Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Szkolenie w Warszawie w dniach 25-26 sierpnia 2015 r. w ramach projektu „Fundusze europejskie - jakie to proste. Działania edukacyjne dla przedsiębiorców.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Szkolenie w Warszawie w dniach 25-26 sierpnia 2015 r. w ramach projektu „Fundusze europejskie - jakie to proste. Działania edukacyjne dla przedsiębiorców."— Zapis prezentacji:

1 Szkolenie w Warszawie w dniach 25-26 sierpnia 2015 r. w ramach projektu „Fundusze europejskie - jakie to proste. Działania edukacyjne dla przedsiębiorców sektora MSP z zakresu Funduszy Europejskich na lata 2014-2020” Projekt realizowany w ramach konkursu dotacji organizowanego przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna, nr umowy: przez Związek Rzemiosła Polskiego - Lidera Projektu oraz Współpartnerów: Mazowiecką Izbę Rzemiosła i Przedsiębiorczości i Fundację Małych i Średnich Przedsiębiorstw.

2 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WM 2014 -2020 Podstawa prawna – podstawowe dokumenty Po stronie unijnej, wdrażanie funduszy strukturalnych regulują stosowne akty ustawodawcze tj. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE, oraz wydane na ich podstawie przez Komisję Europejską akty o charakterze nieustawodawczym, czyli akty delegowane i wykonawcze. Akty delegowane mogą uzupełniać bądź zmieniać zapisy rozporządzeń w ich mniej istotnych częściach, natomiast akty wykonawcze mają na celu wdrażanie tych rozporządzeń poprzez określenie jednolitych warunków ich wykonania. Szczegółowych informacji w tymże zakresie można uzyskać m. in. w dokumencie nt. : Zasady wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

3 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WM 2014 -2020 Podstawa prawna – podstawowe dokumenty 1.Prawodawstwo unijne (częściowy wykaz) a)Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013 r.) (zwane dalej: „rozporządzeniem ogólnym”); b)Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1301/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i przepisów szczególnych dotyczących celu „Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia” oraz w sprawie uchylenia rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013 r.) (zwane dalej: „rozporządzeniem EFRR”); c)Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013 r.) (zwane dalej: „rozporządzeniem EFS”);

4 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WM 2014 -2020 Podstawa prawna – podstawowe dokumenty 2.Prawodawstwo krajowe (częściowy wykaz) a)Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów operacyjnych polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2014 r., poz. 1146 ze zm.) (zwana dalej: „ustawą wdrożeniową”); b)Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) (zwana dalej: „UFP”); c)Wytyczne horyzontalne wydane na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy wdrożeniowej przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju w celu zapewnienia jednolitego i zgodnego z prawem Unii Europejskiej sposobu realizacji programów operacyjnych oraz spełnienia wymagań określonych przez Komisję Europejską w niniejszym zakresie, a także zapewnienia prawidłowości realizacji zadań i obowiązków określonych ustawą wdrożeniową.

5 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WM 2014 -2020 Podstawa prawna – podstawowe dokumenty 2.Prawodawstwo krajowe (częściowy wykaz) Minister Infrastruktury i Rozwoju wyda m.in. wytyczne horyzontalne m. in. w zakresie : trybów wyboru projektów; kwalifikowalności wydatków; warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej; monitorowania postępu rzeczowego; kontroli; korekt finansowych; informacji i promocji; zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych; rewitalizacji; instrumentów finansowych.

6 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WM 2014 -2020 Podstawa prawna – podstawowe dokumenty 2.Prawodawstwo krajowe (częściowy wykaz) Część wytycznych horyzontalnych została już zatwierdzona przez MIR i opublikowana na stronie internetowej: https://www.mir.gov.pl/fundusze/wytyczne_mrr/wytyczne_2014_2020/obowiazujace /strony/start.aspxhttps://www.mir.gov.pl/fundusze/wytyczne_mrr/wytyczne_2014_2020/obowiazujace /strony/start.aspx. Pozostałe dokumenty są w trakcie opracowywania lub podlegają konsultacjom, a ich projekty dostępne są pod adresem internetowym: https://www.mir.gov.pl/fundusze/wytyczne_mrr/wytyczne_2014_2020/konsultacje/s trony/start.aspxhttps://www.mir.gov.pl/fundusze/wytyczne_mrr/wytyczne_2014_2020/konsultacje/s trony/start.aspx.

