Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

TRZYMAJ FORMĘ. O Program współorganizowany jest przez Główny Inspektorat Sanitarny oraz Stowarzyszenie „Polska Federacja Producentów Żywności” w ramach.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "TRZYMAJ FORMĘ. O Program współorganizowany jest przez Główny Inspektorat Sanitarny oraz Stowarzyszenie „Polska Federacja Producentów Żywności” w ramach."— Zapis prezentacji:

1 TRZYMAJ FORMĘ

2

3 O Program współorganizowany jest przez Główny Inspektorat Sanitarny oraz Stowarzyszenie „Polska Federacja Producentów Żywności” w ramach realizacji strategii WHO dotyczącej diety, aktywności fizycznej i zdrowia.

4 TRZYMAJ FORMĘ O Celem programu "Trzymaj formę!" jest edukacja w zakresie trwałego kształtowania prozdrowotnych nawyków wśród młodzieży szkolnej poprzez promocję zasad aktywnego stylu życia i zbilansowanej diety, w oparciu o odpowiedzialność indywidualną i wolny wybór jednostki

5 TRZYMAJ FORMĘ O Cele szczegółowe: - Zwiększenie wiedzy dotyczącej zbilansowanej diety i aktywności fizycznej - Dostarczenie wiedzy i umiejętności korzystania z informacji zamieszczonych na opakowaniach produktów spożywczych - Kształtowanie postaw i zachowań w zakresie prawidłowego żywienia i uprawiania aktywności fizycznej

6 TRZYMAJ FORMĘ ADRESACI PROGRAMU: - Uczniowie gimnazjów kl. I – III - Uczniowie szkół podstawowych kl V – VI - Rodzice i Opiekunowie

7 TRZYMAJ FORMĘ O UCZESTNICY PROGRAMU: - Dyrekcje szkół, nauczyciele, społeczność szkolna - Pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania - Władze lokalne oraz inne podmioty w zależności od potrzeb środowiskowych

8 TRZYMAJ FORMĘ O CZAS TRWANIA PROGRAMU: - Program realizowany jest od roku szkolnego 2006/2007 - W roku szkolnym 2014/2015 realizowana jest dziewiąta edycja programu

9 TRZYMAJ FORMĘ O PARTNERZY PROGRAMU: - Agencja Rynku Rolnego - Instytut Medycyny Wsi

10 Trzymaj Formę O Patroni: - Ministerstwo Edukacji Narodowej - Ministerstwo Zdrowia - Ministerstwo Sportu i Turystyki - Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi - Federacja Konsumentów - Instytut Żywności i Żywienia - Polskie Towarzystwo Badań nad Otyłością

11 TRZYMAJ FORMĘ O MATERIAŁY EDUKACYJNE - Poradnik dla szkolnych koordynatorów programu - Broszura dla młodzieży - Plakat „Talerz zdrowia” - Ulotka dla rodziców - Internetowa interaktywna strona edukacyjna

12 TRZYMAJ FORMĘ O Program pomaga rozwijać zainteresowania uczniów i poszerza ich wiedzę o świecie. Realizowany jest metodą projektu, dzięki czemu wykracza poza podstawę programową i programy nauczania szkoły. Projekty winny służyć promocji aktywności fizycznej, uczyć prawidłowego, czyli zróżnicowanego i zbilansowanego sposobu odżywiania się dzieci i młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem odpowiedzialności indywidualnej za zdrowie i zasady wolnego wyboru.

13 METODA PROJEKTU

14 Historyczne korzenie metody projektów William.H. Kilpatrick twórca metody projektów

15 Metoda projektu „ Projekt to celowe działanie wykonane z całego serca. ” William H. Kilpatrick

16 Metoda projektów to koncepcja pedagogiczna, która:  zrodziła się na przełomie XIX i XX wieku;  odrzucała nauczanie tradycyjne nastawione jednostronnie na podawanie usystematyzowanych wiadomości w ramach poszczeg ó lnych przedmiot ó w, zgodnie z planem i programem nauczania;  zakładała tworzenie warunk ó w do samodzielnego i wielokierunkowego zdobywania wiedzy.

17 Metoda projektów w praktyce szkolnej: a) w Europie:  Niemcy;  Dania;  Wielka Brytania

18 Metoda projektów w praktyce szkolnej: b) w Polsce:  1930 r. – pełne poznanie metody projektów po opublikowaniu książki Johna A. Stevensona „ Metoda projektów”;  do lat 70- tych XX wieku nie miała zbyt wielu zwolenników;  aktualnie stosowana coraz częściej.

19 Cechy metody projektów:  samodzielność i aktywność w czasie realizacji zaplanowanego przedsięwzięcia;  możliwość łączenia r ó żnych treści w sp ó jną całość;  możliwość inspirowania uczni ó w do tw ó rczej pracy połączonej z przyjęciem odpowiedzialności za skutki wynikające z własnych plan ó w i działań.

20 Podczas realizacji metody projektów praca uczniów jest:  w dużym stopniu samodzielna (na wszystkich etapach);  świadomie planowana (najczęściej wspólnie z nauczycielem);  wszechstronnie aktywizująca;  grupowa;  zakończona konkretnym materialnym rezultatem.

