Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Kontrole w kopalniach odkrywkowych -wybrane zagadnienia r. pr. Hubert Schwarz www.amadeus.biz.pl.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Kontrole w kopalniach odkrywkowych -wybrane zagadnienia r. pr. Hubert Schwarz www.amadeus.biz.pl."— Zapis prezentacji:

1 Kontrole w kopalniach odkrywkowych -wybrane zagadnienia r. pr. Hubert Schwarz www.amadeus.biz.pl

2 ORGANY KONTROLI I.PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY - wynagrodzenia za pracę, czas pracy, urlopy, BHP II.URZĄD GÓRNICZY - ruch zakładu, koncesja, BHP w zakładzie, ochrona środowiska III.URZĄD ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ - inspekcje statków, kontrola przestrzegania przepisów żeglugowych, dokumentów statkowych i przewozowych www.amadeus.biz.pl

3 ZASADY KONTROLI Liczba kontroli – równocześnie tylko jedna* Czas trwania kontroli – maks. 12/18/24/48 dni roboczych rocznie* Wszczynana w terminie od 7 do 30 dni po zawiadomieniu przedsiębiorcy, Miejsce kontroli: siedziba przedsiębiorcy / miejsce wykonywania działalności Przedłużenie kontroli możliwe jedynie ze względów niezależnych od urzędu i wymaga dodatkowego powiadomienia * nie dotyczy: - PIP – brak jest przepisów dot. maks. czasu kontroli PIP - inspekcji statków www.amadeus.biz.pl

4 OBOWIĄZKI INSPEKTORA Upoważnienie (doręczane / okazywane PIP): 1) wskazanie podstawy prawnej; 2) oznaczenie organu kontroli; 3) datę i miejsce wystawienia; 4) imię i nazwisko pracownika organu kontroli uprawnionego do wykonania kontroli oraz numer jego legitymacji służbowej; 5) oznaczenie przedsiębiorcy objętego kontrolą; 6) określenie zakresu przedmiotowego kontroli; 7) wskazanie daty rozpoczęcia i przewidywanego terminu zakończenia kontroli; 8) podpis osoby udzielającej upoważnienia z podaniem zajmowanego stanowiska lub funkcji; 9) pouczenie o prawach i obowiązkach kontrolowanego przedsiębiorcy. Obowiązek wpisania kontroli do książki kontroli Wyjątek: PIP – może podjąć kontrolę niezwłocznie (można kwestionować) Jeśli upoważnienie nie spełnia wymogów – nie można wszcząć kontroli www.amadeus.biz.pl

5 UPRAWNIENIA INSPEKTORA Rozpoczęcie kontroli jedynie po okazaniu legitymacji (bez upoważnienia) – gdy potrzebne zapobieżeniu przestępstwa / wykroczenia lub zabezpieczeniu dowodu Wejście na teren zakładu górniczego (w tym budynków), uprawnienie do żądania udzielenia informacji, przedłożenia dokumentów, Udostępnienie inspektorowi pomieszczenia (najlepiej wyposażonego w komputer i drukarkę), Kontynuacja kontroli z udziałem świadka lub funkcjonariusza publicznego – jeśli przedsiębiorca nieobecny, Może zatrzymać statek lub urządzenie, wstrzymać wydobycie / ruch zakładu, a także zawiesić (do 2 lat) kierownika ZG, osoby dozoru, mierniczego, jeśli naruszają dyscyplinę / porządek pracy www.amadeus.biz.pl

6 OBOWIĄZKI KONTROLOWANEGO poddanie się i nieutrudnianie kontroli (225 Kodeksu karnego – ochrona środowiska, PIP, Służba Celna) Uczestniczenie w czynnościach kontrolnych Udzielanie wyjaśnień, składanie dokumentów itp., Jeśli czynność istotnie zakłóca funkcjonowanie przedsiębiorcy, trzeba w protokole wykazać konieczność podejmowania takiej czynności www.amadeus.biz.pl