7 Wizja rozwoju województwa mazowieckiego Mazowsze to region spójny terytorialnie, konkurencyjny, innowacyjny z wysokim wzrostem gospodarczym i bardzo dobrymi warunkami życia jego mieszkańców

8 STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO DO 2030 ROKU Strategia zawiera długofalową wizję rozwoju województwa mazowieckiego, w myśl której Mazowsze do roku 2030, stanie się regionem spójnym terytorialnie, konkurencyjnym, innowacyjnym, zapewniającym mieszkańcom bardzo dobre warunki życia. Z uwagi na duże zróżnicowanie przestrzenne rozwoju województwa mazowieckiego, konieczne jest prowadzenie polityki zmniejszającej te dysproporcje

9 Specyficzna sytuacja województwa mazowieckiego Po roku 2013 województwo mazowieckie będzie pierwszym polskim regionem, który w unijnej klasyfikacji opuści kategorię regionów najsłabiej rozwiniętych (czyli regionów, w których PKB nie przekracza 75% średniej unijnej). Oznacza to, że będą w nim obowiązywać inne zasady wsparcia. W regionach słabiej rozwiniętych maksymalny poziom współfinansowania projektów ze środków Unii Europejskiej wynosi on 85%, natomiast dla Mazowsza zostanie zmniejszony do 80%.

10 Nowa perspektywa - nowe wyzwania Mazowsze jako region lepiej rozwinięty  przekroczenie 75-procentowego progu średniej zamożności regionów UE; Program dwufunduszowy  EFS i EFRR; Koncentracja tematyczna  Cele Tematyczne - wytyczne KE, co do zakresu planowanych interwencji; Ring-fencing - wymóg przeznaczania określonej ilości środków unijnych na konkretne cele  m.in. minimum 60% ERDF środków na Mazowszu powinno zostać skoncentrowanych w obszarze innowacji, badań naukowych, technologii informacyjno-komunikacyjnych, konkurencyjności przedsiębiorstw oraz w zakresie gospodarki niskoemisyjnej; Rezerwa wykonania  6% (ok. 125,4 mln EUR) z całości alokacji dla RPO WM 2014-2020, której otrzymanie uwarunkowane będzie realizacją kamieni milowych; Większy akcent na wykorzystanie instrumentów finansowych.

11 Przemysł i produkcja Rozwój produkcji ukierunkowanej na eksport w przemyśle zaawansowanych i średniozaawansowanych technologii oraz w przemyśle i przetwórstwie rolno-spożywczym Gospodarka Wzrost konkurencyjności regionu poprzez rozwój działalności gospodarczej oraz transfer i wykorzystanie nowych technologii Poprawa jakości życia oraz wykorzystanie kapitału ludzkiego i społecznego do tworzenia nowoczesnej gospodarki Zapewnienie gospodarce regionu zdywersyfikowanego zaopatrzenia w energię przy zrównoważonym gospodarowaniu zasobami środowiska Kultura Wykorzystanie potencjału kultury i dziedzictwa kulturowego oraz walorów środowiska przyrodniczego dla rozwoju gospodarczego regionu i poprawy jakości życia Miasta Obszary wiejskie RAMOWE CELE STRATEGICZNE CELE STRATEGICZNE Środowisko/ Energetyka PRIORYTETOWY CEL STARTEGICZNY Warszawa z OMW R E G I O N Transport/ przestrzeń Poprawa dostępności i spójności terytorialnej regionu oraz kształtowanie ładu przestrzennego Społeczeństwo

12 Programy krajowe RPO WM 2014-2020 2, 1 mld EUR POWER: 603 mln EUR POIŚ: 210 mln EUR POPC: 149 mln EUR POIR: 725 mln EUR

13 Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020 Alokacja UE dla Mazowsza Oś I POPC Powszechny dostęp do szybkiego internetu : 68 397 915 EUR Oś II POPC E-administracja i otwarty rząd: 66 472 281 EUR Oś III POPC Cyfrowe kompetencje społeczeństwa: 10 150 000 EUR Oś IV POPC Pomoc techniczna: 4 036 760 EUR SUMA*: 149 056 956 EUR * Na podstawie: Plan finansowy SZOOP POPC 2014-2020, str. 48

14 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Alokacja UE dla Mazowsza: Oś II POIŚ Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu: 200 000 000 EUR; Oś IV POIŚ Infrastruktura drogowa dla miast: 63 788 191 EUR; Oś VII POIŚ Poprawa bezpieczeństwa energetycznego: 28 193 063 EUR; Oś VIII POIŚ Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury: 50 759 833 EUR; Oś IX POIŚ Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia: 67 679 728 EUR. SUMA*: 210 420 865 EUR + 200 000 000 EUR (FS) * Na podstawie: Plan finansowy POIŚ 2014-2020, str. 131-132

