Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Szkolenie w Olsztynie w ramach projektu „Fundusze europejskie - jakie to proste. Działania edukacyjne dla przedsiębiorców sektora MSP z zakresu Funduszy.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Szkolenie w Olsztynie w ramach projektu „Fundusze europejskie - jakie to proste. Działania edukacyjne dla przedsiębiorców sektora MSP z zakresu Funduszy."— Zapis prezentacji:

1 Szkolenie w Olsztynie w ramach projektu „Fundusze europejskie - jakie to proste. Działania edukacyjne dla przedsiębiorców sektora MSP z zakresu Funduszy Europejskich na lata 2014-2020” Projekt realizowany w ramach konkursu dotacji organizowanego przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna, przez Związek Rzemiosła Polskiego - Lidera Projektu oraz Współpartnerów: Mazowiecką Izbę Rzemiosła i Przedsiębiorczości i Fundację Małych i Średnich Przedsiębiorstw.

2 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój Celem programu będzie znaczące pobudzenie innowacyjności gospodarki, wyrażające się głównie zwiększeniem nakładów prywatnych na B+R, w szczególności poprzez wsparcie przedsiębiorstw w obszarach innowacyjności i działalności badawczo-rozwojowej a także podniesieniem jakości i interdyscyplinarności badań naukowych, zwiększeniem stopnia ich komercjalizacji oraz umiędzynarodowienia. Dofinansowanie kierowane będzie na rzecz wsparcia całego procesu powstawania innowacji od fazy tworzenia się pomysłu, poprzez działalność B+R, prototypowanie aż po wdrażanie wyników badań, transfer technologii oraz działalność innowacyjną na rynkach międzynarodowych. Celem programu będzie znaczące pobudzenie innowacyjności gospodarki, wyrażające się głównie zwiększeniem nakładów prywatnych na B+R, w szczególności poprzez wsparcie przedsiębiorstw w obszarach innowacyjności i działalności badawczo-rozwojowej a także podniesieniem jakości i interdyscyplinarności badań naukowych, zwiększeniem stopnia ich komercjalizacji oraz umiędzynarodowienia. Dofinansowanie kierowane będzie na rzecz wsparcia całego procesu powstawania innowacji od fazy tworzenia się pomysłu, poprzez działalność B+R, prototypowanie aż po wdrażanie wyników badań, transfer technologii oraz działalność innowacyjną na rynkach międzynarodowych.

3 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 1. Oś priorytetowa: WSPARCIE PROWADZENIA PRAC B+R PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWA ORAZ KONSORCJA NAUKOWO-PRZEMYSŁOWE 2. Oś priorytetowa: WSPARCIE INNOWACJI W PRZEDSIĘBIORSTWACH 3. Oś priorytetowa: WSPACIE OTOCZENIA I POTENCJAŁU INNOWACYJNYCH PRZEDSIĘBIORSTW 4. Oś priorytetowa: ZWIĘKSZENIE POTENCJAŁU NAUKOWO- BADAWCZEGO

4 Nazwa i nr osi priorytetowej Nr działania/ Nr Poddziałania I. Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa Działanie 1.1. Projekty B+R przedsiębiorstw Poddziałanie 1.1.1. Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa Poddziałanie 1.1.2. Prace B+R związane z wytwarzaniem instalacji pilotażowej/demonstracyjnej Działanie 1.2. Sektorowe programy B+R Działanie 1.3. Prace B+R finansowane z udziałem funduszy kapitałowych Poddziałanie 1.3.1. Wsparcie rozwoju przedsięwzięć z sektora nauki w fazie seed BRIdge Alfa Poddziałanie 1.3.2. Publiczno-prywatne wsparcie prowadzenia prac badawczo rozwojowych z udziałem funduszy kapitałowych –BRIdge VC

5 Nazwa i nr osi priorytetowej Nr działania/Nr Poddziałania II. Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorst w do prowadzenia działalności B+R+I Działanie 2.1. Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R w przedsiębiorstwach Działanie 2.2. Otwarte innowacje-wspieranie transferu technologii Działanie 2.3. Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw Poddziałanie 2.3.1. Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP Poddziałanie 2.3.2. Bony na innowacje dla MŚP Poddziałanie 2.3.3. Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych Poddziałanie 2.3.4. Ochrona własności przemysłowej Działanie 2.4. Współpraca w ramach krajowego systemu innnowacji Poddziałanie 2.4.1. Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów –inno _LAB Poddziałanie 2.4.2. Monitoring Krajowej Inteligentnej Specjalizacji

6 Nazwa i nr osi priorytetowej Nr działania/ Nr Poddziałania III Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach Działanie 3.1. Projekty B+R przedsiębiorstw Poddziałanie 3.1.1. Inwestycje w innowacyjne start upy- Starter Poddziałanie 3.1.2. Inwestycje grupowe aniołów biznesu w MŚP-BizNest Poddziałanie 3.1.3 Fundusz Pożyczkowy Innowacji Poddziałanie 3.1.4.KOFFI-Konkurencyjny Ogólnopolski Fundusz Funduszy Poddziałanie 3.1.5. Wsparcie MŚP w dostępie do rynku kapitałowego -4 Stock

7 Nazwa i nr osi priorytetowej Nr działania/ Nr Poddziałania III Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach Działanie 3.2. Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R Poddziałanie 3.2.1. Badania na rynek Poddziałanie 3.2.1. Kredyt na innowacje technologiczne Poddziałanie 3.2.1. Fundusz gwarancyjny wsparcia innowacyjnych przedsiębiorstw Działanie 3.3. Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw

8 Nazwa i nr osi priorytetowej Nr działania/ Nr Poddziałania IV. Zwiększenie potencjału naukowo- badawczego Działanie 4.1 Badania naukowe i prace rozwojowe Poddziałanie 4.1.1. Strategiczne programy badawcze dla gospodarki Poddziałanie 4.1.2. Regionalne agendy naukowo- badawcze Poddziałanie 4.1.3. Programy badawcze wirtualnych instytutów Poddziałanie 4.1.4. Projekty Analityczne Działanie 4.2. Rozwój nowoczesnej infrastruktury badawczej sektora nauki Działanie 4.3. Międzynarodowe Agendy Badawcze Działanie 4.4. Zwiększenie potencjału kadrowego sektora B+R V. Pomoc technicznaDziałanie 5.1. Pomoc techniczna

