 2010, dr hab. nauk o kulturze fizycznej 2009, dr nauk o kulturze fizycznej 1999, mgr wychowania fizycznego 1977, trener I klasy Szermierki 1980  Liczba publikacji: 90 artykułów i 5 książek, w tym 8 artykułów w pismach z tzw. listy filadelfijskiej. Współautor patentu.  Funkcje społeczne i zawodowe: Dziekan Wydziału w kadencji 2012-2016, w latach 2010-2012 przewodniczący Komisji Zakładowej Solidarności. Organizator i trener w Akademickim Związku Sportowym. Członek komisji metodyczno-szkoleniowej Polskiego Związku Szermierczego. Członek komisji w przewodach doktorskich i habilitacyjnych. Zasiada w komitetach redakcyjnych i zespołach recenzentów wielu pism.  Wyróżnienia: 1990 -Nagroda Ministra Sportu II stopnia - za tytuł Mistrza Świata kadetów, 1992 Nagroda Ministra Sportu I stopnia - za tytuł Mistrza Europy juniorów, 2 nagrody I stopnia i 1 nagroda II stopnia JM Rektora Politechniki Opolskiej, 2010 - Srebrny Krzyż Zasługi przyznany przez Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego.  Hobby: narciarstwo, żeglarstwo, muzyka jazzowa

4 Nauka I. Osiągnięcia w I kadencji 2012-2016  Uzyskanie kategorii B w ocenie parametrycznej jednostek badawczych.  Kontynuacja starań o uzyskanie praw doktoryzowania na Wydziale.  Rozszerzenie współpracy naukowej z katedrami i laboratoriami Uczelni krajowych i zagranicznych.  Przyznanie grantu w ramach konkursu MNiSzW „Rozwój sporu akademickiego” (200 tys. zł).  Uzyskanie grantu NCBiR zatytułowanego: „Fizjoterapeuto – czas na dobry start” (250 tys. zł).  Realizacja dwóch grantów unijnych w tym grantu w ramach Programu Wyszehradzkiego.

5 Osiągnięcia publikacyjne

6  Uzyskanie 6-letniej akredytacji instytucjonalnej przez Polską Komisję Akredytacyjną w roku 2014  Otworzenie nowych specjalności na kierunkach Turystyka i Rekreacja oraz Wychowanie Fizyczne  Otworzenie studiów podyplomowych: neurorehabilitacja w edukacji i terapii oraz przygotowanie pedagogiczne neurorehabilitacja w edukacji i terapii oraz przygotowanie pedagogiczne Osiągnięcia dydaktyczne

7  Wydział osiągnął dodatni bilans finansowy ponad 200 tys. zł. dzięki przychodom z grantów  Alokacja środków inwestycyjnych (odpisów amor- tyzacyjnych) na zakup aparatury badawczej i oprogramowania.  Racjonalne zarządzanie finansami w wyniku redukcji zatrudnienia pracowników na drugim etacie Finanse

8  Priorytety działań: o potencjał naukowy i publikacje o dydaktyka o finanse o efekty społeczne II. Program wyborczy na lata 2016-2020

9  Zabezpieczenie środków finansowych na: o publikacje z list A i B, monografie zagraniczne i krajowe o wkład własny w odniesieniu do grantów i pro- jektów o rozwój kadry naukowo-dydaktycznej o poprawę warunków funkcjonowania laboratoriów poprzez zwiększenie nakładów na aparaturę i oprogramowanie oraz podjęcie starań o certy- fikację laboratoriów i pracowni o udział w konferencjach i warsztatach zagra- nicznych i krajowych Potencjał naukowy i publikacje

10  Skuteczne podjęcie działań innowacyj- nych: o w zakresie monitorowania rynku pracy i tworzenia adekwatnych kierunków studiów, specjalizacji i kształ- cenia podyplomowego  Podjęcie działań projakościowych: o wykorzystanie bazy laboratoryjnej do prowadzenia zajęć dydaktycznych o zmniejszenie liczebności grup ćwiczeniowych o uczestnictwo studentów w projektach badawczych i wspólnych publikacjach naukowych Dydaktyka

11  Utrzymanie dodatniego bilansu finansowego poprzez racjonalizację zatrudnienia  Zwiększenie wpływów ze źródeł zewnętrznych jak prace zlecone, ekspertyzy i badania diagnostyczne Finanse

12  Wspieranie działań na rzecz sportu akademickiego na poziomie wyczynowym i powszechnym wśród studentów  Pełne wykorzystanie własnego potencjału oraz szans budowania kapitału społe- cznego związanego z kształtowaniem profilaktyki prozdrowotnej dzieci, młodzieży i osób starszych Efekty społeczne

13  Kształtowanie inicjatyw społecznych w zakresie promocji kultury fizycznej obejmującej takie specjalności jak: wychowanie fizyczne, sport powszechny, turystykę, rekreację ruchową, fizjoterapię i dietetykę  Poprawa kompetencji zawodowych pracow- ników administracji poprzez udział w stażach i szkoleniach krajowych i zagranicznych  Rozszerzenie programów stypendialnych dla studentów umożliwiających wymianę między- narodową Efekty społeczne


Pobierz ppt "Kandydat na Dziekana Wydziału Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii Politechniki Opolskiej w kadencji 2016-2020."

Podobne prezentacje


Reklamy Google