Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie 2016 rok.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie 2016 rok."— Zapis prezentacji:

1 Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie 2016 rok

2 Egzamin zawodowy składa się z części pisemnej i części praktycznej. 1. Część pisemna jest przeprowadzana w formie testu pisemnego  z wykorzystaniem elektronicznego systemu lub  z wykorzystaniem wydrukowanych arkuszy i kart odpowiedzi 2. Część praktyczna jest przeprowadzana w formie testu praktycznego

3 Składanie deklaracji przystąpienia do egzaminu Deklarację należy złożyć nie później niż na 4 miesiące przed egzaminem  Uczeń składa deklarację dyrektorowi szkoły  Absolwent składa deklarację dyrektorowi szkoły, którą ukończył. W przypadku likwidacji lub przekształcenia szkoły albo likwidacji w szkole kształcenia w danym zawodzie, absolwent składa deklarację dyrektorowi OKE, właściwej ze względu na miejsce zamieszkania tego absolwenta.

4 Do części pisemnej oraz części praktycznej egzaminu uczeń przystępuje w szkole do której uczęszcza, a absolwent – w szkole, którą ukończył

5 Warunki zdania egzaminu Zdający zdał egzamin potwierdzający kwalifikację w danym zawodzie, jeżeli uzyskał:  z części pisemnej – co najmniej 50% punktów możliwych do uzyskania oraz  z części praktycznej – co najmniej 75% punktów możliwych do uzyskania

6 Wynik egzaminu zawodowego ustala i ogłasza komisja okręgowa.

7  Zdający, który zdał egzamin potwierdzający kwalifikację w danym zawodzie otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie  Osoba, która posiada świadectwa potwierdzające wszystkie kwalifikacje wyodrębnione w danym zawodzie oraz świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej może otrzymać dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe wydany przez komisję okręgową

8 Ponowne przystąpienie do egzaminu Osoby, które nie zdały obydwu lub jednej części egzaminu, nie przystąpiły do egzaminu w wyznaczonym terminie lub go przerwały lub którym unieważniono egzamin mogą ponownie przystąpić do egzaminu lub niezdanej/unieważnionej części, z tym, że:  Uczniowie przystępują do egzaminu w kolejnych terminach w trakcie nauki oraz dwukrotnie po zakończeniu nauki na zasadach określonych dla absolwentów; przystąpienie po raz trzeci lub kolejny po zakończeniu nauki odbywa się na warunkach określonych dla egzaminu eksternistycznego

9 Po upływie trzech lat od dnia, w którym zdający przystąpił do części pisemnej egzaminu i nie zdał egzaminu lub mógł przystąpić po raz pierwszy do części pisemnej egzaminu (na podstawie złożonej deklaracji), przystępuje do egzaminu w pełnym zakresie.

10 Część pisemna egzaminu zawodowego trwa 60 minut i składa się z 40 pytań zamkniętych - odbędzie się 17 czerwca 2016 r. (piątek) godz. 10:00 – A.18, A.19, A.35, B.08, B.15, M.18, T.01, T.03, T.04, T.06, T.11, T.13 godz. 12:00 – B.09, E.13

11 Organizacja części pisemnej  W dniu egzaminu zdający zgłoszą się do szkoły co najmniej 30 minut przed wyznaczoną godziną egzaminu  Zdający wchodzą do sali pojedynczo według kolejności na liście. Każdy zdający powinien mieć: - dokument tożsamości wraz ze zdjęciem i okazać go przed wejściem do Sali, - długopis (pióro) z czarnym tuszem oraz może mieć - kalkulator prosty.  Do sali nie można wnosić żadnych urządzeń telekomunikacyjnych oraz innych niedozwolonych materiałów i przyborów

12  O godzinie wyznaczonej na rozpoczęcie egzaminu członkowie ZN rozdają zdającym arkusze egzaminacyjne i karty odpowiedzi. Po rozdaniu arkuszy spóźnieni zdający nie zostają wpuszczeni do sali egzaminacyjnej

13  Po otrzymaniu arkuszy zdający: - zapoznają się szczegółowo z „Instrukcją dla zadającego” na pierwszej stronie arkusza, - wpisują na karcie odpowiedzi: datę urodzenia, symbol cyfrowy zawodu, oznaczenie kwalifikacji, zaznaczają wersję arkusza oraz zamieszczają nr pesel, - przyklejają naklejki z nr pesel zgodnie z instrukcją przewodniczącego, - nie podpisują kart odpowiedzi.