9 Działanie 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw Działanie 1.1 Warunkiem otrzymania dofinansowania jest komercjalizacja wyników prac B+R, rozumiana jako wdrożenie wyników projektu we własnej działalności gospodarczej przedsiębiorcy lub udzielenie licencji lub sprzedaż wyników projektu w celu ich wprowadzania do działalności gospodarczej innego przedsiębiorcy Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa

10 Działanie 1.1 Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa Termin naboru wniosków: 04.05.2015-31.12.2015 Beneficjenci: Mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwa Preferowane projekty : Obejmujące badania przemysłowe i prace rozwojowe albo prace rozwojowe ( projekty, w których nie przewidziano prac rozwojowych nie mogą uzyskać dofinansowania )

11 Typy projektów dla Poddziałania 1.1.1: -badania przemysłowe i prace rozwojowe -prace rozwojowe Alokacja 1.6 mld zł Dla projektów zlokalizowanych w województwie innym niż mazowieckie: 1 460 000 000 PLN Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych-2 mld zł

12 Maksymalna wartość dofinansowania- 20 mln Euro-jeżeli projekt obejmuje głównie badania przemysłowe, dotyczy to sytuacji, w której więcej niż połowa kosztów kwalifikowanych projektu jest ponoszona na działania wchodzące w zakres kategorii badań przemysłowych 15 mln euro –jeżeli projekt obejmuje głównie prace rozwojowe, dotyczy to sytuacji, w której więcej niż połowa kosztów kwalifikowanych projektu jest ponoszona na działania wchodzące w zakres kategorii prac rozwojowych.

13 Intensywność wsparcia na prace badawcze i rozwojowe nie może przekroczyć: Dla mikroprzedsiębiorcy: 80%kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem, w przypadku badań przemysłowych 60%kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem, w przypadku prac rozwojowych

14 Intensywność wsparcia na prace badawcze i rozwojowe nie może przekroczyć: Dla małego przedsiębiorcy: 80%kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem, w przypadku badań przemysłowych oraz 60%kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem, w przypadku prac rozwojowych;

15 Intensywność wsparcia na prace badawcze i rozwojowe nie może przekroczyć: Dla średniego przedsiębiorcy: 75%kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem, w przypadku badań przemysłowych oraz 50%kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem, w przypadku prac rozwojowych

16 Minimalny wkład własny beneficjenta jako % wydatków kwalifikowalnych : Min. 20%-75% (zgodnie z możliwą do przyznania intensywnością pomocy).

17 Działanie 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałanie 1.1.2 „Prace B+R związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej/demonstracyjnej W ramach Działania 1.1, Poddziałania 1.1.2 dofinansowanie udzielane jest na realizację projektów które obejmują wyłącznie prace rozwojowe z uwzględnieniem wytworzenia instalacji demonstracyjnej

18 Poziom i wysokość wsparcia: Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych Projektu dofinansowanego w ramach konkursu wynosi: 5 mln PLN w przypadku projektu realizowanego przez przedsiębiorcę posiadającego status mikro-, małego i średniego przedsiębiorcy (MSP); 20 mln PLN w przypadku projektu realizowanego przez innego przedsiębiorcę niż MSP

19 intensywność wsparcia na prace rozwojowe nie może przekroczyć: –dla mikroprzedsiębiorcy 45% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem –dla małego przedsiębiorcy 45% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem –dla średniego przedsiębiorcy 35 % wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem –dla przedsiębiorcy innego niż mikroprzedsiębiorca, mały lub średni przedsiębiorca 25 % wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem

20 W przypadku szerokiego rozpowszechniania wyników projektu zgodnie z § 14 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (Dz.U. z 2015 r. poz.299)intensywność wsparcia na prace rozwojowe nie może przekroczyć: –dla mikroprzedsiębiorcy: 60% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem –dla małego przedsiębiorcy: 60% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem –dla średniego przedsiębiorcy: 50% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem –dla przedsiębiorcy innego niż mikroprzedsiębiorca, mały lub średni przedsiębiorca: 40% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem

21 Działania 1.2. „ Sektorowe programy B+R” „INNOLOT –innowacyjne lotnictwo” W ramach Działania 1.2 dofinansowanie udzielane jest na realizację projektów które obejmują badania przemysłowe i prace rozwojowe albo prace rozwojowe Wsparcie dotyczy projektów, wpisujących się w Krajową Inteligentną Specjalizację, w tym w nowe specjalizacje wynikające z procesu przedsiębiorczego odkrywania

22 Podmioty uprawnione: 1) Przedsiębiorcy (przedsiębiorstwa) w rozumieniu art. 1 Załącznika nr 1 do rozporządzenia Komisji UE Nr 651/2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu albo 2) Konsorcja przedsiębiorstw (składające się wyłącznie z przedsiębiorców) –w których skład wchodzi co najmniej dwóch przedsiębiorców w rozumieniu art. 1 Załącznika nr 1 do rozporządzenia Komisji UE Nr 651/2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu

23 Poziom i wysokość wsparcia: Minimalna i maksymalna wartość dofinansowania realizacji Projektu wynosi odpowiednio: w Grupie A (grupa programowa, w której liderem konsorcjum jest duży, średni, mały lub mikro-przedsiębiorca od 10 000 000 PLN do 50 000 000 PLN, w Grupie B (grupa programowa, w której liderem konsorcjum jest średni, mały lub mikro-przedsiębiorca od 1000 000 PLN do 7 500 000 PLN

24 Działania POIR realizowane przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości

25 Działania 1.2. „ Sektorowe programy B+R” „INNOMED – Program badań naukowych i prac rozwojowych dla sektora gospodarki w obszarze medycyny innowacyjnej” Wysokość wsparcia: Minimalna wartość dofinansowania realizacji Projektu wynosi 1 000 000 PLN. Maksymalna wartość dofinansowania realizacji Projektu wynosi 10 000 000 PLN.