7 UPRAWNIENIA KONTROLOWANEGO Nadmierne przedłużanie, przewlekłość kontroli – ponaglenie do OIP Naruszanie przepisów (przekroczenie uprawnień lub zaniechanie działań) – zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa (jeśli działa na szkodę interesu publicznego / prywatnego), Brak obiektywizmu, przekraczanie granic kultury osobistej – skarga do organu + wniosek o wyłączenie inspektora Odmowa poddania się kontroli (sprzeciw) – gdy np. brak upoważnienia lub gdy kontrola wykracza poza jego zakres przedmiotowy Odwołanie / Skarga w przypadku decyzji pokontrolnych prowadzonych bez upoważnienia www.amadeus.biz.pl

8 SPRZECIW Przysługuje w przypadkach: Braku zasadność wszczęcia kontroli bez zawiadomienia przedsiębiorcy (art. 79 ust. 2 SGospU), wszczęcia kontroli z uchybieniem terminów z art. 79 ust. 4 SGospU, wszczęcia kontroli bez upoważnienia (art. 79a ust. 1), błędnej treść upoważnienia do przeprowadzenia kontroli (art. 79a ust. 6 SGospU), nieokazania przez kontrolującego przedsiębiorcy legitymacji służbowej przy przystąpieniu do wykonywania czynności kontrolnych (art. 79a ust. 1 SGospU), niepoinformowania kontrolowanego przedsiębiorcy o jego prawach i obowiązkach w trakcie kontroli (art. 79b SGospU), prowadzenia kontroli bez udziału kontrolowanego lub osoby przez niego upoważnionej (art. 80 ust. 1 ­SGospU), podjęcia i prowadzenia więcej niż jednej kontroli działalności przedsiębiorcy w sytuacji, gdy nie zachodzą przesłanki z art. 82 ust. 1 SGospU, przekroczenia czasu trwania kontroli (art. 83 ust. 1 SGospU). www.amadeus.biz.pl

9 SPRZECIW 3 dni robocze od wszczęcia postępowania na wniesienie sprzeciwu, Obowiązek uzasadnienia sprzeciwu, Wniesienie sprzeciwu powoduje wstrzymanie kontroli, niedopuszczalny, gdy przeprowadzenie kontroli jest niezbędne do przeciwdziałania popełnieniu przestępstwa lub wykroczenia, przeciwdziałaniu popełnienia przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego bądź zabezpieczeniu dowodów jego popełnienia, Organ ma 3 dni robocze na jego rozpoznanie (milczenie oznacza odstąpienie od kontroli) www.amadeus.biz.pl

10 PROTOKÓŁ INSPEKCJI Przed podpisaniem – można złożyć umotywowane zastrzeżenia w ciągu 7 dni Umotywowane zastrzeżenia - zarzuty co do sposobu prowadzenia kontroli, brak zasadności stwierdzonych uchybień itp. Protokół może być podpisany przez pełnomocnika (np. pracownika) www.amadeus.biz.pl

11 ORZECZENIA Decyzja – zasadniczo pisemna Nakaz PIP może być także ustny Wstrzymanie pracy zakładu lub jego części – tylko OIP Natychmiastowa wykonalność nakazów i decyzji (wspomiane w pouczeniu) – przy odwołaniu należy wnioskować o wstrzymanie wykonalności, Różne terminy do zaskarżenia – ogólna zasada to 14 dni, ale w przypadku nakazów – jedynie 7 dni. www.amadeus.biz.pl

12 UTRUDNIANIE KONTROLI Niepoddanie się kontroli lub jej utrudnianie jest: A) przestępstwem (225 KK – ochrona środowiska, PIP, Służba Celna), B) wykroczeniem w przypadku UŻŚ, OUG i większości innych inspekcji. www.amadeus.biz.pl

13 tel. 71 797 66 16 / 504 108 105 www.amadeus.biz.pl Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Kontrole w kopalniach odkrywkowych -wybrane zagadnienia r. pr. Hubert Schwarz www.amadeus.biz.pl."

Podobne prezentacje


Reklamy Google