Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Program Europejski PKO BP Rola banku w absorbcji środków europejskich.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Program Europejski PKO BP Rola banku w absorbcji środków europejskich."— Zapis prezentacji:

1 Program Europejski PKO BP Rola banku w absorbcji środków europejskich

2 PLAN PREZENTACJI 1.PROGRAM EUROPEJSKI 2.WSPÓŁPRACA BENEFICJENTA Z PKO BP 3.PRODUKTY PROGRAMU EUROPEJSKIEGO 4.KORZYŚCI ZE WSPÓŁPRACY Z PKO BP

3 ROZLICZENIE PROJEKTÓW RACHUNKI rachunek projektu ROZLICZENIA akredytywa dokumentowa ZABEZPIECZENIA gwarancja bankowa, transakcje zabezpieczające przed ryzykiem walutowym 3. Rozliczenia USŁUGI KONSULTACYJNO- -DORADCZE tzw. proste usługi doradcze współpraca z firmami konsultingowymi doradztwo specjalistyczne (montaż finansowy) 1. Wiedza FUNDUSZ PORĘCZEŃ UNIJNYCH FINANSOWANIE PROJEKTÓW WKŁAD UNIJNY kredyty pomostowe WKŁAD WŁASNY kredyty średnioterminowe kredyty długoterminowe emisja obligacji usługa leasingu PROMESY KREDYTOWE 2. Finansowanie PROGRAM EUROPEJSKI 1

4 WSPÓŁPRACA BENEFICJENTA Z PKO BP Akceptacja projektu Przetargi Kontrakty na wykonanie prac Płatności Wypłata refundacji Projekt Wniosek BENEFICJENT Umowa kredytowa: -kredyt pomostowy -kredyt na wkład własny Import towarów i usług Usługi doradcze Promesa kredytowa Rachunek projektu Akredytywa Gwarancja bankowa Instrumenty hedgingowe Rozliczenia Przelewy z rachunku projektu Rozliczenie kredytu pomostowe go PKO BP 2

5 PROGRAM EUROPEJSKI „PROSTE” USŁUGI DORADCZE Identyfikacja możliwości i sposobu uzyskania wsparcia (wybór adekwatnego programu, priorytetu, działania; analiza zasad) oraz pomoc w konstrukcji montażu finansowego i realizacji jego założeń WSPÓŁPRACA Z FIRMAMI DORADCZYMI Uzupełnienie oferty Programu Europejskiego – przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej DORADZTWO SPECJALISTYCZNE Dobór właściwych źródeł finansowania projektu, analiza zapotrzebowania na finansowanie zewnętrzne, przygotowanie montażu finansowego, doradztwo w zakresie ograniczenia ryzyk zw. z projektem za pomocą produktów bankowych 3.1.

6 Całkowity koszt projektu Koszty niekwalifikowane Środki własne beneficjenta Kredyt bankowy/emisja obligacji/ usługa leasingu Koszty kwalifikowane 100 % Wkład własny beneficjenta Dofinansowanie z funduszu strukturalnego Wkład rzeczowy Środki własne beneficjenta Dotacje (np. NFOŚiGW) Kredyt bankowy/emisja obligacji/ usługa leasingu PROGRAM EUROPEJSKI MONTAŻ FINANSOWY 3.2.

7 PROGRAM EUROPEJSKI KREDYT POMOSTOWY Umożliwia sfinansowanie tzw. luki czasowej, powstałej między dniem regulowania faktur a otrzymaniem refundacji poniesionych wydatków; pokrywa koszty kwalifikowane (refundowane) projektu Przeznaczenie kredytu - finansowanie przedsięwzięć dofinansowywanych ze środków strukturalnych Unii Europejskiej Okres kredytowania - elastyczny, brak prowizji od wcześniejszej spłaty kredytu Kwota kredytu - do 100% kwoty dofinansowania projektu (na podstawie podpisanej umowy o dofinansowanie projektu ze środków strukturalnych) Zabezpieczenie kredytu - cesja praw z umowy o dofinansowanie projektu; Fundusz Poręczeń Unijnych (do 80 % kwoty kredytu); inne standardowe zabezpieczenia 3.3.