26 Działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw Poddziałanie 2.3.1. Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP Planowany termin naborów ogłoszenie konkursu 15 grudnia 2015 r. rozpoczęcie naboru wniosków 18 stycznia 2016 r. zakończenie naboru wniosków 18 marca 2016 r. Typ projektów mogących uzyskać dofinansowanie: Wsparcie udzielane jest w celu zwiększenia dostępności specjalistycznych wysokiej jakości proinnowacyjnych usług, powiązanych z krajowymi inteligentnymi specjalizacjami świadczonymi przez akredytowane Ośrodki Innowacji.

27 Podziałanie 2.3.2. Bon na innowacje dla MŚP Planowany termin naborów ogłoszenie konkursu 31 lipca 2015 r. rozpoczęcie naboru wniosków 31 sierpnia 2015 r. zakończenie naboru wniosków 30 grudnia 2015 r. Typ projektów mogących uzyskać dofinansowanie Wsparcie udzielane na finansowanie usług dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw realizowanych przez jednostkę naukową, przyczyniających się do rozwoju ich produktów (wyrobów i usług).

28 Poddziałanie 2.3.3. Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych Planowany termin naborów ogłoszenie konkursu 26 października 2015 r. rozpoczęcie naboru wniosków 30 listopada 2015 r. zakończenie naboru wniosków 9 grudnia 2016 r. Typ projektów mogących uzyskać dofinansowanie Wsparcie projektów mających na celu wzrost innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw działających w ramach Krajowych Klastrów Kluczowych na rynkach międzynarodowych.

29 Poddziałanie 2.3.4. Ochrona własności przemysłowej Planowany termin naborów ogłoszenie konkursu 21 września 2015 r. rozpoczęcie naboru wniosków 22 października 2015 r. zakończenie naboru wniosków 28 marca 2016 r. Typ projektów mogących uzyskać dofinansowanie Wsparcie udzielane będzie mikro małym i średnim przedsiębiorcom na pokrycie kosztów związanych z uzyskaniem i realizacją ochrony praw własności przemysłowej

30 Priorytet 3. Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach Działanie 3.1 Finansowanie innowacyjnej działalności MŚP z wykorzystaniem kapitału podwyższonego ryzyka Poddziałanie 3.1.5. Wsparcie MŚP w dostępie do rynku kapitałowego 4 Stock Planowany termin naborów ogłoszenie konkursu 9 grudnia 2015 r. rozpoczęcie naboru wniosków 12 stycznia 2016 r. zakończenie naboru wniosków 31 marca 2016 r. Typ projektów mogących uzyskać dofinansowanie Wsparcie projektów, mających na celu przygotowanie niezbędnej dokumentacji do pozyskania zewnętrznych źródeł finansowania o charakterze udziałowym i dłużnym, w celu wprowadzenia zmian organizacyjnych, produktowych lub technologicznych o charakterze innowacyjnym

31 Działanie 3.2 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R Poddziałanie 3.2.1. Badania na rynek Planowany termin naborów ogłoszenie konkursu 31 lipca 2015 r. rozpoczęcie naboru wniosków 31 sierpnia 2015 r. zakończenie naboru wniosków 30 września 2015 r. Typ projektów mogących uzyskać dofinansowanie Wsparcie projektów, obejmujących wdrożenie wyników prac B+R przeprowadzonych przez przedsiębiorcę lub nabytych, prowadzących do uruchomienia produkcji nowych produktów lub usług z zachowaniem preferencji dla KIS

32 Źródła informacji o Funduszach Europejskich: www.funduszeeuropejskie.gov.pl www.ncbir.gov.pl www.parp.gov.pl

33 Program Operacyjny Polska Cyfrowa

34 Celem programu jest stworzenie warunków do powszechnego wykorzystania technologii cyfrowych w taki sposób, żeby stały się one kołem zamachowym gospodarki. Osiągnięciu tego celu będzie służyć m.in. zapewnienie masowego dostępu do szerokopasmowego Internetu, podniesienie kompetencji cyfrowych różnych grup społecznych, szczególnie tych zagrożonych cyfrowym wykluczeniem. W ramach programu realizowane będą projekty z zakresu poszerzania dostępu do sieci szerokopasmowych, a także systemowe projekty dotyczące rozwoju elektronicznych usług publicznych (administracja, zamówienia publiczne, sądownictwo, zdrowie, kultura, itp.). Dodatkowo realizowane będą działania mające na celu: ułatwienie transakcji internetowych i transgranicznych poprzez zapewnienie interoperacyjności systemów umożliwiających świadczenie usług na rynku międzynarodowym; wsparcie tworzenia bezpiecznego systemu korzystania z usług w sieci. Celem programu jest stworzenie warunków do powszechnego wykorzystania technologii cyfrowych w taki sposób, żeby stały się one kołem zamachowym gospodarki. Osiągnięciu tego celu będzie służyć m.in. zapewnienie masowego dostępu do szerokopasmowego Internetu, podniesienie kompetencji cyfrowych różnych grup społecznych, szczególnie tych zagrożonych cyfrowym wykluczeniem. W ramach programu realizowane będą projekty z zakresu poszerzania dostępu do sieci szerokopasmowych, a także systemowe projekty dotyczące rozwoju elektronicznych usług publicznych (administracja, zamówienia publiczne, sądownictwo, zdrowie, kultura, itp.). Dodatkowo realizowane będą działania mające na celu: ułatwienie transakcji internetowych i transgranicznych poprzez zapewnienie interoperacyjności systemów umożliwiających świadczenie usług na rynku międzynarodowym; wsparcie tworzenia bezpiecznego systemu korzystania z usług w sieci.

35 Program Operacyjny Polska Cyfrowa 1 Oś priorytetowa: POWSZECHNY DOSTĘP DO SZYBKIEGO INTERNETU 2 Oś priorytetowa: E- ADMINISTRACJA I OTWARTY RZĄD 3 Oś priorytetowa: CYFROWA AKTYWIZACJA SPOŁECZEŃSTWA

36 Kto może występować o dotacje? O dotacje z Programu Polska Cyfrowa występować mogą przede wszystkim: -przedsiębiorstwa telekomunikacyjne, -jednostki administracji rządowej oraz jednostki im podległe lub przez nie nadzorowane, -jednostki naukowe, -państwowe organizacje kultury, -organizacje pozarządowe.

