Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

K ONTROLOWANIE W ORGANIZACJI dr Magdalena Klimczuk-Kochańska.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "K ONTROLOWANIE W ORGANIZACJI dr Magdalena Klimczuk-Kochańska."— Zapis prezentacji:

1 K ONTROLOWANIE W ORGANIZACJI dr Magdalena Klimczuk-Kochańska

2 K ONTROLA Kontrola – proces zapewniający, aby rzeczywiste działania były zgodne z planowanymi. Kontrola – proces monitorowania czynności, służący do zapewnienia ich wykonywania zgodnie z planem i korygowania wszelkich istotnych odchyleń.

3 P RZEGLĄD Przeglądy - pomiar parametrów, porównanie stanu faktycznego z założonym, analiza przyczyn odchyleń.

4 N ADZÓR Nadzór - pomiar parametrów, porównanie stanu faktycznego z założonym, analiza przyczyn odchyleń, a następnie doprowadzenie systemu do założonego stanu.

5 M ONITORING Monitoring to narzędzie sprawowania kontroli. Jest to: obserwowanie obiektu kontroli we wszystkich niezbędnych aspektach; szacowanie wyników działania organizacji; ocena przydatności posiadanego wyposażenia.

6 C ONTROLLING System sterowania organizacją, zorientowany na wynik i realizowany poprzez planowanie, kontrolę i kierowanie (przeprowadzanie działań korygujących). Jest to proces kompleksowy, w którym dochodzi do scalania czynności koordynujących, kontrolnych, informacyjnych o planistycznych. System controllingu obejmuje wyszukiwanie i rozpoznawanie celów, właściwej drogi ich realizacji oraz tzw. „wąskich gardeł”. Wyodrębnienie, a następnie likwidacja lub redukcja najsłabszych ogniw organizacji tj. tych miejsc w jej strukturze, które w konkretnej krytycznej sytuacji jako pierwsze stwarzają trudności, jest naczelnym zadaniem controllingu, dzięki czeki możliwy jest późniejszy sprawy rozwój organizacji. System controllingu nie służy jedynie kontrolowaniu, lecz w większym stopniu zapobieganiu. [Koźmiński, Piotrowski, s. 221]

7 A UDYT Systematyczny, niezależny i udokumentowany proces uzyskiwania dowodu z audytu oraz jego obiektywnej oceny w celu określenia stopnia spełnienia kryteriów audytu. Systematyczna i niezależna ocena danej organizacji, systemu, procesu, projektu lub produktu. Przedmiot audytu jest badany na zgodność z określonym punktem odniesienia – listą kontrolną, przepisami prawa, normami, standardami lub przepisami wewnętrznymi danej organizacji (polityki, procedury).

8 A UDYT Audyt wewnętrzny wykonywany w celu sprawdzenia zgodności z wymaganiami wewnętrznymi organizacji. Nie ma znaczenia podmiot realizujący audyt – istotny jest cel audytu (np. audyt systemu zarządzania bezpieczeństwem danych osobowych (polityka bezpieczeństwa, instrukcja – faza I – zgodność z przepisem, faza II – zgodność z politykami i instrukcjami). Audyt zewnętrzny Strony drugiej - ocena stopnia spełnienia wymagań strony drugiej umowy. Nie ma znaczenia podmiot realizujący audyt, może to być klient (strona druga) lub wynajęty podmiot, działający na rzecz strony drugiej. Istotny jest cel audytu (np. audyt systemu zarządzania ryzykiem na zgodność w łańcuchu dostaw, audyt ubezpieczeniowy) Strony trzeciej - ocena stopnia spełnienia wymagań przez niezależny podmiot (np. Główny Inspektorat Farmaceutyczny)

9 C EL KONTROLI Kontrola pomaga organizacji: przystosowywać się do zmian w otoczeniu, ograniczać kumulowanie się błędów, radzić sobie ze złożonością organizacji, minimalizować koszty.

10 O BSZARY KONTROLI Zasoby rzeczowe – kontrola dotyczy np. zarządzania zapasami, jakości usług / produktów, maszyn / urządzeń; Zasoby informacyjne – kontrola dotyczy np. sprzedaży i marketingu, otoczenia organizacji, public relations, harmonogramów produkcji, prognozowania produkcji; Zasoby ludzkie – kontrola dotyczy np. doboru pracowników, ich szkoleń i rozwoju, oceny wyników, poziomu wynagradzania; Zasoby finansowe – kontrola dotyczy np. poziomu gotówki niezbędnej do pokrycia zobowiązań organizacji; kontrola zasobów finansowych powiązana jest z 3 pierwszymi rodzajami zasobów.