21 Etapy procesu pracy nad projektem. EtapyPodejmowane działania Etap I Inicjatywa, czyli przedstawienie pomysłu innym w celu wzbudzenia ich zainteresowania. Etap II Przedyskutowanie pomysłu, czyli analiza treści związanych z pomysłem pod względem poznawczym i praktycznej użyteczności. Etap III Ustalenie i zaplanowanie konkretnych działań dla poszczególnych uczestników (instrukcja projektu).

22 Etapy procesu pracy nad projektem. EtapyPodejmowane działania Etap IV Aktywne i efektywne działania w ustalonym zakresie (realizacja projektu). Etap V Zakończenie projektu, prezentacja projektu i ocena wyników uzyskanych przez uczniów.

23 Co powinna zawierać instrukcja projektu?  cele og ó lne i szczeg ó łowe;  temat;  formy realizacji (wystawa plastyczna, inscenizacja, pokaz );  podział i przydział zadań dla poszczeg ó lnych grup;  ustalenie zasad wsp ó łpracy w grupie (normy zachowań, przydział r ó l);  ustalenie możliwych źr ó deł informacji;  kryteria oceny projektu;  przeprowadzenie ewaluacji.

24 Przykładowe role do odegrania przy realizacji metody projektów. RolaZadanie związane z rolą KoordynatorDba o to, aby każdy z członków grupy otrzymał pomoc potrzebną do wykonania zadania. KontrolerSprawdza, czy uczniowie wykonują to, co zostało im przydzielone. StrażnikCzuwa nad przestrzeganiem przyjętych zasad przy wykonywaniu zadań. ReporterOpisuje pracę grupy.

25 Znaczenie ewaluacji w metodzie projektów. Ewaluacja – to ocena przydatności i skuteczności podejmowanych działań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w odniesieniu do założonych celów, służąca doskonaleniu tych działań.

26 Ewaluacja pozwala określić:  trudności, które wystąpiły przy realizacji zadania;  mocne i słabe strony realizowanego projektu;  oczekiwania, których nie udało się spełnić.

27 Kompetencje (umiejętności życiowe dziecka) rozwijane poprzez stosowanie metody projektów:  wsp ó łpraca w grupie,  podejmowanie decyzji,  formułowanie i wyrażanie własnych pogląd ó w,  słuchanie opinii innych,

28 Umiejętności:  dzielenie się w grupie rolami i zadaniami,  planowanie swojej pracy,  logiczne myślenie w praktycznym działaniu,  dokonywanie oceny pracy,  korzystanie z r ó żnych informacji,  zapisywanie i prezentowanie zebranych materiał ó w,  integrowanie wiedzy z r ó żnych przedmiot ó w nauczania,  rozwijanie wyobraźni, kształtowanie pomysłowości i inwencji tw ó rczej,  przygotowanie i praktykowanie wystąpień publicznych,  rozwiązywanie konflikt ó w,  koleżeństwo, przyjaźń, cierpliwość, grzeczność, wyrozumiałość.

29 Podejmując się realizacji celów edukacyjnych przez projekty, każda szkoła wypracowuje swoje własne, indywidualne procedury pracy metodą projektów. Wypracowując własne procedury, nie starajmy się zbytnio sformalizować wykonania projektu, dajmy szansę uczniom na indywidualność i pamiętajmy zawsze to, co powiedział o metodzie jej twórca William H. Kilpatrick: Projekt to celowe działanie wykonane z całego serca.

30 Bibliografia: Nowacki T: O metodzie projektów. Warszawa: Wydaw. CODN 1996 r., Królikowski J. Projekty edukacyjne – materiały dla zespołów miedzyprzedmiotowych. Warszawa: Wydaw. CODN 2000 r., Chałas K. Metoda projektów i jej egzemplifikacja w praktyce. Warszawa 2000 r., Gołębniak B. Uczenie metodą projektów. Warszawa 2003 r.

31 ŚWIATOWY DZIEŃ ZDROWIA 2015 R O BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCI

32 ŚWIATOWY DZIEŃ ZDROWIA 2015 R O Każdego roku Światowa Organizacja Zdrowia wybiera priorytetowy obszar ważny z punktu widzenia zdrowia publicznego, jako temat przewodni Światowego Dnia Zdrowia, który przypada na dzień 7 kwietnia, w rocznicę powstania WHO.

33 ŚWIATOWY DZIEŃ ZDROWIA 2015 R W 2015 r. tematem przewodnim Światowego Dnia Zdrowia będzie bezpieczeństwo żywności, które jest bardzo ważne dla wszystkich ludzi zamieszkujących naszą planetę.

34 ŚWIATOWY DZIEŃ ZDROWIA 2015 R Produkcja i obrót żywnością odbywają się coraz bardziej globalnie, tym samym konieczna staje się potrzeba wzmocnienia systemów bezpieczeństwa żywności wewnątrz i pomiędzy krajami. W związku z tym, Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) podczas tegorocznych obchodów Światowego Dnia Zdrowia, akcentuje potrzebę poprawy systemów bezpieczeństwa żywności „od pola do talerza”.

35 TRZYMAJ FORMĘ O DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ

36

37


Pobierz ppt "TRZYMAJ FORMĘ. O Program współorganizowany jest przez Główny Inspektorat Sanitarny oraz Stowarzyszenie „Polska Federacja Producentów Żywności” w ramach."

Podobne prezentacje


Reklamy Google