Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dr Krzysztof Jonas.  Pozostała działalność operacyjna – nie stanowi zasadniczego segmentu działalności ale stanowi skutek jej podejmowania.  Pozostałe.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dr Krzysztof Jonas.  Pozostała działalność operacyjna – nie stanowi zasadniczego segmentu działalności ale stanowi skutek jej podejmowania.  Pozostałe."— Zapis prezentacji:

1 Dr Krzysztof Jonas

2

3  Pozostała działalność operacyjna – nie stanowi zasadniczego segmentu działalności ale stanowi skutek jej podejmowania.  Pozostałe przychody operacyjne obejmują:  - przychody ze zbycia środków trwałych, środków trwałych w budowie i WNiP  - dotacje, subwencje i dopłaty  - przychody z działalności socjalnej

4  - nadwyżki pomiędzy stanem rzeczywistym a księgowym  - zobowiązania odpisane, przedawnione i umorzone  - rozwiązanie rezerw (tworzonych w pozostałe koszty operacyjne)  - otrzymane kary, grzywny i odszkodowania  - otrzymane darowizny

5  Pozostałe koszty operacyjne obejmują :  - koszty związane ze sprzedażą środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz WNiP  - wartość bilansowa tych aktywów  - utrata wartości rzeczowych aktywów trwałych i WNiP  - niedobory pomiędzy stanem rzeczywistym i księgowym

6  - koszty związane z działalność socjalną  - koszty likwidacji środków trwałych  - zapłacone lub naliczone kary, grzywny i odszkodowania  - koszty postępowania spornego, windykacyjnego  - utworzenie rezerwy na straty z transakcji gospodarczych  - należności odpisane, przedawnione i umorzone  - udzielone darowizny

7  Od roku 2016r. do pozostałej działalności operacyjnej zalicza się również zdarzenia nadzwyczajne.  Są one skutkiem zdarzeń losowych trudnych do przewidzenia, będących poza kontrolą przedsiębiorstwa. Nie wynikają z ogólnego ryzyka prowadzonej działalności.  Z reguły występują niezależnie od jednostki

8  Zyski nadzwyczajne obejmują:  - odszkodowania otrzymane za straty będące skutkiem zdarzeń losowych  - równowartość odzyskanych składników majątku utraconych w wyniku zdarzeń losowych  Straty nadzwyczajne obejmują:  - wartość netto składników majątkowych utraconych w wyniku zdarzeń losowych  - koszty poniesione w związku z usuwaniem skutków zdarzeń losowych

9  Obejmuje przychody i koszty wynikające z transakcji związanych z działalnością inwestycyjną i finansową jednostki.  Dotyczą one:  - krajowych i zagranicznych środków pieniężnych  - papierów wartościowych  - inwestowania własnych kapitałów w działalność innych jednostek

10  Przychody finansowe obejmują:  - otrzymane dywidendy i udziały w zyskach  - odsetki od udzielonych pożyczek i wierzytelności,  - przychody ze sprzedaży inwestycji finansowych  - dodatnia aktualizacja wartości inwestycji finansowych  - odsetki od lokat i środków na rachunku

11  - uzyskane prowizje i dyskonto weksli  - różnice kursowe od należności i zobowiązań w walutach obcych  - dodatnie różnice kursowe ze sprzedaży walut obcych i z ich wyceny na dzień bilansowy

12  Koszty finansowe obejmują:  - zapłacone odsetki za zwłokę, dyskonto weksli i czeków  - wartość bilansowa sprzedanych inwestycji finansowych  - ujemne różnice kursowe  - ujemna aktualizacja wartości inwestycji finansowych  - odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów  - udzielone dyskonto weksli


Pobierz ppt "Dr Krzysztof Jonas.  Pozostała działalność operacyjna – nie stanowi zasadniczego segmentu działalności ale stanowi skutek jej podejmowania.  Pozostałe."

Podobne prezentacje


Reklamy Google