Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLI PUBLICZNYCH I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLI PUBLICZNYCH I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH."— Zapis prezentacji:

1 REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLI PUBLICZNYCH I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

2 Ustawa z dnia 29.12.2015r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016r. poz. 35)

3 Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat. Wychowanie przedszkolne jest realizowane w przedszkolach oraz w innych formach wychowania przedszkolnego.

4 Ustawa z dnia 29.12.2015r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016r. poz. 35) Dziecko w wieku 6 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu lub w innej formie wychowania przedszkolnego. Dzieci w wieku 3–5 lat mają prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego w przedszkolu lub innej formie wychowania przedszkolnego.

5 Ustawa z dnia 29.12.2015r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016r. poz. 35) Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat Na wniosek rodziców naukę w szkole podstawowej może także rozpocząć dziecko, które w danym roku kalendarzowym kończy 6 lat

6 Ustawa z dnia 29.12.2015r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016r. poz. 35) Dyrektor szkoły podstawowej przyjmuje dziecko 6 - letnie jeżeli: 1)korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym ma rozpocząć naukę w szkole podstawowej, albo 2) posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno- pedagogiczną albo niepubliczną poradnię psychologiczno- pedagogiczną.

7 Ustawa z dnia 29.12.2015r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016r. poz. 35) Dziecko, które zostało wcześniej przyjęte do szkoły podstawowej, jest zwolnione z odbycia obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego

8 ZASADY REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLI PUBLICZNYCH na rok szkolny 2016/2017

9 SKŁADANIE DEKLARACJI Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza się co roku na kolejny rok szkolny, na wolne miejsca Rodzice dzieci uczęszczających w roku szkolnym 2015/2016 do przedszkola nie uczestniczą w naborze jedynie składają w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego deklarację o kontynuowaniu edukacji przedszkolnej w tej placówce.

10 P IERWSZY ETAP REKRUTACJI – KRYTERIA MINISTERIALNE Do publicznego przedszkola przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze danej gminy W przypadku większej liczby kandydatów (zamieszkujących gminę Szczecin) niż wolnych miejsc w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria : 1)wielodzietność rodziny kandydata; 2)niepełnosprawność kandydata; 3)niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata; 4)niepełnosprawność obojga rodziców kandydata; 5)niepełnosprawność rodzeństwa kandydata; 6)samotne wychowywanie kandydata w rodzinie; 7) objęcie kandydata pieczą zastępczą

11 P IERWSZY ETAP REKRUTACJI – KRYTERIA MINISTERIALNE Kryteria ministerialne mają jednakową wartość. Za spełnienie każdego ze wskazanych w ustawie kryteriów ministerialnych dziecko otrzymuje po 40 punktów

12 D RUGI ETAP REKRUTACJI - KRYTERIA ORGANU PROWADZĄCEGO w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego jeżeli po zakończeniu tego etapu przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący.

13 D RUGI ETAP REKRUTACJI KRYTERIA ORGANU PROWADZĄCEGO Kryteria dodatkowe uregulowane będą uchwałą Rady Miasta Szczecin w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów

14 DZIECI Z INNYCH GMIN Kandydaci zamieszkali poza obszarem danej gminy mogą być przyjęci do publicznego przedszkola lub oddziału przedszkolnego jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego Gmina Szczecin dysponuje wolnymi miejscami. W przypadku większej liczby kandydatów zamieszkałych poza obszarem danej gminy przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne.

15 P OSTĘPOWANIE UZUPEŁNIAJĄCE Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor przedszkola przeprowadza postępowanie uzupełniające. Postępowanie uzupełniające powinno zakończyć się do końca sierpnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, na który jest przeprowadzane postępowanie rekrutacyjne.

16 T ERMINY NABORU Rodzaj czynnościTerminTermin w postępowaniu uzupełniającym 1 Składanie wniosków07-29.03.2016r.04-13.05.2016r. 2 Weryfikacja przez komisję30.03.2016r. 04.04.2016r. 16.05.2016r. 24.05.2016r. 3 Podanie do publicznej wiadomości zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych 25.04.2016r.25.05.2016r. 4 Potwierdzenie przez rodziców woli przyjęcia 26-27.04.2016r.25.05.2016r. 06.06.2016r. 5 Podanie do publicznej wiadomości przyjetych i nieprzyjetych 29.04.2016r.08.06.2016r.


Pobierz ppt "REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLI PUBLICZNYCH I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH."

Podobne prezentacje


Reklamy Google