14  Po zakończeniu czynności organizacyjnych PZN zapisuje w widocznym miejscu godzinę rozpoczęcia i zakończenia pracy.  Zdający, który zakończy pracę przed wyznaczoną godziną zakończenia egzaminu lub chce zrezygnować ze zdawania egzaminu, zgłasza ten fakt przez podniesienie ręki.  Na 15 minut przed zakończeniem egzaminu PZN informuje zdających, ile czasu zostało do zakończenia egzaminu.

15  Po upływie czasu przeznaczonego na egzamin PZN ogłasza zakończenie egzaminu i poleca zdającym odłożenie kart odpowiedzi na brzeg stolika, stroną zadrukowaną do blatu.  Członkowie ZN odbierają od zdających karty odpowiedzi i sprawdzają w ich obecności poprawność kodowania  Zdający pozostają na swoich miejscach, dopóki członkowie ZN nie zezwolą im na opuszczenie sali.

16 Egzamin może być unieważniony w przypadku:  Stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań  Wniesienia przez zdającego do sali egzaminacyjnej lub korzystania podczas egzaminu z urządzenia telekomunikacyjnego oraz materiałów i przyborów niewymienionych w wykazie ogłoszonym przez Dyrektora OKE  Zakłócania przez zdającego prawidłowego przebiegu egzaminu

17 Organizacja część praktycznej egzaminu:

18 Technik informatyk – Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami - E.13 (wk) Część praktyczna egzaminu 13 czerwca (poniedziałek) 2016 r. Zmiany 8:00, 12:00 14 czerwca (wtorek) 2016 r. Zmiany 8:00, 12:00, 16:00 Sala 106 Czas trwania egzaminu 150 minut

19 Technik ekonomista – Planowanie i prowadzenie działalności w organzacji - A.35 (dk) Część praktyczna egzaminu 20 czerwca (poniedziałek) 2016 r. zmiany - 9:00, 15:00 21 czerwca (wtorek) 2016 r. zmiana - 9:00 Sala 104 Czas trwania egzaminu 180 minut

20 Fryzjer – Wykonywanie zbiegów fryzjerskich – A.19 (w) Część praktyczna egzaminu 21 czerwca (wtorek) 2016 r. zmiana - 9:00 Sala 14 Czas trwania egzaminu 180 minut

21 Technik hotelarstwa – Planowanie i realizacja usług w recepcji – T.11(d) Część praktyczna egzaminu 23 czerwca (czwartek) 2016 r. zmiana - 9:00 Sala SS Czas trwania egzaminu 150 minut

22 Technik obsługi turystycznej – Planowanie i realizacja imprez i usług turystycznych – T.13 (d) Część praktyczna egzaminu 23 czerwca (czwartek) 2016 r. zmiana - 9:00 Sala Aula Czas trwania egzaminu 150 minut

23 Technik żywienia i usług gastronomicznych, Kucharz – Sporządzanie potraw i napojów – T.06 (d) Część praktyczna egzaminu 15, 16, 21 czerwca (środa, czwartek, wtorek) 2016 r. zmiany – 8:00, 12:00,16:00 Sale 13, 203, 204 Czas trwania egzaminu 120 minut

24 Pracownik pomocniczy obsługi hotelowej – Wykonywanie prac pomocniczych w obiektach świadczących usługi hotelowe – T.1 (w) Część praktyczna egzaminu 14 czerwca (wtorek) 2016 r. zmiana - 15:00 Sala - Internat Czas trwania egzaminu 180 minut

25 Piekarz – Produkcja wyrobów piekarskich – T.03 (w) Część praktyczna egzaminu 20 czerwca (poniedziałek) 2016 r. zmiana - 15:00 Sala - 13 Czas trwania egzaminu 180 minut

26 Cukiernik – Produkcja wyrobów cukierniczych – T.04 (w) Część praktyczna egzaminu 20 czerwca (poniedziałek) 2016 r. zmiana - 12:00 Sala - 13 Czas trwania egzaminu 150 minut

27 Wydanie świadectw i dyplomów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie: 26 sierpnia 2016 roku

28 Informacje na stronie http://www.oke.krakow.pl/ Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie http://www.zsht.pl/


Pobierz ppt "Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie 2016 rok."

Podobne prezentacje


Reklamy Google