37 Źródła informacji o programie: www.polskacyfrowa.gov.pl www.funduszestrukturalne.gov.pl

38 Oś priorytetowa II. E-administracja i otwarty rząd. Cel szczegółowy 2. Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych. Cel szczegółowy 3. Cyfryzacja procesów back-office w administracji rządowej. Cel szczegółowy 4. Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego

39 Działanie 2.1 Celem wsparcia będzie poszerzenie zakresu spraw, które obywatele i przedsiębiorcy mogą załatwić drogą elektroniczną. Usługi zostaną udostępnione przez organy administracji publicznej na poziomie centralnym, a ich realizacja przez obywateli i przedsiębiorców możliwa będzie bez względu na miejsce inicjowania załatwienia danej sprawy. Zmodernizowane zostaną sposoby pozyskiwania danych do rejestrów, zintegrowany zostanie obieg danych oraz zbudowane zostaną interfejsy pozwalające różnym systemom teleinformatycznym na wymianę danych.

40 Typy projektów Działanie 2.1 tworzenie lub rozwój e-usług publicznych (A2B, A2C), tworzenie lub rozwój usług wewnątrzadministracyjnych (A2A) niezbędnych dla funkcjonowania e-usług publicznych. Typ beneficjenta Działanie 2.1 - partnerstwa uprawnionych wnioskodawców z przedsiębiorstwami, organizacjami pozarządowymi, jednostkami naukowymi lub podmiotami leczniczymi, dla których podmiotem tworzącym jest minister lub publiczna uczelnia medyczna.

41 Typy projektów Działanie 2.1 tworzenie lub rozwój e-usług publicznych (A2B, A2C), tworzenie lub rozwój usług wewnątrzadministracyjnych (A2A) niezbędnych dla funkcjonowania e-usług publicznych. Typ beneficjenta Działanie 2.1 - partnerstwa uprawnionych wnioskodawców z przedsiębiorstwami, organizacjami pozarządowymi, jednostkami naukowymi lub podmiotami leczniczymi, dla których podmiotem tworzącym jest minister lub publiczna uczelnia medyczna.

42 Grupa docelowa/ostateczni odbiorcy wsparcia Działanie 2.1 przedsiębiorcy i obywatele korzystający bezpośrednio lub pośrednio z wdrożonych bądź zmodernizowanych e-usług publicznych, podmioty wykonujące zadania publiczne.

43 Działanie 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego. Poddziałanie 2.3.1 Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki.

44 Cel szczegółowy 4. Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki. Typy projektów: Działanie 2.3, Poddziałanie 2.3.1 1. cyfrowe udostępnienie ISP ze źródeł administracyjnych. 2. cyfrowe udostępnienie zasobów nauki. Typ beneficjenta: Działanie 2.3, Poddziałanie 2.3.1 – także partnerstwa podmiotów z przedsiębiorstwami lub organizacjami pozarządowymi.

45 Działanie 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego. Poddziałanie 2.3.2 Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury. Cel szczegółowy 4. Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego Celem realizacji poddziałania jest digitalizacja zasobów kultury, w tym materiałów archiwalnych i zwiększenie dostępności oraz poprawa jakości cyfrowo udostępnianych zasobów kultury, w tym materiałów archiwalnych w rozumieniu ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, a także polepszenie możliwości ich ponownego wykorzystania. Typy projektów: działanie 2.3, poddziałanie 2.3.2 - cyfrowe udostępnienie zasobów kultury

46 Działanie 2.4 Tworzenie usług i aplikacji wykorzystujących e-usługi publiczne i informacje sektora publicznego. Cel szczegółowy 4. Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego. Typy projektów: Działanie 2.4 Wdrożenie nowej usługi świadczonej przez aplikację elektroniczną lub rozszerzenie funkcjonalności już istniejącej e-usługi (aplikacji) poprzez wykorzystanie treści otwartych zasobów informacji sektora publicznego i/lub istniejących e-usług publicznych.

47 Typ beneficjenta Działanie 2.4 jednostki naukowe, organizacje pozarządowe, małe i średnie przedsiębiorstwa. Możliwa jest zarówno indywidualna realizacja przedsięwzięcia przez danego beneficjenta, jak również wdrażanie projektów partnerskich, złożonych z wyżej wymienionych typów beneficjentów, np. jednostka naukowa z małym lub średnim przedsiębiorcą.

48 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

49 Cel główny POIŚ (wynika z priorytetów Strategii Europa 2020): zrównoważony wzrost rozumiany jako: wspieranie gospodarki efektywniej korzystającej z zasobów bardziej przyjaznej środowisku i bardziej konkurencyjnej, w której cele środowiskowe są dopełnione działaniami na rzecz spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej

50 Priorytet jest oparty na trzech podstawowych obszarach: 1. Czystej i efektywnej energii, w tym efektywności energetycznej, ograniczeniu emisji gazów cieplarnianych, rozwoju energii ze źródeł odnawialnych oraz integracji i poprawy funkcjonowania europejskiego rynku energii

51 2. Adaptacji do zmian klimatu oraz efektywnego korzystania z zasobów, wzmocnieniu odporności systemów gospodarczych na zagrożenia związane z klimatem oraz zwiększeniu możliwości zapobiegania zagrożeniom (zwłaszcza zagrożeniom naturalnym) i reagowania na nie

52 3. Konkurencyjności, w tym wnoszeniu istotnego wkładu w utrzymanie przez UE prowadzenia na światowym rynku technologii przyjaznych środowisku, zapewniając jednocześnie efektywne korzystanie z zasobów i usuwając przeszkody w działaniu najważniejszych infrastruktur sieciowych

53 Budżet programu to ponad 27,4 mld euro z Funduszy Europejskich (FE), czyli ok. 115,6 mld zł. Priorytety PO IiŚ 2014-2020: 1) Zmniejszenie emisyjności gospodarki – alokacja z FE 1 847,5 mln euro 2) Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu – alokacja z FE 3 439,1 mln euro 3) Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu multimodalnego – alokacja z FE 9 532,4 mln euro 4) Infrastruktura drogowa dla miast – alokacja z FE 2 970,3 mln euro 5) Rozwój transportu kolejowego w Polsce – alokacja z FE 5 009,7 mln euro 6) Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego w miastach – alokacja z FE 2 349,2 mln euro 7) Poprawa bezpieczeństwa energetycznego – alokacja z FE 1 mld euro 8) Ochrona i rozwój dziedzictwa kulturowego – alokacja z FE 467,3 mln euro 9) Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia – alokacja z FE 468,3 mln euro 10) Pomoc techniczna – alokacja z FE 330 mln euro.

