Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Departament Rozwoju Regionalnego KOMITET MONITORUJĄCY Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020 Regionalny Program.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Departament Rozwoju Regionalnego KOMITET MONITORUJĄCY Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020 Regionalny Program."— Zapis prezentacji:

1 Departament Rozwoju Regionalnego KOMITET MONITORUJĄCY Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020 Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

2 Departament Rozwoju Regionalnego Realizacja programu operacyjnego podlega monitorowaniu przez komitet monitorujący Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 W celu prowadzenia skutecznego monitoringu i systematycznej oceny działań związanych z realizacją Programu, w tym prawidłowości wydatków publicznych, nadzór nad wdrażaniem programu sprawuje Komitet Monitorujący, monitorując wydatki i efekty rzeczowe interwencji publicznych.

3 Departament Rozwoju Regionalnego - art. 47 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. U.E. L 347 z 20.12.2013 r.); - art. 14 ustawy z dnia 11 lipca 2014 o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spojności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1146); - Wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie komitetów monitorujących na lata 2014-2020 z dnia 21 stycznia 2015 r.. Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Podstawa prawna

4 Departament Rozwoju Regionalnego - Uchwała Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 41/1380/14 z dnia 8 października 2014 r. (zmieniona uchwałą Nr 44/1477/14 z dnia 22 października 2014 r. oraz uchwałą Nr 5/140/15 z dnia 4 lutego 2015 r.) w sprawie ustalenia poszczególnych stron w składzie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2014-2020 oraz procedury określającej tryb wyłonienia i kryterium wyboru jego członków. Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Podstawa prawna

5 Departament Rozwoju Regionalnego Zgodnie z art. 14 Ustawy o zasadach realizacji programów operacyjnych polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 Komitet monitorujący powołuje instytucja zarządzająca w terminie trzech miesięcy od daty powiadomienia państwa członkowskiego o decyzji Komisji dotyczącej przyjęcia programu, tj. do dnia 16 marca 2014 r. (Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014- 2020, został przyjęty Decyzją wykonawczą Komisji z dnia 16.12.2014 r. (CCI 2014PL16M2OP002)). Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Powołanie Komitetu

6 Departament Rozwoju Regionalnego Komitet powoływany jest w drodze uchwały zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniu ogólnym oraz z poszanowaniem zasady partnerstwa. Komitetowi monitorującemu przewodniczy przedstawiciel instytucji zarządzającej. Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Powołanie Komitetu

7 Departament Rozwoju Regionalnego W związku z tym, że celem Komitetu Monitorującego jest kontrola wydatkowania środków kilkuletniego programu, a jakość i efektywność funkcjonowania systemu monitorowania zależy od działań zaangażowanych przedstawicieli z poszczególnych środowisk, Komitet obejmować będzie przedstawicieli wszystkich grup istotnych z punktu widzenia zakresu kujawsko-pomorskiego RPO. W Komitecie reprezentowane będą 3 grupy interesariuszy: -przedstawiciele strony samorządowej, -przedstawiciele strony rządowej, - przedstawiciele spoza administracji. Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Skład Komitetu

8 Departament Rozwoju Regionalnego. Przedstawiciele strony samorządowej: Przewodniczący Komitetu- Przedstawiciel Instytucji Zarządzającej RPO, Przedstawiciele instytucji zarządzającej RPO, Przedstawiciel instytucji pośredniczącej RPO i instytucji wdrażającej PO WER - Wojewódzki Urząd Pracy, Przedstawiciel Związku ZIT wojewódzkiego na terenie województwa kujawsko- pomorskiego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Skład Komitetu

9 Departament Rozwoju Regionalnego. Przedstawiciele strony samorządowej: Przedstawiciele każdej z ogólnopolskich organizacji jednostek samorządu terytorialnego, wyłonionych na podstawie ustawy z dnia 6 maja 2005 r. o Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego oraz o przedstawicielach Rzeczypospolitej w Komitecie Regionów Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 90, poz. 759) tj.: - Związek Miast Polskich, - Unia Metropolii Polskich, - Związek Gmin Wiejskich RP, - Unia Miasteczek Polskich, - Związek Powiatów Polskich. Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Skład Komitetu

10 Departament Rozwoju Regionalnego Przedstawiciele strony samorządowej: Przedstawiciele innych jednostek samorządu terytorialnego, w tym: - Przedstawiciele miast prezydenckich województwa kujawsko- pomorskiego, - Przedstawiciel Konwentu Wójtów Województwa Kujawsko-Pomorskiego, - Przedstawiciel Konwentu Burmistrzów Województwa Kujawsko- Pomorskiego, - Przedstawiciel Konwentu Starostów Województwa Kujawsko- Pomorskiego, - Przedstawiciele innych instytucji ze względu na rodzaj działalności objętej Programem. Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Skład Komitetu

11 Departament Rozwoju Regionalnego Przedstawiciele strony samorządowej: Przedstawiciele innych instytucji ze względu na rodzaj działalności objętej Programem, w tym: - Kujawsko-Pomorskie Biuro Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku, - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy, - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska, - przedstawiciel parków krajobrazowych w województwie. Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Skład Komitetu