8 PROGRAM EUROPEJSKI KREDYT NA WSPÓŁFINANSOWANIE Umożliwia sfinansowanie wkładu własnego realizatora projektu oraz pokrycie kosztów niekwalifikowanych (nie podlegających refundacji); możliwe jest połączenie kredytu współfinansującego z kredytem pomostowym Okres kredytowania - wychodzący poza okres realizacji projektu; karencja w spłacie do 12 miesięcy; brak prowizji za wcześniejszą spłatę Udział własny w projekcie – min. 10 % wartości projektu Zabezpieczenie – FPU (do 60 % kwoty kredytu), standardowe zabezpieczenia Oprocentowanie - preferencyjna (pakiet z kredytem pomostowym) Prowizja - preferencyjna (pakiet z kredytem pomostowym) 3.4.

9 PROGRAM EUROPEJSKI USŁUGA LEASINGU Dogodna forma finansowania inwestycji dla przedsiębiorstw Koszt kwalifikowany – rata leasingu prowadzącego do przeniesienia własności środka na Korzystającego, Przedmiot leasingu – nowy środek trwały w szczególności maszyny i urządzenia oraz środki transportu (ś.t. nie są finansowane w branży transportowej), Refundacja - refundacja kosztów leasingu co 6-miesięcy, Czas trwania leasingu – odpowiednio do potrzeb Klienta, może przekraczać 30.06.2008 r. – po tej dacie raty leasingowe nie są kosztem kwalifikowanym PROMESA LEASINGOWA - przyrzeczenie zawarcia w przyszłości umowy leasingu 3.5.

10 PROGRAM EUROPEJSKI EMISJA OBLIGACJI Dogodna forma finansowania inwestycji zarówno dla samorządów jak i przedsiębiorstw Emisja i obsługa - zlecana PKO Bankowi Polskiemu Czas - maksymalny okres przygotowania emisji wynosi 2 miesiące Zalety - emisja podzielona na serie (uruchamiane w dogodnych terminach), pewność pozyskania środków, - możliwość uzyskania karencji w spłacie kapitału do 10 lat (okres liczony od dnia zamknięcia projektu), - możliwość wcześniejszego wykupu obligacji. 3.6.

11 PRZYGOTOWUJĄC PROJEKT NALEŻY PAMIĘTAĆ, ŻE…  wybór źródeł finansowania  wybór źródeł finansowania projektu musi być świadomy  wniosek o dotację staje się załącznikiem do umowy o dotację.  można zmienić bank kredytujący  można zmienić bank kredytujący (przedstawić promesę jednego banku, a kredyt zaciągnąć w drugim), ale nie można zamienić kredytu bankowego na usługę leasingu.  źródła finansowania projektu  źródła finansowania projektu muszą być udokumentowane promesą kredytową lub leasingową, a jeżeli firma nie korzysta z finansowania zewnętrznego, sprawozdania finansowe muszą wykazywać że firma posiada wystarczające środki własne na realizację projektu.  koszty projektu to nie tylko nakłady inwestycyjne  koszty projektu to nie tylko nakłady inwestycyjne  Poprawnie sporządzony biznes plan i projekcje finansowe muszą uwzględniać źródła finansowania wzrostu zapotrzebowania na kapitał obrotowy.

12 Podpisanie umowy dofinansowania projektu z funduszy strukturalnych to dopiero połowa sukcesu! OBOWIĄZKI BENEFICJENTA WYNIKAJĄCE Z UMOWY DOFINANSOWANIA:  obowiązek realizacji płatności za pomocą rachunku bankowego  realizacja projektu zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym (termin realizacji zadań, zakres przedmiotowy projektu)  obowiązek udokumentowania robót, dostaw i usług budowlanych PROGRAM EUROPEJSKI RACHUNEK PROJEKTU AKREDYTYWA DOKUMENTOWA GWARANCJE BANKOWE USŁUGI ZABEZPIECZAJĄCE PRZED RYZYKIEM WALUTOWYM

13 PROGRAM EUROPEJSKI RACHUNEK PROJEKTU Rachunek bankowy dedykowany do realizacji przepływów finansowych związanych z projektem dofinansowanym ze środków UE. Gwarantuje przejrzystość rozliczeń w ramach projektu i ułatwia rozliczenie z Instytucją Wdrażającą. Wyodrębniony rachunek projektu/subkonto w PKO BP ułatwia zarządzanie przepływami finansowymi w projekcie. 3.7.

