Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Związki nauki z gospodarką w strategii i programach rozwoju województwa mazowieckiego Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego dr Maciej Trzaskowski Forum.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Związki nauki z gospodarką w strategii i programach rozwoju województwa mazowieckiego Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego dr Maciej Trzaskowski Forum."— Zapis prezentacji:

1 Związki nauki z gospodarką w strategii i programach rozwoju województwa mazowieckiego Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego dr Maciej Trzaskowski Forum dyskusyjne Biznes i Nauka Politechnika Radomska 2007

2 Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego UKŁAD WYSTĄPIENIA 1.Analiza SWOT dla województwa mazowieckiego z wyróżnieniem tez dotyczących subregionu radomskiego 2.Związki nauki z gospodarką w strategii i programach rozwoju województwa 3.Możliwości finansowania związków nauki z gospodarką ze środków strukturalnych Unii Europejskiej 4.Załącznik – wybrane informacje na temat poziomu rozwoju społeczno – gospodarczego subregionu radomskiego

3 Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego Mocne strony województwa Słabe strony województwa SFERA DEMOGRAFICZNO - SPOLECZNA Duża aktywność i przedsiębiorczość mieszkańców aglomeracji warszawskiej. Wysoki poziom wykształcenia mieszkańców Warszawy i ośrodków subregionalnych. Duże zasoby siły roboczej o zróżnicowanych kwalifikacjach. Niski poziom urbanizacji poza aglomeracją warszawską i rozproszone osadnictwo wiejskie utrudniające zapewnienie odpowiedniego poziomu dostępności infrastruktury społecznej i technicznej oraz tworzenie pozarolniczych miejsc. Wysokie bezrobocie na obszarach wiejskich, spotęgowane bezrobociem ukrytym, wysoki udział bezrobotnych bez prawa do zasiłku oraz wysokie bezrobocie kobiet i absolwentów. ANALIZA SWOT DLA WOJEWÓDZTWA Z WYRÓŻNIENIEM TEZ DOTYCZĄCYCH SUBREGIONU RADOMSKIEGO

4 Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego SFERA GOSPODARCZA Wysoki przeciętny poziom rozwoju regionu w stosunku do średniej krajowej (mierzony PKB/1 mieszkańca), Duży potencjał gospodarczy, intelektualny, kapitałowy i instytucjonalny Warszawy. Znaczny potencjał gospodarczy byłych miast wojewódzkich. Istnienie dużych, mocnych finansowo, przedsiębiorstw o znaczeniu krajowym i międzynarodowym (PKN Orlen S.A., Telekomunikacja Polska S.A., PKO BP S.A.). Rezerwy terenowe dla rozwoju działalności gospodarczej, w tym rezerwy majątku trwałego po zlikwidowanych zakładach przemysłowych. Niski poziom rozwoju regionu w stosunku do średniej Unii Europejskiej (mierzony PKB/1 mieszkańca). Niski poziom innowacyjności gospodarki metropolii i regionu oraz ograniczona zdolność oferowania usług i produkcji dóbr konkurencyjnych na rynkach światowych. Mała obecność gospodarki metropolii i regionu za granicą, w tym także w krajach sąsiadujących z Polską. Słabość powiązań między praktyką gospodarczą a działalnością naukowo-badawczą i badawczo-rozwojową. Recesja w przemyśle zbrojeniowym i lekkim. Słaby rozwój instytucji otoczenia biznesu na obszarach pozametropolitalnych. Ograniczony dopływ kapitału zagranicznego, zwłaszcza inwestycyjnego, na obszary pozametropolitalne.

5 INFRASTRUKTURA SPOLECZNA Dynamiczny rozwój szkolnictwa wyższego, zarówno w Warszawie, jak też poza stolicą. Dysproporcje przestrzenne w wyposażeniu w infrastrukturę społeczną, zwłaszcza nierozwinięta sieć wyższego szkolnictwa państwowego na północnym Mazowszu. Szanse i zagrożenia rozwoju województwa mazowieckiego Stabilność gospodarcza i polityczna Polski. Rosnące znaczenie polityczne Polski i Warszawy w Europie. Dostęp do unijnych rynków pracy, kapitału, towarów i technologii. Stabilność w Rosji i krajach sąsiadujących na wschodzie dająca szanse intensyfikacji współpracy gospodarczej całego regionu i wzmocnienia roli Warszawy jako ośrodka kontaktów Zachód-Wschód. Możliwość niekorzystnych zasad integracji z UE, które powodowałyby przegraną regionu z konkurencja międzynarodowa. Brak skutecznej realizacji polityki strukturalnej państwa wobec rolnictwa i obszarów wiejskich oraz przemysłu zbrojeniowego. Odpływ kwalifikowanej siły roboczej i kapitału w przypadku pogorszenia się konkurencyjności w stosunku do regionów UE. Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego

