Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Serdecznie witam Państwa Dr Julian Kołodziej Konsultant Katedra Integracji Europejskiej WSM SIG Piaseczno, wrzesień 2005r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Serdecznie witam Państwa Dr Julian Kołodziej Konsultant Katedra Integracji Europejskiej WSM SIG Piaseczno, wrzesień 2005r."— Zapis prezentacji:

1 Serdecznie witam Państwa Dr Julian Kołodziej Konsultant Katedra Integracji Europejskiej WSM SIG Piaseczno, wrzesień 2005r.

2 Zespół Zadaniowy Warsztaty 1 Lokalny Program Rewitalizacji

3 Celem prezentacji jest omówienie:  Założenia procesu rewitalizacji miasta  Analiza SWOT – słabe strony miasta / główne problemy  Wskazanie obszaru interwencji dla Lokalnego Programu Rewitalizacji

4 Rewitalizacja to wieloletni program ożywienia miasta Dotyczy przemiany strukturalnej miasta w zakresie:  przestrzeni (budowle i infrastruktura),  społecznej (ludzie i ich wzajemne relacje)  gospodarczej (firmy, pracodawcy, przepływy kapitału)

5 Cele ogólne procesu rewitalizacji: Doinwestowanie zdegradowanych fragmentów miasta:  odbudowa więzi społecznych,  ożywienie gospodarcze i stworzenie nowych, stałych miejsc pracy  przywrócenie ładu przestrzennego i poprawę jakości życia mieszkańców,

6 Cele szczegółowe rewitalizacji :  uruchomienie nowych oraz utrzymanie istniejących miejsc pracy  rozpowszechnienia aktywnych zachowań społecznych, kulturalnych i sportowych  rozpowszechnienia przedsiębiorczych postaw wśród mieszkańców  zmniejszenia zagrożenia przestępczością  zachowanie dziedzictwa kulturowego – historycznych budynków oraz obiektów post- industrialnych, ich remonty i konserwację  kompleksowe zagospodarowanie nieruchomości i ich otoczenia  likwidacja zagrożeń dla środowiska naturalnego.

7 Lokalny Programu Rewitalizacji LPR  Dokument jest wymagany przez ZPORR  Wyznacza granice rewitalizacji oraz pilotażowe projekty  Zawiera listę projektów, projektodawców i proponowanych przez nich działań w latach 2005-2006 oraz w latach następnych, a także wskaźniki pozwalające ocenić realizację planowanych działań  Opisuje system wdrażania rewitalizacji, jej monitoringu oraz metody komunikacji społecznej  Wskazuje plany finansowe zamierzeń, w szczególności określa zakładane obciążenie budżetu miasta  Musi być przyjęty uchwałą Rady Miejskiej i przekazany do Urzędu Marszałkowskiego

8 Dlaczego potrzebny jest Lokalny Program Rewitalizacji? Urząd Miasta i Gminy Piaseczno z inicjatywy Burmistrza rozpoczął prace nad przygotowaniem Lokalnego Programu Rewitalizacji, Program Rewitalizacji jest niezbędnym dokumentem, umożliwiającym pozyskanie dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR). Program ma wykazać, że zgłaszane projekty są działaniami zaplanowanymi, wynikającymi z kompleksowych i zintegrowanych planów rozwoju miasta. Program powinien odzwierciedlać potrzeby mieszkańców, instytucji, wspólnot, stowarzyszeń oraz organizacji, działających na rzecz rozwoju Miasta. Program Rewitalizacji powinien zawierać opis działań niezbędnych dla rozwoju gospodarczego jak i rozwiązywania problemów społecznych. Program Rewitalizacji będzie zatwierdzony Uchwałą Rady Miasta i będzie załącznikiem do wniosku o dofinansowanie

9 Obszar rewitalizacji  Wyznaczany jest na podstawie krytycznej analizy wyników badań i wniosków podmiotów uczestniczących w tworzeniu LPR  Zalecane kryteria wyznaczania obszaru rewitalizacji:  poziom bezrobocia,  poziom ubóstwa i trudne warunki mieszkaniowe,  poziom przestępczości,  poziom wykształcenia mieszkańców,  poziom przedsiębiorczości mieszkańców,  poziom degradacji technicznej infrastruktury i budynków,  poziom zanieczyszczenia środowiska

10 KARTA PROJEKTU DO LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI MIASTA PIASECZNO 1.Nazwa projektu: 1.Nazwa projektu: 2.Miejsce realizacji (dzielnica /ulica /inna charakterystyka miejsca): 2.Miejsce realizacji (dzielnica /ulica /inna charakterystyka miejsca): 3.Nazwa i adres głównego realizatora projektu (beneficjenta) 3.Nazwa i adres głównego realizatora projektu (beneficjenta) 4.Krótki opis projektu, podmiotów uczestniczących w jego realizacji oraz oczekiwanych rezultatów: 4.Krótki opis projektu, podmiotów uczestniczących w jego realizacji oraz oczekiwanych rezultatów: 5.Przewidywany, szacunkowy koszt realizacji projektu w rozbiciu na lata 2004- 2005-2006 i okres następny: 5.Przewidywany, szacunkowy koszt realizacji projektu w rozbiciu na lata 2004- 2005-2006 i okres następny: 6.Źródła finansowania projektu ze wskazaniem wielkości wkładu własnego: 6.Źródła finansowania projektu ze wskazaniem wielkości wkładu własnego: 7.Oczekiwany termin rozpoczęcia i zakończenia projektu: 7.Oczekiwany termin rozpoczęcia i zakończenia projektu: 8.Dane kontaktowe z realizatorem projektu (imię i nazwisko osoby kontaktowej, telefon, email) 8.Dane kontaktowe z realizatorem projektu (imię i nazwisko osoby kontaktowej, telefon, email) 9.Posiadane zezwolenia niezbędne do realizacji projektu (np. pozwolenie na budowę itp. 10.Uzasadnienie wyboru inwestycji z uwzględnieniem takich aspektów jak m.in.  rozwój turystyki i kultury,  wsparcie lokalnych firm MŚP,  spadek bezrobocia,  poprawa bezpieczeństwa publicznego,  ekologia,  wyrównanie szans środowisk marginalizowanych.  wyrównanie szans środowisk marginalizowanych.

11 Dziękuję za wysłuchanie prezentacji


Pobierz ppt "Serdecznie witam Państwa Dr Julian Kołodziej Konsultant Katedra Integracji Europejskiej WSM SIG Piaseczno, wrzesień 2005r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google