15 Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014- 2020 Alokacja UE dla Mazowsza: Oś I POWER Osoby młode na rynku pracy: 170 181 812 EUR Oś II POWER Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji: 100 528 334 EUR; Oś III POWER Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju: 143 554 576 EUR; Oś IV POWER Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa: 91 157 111 EUR; Oś V POWER Wsparcie dla obszaru zdrowia: 40 932 094 EUR; Oś VI POWER Pomoc Techniczna: 22 305 247 EUR. SUMA*: 576 679 174,00 EUR * Na podstawie: Plan finansowy POWER 2014-2020, str. 231

16 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Alokacja UE dla Mazowsza: Oś I POIR Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstw : 370 190 132,00 EUR; Oś II POIR Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I: 92 635 650,00 EUR; Oś III POIR Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach: 195 446 001,00 EUR; Oś IV POIR Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego: 80 302 251,00 EUR; Oś V POIR Pomoc Techniczna: 20 789 598,00 EUR. SUMA*: 759 363 632,00 EUR * Na podstawie: Plan finansowy POIR 2014-2020, str. 138-139

17 Zintegrowane Inwestycje Terytorialne W skład WOF wchodzi 40 JST, które podpisały porozumienie o współpracy w zakresie realizacji ZIT. Dokumentem warunkującym uczestnictwo Partnerstwa ZIT w procesie zarządzania i realizacji Programem jest Strategia ZIT WOF.

18 Regionalne Inwestycje Terytorialne Mechanizm ten realizuje politykę rozwoju opisaną w SRWM do 2030 r., mającą na celu wsparcie OSI ostrołęcko-siedleckiego, płocko- ciechanowskiego oraz radomskiego, które zostały określone w SRWM, jako problemowe. Podstawą realizacji RIT jest współpraca JST!

19 Subregion ciechanowski Subregion płocki Subregion ostrołęcki Subregion radomski Subregion siedlecki Wsparcie regionalnych OSI problemowych poprzez regionalne inwestycje terytorialne (RIT)

20 Obszary strategicznej Interwencji-OSI Według Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego, OSI to obszary, do których w sposób szczególny będzie adresowana polityka regionalna. To obszary wobec których wymagana jest interwencja rządu ze względu na ciężar, którego region sam nie jest w stanie udźwignąć. W województwie mazowieckim na poziomie regionalnym zostały wyznaczone dwa typy OSI problemowe –ostrołęcko-siedlecki, płocko-ciechanowski, radomski. Wspieranie obszarów wiejskich o najniższym poziomie dostępu mieszkańców do dóbr i usług warunkujących możliwości rozwojowe. Restrukturyzacja i rewitalizacja miast i innych obszarów tracących dotychczasowe funkcje społeczno-gospodarcze (KSRR). bieguny wzrostu- Obszar Metropolitalny Warszawy Wzmacnianie funkcji metropolitalnych ośrodków wojewódzkich i integracja ich obszarów funkcjonalnych (KSRR).

21 Najważniejsze ograniczenia w RPO WM 2014-2020:  Alokacja dla dróg lokalnych w ramach CT 7 nie przekroczy 15% alokacji dla transportu drogowego (34 842 883 EURO)  Zdrowie - inwestycje muszą wynikać z map potrzeb zdrowotnych;  Energetyka- identyfikacja optymalnego zestawu działań zwiększających efektywność energetyczną w danym budynku, dokonywana będzie na podstawie audytu energetycznego, stanowiącego niezbędny element projektu;  Tereny inwestycyjne - tworzenie nowej infrastruktury, służącej rozwojowi przedsiębiorstw zasada proporcjonalności – wykorzystanie infrastruktury -> odpowiedni zwrot środków na koniec okresu trwałości projektu; realizowane pod warunkiem nie powielania dostępnej infrastruktury, chyba, że limit dostępnej powierzchni został wyczerpany;  Gospodarka wodno-ściekowa - przesunięta do realizacji na poziom krajowy (POIŚ).

