Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Działaniu 321 "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskch na lata 2007-2013, w zakresie budowy.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Działaniu 321 "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskch na lata 2007-2013, w zakresie budowy."— Zapis prezentacji:

1 działaniu 321 "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskch na lata 2007-2013, w zakresie budowy mikroinstalacji prosumenckich Zamówienia publiczne w działaniu 321 "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskch na lata 2007-2013, w zakresie budowy mikroinstalacji prosumenckich

2 Prawidłowa kwalifikacja zamówienia :dostawa, usługa, robota budowlana  Definicje art. 2 ustawy Pzp:  dostawa – należy przez to rozumieć nabywanie rzeczy, praw oraz innych dóbr, w szczególności na podstawie umowy sprzedaży, dostawy, najmu, dzierżawy oraz leasingu;  roboty budowlane – należy przez to rozumieć wykonanie albo zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 2c lub obiektu budowlanego, a także realizację obiektu budowlanego, za pomocą dowolnych środków, zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego;  usługi – należy przez to rozumieć wszelkie świadczenia, których przedmiotem nie są roboty budowlane lub dostawy, a są usługami określonymi w przepisach wydanych na podstawie art. 2a lub art. 2b

3 Prawidłowa kwalifikacja zamówienia :dostawa, usługa, robota budowlana Art. 6. 1. Jeżeli zamówienie obejmuje równocześnie dostawy oraz usługi albo roboty budowlane oraz usługi, do udzielenia zamówienia stosuje się przepisy dotyczące tego przedmiotu zamówienia, którego wartościowy udział w danym zamówieniu jest największy. 2. Jeżeli zamówienie obejmuje równocześnie dostawy oraz rozmieszczenie lub instalację dostarczonej rzeczy lub innego dobra, do udzielenia takiego zamówienia stosuje się przepisy dotyczące dostaw. 3. Jeżeli zamówienie obejmuje równocześnie roboty budowlane oraz dostawy niezbędne do ich wykonania, do udzielenia takiego zamówienia stosuje się przepisy dotyczące robót budowlanych. 4. Jeżeli zamówienie obejmuje równocześnie usługi oraz roboty budowlane niezbędne do wykonania usług, do udzielenia zamówienia stosuje się przepisy dotyczące usług.

4 Terminy składania ofert Art. 43. 1. Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, zamawiający wyznacza termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego do przygotowania i złożenia oferty, z tym że w przypadku dostaw lub usług termin ten nie może być krótszy niż 7 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, a w przypadku robót budowlanych – nie krótszy niż 14 dni. 2. Jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, termin składania ofert nie może być krótszy niż: 1) 40 dni – od dnia przekazania ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej drogą elektroniczną, zgodnie z formą i procedurami wskazanymi na stronie internetowej określonej w dyrektywie; 2) 47 dni – od dnia przekazania ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w sposób inny niż określony w pkt 1.

5 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej JST przekazują ogłoszenie dotyczące zamówień publicznych Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej jeżeli wartość zamówień jest równa lub przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty:  207 000 euro dla dostaw i usług (874 554,3 zł netto),  5 186 000 euro dla robót budowlanych (21 910 331,4 zł netto) Kurs euro: 4,2249 zł

6 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2012 r. w sprawie wykazu robót budowlanych – wydane na podstawie art. 2c Przykładowe wyszczególnienia robót budowlanych mogące m in. wpisywać się w planowany do realizacji zakres:  klasa 45.31 roboty związane z montażem instalacji elektrycznych i osprzętu  klasa 45.34 wykonanie pozostałych instalacji budowlanych Brak wyszczególnienia wprost instalacji kolektorów słonecznych, fotowoltaicznych.

7 Przykładowe kody CPV – Common Procurement Vocabulary dla instalacji elektrycznych - dostawy 09 331 200-0 Słoneczne moduły fotoelektryczne 09 332 000-5 Instalacje elektryczne

8 Indywidualna analiza Decydujące znaczenie w określaniu rodzaju zamówienia ma cel udzielanego zamówienia. W każdym przypadku niezbędna jest szczegółowa analiza prac do wykonania i określenia głównego przedmiotu zamówienia. Prawidłowe określenie rodzaju zamówienia ma istotne znaczenie przy wyborze odpowiedniego publikatora do zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu. Niezasadne kwalifikowanie zamówień do danego rodzaju zamówienia może być postrzegane jako unikanie stosowania przepisów ustawy Pzp.

9 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Działaniu 321 "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskch na lata 2007-2013, w zakresie budowy."

Podobne prezentacje


Reklamy Google