6 PRIORYTETY I CELE ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ODNOSZĄCE SIĘ W SZCZEGÓLNOŚCI DO SUBREGIONU RADOMSKIEGO Wzrost poziomu wykształcenia i poprawa jakości kadr inwestowanie w bazę oświatową oraz wspieranie instytucji i ośrodków edukacyjnych, w tym bibliotek inwestowanie w bazę oświatową oraz wspieranie instytucji i ośrodków edukacyjnych, w tym bibliotek wspieranie rozwoju szkolnictwa wyższego w ośrodkach subregionalnych wspieranie rozwoju szkolnictwa wyższego w ośrodkach subregionalnych wspieranie uzdolnień wśród uczniów, słuchaczy i studentów wspieranie uzdolnień wśród uczniów, słuchaczy i studentów dokształcanie kadr – studia doktoranckie dokształcanie kadr – studia doktoranckie Wzrost zatrudnienia w regionie i przeciwdziałanie bezrobociu szczególnie na obszarach występowania wysokiego i długotrwałego bezrobocia szczególnie na obszarach występowania wysokiego i długotrwałego bezrobocia utworzenie mechanizmów i barier instytucjonalnych, przeciwdziałających zjawisku drenażu kwalifikacyjno-zawodowego zasobów ludzkich przez unijne rynki pracy utworzenie mechanizmów i barier instytucjonalnych, przeciwdziałających zjawisku drenażu kwalifikacyjno-zawodowego zasobów ludzkich przez unijne rynki pracy Wspieranie instytucji otoczenia biznesu

7 Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego Rozwój nowoczesnych technologii z wykorzystaniem potencjału badawczo-rozwojowego utworzenie parków naukowo-technologicznych - Okręgu Wiedzy, Nauki, Wysokich Technik i Technologii w oparciu o potencjał naukowy Politechniki Radomskiej oraz Instytutu Technologii Eksploatacji utworzenie parków naukowo-technologicznych - Okręgu Wiedzy, Nauki, Wysokich Technik i Technologii w oparciu o potencjał naukowy Politechniki Radomskiej oraz Instytutu Technologii Eksploatacji zapewnienie stypendiów doktoranckich, praktyk studenckich i staży absolwentom szkół zapewnienie stypendiów doktoranckich, praktyk studenckich i staży absolwentom szkół Wzmocnienie potencjału rozwojowego ośrodków subregionalnych i małych miast tworzenie wyższych uczelni (w ośrodkach subregionalnych), szkół policealnych i ponadgimnazjalnych, placówek lecznictwa specjalistycznego tworzenie wyższych uczelni (w ośrodkach subregionalnych), szkół policealnych i ponadgimnazjalnych, placówek lecznictwa specjalistycznego modernizacja odpowiedniej infrastruktury usług publicznych, komunikacji (zwłaszcza komunikacji publicznej) modernizacja odpowiedniej infrastruktury usług publicznych, komunikacji (zwłaszcza komunikacji publicznej) rozwój Radomskiej Podstrefy Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej rozwój Radomskiej Podstrefy Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej tworzenie parków technologicznych tworzenie parków technologicznych rewitalizacja obszarów miejskich (starej zabudowy i osiedli wielkopłytowych) rewitalizacja obszarów miejskich (starej zabudowy i osiedli wielkopłytowych) poprawa skomunikowania ośrodków z ich otoczeniem poprawa skomunikowania ośrodków z ich otoczeniem PRIORYTETY I CELE ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ODNOSZĄCE SIĘ W SZCZEGÓLNOŚCI DO SUBREGIONU RADOMSKIEGO

8 Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego MOŻLIWOŚCI FINANSOWANIA ZWIĄZKÓW NAUKI Z GOSPODARKĄ REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY Priorytet I. Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości Cel główny: Poprawa konkurencyjności poprzez tworzenie korzystnych warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i wsparcie rozwoju przedsiębiorczości