22 RPO WM 2014-2020: RPO WM 2014-2020 realizowany będzie w jedenastu Osiach Priorytetowych (OP) w tym dziesięciu osiach tematycznych i jednej osi dedykowanej pomocy technicznej: I.Wykorzystanie działalności badawczo-rozwojowej w gospodarce II. Wzrost e-potencjału Mazowsza III. Rozwój potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości IV. Przejście na gospodarkę niskoemisyjną V. Gospodarka przyjazna środowisku VI. Jakość życia VII. Rozwój regionalnego systemu transportowego VIII. Rozwój rynku pracy IX. Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem X. Edukacja dla rozwoju regionu XI. Pomoc Techniczna

23 RPO WM 2014-2020 Alokacja na RPO WM 2014-2020 – 2,09 mld EUR Alokacja na I i III Oś Priorytetową – 491,0 mln EUR, tj. 23 % alokacji RPO WM

24 RPO WM 2014-2020, I Oś Priorytetowa I Oś Priorytetowa Wykorzystanie działalności badawczo- rozwojowej w gospodarce Zwiększone urynkowienie działalności badawczo – rozwojowej PI 1a Zwiększona aktywność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw PI 1b

25 RPO WM 2014-2020, Działanie 1.1 Beneficjenci Infrastruktura B+R odpowiadająca potrzebom biznesu jednostki naukowe, konsorcja naukowe Typy projektów  wsparcie infrastruktury badawczo – rozwojowej jednostek naukowych Alokacja 125 mln EUR

26 RPO WM 2014-2020, Działanie 1.2 Beneficjenci Większe zaangażowanie biznesu w B+R przedsiębiorstwa (MŚP, duże - warunek efekty dyfuzji), powiązania kooperacyjne Typy projektów  projekty badawczo-rozwojowe;  tworzenie lub rozwój zaplecza badawczo- rozwojowego;  proces eksperymentowania i poszukiwania nisz rozwojowych i innowacyjnych - konkursy związane z wyłanianiem nowych inteligentnych specjalizacji. Alokacja 153 mln EUR, w tym - 15,3 mln euro na proces eksperymentowania

27 RPO WM 2014-2020,III Oś Priorytetowa III Oś Priorytetowa Rozwój potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości Ulepszone warunki do rozwoju MŚP PI 3a Zwiększony poziom handlu zagranicznego sektora MŚP PI 3b Zwiększone zastosowanie innowacji w przedsiębiorstwach sektora MŚP PI 3c

28 RPO WM 2014-2020, Działanie 3.1 Beneficjenci Ulepszone warunki do rozwoju MŚP m.in. MŚP, NGO, powiązania kooperacyjne, porozumienia/konsorcja ww., proinnowacyjne instytucje otoczenia biznesu - ośrodki innowacyjności Typy projektów  wsparcie początkowej fazy rozwoju przedsiębiorstw  wsparcie prowadzenia i rozwoju działalności przedsiębiorstw  uporządkowanie i przygotowanie terenów inwestycyjnych w celu nadania im nowych funkcji gospodarczych; Alokacja 72,1 mln EUR

29 RPO WM 2014-2020, Działanie 3.1 Ulepszone warunki do rozwoju MŚP Typy projektów  integrowanie usług istniejących IOB w celu tworzenia kompleksowej oferty – obejmującej rozwój produktu; dostęp do kapitału; specjalistyczne doradztwo dla MŚP.

30 RPO WM 2014-2020, Działanie 3.2 Beneficjenci Zwiększony poziom handlu zagranicznego sektora MŚP MŚP, jednostki naukowe, spółki celowe, powiązania kooperacyjne, JST, organizacje pozarządowe, samorząd gospodarczy Typy projektów  internacjonalizacja przedsiębiorstw poprzez wzrost eksportu towarów i usług;  promocja gospodarcza regionu w wymiarze krajowym i międzynarodowym. Alokacja 33,1 mln EUR

31 RPO WM 2014-2020, Działanie 3.3 Beneficjenci Zwiększone zastosowanie innowacji w przedsiębiorstwach sektora MŚP MŚP; porozumienia/konsorcja ww., powiązania kooperacyjne, podmiot, który wdraża instrumenty finansowe Typy projektów  wprowadzanie na rynek nowych lub ulepszonych produktów lub usług  rozwój produktów i usług opartych na handlu elektronicznym oraz zaawansowanych rozwiązaniach TIK. Alokacja 108,1 mln EUR

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42


Pobierz ppt "Szkolenie w Warszawie w dniach 25-26 sierpnia 2015 r. w ramach projektu „Fundusze europejskie - jakie to proste. Działania edukacyjne dla przedsiębiorców."

Podobne prezentacje


Reklamy Google