14 PROGRAM EUROPEJSKI AKREDYTYWA DOKUMENTOWA Operacja bankowa, której wybór jako formy rozliczenia pomiędzy stronami kontraktu handlowego, minimalizuje ryzyko związane z transakcją. Pisemne zobowiązanie banku, który otworzył akredytywę na zlecenie i zgodnie z instrukcjami zleceniodawcy (importera), do zapłacenia lub zabezpieczenia zapłaty beneficjentowi akredytywy określonej sumy, pod warunkiem udowodnienia przez beneficjenta, za pośrednictwem przedłożonych przezeń dokumentów, że zostały dopełnione wszystkie warunki, od których akredytywa uzależnia zapłatę oraz pod warunkiem przedstawienia tych dokumentów w terminie ważności akredytywy. 3.8.

15 KONTRAKT ZLECENIE OTWARCIA AKREDYTYWY OTWARCIE AKREDYTYWY ZOBOWIAZANIE WOBEC BENEFICJENTA DO ZAPŁATY BENEFICJENT AKREDYTYWY WYKONAWCA ZLECENIODAWCA AKREDYTYWY BENEFICJENT ŚRODKÓW Z UE BANK AWIZUJĄCY BANK OTWIERAJACY OTWARCIE AKREDYTYWY PKO BANK POLSKI 3.9.

16 PROGRAM EUROPEJSKI GWARANCJA BANKOWA Jako forma zabezpieczenia transakcji handlowych gwarancja jest korzystna zarówno dla wykonawców inwestycji (dostawcy towarów i/lub usług), jak i „właścicieli projektów” (beneficjentów pomocy z UE). Najczęściej wykorzystywane w projektach unijnych gwarancje bankowe z oferty PKO BP to: gwarancja przetargowa, gwarancja dobrego wykonania umowy, gwarancja zwrotu zaliczki, gwarancja zapłaty. Gwarancja bankowa jest pisemnym, jednostronnym zobowiązaniem banku do zapłacenia określonej sumy pieniężnej w przypadku, gdyby zleceniodawca gwarancji nie wywiązał się wobec beneficjenta z zobowiązań umownych, wynikających z treści gwarancji. 3.8.

17 PRZEKAZANIE GWARANCJI BENEFICJENTOWI ZA POŚREDNICTWEM BANKU BENEFICJENTA BANK GWARANTUJĄCY BANK BENEFICJENTA KONTRAKT ZLECENIODAWCA GWARANCJI ZLECENIODAWCA GWARANCJI BENEFICJENT ŚRODKÓW Z UE BENEFICJENT GWARANCJI WYKONAWCA GWARANCJA ZAPŁATY ZOBOWIAZANIE GWARANCYJNE BANKU ZLECENIE UDZIELENIA GWARANCJI ZOBOWIĄZANIE WOBEC BENEFICJENTA BANK 3.9.

18 PROGRAM EUROPEJSKI PRODUKTY I USŁUGI ZABEZPIECZAJĄCE PRZED RYZYKIEM KURSOWYM W przypadku zakupów towarów i usług realizowanych w ramach projektu za granicą występuje ryzyko kursowe. Ograniczenie ryzyka kursowego możliwe jest dzięki specjalistycznym produktom z oferty PKO BP takim jak: negocjowane terminowe transakcje wymiany walut (w tym: z dostawą waluty, bez dostawy waluty, Avarage Rate Forward) transakcje FX SWAP Europejska Opcja Walutowa 3.10.

19 KORZYŚCI ZE WSPÓŁPRACY Z PKO BP KOMPLEKSOWA I KOMPLEMENTARNA OBSŁUGA ELASTYCZNOŚĆ W FORMACH FINANSOWANIA BEZPIECZEŃSTWO REALIZACJI PROJEKTÓW WIARYGODNOŚĆ BANKU POLSKIEGO DOŚWIADCZENIE PKO BP PRZY PROJEKTACH „UNIJNYCH” WIODĄCA POZYCJA PKO BP NA RYNKU W OBSŁUDZE JST I MSP 4.

20 Instrumenty pochodne: a. Transakcje typu forward b. Opcje walutowe Zarys możliwości udziału PKO BP S.A. w działaniach związanych z wykorzystaniem środków pomocowych z Unii Europejskiej Dziękuję za uwagę! Michał Surówka Regionalny Oddział Korporacyjny we Wrocławiu tel. (71) 371-20-56, e - mail: Michal.Surowka@pkobp.pl www.pkobp.pl


Pobierz ppt "Program Europejski PKO BP Rola banku w absorbcji środków europejskich."

Podobne prezentacje


Reklamy Google