9 Cele szczegółowe: - Zwiększenie transferu innowacji do gospodarki poprzez wzmocnienie potencjału infrastrukturalnego sfery badawczo - rozwojowej oraz wspieranie inwestycji w badania i przedsięwzięcia rozwojowe - Rozwój sieci powiązań gospodarczych poprzez wspieranie powstawania i rozwoju klastrów i powiązań kooperacyjnych między przedsiębiorstwami i przedsiębiorstwami a sferą badawczo-rozwojową - Rozwój sieci instytucji otoczenia biznesu i zwiększenie dostępności do usług doradczych i szkoleniowych oraz zwiększenie dostępności firm do kapitału zewnętrznego poprzez tworzenie systemu wsparcia finansowego przedsiębiorstw - Zwiększenie dostępności firm do kapitału zewnętrznego poprzez tworzenie systemu wsparcia finansowego przedsiębiorstw - Podniesienie konkurencyjności mikro-przedsiębiorstw i MSP poprzez dostosowanie do wymogów rynkowych, w tym zapewnienie dostępu do nowych technologii, systemów certyfikacji i jakości - Poprawa infrastruktury technicznej oraz instytucjonalnej poprzez wykorzystanie endogenicznego potencjału, w tym atrakcyjnego położenia regionu i rezerw terenowych dla inwestycji Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego

10 MOŻLIWOŚCI FINANSOWANIA ZWIĄZKÓW NAUKI Z GOSPODARKĄ PROGRAM OPERACYJNY – INNOWACYJNA GOSPODARKA Priorytety: I. Badania i rozwój nowoczesnych technologii II. Infrastruktura sfery B+R III. Kapitał dla innowacji IV. Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia V. Dyfuzja innowacji VI. Polska gospodarka na rynku międzynarodowym VII. Budowa i rozwój społeczeństwa informacyjnego. VIII. Pomoc techniczna

11 Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego Priorytety: II. Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw IV. Szkolnictwo wyższe i nauka VIII. Regionalne kadry gospodarki IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach MOŻLIWOŚCI FINANSOWANIA ZWIĄZKÓW NAUKI Z GOSPODARKĄ PROGRAM OPERACYJNY – KAPITAŁ LUDZKI Priorytety: IV. Przedsięwzięcia dostosowujące przedsiębiorstwa do wymogów ochrony środowiska VII. Transport przyjazny środowisku VIII. Bezpieczeństwo transportu i krajowe sieci transportowe MOŻLIWOŚCI FINANSOWANIA ZWIĄZKÓW NAUKI Z GOSPODARKĄ PROGRAM OPERACYJNY – INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO

12 Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego Priorytet I. Nowoczesna gospodarka Działania: 1. Infrastruktura uczelni 2. Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego 3. Wspieranie innowacji 4. Promocja i współpraca MOŻLIWOŚCI FINANSOWANIA ZWIĄZKÓW NAUKI Z GOSPODARKĄ PROGRAM OPERACYJNY – ROZWÓJ POLSKI WSCHODNIEJ

13 Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego ZAŁĄCZNIK – WYBRANE INFORMACJE NA TEMAT POZIOMU ROZWOJU SPOŁECZNO – GOSPODARCZEGO SUBREGIONU RADOMSKIEGO

14 Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego 226.372 RADOM W SIECI OSADNICZEJ WOJEWÓDZTWA I KRAJU

15 PODREGION NA TLE KRAJU – WSKAŹNIKI GOSPODARCZE Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego 72,6

16 Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego 72,6 PODREGION NA TLE KRAJU – WSKAŹNIKI GOSPODARCZE

17 Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego 14 PODREGION NA TLE KRAJU – WSKAŹNIKI GOSPODARCZE

18 Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego 77 PODREGION NA TLE KRAJU – WSKAŹNIKI GOSPODARCZE

19 Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego 643 1077 PODREGION NA TLE KRAJU – WSKAŹNIKI GOSPODARCZE

20 Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego 1297 PODREGION NA TLE KRAJU – WSKAŹNIKI GOSPODARCZE

21 Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego PODREGION NA TLE KRAJU– INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA 2,19 0,09

22 Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego WYBRANE SKŁADNIKI INFRASTRUKTURY PUBLICZNEJ Polska - miasta 150-300 tys. mieszk. (oprócz leżących w konurbacjach)

23 Dziękuję za uwagę Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego Oddział Terenowy w Radomiu ul. Mokra 2 26-600 Radom tel./fax 048 362 56 93 www.mbp.cp2.win.pl Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego


Pobierz ppt "Związki nauki z gospodarką w strategii i programach rozwoju województwa mazowieckiego Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego dr Maciej Trzaskowski Forum."

Podobne prezentacje


Reklamy Google