11 UTRZYMANIE STATUS QUO KOREKTA ODCHYLEŃ ZMIANA NORM ZMIERZENIE WYNIKÓW 2 PORÓWNANIE WYNIKÓW Z NORMAMI 3 USTALENIE POTRZEBY DZIAŁANIA KORYGUJĄCEGO 4 USTALENIE NORM 1 E TAPY PROCESU KONTROLI

12 R ODZAJE KONTROLI Stosowane w organizacji metody kontroli są zazwyczaj połączone ze sobą w postaci wieloszczeblowej procedury - systemu kontroli. I. Kontrola może być zewnętrzna lub wewnętrzna: zewnętrzna - dokonywana przez instytucje spoza firmy (np. Izbę Skarbową). wewnętrzna - dokonywana przez komórki wewnętrzne firmy. n. II. Kontrola ze względu na przedmiot, np.: kontrola budżetowa, kontrola księgowa, kontrola jakości. III. Kontrola ze względu na podmiot przeprowadzający kontrolę, np.: samokontrola kontrola funkcjonalna w przedsiębiorstwie, kontrola instytucjonalna zewnętrzna, kontrola społeczna. IV. Kontrola ze względu na podejmowane działania: Kontrola wstępna Kontrola sterująca Kontrola akceptująca lub odrzucająca Kontrola końcowa

13 R ODZAJE KONTROLI ZE WZGLĘDU NA PODEJMOWANE DZIAŁANIA Kontrola wstępna, która zapewnia dostępność niezbędnych dla danej operacji zasobów ludzkich, rzeczowych i finansowych np. gdy surowce poddane zostaną analizie jakościowej i ilościowej przed rozpoczęciem procesu konwersji, aby upewnić się, że proces nie ulegnie opóźnieniu lub pogorszeniu.

14 R ODZAJE KONTROLI ZE WZGLĘDU NA PODEJMOWANE DZIAŁANIA Kontrola sterująca lub bieżąca wykrywająca odchylenia przed zakończeniem danej operacji. Jest stosowana wraz z przebiegiem procesu konwersji i ma na celu wykrywanie odchyleń od normy lub celu i umożliwiać dokonanie korekt.

15 R ODZAJE KONTROLI ZE WZGLĘDU NA PODEJMOWANE DZIAŁANIA Kontrola akceptująca lub odrzucająca. Występuje w postaci wyboru “tak” lub “nie” lub “można kontynuować”, “nie można kontynuować”. Produkt jest akceptowany lub odrzucany, proces może być kontynuowany lub musi być zatrzymany w celu dokonania w nim korekt przed wznowieniem.

16 R ODZAJE KONTROLI ZE WZGLĘDU NA PODEJMOWANE DZIAŁANIA Kontrola końcowa. Pozwala na dokonanie pomiaru wyników zakończonego działania. Ustala się wyniki wszelkich odchyleń od planu lub normy. W momencie dokonania porównania i odkrycia istnienia odchyleń, informacja ta jest przekazana zwrotnie do systemu, do danego kierownika, by można było podjąć działania korekcyjne.

17 C ECHY SKUTECZNEJ KONTROLI Integracja z planowaniem Kontrola powinna być powiązana z planowaniem. Najważniejszym sposobem integracji planowania i kontroli jest uwzględnienie kontroli w trakcie opracowywania planów. Gdy w ramach procesu planowania ustala się cele trzeba zwrócić uwagę na opracowanie norm, które pozwolą sprawdzić stopień realizacji planu. Elastyczność Sam system kontroli powinien być dostatecznie elastyczny, tak by dostosowywał się do zachodzących zmian.

18 C ECHY SKUTECZNEJ KONTROLI Dokładność Menedżerowie podejmują zaskakująco dużo decyzji opartych na niedokładnych informacjach. Wynikiem zaś niedokładnych informacji jest niedokładne działanie menedżera. Terminowość Terminowość niekoniecznie musi być równoznaczna z szybkością. Jest to raczej cecha systemu kontroli, w którym informacji dostarcza się tak szybko jak jest to potrzebne. Obiektywizm System kontroli powinien dostarczać informacji możliwie obiektywnej.

19 J. Bogdanienko (red.), Organizacja i zarzadzanie w zarysie, WN WZ UW, Warszawa 2010, r. 2.4. A.K. Koźmiński, W. Piotrowski, Zarządzanie. Teoria i praktyka, PWN, Warszawa 2006, r. VI.


Pobierz ppt "K ONTROLOWANIE W ORGANIZACJI dr Magdalena Klimczuk-Kochańska."

Podobne prezentacje


Reklamy Google