54 Wsparcie inwestycyjne w ramach POIiŚ 2014-2020 skierowane jest przede wszystkim do dużych przedsiębiorstw W ramach Osi Priorytetowej I przewidziane są działania wspierające skierowane do przedsiębiorców obejmujące problematykę efektywności energetycznej i wykorzystania odnawialnych źródeł energii (w 2015 roku nie są przewidziane nabory wniosków) W Osi Priorytetowej VIII przewidziane są działania, które (pośrednio) dotyczą także sektora małych i średniej wielkości firm

55 Duże przedsiębiorstwa zostały zobligowane, aby przeprowadzić obowiązkowy audyt energetyczny. Jego celem jest określenie jakie inwestycje są niezbędne do poprawy efektywności w przedsiębiorstwie. Z założenia audyty będą przeprowadzane co cztery lata (pierwszy w 2015 roku), kolejne audyty mają zweryfikować skuteczność przeprowadzonych działań na rzecz poprawy efektywności energetycznej.

56 Fundusze będą dostępne na takie działania inwestycyjne: przebudowa linii produkcyjnych na bardziej efektywne energetycznie; zastosowanie w przedsiębiorstwach technologii efektywnych energetycznie; budowa i przebudowa instalacji OZE (jeśli takie uzasadnione potrzeby zostaną określone w audycie); zastosowanie energooszczędnych technologii produkcji i użytkowania energii (woda, energia elektryczna, systemy grzewcze i klimatyzacja pomieszczeń); zastosowanie technologii odzysku energii i systemu wykorzystania energii ciepła odpadowego. Wsparcie z funduszy Unii Europejskiej będą mogły otrzymać projekty najbardziej zwiększające efektywność energetyczną (obecnie pożądany wskaźnik poprawy efektywności to 60% i więcej).

57 Sektor MSP (małych i średniej wielkości przedsiębiorstw) będzie wspierany w zakresie projektów proekologicznych, gdzie głównym kryterium będzie: efektywność kosztowa, wielkość redukcji CO2, redukcja emisji pyłu PM10 (jednego z najbardziej szkodliwych dla człowieka i środowiska w niskiej emisji) zastosowanie elementów budownictwa niskoenergetycznego i technologii zmniejszających zapotrzebowanie na energię

58 W ramach POIŚ, możliwa jest realizacja zintegrowanych działań łączących w sobie kilka elementów infrastruktury małej skali oraz możliwe są również działania komplementarne w zakresie inwestycji produkcyjnych (np. dotyczących przemysłów kultury i kreatywnych realizowanych przez MŚP, promowania rozwiązań innowacyjnych dla zachowania dziedzictwa kulturowego).

59 Źródła informacji o Funduszach Europejskich www.power.gov.pl www.funduszeeuropejskie.gov.pl www.parp.gov.pl

60 Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój CT 8. Wspieranie zatrudnienia i mobilności pracowników CT 9. Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem CT 10. Inwestowanie w edukację, umiejętności i uczenie się przez całe życie CT 11. Wzmacnianie potencjału instytucjonalnego i skuteczności administracji publicznej

61 Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 1 Oś priorytetowa: OSOBY MŁODE NA RYNKU PRACY 2 Oś priorytetowa: EFEKTYWNE POLITYKI PUBLICZNE DLA RYNKU PRACY, GOSPODARKI I EDUKACJI 3 Oś priorytetowa: SZKOLNICTWO WYŻSZE DLA GOSPODARKI I REGIONU 4 Oś priorytetowa: INNOWACJE SPOŁECZNE I WSPÓŁPRACA PONADNARODOWA

62 Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Cele szczegółowe osi priorytetowej to m.in. Wzrost liczby MMSP wykorzystujących wsparcie partnerów społecznych przy realizacji działań wspierających rozwój przedsiębiorstwa, w tym pozwalających na efektywne wykorzystanie podmiotowych systemów finansowania w regionie.

63 Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Cele szczegółowe (cd) Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości usług z zakresu całożyciowego doradztwa edukacyjno-zawodowego. Dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy poprzez zaangażowanie przedstawicieli pracodawców i pracowników na wszystkich etapach jego programowania.

64 Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Cele szczegółowe (cd). Zapewnienie dostępności i jakości usług rozwojowych świadczonych na rzecz przedsiębiorców i pracowników. Zapewnienie funkcjonowania Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji zawierającego wszystkie pełne kwalifikacje. Zwiększenie dostępu osób dorosłych do różnych form uczenia się przez całe życie.

65 Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy –projekty konkursowe Poddziałanie nr 1.2.1 Wsparcie indywidualnej i kompleksowej aktywizacji zawodowo - edukacyjnej osób młodych (bezrobotnych, biernych zawodowo oraz poszukujących pracy, w tym w szczególności osób niezarejestrowanych w urzędzie pracy)

66 Poddziałanie nr 1.2.1 (cd) Instrumenty i usługi rynku pracy służące zdobyciu doświadczenia zawodowego wymaganego przez pracodawców:  nabywanie lub uzupełnianie doświadczenia zawodowego oraz praktycznych umiejętności w zakresie wykonywania danego zawodu, m.in. poprzez staże i praktyki, spełniające standardy wskazane w Europejskich Ramach Jakości Praktyk i Staży,  wsparcie zatrudnienia osoby młodej u przedsiębiorcy lub innego pracodawcy, stanowiące zachętę do zatrudnienia, m.in. poprzez pokrycie kosztów subsydiowania zatrudnienia dla osób, u których zidentyfikowano adekwatność tej formy wsparcia, refundację wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy (wyłącznie w połączeniu z subsydiowanym zatrudnieniem),

67 Działanie 2.2. Wsparcie na rzecz zarządzania strategicznego przedsiębiorstw oraz budowy przewagi konkurencyjnej na rynku

