Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ROCZNA ANALIZA SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY BESTWINA za 2015 rok.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ROCZNA ANALIZA SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY BESTWINA za 2015 rok."— Zapis prezentacji:

1 ROCZNA ANALIZA SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY BESTWINA za 2015 rok.

2 1.Cel i podstawa prawna sporządzenia analizy. Analiza została przygotowana w celu weryfikacji możliwości technicznych i organizacyjnych gminy Bestwina w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi. Analiza została przygotowana w celu weryfikacji możliwości technicznych i organizacyjnych gminy Bestwina w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi. Obowiązek przeprowadzenia analizy nakłada art. art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 250). Obowiązek przeprowadzenia analizy nakłada art. art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 250).

3 2. Analiza możliwości przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania. Zgodnie z art. 9e ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany do przekazywania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania do regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych. 14 października 2014r. Zostało podpisane Porozumienie międzygminne pomiędzy Gminą Bielsko-Biała a Gminą Bestwina w sprawie wspólnego uregulowania gospodarki odpadami komunalnymi na terenie swoich gmin w zakresie wypełnienia obowiązku zapewnienia budowy, utrzymania i eksploatacji regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych, której realizacja jest współfinansowana ze środków unijnych w ramach przedsięwzięcia pn. „Budowa kompleksowego systemu gospodarki odpadami dla miasta Bielska-Białej i gmin powiatu bielskiego” W związku z podpisaniem porozumieniem od 1 stycznia 2015r. cały strumień odpadów komunalnych odebranych od właścicieli nieruchomości oraz dostarczony do PSZOK i punktów selektywnej zbiórki trafia do Zakładu Gospodarki Odpadami Bielsko-Biała, ul. Krakowska 315d posiadającej status regionalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych. Na terenie gminy zgodnie ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t. j. Dz. U. z 2013r poz. 21 ze zm.) część odpadów ulegających biodegradacji zostaje poddana procesowi kompostowania na własne potrzeby.

4 3. Potrzeby inwestycyjne związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi. W związku z istniejącym Punktem Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zlokalizowanym w Kaniowie przy ul. Młyńskiej 20a, którego Gmina Bestwina jest właścicielem istnieje potrzeba budowy wiaty- zadaszenia nad częścią kontenerów. 4. Koszty poniesione w związku z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych. W 2015r. wyniosły: 929 496,30 zł.

5 5. Liczba mieszkańców. 25 września 2014 r. Rady Gminy Bestwina podjęła uchwałę w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. Uchwała obowiązuje od 1 stycznia 2015r.  Ilość nieruchomości niezamieszkałych wyniosła 151 (wg stanu na dzień 31.12.2015r.), natomiast średnia miesięczna ilość nieruchomości zamieszkałych to 3073. Ilość nieruchomości podobnie jak ilość mieszkańców jest zmienna i wynika ze złożonych deklaracji oraz wydanych decyzji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. liczba mieszkańców deklarujących selektywną zbiórkę deklarujących nieselektywną zbiórkę 31stycznia 2015r. 10 602 10 253349 28lutego 2015r. 10 604 10 257347 31marca 2015r. 10 624 10 276348 30kwietnia 2015r. 10 624 10 274350 31maja 2015r. 10 614 10 261353 30czerwca 2015r. 10 629 10 267362 31lipca 2015r. 10 653 10 287366 31sierpnia 2015r. 10 661 10 288373 30września 2015r. 10 637 10 261376 31października 2015r. 10 626 10 257369 30listopada 2015r. 10 634 10259375 31grudnia 2015r. 10 625 10 250375

6 6. Liczbę właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umowy, o której mowa w art. 6 ust. 1, w imieniu których gmina powinna podjąć działania, o których mowa w art. 6 ust. 6-12. Nie stwierdzono w/w właścicieli nieruchomości. 7. Ilość odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie gminy w 2015r.: Przedstawione ilości wytworzonych odpadów komunalnych wynikają: Przedstawione ilości wytworzonych odpadów komunalnych wynikają: ze sprawozdań półrocznych podmiotów odbierających odpady komunalne ze sprawozdań półrocznych podmiotów odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości (zamieszkałych i niezamieszkałych),  ze sprawozdania rocznego podmiotu prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) oraz wykazu aptek, w których ustawiono konfiskator,  z wykazu odpadów zebranych przez placówki oświatowe,  z informacji przekazanych po przeprowadzonych akcjach edukacyjnych, Ponadto na terenie gminy 1481 nieruchomości wyposażonych jest w kompostowniki, o łącznej deklarowanej objętości 5016 m3.

7

8

9

10 Nazwa i adres punktu Kod zebranych odpadów komunalnych Rodzaj zebranych odpadów komunalnych Masa zebranych odpadów komunalnych [Mg] PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH KANIÓW UL. MŁYŃSKA 20a 43-512 BESTWINA 10 01 01 Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04) 0,4 15 01 07 Opakowania ze szkła 7,3 16 01 03 Zużyte opony 8,4 20 01 39 Tworzywa sztuczne 4,5 20 01 23* Urządzenia zawierające freony 1,1 20 01 36 Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35 1,4 20 01 35* Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki 1,74

11 Nazwa i adres punktu Kod zebranych odpadów komunalnych Rodzaj zebranych odpadów komunalnych Masa zebranych odpadów komunalnych [Mg] PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH KANIÓW UL. MŁYŃSKA 20a 43-512 BESTWINA 20 03 07 Odpady wielkogabarytowe 35,4 20 01 10 Odzież 1,6 20 01 01 Papier i tektura 0,4 20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji 41,5 APTEKA MARIA WRÓBEL 43-512 BESTWINA UL. SZKOLNA 11 20 01 32 Leki inne niż wymienione w 20 01 31 0,103 APTEKA PRIMUS 43-512 KANIÓW UL. BATALIONÓW CHŁOPSKICH 15A 20 01 32 Leki inne niż wymienione w 20 01 31 0,045

12

13

14 8. Ilość zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych odbieranych z terenu gminy oraz powstających z przetwarzania odpadów komunalnych pozostałości z sortowania i pozostałości z mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania. Kod odpadów komunalnych Rodzaj odpadów komunalnych Masa odpadów komunalnych [Mg] 20 03 01 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne313,1 20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji41,5 19 12 12 Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11350,8


Pobierz ppt "ROCZNA ANALIZA SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY BESTWINA za 2015 rok."

Podobne prezentacje


Reklamy Google