12 Departament Rozwoju Regionalnego Przedstawiciele strony rządowej: Przedstawiciele Wojewody, Przedstawiciele ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego reprezentujący instytucję ds. koordynacji strategicznej oraz instytucję ds. koordynacji wdrażania EFS, Przedstawiciel ministra właściwego ze względu na zakres PO, Przedstawiciel ministra właściwego ds. finansów publicznych, Przedstawiciel Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, Przedstawiciel Pełnomocnika Rządu ds. Równego Traktowania, Przedstawiciel Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, Przedstawiciel Narodowego Funduszu Zdrowia. Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Skład Komitetu

13 Departament Rozwoju Regionalnego Przedstawiciele spoza administracji: Co najmniej jedną trzecią członków stanowią łącznie przedstawiciele organizacji związkowych, organizacji pracodawców, izb gospodarczych oraz organizacji pozarządowych i środowiska naukowego Przedstawiciele organizacji związkowych i organizacji pracodawców, reprezentatywnych w rozumieniu ustawy z dnia 6 lipca 2001 o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu społecznego (Dz. U. Nr 100, poz. 1080, z poźn. zm.) tj.: - NSZZ „Solidarność”, - Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych, - Forum Związków Zawodowych, -„Pracodawcy Pomorza i Kujaw" Związek Pracodawców (Pracodawcy RP), - Kujawsko-Pomorska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości (Związek Rzemiosła Polskiego), - Konfederacja Lewiatan, - BCC Związek Pracodawców. Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Skład Komitetu

14 Departament Rozwoju Regionalnego Przedstawiciele spoza administracji Przedstawiciel izb gospodarczych działających na podstawie ustawy z dnia 30 maja 1989 roku o izbach gospodarczych (Dz.U. z 2009 r., Nr 84, poz. 710, z pozn. zm.) Przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz innych partnerów społecznych i gospodarczych z terenu województwa, wyłonieni w procedurze wyborczej przez Wojewódzką Radę Działalności Pożytku Publicznego, w tym co najmniej przedstawiciele: - organizacji pozarządowej działającej na rzecz ochrony środowiska, - organizacji pozarządowej właściwej ze względu na jeden z rodzajów działalności objętej Programem, - organizacji pozarządowej działającej na rzecz promowania włączenia społecznego, równości szans płci, równości szans i niedyskryminacji, - organizacji pozarządowej reprezentującej ponadbranżowy związek stowarzyszeń. Przedstawiciele środowiska naukowego lub akademickiego w województwie wskazani przez Radę Główną Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Skład Komitetu

15 Departament Rozwoju Regionalnego Obserwatorzy uczestniczący w posiedzeniach Komitetu bez prawa do głosowania: Przedstawiciel Instytucji Audytowej, Przedstawiciel ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego w zakresie procesu desygnacji, Przedstawiciel Urzędu Kontroli Skarbowej w Bydgoszczy, Przedstawiciel Ministra Edukacji Narodowej, Przedstawiciel Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Przedstawiciel Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Przedstawiciel Ministra Pracy i Polityki Społecznej, Przedstawiciel Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Przedstawiciel Ministra Sportu i Turystyki, Przedstawiciel Ministra Środowiska, Przedstawiciel Ministra Zdrowia. Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Skład Komitetu

16 Departament Rozwoju Regionalnego Przedstawiciele z głosem doradczym bez prawa do głosowania: Przedstawiciel Komisji Europejskiej, Przedstawiciel Europejskiego Banku Inwestycyjnego, Przedstawiciel Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego, Inne osoby na zaproszenie Przewodniczącego: –Przedstawiciel Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, –Przedstawiciel Bydgoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, –Przedstawiciel Krajowej Agencji Poszanowania Energii S.A., –Przedstawiciele Instytucji Kultury w regionie, –Przedstawiciele Służby Zdrowia w regionie, –Przedstawiciel Kujawsko-Pomorskiej Sieci Informacyjnej Sp. z o.o., –Przedstawiciel Oddziału Kujawsko-Pomorskiego Polskiej Izby Turystyki, –Przedstawiciel Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy, –Przedstawiciel Wojewódzkiej Komisji Urbanizacyjno-Architektonicznej, –Przedstawiciel Sejmiku Gospodarczego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, –Przedstawiciele innych branżowych organizacji ze względu na temat posiedzenia na zaproszenie Przewodniczącego KM. Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Skład Komitetu

17 Departament Rozwoju Regionalnego Zasady i tryb funkcjonowania KM, szczegółowy zakres zadań Komitetu, prawa i obowiązki członków Komitetu określa regulamin działania KM zgodnie z instytucjonalnymi, prawnymi i finansowymi ramami danego państwa członkowskiego, przyjęty na pierwszym posiedzeniu przez członków Komitetu większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków. Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Funkcje Komitetu