68 1. Realizacja przez partnerów społecznych działań mających na celu opracowanie analizy potrzeb rozwojowych MMSP (z uwzględnieniem pracowników w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy -o ile dotyczy), którzy nie posiadają planu lub strategii rozwoju, w tym m. in.: a) Identyfikacja potencjalnych odbiorców wsparcia:  na poziomie indywidualnych przedsiębiorstw  na poziomie grup przedsiębiorstw, np. branż, terytoriów, grup kooperujących w ramach łańcucha dostaw, klastrów lub w odniesieniu do inteligentnych specjalizacji

69 b) Opracowanie analizy potrzeb rozwojowych MMSP:  na poziomie indywidualnych przedsiębiorstw  na poziomie grup przedsiębiorstw, np. branż, terytoriów, grup kooperujących w ramach łańcucha dostaw, klastrów lub w odniesieniu do inteligentnych specjalizacji; c) Przygotowanie propozycji planów rozwojowych określających zakres działań niezbędnych do zaspokojenia zidentyfikowanych potrzeb rozwojowych przedsiębiorstw oraz monitoring i doradztwo w zakresie ich wdrożenia

70 *wskazanie możliwości i zasad wykorzystania podmiotowych systemów finansowania dla dalszego rozwoju przedsiębiorstwa oraz informowanie instytucji odpowiedzialnych za wdrażanie podmiotowych systemów finansowania w regionach o zdiagnozowanym popycie przedsiębiorstw -identyfikacja minimalnych parametrów usług rozwojowych adekwatnych do potrzeb danej grupy przedsiębiorstw i popytu przez nich zgłoszonego (w tym identyfikacja celów, zakres tematyczny, optymalne formy realizacji, czas niezbędny do osiągnięcia zakładanych celów) -identyfikacja potencjalnych dostawców usług rozwojowych (w RUR lub poza RUR, jeżeli usługa o odpowiednich parametrach nie została wprowadzona do RUR) oraz przekazywanie potencjalnym dostawcom informacji o zdiagnozowanym popycie

71 -identyfikacja minimalnych parametrów usług rozwojowych adekwatnych do potrzeb danej grupy przedsiębiorstw i popytu przez nich zgłoszonego (w tym identyfikacja celów, zakres tematyczny, optymalne formy realizacji, czas niezbędny do osiągnięcia zakładanych celów) -identyfikacja potencjalnych dostawców usług rozwojowych (w RUR lub poza RUR, jeżeli usługa o odpowiednich parametrach nie została wprowadzona do RUR) oraz przekazywanie potencjalnym dostawcom informacji o zdiagnozowanym popycie

72 -identyfikacja minimalnych parametrów usług rozwojowych adekwatnych do potrzeb danej grupy przedsiębiorstw i popytu przez nich zgłoszonego (w tym identyfikacja celów, zakres tematyczny, optymalne formy realizacji, czas niezbędny do osiągnięcia zakładanych celów) -identyfikacja potencjalnych dostawców usług rozwojowych (w RUR lub poza RUR, jeżeli usługa o odpowiednich parametrach nie została wprowadzona do RUR) oraz przekazywanie potencjalnym dostawcom informacji o zdiagnozowanym popycie

73 d) Analiza faktycznej dostępności usług rozwojowych dla MMSP w regionach i -o ile dotyczy -podejmowanie działań interwencyjnych; e) Upowszechnianie wśród interesariuszy wiedzy o zdiagnozowanych potrzebach lub barierach rozwojowych, które wykraczają poza bezpośredni zakres wsparcia w RUR i podejmowanie działań wdrożeniowych lub interwencji koniecznych do ich zaspokojenia (mainstreaming potrzeb rozwojowych)

74 2. Działania szkoleniowe i/lub doradcze skierowane do przedstawicieli MMŚP w zakresie: a) funkcjonowania na rynku zamówień publicznych b) wdrażania strategii wejścia na za graniczne rynki zamówień publicznych (działanie realizowane w wiązce projektowej z PI 11i -działania skierowane do przedstawicieli administracji Publicznej)

75 3. Działania szkoleniowe i/lub doradcze skierowane do przedstawicieli MMŚP w zakresie: a) zasad realizacji przedsięwzięć w formule partnerstwa publiczno –prywatnego b) przygotowania oferty do przedsięwzięcia realizowanego w formule partnerstwa publiczno –prywatnego oraz procesu negocjacji (działanie realizowane w wiązce projektowej z PI 11i -działania skierowane do przedstawicieli administracji publicznej)

76 - Rejestr Usług Rozwojowych Działanie 2.3 Zapewnienie jakości i dostępności usług rozwojowych świadczonych na rzecz przedsiębiorstw i pracowników

77 Działanie 2.6 Wysoka jakość polityki na rzecz włączenia społecznego i zawodowego osób niepełnosprawnych Wypracowanie i wdrożenie instrumentów, wspierających zatrudnienie i utrzymanie się na rynku pracy osób niepełnosprawnych: a. instrument wspierania pracodawców w zakresie dostosowania do zatrudnienia osoby niepełnosprawnej, pozyskania niepełnosprawnego pracownika, utrzymania w zatrudnieniu przez ograniczenie skutków niepełnosprawności,

78 Działanie 2.6 Wysoka jakość polityki na rzecz włączenia społecznego i zawodowego osób niepełnosprawnych Wypracowanie i wdrożenie instrumentów, wspierających zatrudnienie i utrzymanie się na rynku pracy osób niepełnosprawnych: b. instrument wspierania osób niepełnosprawnych w zakresie pozyskania przez nie zatrudnienia, w tym przechodzenia pomiędzy rehabilitacją społeczną a zawodową,

79 Działanie 2.6 Wysoka jakość polityki na rzecz włączenia społecznego i zawodowego osób niepełnosprawnych Wypracowanie i wdrożenie instrumentów, wspierających zatrudnienie i utrzymanie się na rynku pracy osób niepełnosprawnych: c. instrument wspierania osób niepełnosprawnych w zakresie podejmowania przez nie działalności gospodarczej.

