Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Www.axio.pl „Przegląd dostępnych w Polsce źródeł finansowania preferencyjnego” Szkolenie dla Fundacji Fundusz Współpracy Jan K. Święcicki, marzec 2005.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Www.axio.pl „Przegląd dostępnych w Polsce źródeł finansowania preferencyjnego” Szkolenie dla Fundacji Fundusz Współpracy Jan K. Święcicki, marzec 2005."— Zapis prezentacji:

1 „Przegląd dostępnych w Polsce źródeł finansowania preferencyjnego” Szkolenie dla Fundacji Fundusz Współpracy Jan K. Święcicki, marzec 2005

2 Plan szkolenia 1. Rodzaje pomocy finansowej - typy funduszy 2. Fundusze Unii Europejskiej - fundusze strukturalne; - inne fundusze UE. 1. Inne fundusze zagraniczne - europejskie; - pozostałe.

3 Rodzaje pomocy finansowej typy funduszy 1. dotacje (rząd polski, UE, rządy innych państw, fundusze i agencje pozabudżetowe, fundacje prywatne) 2. kredyty preferencyjne (banki) i pożyczki (fundusze pożyczkowe) 3. poręczenia (fundusze poręczeniowe) 4. kapitał właścicielski (fundusze kapitałowe: venture capital, private equity i seed capital)

4 Fundusze UE Instrumenty polityki strukturalnej Fundusz Spójności Fundusze Strukturalne Inicjatywy Wspólnotowe

5 ŚRODKI POMOCOWE UNII EUROPEJSKIEJ FUNDUSZE STRUKTURALNE EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY EUROPEJSKI FUNDUSZ ORIENTACJI I GWARANCJI ROLNEJ Sekcja Orientacji FINANSOWY INSTRUMENT WSPIERANIA RYBOŁÓWSTWA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI INICJATYWY WSPÓLNOTOWE Fundusze UE Instrumenty polityki strukturalnej

6 Fundusze Strukturalne UE Schemat

7 Fundusze Strukturalne UE Instytucje odpowiedzialne za poszczególne Programy Operacyjne Nazwa Programu OperacyjnegoInstytucja Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw Ministerstwo Gospodarki i Pracy (PARP, ARP, NFOŚiGW) Rozwój Zasobów LudzkichMinisterstw Gospodarki i Pracy Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora Żywnościowego oraz Rozwój Obszarów Wiejskich Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (ARiMR) Rybołówstwo i Przetwórstwo RybMinisterstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi TransportMinisterstwo Infrastruktury Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego (ZPORR) Ministerstwo Gospodarki i Pracy (we współpracy z samorządami województw) Program Operacyjny – Pomoc Techniczna Ministerstwo Gospodarki i Pracy

8 Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego 39,2% SPO Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw 17,8% SPO Rozwój zasobów ludzkich 17,3% SPO Sektor Żywnościowy i Obszary Wiejskie 14,4% SPO Rybołówstwa 2,4% SPO Transport 8,6% PO Pomoc Techniczna 0,3% Fundusze Strukturalne UE Podział środków finansowych pomiędzy Programy Operacyjne

9 PRIORYTET 1 Rozwój przedsiębiorczości i wzrost innowacyjności poprzez wzmocnienie instytucji otoczenia biznesu PRIORYTET 2 Bezpośrednie wsparcie przedsiębiorstw PRIORYTET 3 Pomoc techniczna Sektorowy Program Operacyjny Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw (SPO WKP)

10 Sektorowy Program Operacyjny Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw (SPO WKP) PRIORYTET 2 Bezpośrednie wsparcie przedsiębiorstw DZIAŁANIA: Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez doradztwo Wsparcie konkurencyjności produktowej i technologicznej przedsiębiorstw Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez inwestycje Wsparcie przedsięwzięć w zakresie dostosowania przedsiębiorstw do wymogów ochrony środowiska

11 Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich (SPO RZL) PRIORYTET 1 Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej PRIORYTET 2 Rozwój społeczeństwa opartego na wiedzy PRIORYTET 3 Pomoc techniczna

12 Sektorowy Program Operacyjny Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich (SPO Rolny) PRIORYTET 1 Wspieranie zmian i dostosowań w sektorze rolno- żywnościowym PRIORYTET 2 Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich PRIORYTET 3 Pomoc techniczna

13 Sektorowy Program Operacyjny Rybołówstwo i przetwórstwo ryb (SPO Rybny) PRIORYTET 1 Dostosowanie nakładu połowowego do zasobów PRIORYTET 2 Odnowa i modernizacja floty rybackiej PRIORYTET 3 Ochrona i rozwój zasobów wodnych, chów i hodowla ryb, rybackie urządzenia portowe, przetwórstwo i rynek rybny, rybołówstwo śródlądowe PRIORYTET 4 Pomoc techniczna

14 Sektorowy Program Operacyjny Transport (SPO Transport) PRIORYTET 1 Zrównoważony gałęziowo rozwój transportu PRIORYTET 2 Bezpieczniejsza infrastruktua drogowa PRIORYTET 3 Pomoc techniczna

15 Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego (ZPORR) PRIORYTET 1 Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów PRIORYTET 2 Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach PRIORYTET 2 Rozwój lokalny PRIORYTET 3 Pomoc techniczna

16 Fundusze UE Inicjatywy Wspólnotowe 1. INTERREG III 2. EQUAL 3. LEADER + 4. URBAN

17 Inne fundusze Unii Europejskiej CAP (Wspólna Polityka Rolna): - dopłaty bezpośrednie; - PROW. 1. Fundusz Spójności 2. Fundusze przedakcesyjne: - ISPA; - SAPARD; - Phare 2002 i VI Program Ramowy 2. Leonardo da Vinci

18 Inne fundusze Unii Europejskiej SOCRATES (Comenius, Erasmus Mundus, Grundtvig, Tempus i Lingua) 2. Inteligentna Energia - Europa (SAVE, ALTENER, COOPENER, STEER) 3. MEDIA Program 4. e-TEN 5. e-CONTENT

19 Inne fundusze zagraniczne - europejskie 1. Mechanizmy Finansowe EOG (Europejskiego Obszaru Gospodarczego) 2. Banki Europejskie: - Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju; - Europejski Bank Inwestycyjny; - Bank Rozwoju Rady Europy. 1. Nordic Investment Bank 2. Fundacja Karpacka 3. DAAD

20 Inne fundusze zagraniczne - pozostałe 1. Bank Światowy (Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju): - PCF (Prototype Carbon Fund). 1. GEF (Global Environmental Facility) 2. programy z USA: - PAUCI (Inicjatywa Współpracy Polsko-Amerykańsko- Ukraińskiej); - PAFPIO (Polsko-Amerykański Fundusz Pożyczkowy Inicjatyw Obywatelskich).

21 Dziękuję za uwagę Jan K. Święcicki AXIO Sp. z o.o. ul. Smolna 38/ Warszawa t. (22) f. (22)


Pobierz ppt "Www.axio.pl „Przegląd dostępnych w Polsce źródeł finansowania preferencyjnego” Szkolenie dla Fundacji Fundusz Współpracy Jan K. Święcicki, marzec 2005."

Podobne prezentacje


Reklamy Google