18 Departament Rozwoju Regionalnego Komitet dokonuje systematycznej oceny działań związanych z realizacją Programu i postępów we wdrażaniu założeń i osiągania jego celów, w tym prawidłowości wydatków publicznych Komitet Monitorujący sprawując nadzór nad wdrażaniem programu zbiera się co najmniej raz w roku i dokonuje przeglądu wdrażania programu i postępów poczynionych na drodze do osiągnięcia jego celów. Bierze przy tym pod uwagę dane finansowe, wspólne wskaźniki i wskaźniki specyficzne dla programu, w tym zmiany w wartości wskaźników rezultatu i postępy w osiąganiu wartości docelowych ujętych ilościowo oraz celów pośrednich określonych w ramach wykonania, o których mowa w art. 21 ust. 1 i, tam gdzie to stosowne, rezultaty analiz jakościowych. Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Funkcje Komitetu

19 Departament Rozwoju Regionalnego W celu sprawnego funkcjonowania Komitetu i osiągnięcia rezultatów związanych z wdrażaniem RPO w województwie kujawsko-pomorskim powołane zostać mogą Podkomitety oraz tematyczne Grupy robocze, pełniące funkcję doradczą dla Komitetu. Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Funkcje Komitetu

20 Departament Rozwoju Regionalnego Zadania KM obejmują: - systematyczny przegląd wdrażania PO i postępów poczynionych na drodze osiągania jego celów, w szczególności w odniesieniu do celów pośrednich i końcowych wskazanych w ramach wykonania; - analizowanie wszelkich kwestii, które wpływają na wykonanie PO, w tym wniosków z przeglądu wyników oraz zatwierdzanie spraw wskazanych w art. 110 ust. 2 rozporządzenia ogólnego; - konsultowanie i akceptowanie zmian PO proponowanych przez IZ; - przedstawianie uwag dotyczących wdrażania i ewaluacji PO, w tym przedsięwzięć na rzecz zmniejszania obciążenia administracyjnego dla beneficjentów i monitorowanie działań podjętych w ich następstwie; Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Zadania Komitetu

21 Departament Rozwoju Regionalnego Komitet rozpatruje w szczególności: a) wszelkie kwestie, które mają wpływ na wykonanie PO; b) postępy w realizacji planu ewaluacji oraz ewaluacje dotyczące danego PO, w tym wyniki ewaluacji oraz ich wykorzystanie; c) postępy w realizacji strategii komunikacji, tj. rozpatrywanie informacji o postępach w realizacji Strategii komunikacji programu i analizę wyników realizacji tej strategii, dokonanej przez IZ oraz informację o planowanych działaniach informacyjnych i promocyjnych na kolejny rok; niniejsze postanowienia na podstawie Wytycznych w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020 stosuje się odpowiednio do Strategii komunikacji Polityki Spójności na lata 2014-2020; d) wdrażanie dużych projektów; Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Zadania Komitetu

22 Departament Rozwoju Regionalnego Komitet rozpatruje w szczególności: e)wdrażanie wspólnych planów działania (JAP); f) działania mające na celu promowanie równości szans płci, równych szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami różnego typu; g) działania mające na celu promowanie zrównoważonego rozwoju; h) postęp w zakresie działań podejmowanych w celu spełnienia mających zastosowanie warunków wstępnych; i) wdrażanie instrumentów finansowych. Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Zadania Komitetu

23 Departament Rozwoju Regionalnego Komitet rozpatruje i zatwierdza: a) metodykę i kryteria wyboru projektów, z tym że ze względu na postanowienia UP lub danego PO następuje to po rozważeniu propozycji lub rekomendacji właściwych ciał koordynacyjnych; b) roczne i końcowe sprawozdania z wdrażania PO; c) plan ewaluacji dla PO i wszelkie zmiany planu; d) strategię komunikacji1 dla danego PO oraz zmiany tej strategii oraz na podstawie art. 116 ust. 2 rozporządzenia ogólnego o strategię komunikacji obejmującą więcej niż jeden program i jej zmiany w porozumieniu z komitetami monitorującymi programy, których ta strategia dotyczy; niniejsze postanowienia na podstawie Wytycznych w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020 stosuje się odpowiednio do Strategii komunikacji Polityki Spójności na lata 2014-2020; e) wszelkie propozycje IZ dotyczące zmian PO. Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Zadania Komitetu

24 Departament Rozwoju Regionalnego I posiedzenie Komitetu planowane jest na dzień 23 marca 2015 r. I posiedzenie Komitetu planowane jest na dzień 23 marca 2015 r. Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Komitet Monitorujący RPO WK-P na lata 2014-2020 zostanie powołany do dnia 16 marca 2015 r. Komitet Monitorujący RPO WK-P na lata 2014-2020 zostanie powołany do dnia 16 marca 2015 r.

25 Departament Rozwoju Regionalnego Dziękuję za uwagę Departament Rozwoju Regionalnego Wydział Zarządzania RPO tel. 56 62 18 650 fax 56 62 18 543 zarzadzanierpo@kujawsko-pomorskie.pl Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020


Pobierz ppt "Departament Rozwoju Regionalnego KOMITET MONITORUJĄCY Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020 Regionalny Program."

Podobne prezentacje


Reklamy Google