80 Działanie 2.7 Zwiększenie szans na zatrudnienie osób szczególnie zagrożonych wykluczeniem społecznym 1. Kompleksowe działania na rzecz poprawy wykształcenia i zatrudnienia członków społeczności romskiej, a także działania na rzecz likwidacji barier, które utrudniają zatrudnianie Romów i integrację ze społecznością większościową. 2. Kompleksowe działania na rzecz poprawy motywacji i zdolności do podjęcia zatrudnienia oraz funkcjonowania w społeczeństwie osób odbywających karę pozbawienia wolności, a także rozwój współpracy i partnerstwa w zakresie promocji zatrudniania tych osób

81 Działanie 2.9 Rozwój ekonomii społecznej Cele szczegółowe działania/poddziałania 1. Wzrost liczby podmiotów ekonomii społecznej korzystających ze zwrotnych instrumentów finansowych. 2. Wzmocnienie systemu wsparcia dla podmiotów ekonomii społecznej

82 - Wyposażenie przedsiębiorstw społecznych w wiedzę i umiejętności z zakresu wykorzystania prawa zamówień publicznych. -Tworzenie i rozwój ponadregionalnych sieci podmiotów ekonomii społecznej, w tym partnerstw, klastrów, franczyz (m.in. poprzez ponadregionalne i branżowe spotkania, konferencje, seminaria, targi, doradztwo i szkolenia) oraz włączanie podmiotów ekonomii społecznej w funkcjonujące już sieci, partnerstwa i klastry podmiotów gospodarczych działających na rynku komercyjnym. - Budowa i rozwój istniejących znaków jakości dla podmiotów ekonomii społecznej i jednostek samorządu terytorialnego wspierających rozwój ekonomii społecznej -Działania koordynacyjne w obszarze ekonomii społecznej

83 Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty Cele szczegółowe: 1. Poprawa funkcjonowania i zwiększenie wykorzystania systemu wspomagania szkół w zakresie kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych do poruszania się na rynku pracy (ICT, matematyczno- przyrodniczych, języków obcych), nauczania eksperymentalnego, właściwych postaw (kreatywności, innowacyjności, pracy zespołowej) oraz metod zindywidualizowanego podejścia do ucznia 2. Zwiększenie wykorzystania przez szkoły i placówki zmodernizowanych treści, narzędzi i zasobów wspierających proces kształcenia ogólnego w zakresie kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych do poruszania się na rynku pracy (ICT, matematyczno-przyrodniczych, języków obcych), nauczania eksperymentalnego, właściwych postaw (kreatywności, innowacyjności, pracy zespołowej) oraz metod zindywidualizowanego podejścia do ucznia.

84 Działanie 2.12 Zwiększenie wiedzy o potrzebach kwalifikacyjno-zawodowych Cele szczegółowe - Zwiększenie wiedzy o potrzebach kwalifikacyjno-zawodowych w poszczególnych sektorach gospodarki.

85 Działanie 2.13 Przejrzysty i spójny Krajowy System Kwalifikacji Cele szczegółowe działania Włączenie kwalifikacji nadawanych poza systemami oświaty oraz szkolnictwa wyższego do zintegrowanego systemu kwalifikacji.

86 Działanie 2.14 Rozwój narzędzi dla uczenia się przez całe życie Cele szczegółowe działania/poddziałania 1. Zwiększenie dostępu osób dorosłych do różnych form uczenia się przez całe życie. 2. Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości usług z zakresu całożyciowego doradztwa edukacyjno-zawodowego.

87 Działanie 2.15 Kształcenie i szkolenie zawodowe dostosowane do potrzeb zmieniającej się gospodarki. Cele szczegółowe działania/poddziałania 1. Dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy poprzez zaangażowanie przedstawicieli pracodawców i pracowników na wszystkich etapach jego programowania. 2. Zwiększenie wykorzystania zmodernizowanych treści, narzędzi i zasobów wspierających proces kształcenia zawodowego. 3. Wypracowanie modelu trwałej współpracy uczelni ze szkołami zawodowymi (technika, zasadnicze szkoły zawodowe). 4. Zapewnienie informacji zwrotnej dla systemu kształcenia zawodowego na temat losów absolwentów szkół zawodowych.

88 Działanie 2.17 Skuteczny wymiar sprawiedliwości Cele szczegółowe działania / poddziałania 1. Usprawnienie procesów zarządzania i komunikacji w sądownictwie i prokuraturze. 2. Poprawa jakości wydawanych orzeczeń oraz zwiększenie skuteczności ich egzekwowania.

89 Działanie 2.17 Skuteczny wymiar sprawiedliwości -Wdrożenie standardów i procedur obsługi interesanta w sądownictwie powszechnym. -Utworzenie i rozwój Biur Obsługi Interesanta w sądach

90 Działanie 2.17 Skuteczny wymiar sprawiedliwości - Szkolenia oraz studia podyplomowe dla sędziów, urzędników i innych pracowników zatrudnionych w sądach powszechnych, prokuratorów, urzędników i innych pracowników powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury z zakresu prawa gospodarczego, mediacji w sprawach gospodarczych, informatyki śledczej, ochrony konsumenta, zwalczania i zapobiegania przestępczości gospodarczej i skarbowej, prawa dotyczącego własności intelektualnej, prawa upadłościowego. -Tworzenie Centrów Mediacji i Arbitrażu oraz standaryzacja działania już istniejących Centrów.

91 Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne. Cele szczegółowe działania / poddziałania. Doskonalenie jakości oraz monitorowanie procesu świadczenia usług administracyjnych istotnych dla prowadzenia działalności gospodarczej.

92 Realizacja działań informacyjnych oraz szkoleniowych w JST zorientowanych na praktyczne możliwości wykorzystania systemu monitorowania do podejmowania działań modernizacyjnych w samorządzie z wykorzystaniem benchmarkingu oraz benchlearningu w postaci organizacji grup wymiany doświadczeń. Wdrażanie w administracji publicznej rozwiązań poprawiających efektywność zarządzania usługami dziedzinowymi w obszarach istotnych dla prowadzenia działalności gospodarczej

93 Działanie 2.19 Usprawnienie procesów inwestycyjno- budowlanych i planowania przestrzennego. Cele szczegółowe działania / poddziałania - Zwiększenie potencjału instytucjonalnego administracji publicznej w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz usprawnienie procesów inwestycyjno- budowlanych.

94 Oś priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Cele szczegółowe osi priorytetowej 1. Podniesienie kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa. 2. Zwiększenie jakości i efektywności kształcenia na studiach doktoranckich. 3. Poprawa dostępności międzynarodowych programów kształcenia dla osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym z Polski oraz dla cudzoziemców. 4. Wsparcie zmian organizacyjnych i podniesienie kompetencji kadr w systemie szkolnictwa wyższego.

95 Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym. Cele szczegółowe działania/poddziałania - Podniesienie kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa.

96 Typy projektów: Działanie 3.1 1. Realizacja programów kształcenia o profilu ogólnoakademickim albo praktycznym, dostosowanych, w oparciu o analizy i prognozy, do potrzeb gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa, zawierających w szczególności: a. tworzenie i realizację nowych kierunków studiów odpowiadających na aktualne potrzeby społeczno-gospodarcze, b. dostosowanie i realizację programów kształcenia do potrzeb społeczno-gospodarczych, c. działania włączające pracodawców w przygotowanie programów kształcenia i ich realizację, d. wysokiej jakości programy stażowe (ten rodzaj działań może stanowić odrębny typ projektów).

97 Typy projektów: Działanie 3.1 2. Podnoszenie kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, w obszarach kluczowych dla gospodarki i rozwoju kraju, określanych w oparciu o analizy i prognozy potwierdzające potrzebę rozwijania określonych kompetencji w konkretnych obszarach oraz w oparciu o zapotrzebowanie zgłaszane przez pracodawców/organizacje pracodawców, realizowane (z wyłączeniem staży) np. poprzez: a. certyfikowane szkolenia i zajęcia warsztatowe kształcące kompetencje, b. dodatkowe zajęcia realizowane wspólnie z pracodawcami, c. dodatkowe zadania praktyczne dla studentów realizowane w formie projektowej, w tym w ramach zespołów projektowych, d. wizyty studyjne u pracodawców.

98 Typy projektów: Działanie 3.1 3. Wspieranie świadczenia wysokiej jakości usług przez instytucje (np. akademickie biura karier), wspomagające studentów w rozpoczęciu aktywności zawodowej na rynku pracy. 4. Rozwój oferty uczelni w zakresie realizacji trzeciej misji, jako forum aktywności społecznej np. poprzez programy realizowane przy współpracy z organizacjami pozarządowymi, przyczyniające się do rozwoju kompetencji kluczowych, odpowiadających potrzebom rynku pracy, gospodarki i społeczeństwa.

99 Oś IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa Cele szczegółowe osi priorytetowej 1. Zwiększenie wykorzystania innowacji społecznych na rzecz poprawy skuteczności wybranych aspektów polityk publicznych w obszarze oddziaływania EFS. 2. Wzmocnienie kompetencji zawodowych i kluczowych osób z wykorzystaniem programów mobilności ponadnarodowej. 3. Wdrożenie nowych rozwiązań, w szczególności z zakresu aktywizacji zawodowej, kształcenia przez całe życie i tworzenia oraz realizacji polityk publicznych, dzięki współpracy z partnerami zagranicznymi.

100 Działanie 4.1 Innowacje społeczne. Cele szczegółowe działania / poddziałania - Zwiększenie wykorzystania innowacji społecznych na rzecz poprawy skuteczności wybranych aspektów polityk publicznych w obszarze oddziaływania EFS.

101 Typy projektów Działanie 4.1 1. Mikro-innowacje - inkubacja nowych zalążkowych pomysłów, w tym ich opracowanie i rozwinięcie, oraz przetestowanie i upowszechnienie, a także podjęcie działań w zakresie włączenia do polityki i praktyki. 2. Makro-innowacje - opracowanie (o ile będzie to konieczne), przetestowanie, upowszechnienie i włączenie do polityki i praktyki nowych rozwiązań.

102 Działanie 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej. Cele szczegółowe działania/poddziałania - Wzmocnienie kompetencji zawodowych i kluczowych osób z wykorzystaniem programów mobilności ponadnarodowej.

103 Typy projektów: Działanie 4.2 1. Programy mobilności ponadnarodowej na zasadach określonych dla programu Erasmus+. 2. Programy mobilności ponadnarodowej ukierunkowane na aktywizację zawodową osób młodych zagrożonych wykluczeniem społecznym, z możliwym wykorzystaniem konkursu skoordynowanego na poziomie UE. 3. Programy stypendialne i mobilności ponadnarodowej dla osób zaangażowanych w kreowanie i wdrażanie polityk publicznych. 4. Programy mobilności ponadnarodowej dla osób chcących podnieść swoje kompetencje lub kwalifikacje niezbędne do utrzymania lub podjęcia zatrudnienia.

104 Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa Cele szczegółowe działania/poddziałania - Wdrożenie nowych rozwiązań, w szczególności z zakresu aktywizacji zawodowej, kształcenia przez całe życie i tworzenia oraz realizacji polityk publicznych, dzięki współpracy z partnerami zagranicznymi.

105 Typy projektów Działanie 4.3 1. Projekty realizowane w ramach Common Framework tj. konkursu skoordynowanego na poziomie europejskim, w którym określone zostaną główne zasady i obszary działania. 2. Projekty z komponentem ponadnarodowym realizowane poza Common Framework. 3. Rozszerzenie standardowych projektów (realizowanych również w ramach regionalnych programów operacyjnych) o komponent ponadnarodowy. 4. Funkcjonowanie sieci współpracy w obszarach wsparcia EFS, umożliwiających wymianę doświadczeń i wzajemne uczenie się.

106 W ramach typów projektów 1-4 możliwa jest realizacja następujących działań: a) wypracowanie nowych rozwiązań we współpracy z partnerem zagranicznym (powinny również obejmować wdrożenie); b) import i eksport nowych rozwiązań, ich zaadaptowanie (powinny również obejmować ich wdrożenie); c) równoległe tworzenie nowych rozwiązań (powinny również obejmować wdrożenie); d) wymiana informacji i doświadczeń; e) zainicjowanie współpracy ponadnarodowej ukierunkowanej na rozwiązywanie problemów z zakresu wsparcia EFS w szczególności aktywizacji zawodowej i społecznej, kształcenia przez całe życie i tworzenia oraz realizacji polityk publicznych.

107 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Szkolenie w Olsztynie w ramach projektu „Fundusze europejskie - jakie to proste. Działania edukacyjne dla przedsiębiorców sektora MSP z zakresu Funduszy."

Podobne prezentacje


Reklamy Google