Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

GORZÓW WIELKOPOLSKI - 2013 ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ PROGRAM REALIZACJI ŚWIADCZEŃ WZAJEMNYCH.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "GORZÓW WIELKOPOLSKI - 2013 ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ PROGRAM REALIZACJI ŚWIADCZEŃ WZAJEMNYCH."— Zapis prezentacji:

1 GORZÓW WIELKOPOLSKI - 2013 ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ PROGRAM REALIZACJI ŚWIADCZEŃ WZAJEMNYCH

2 GORZÓW WIELKOPOLSKI - 2013 ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ Program Realizacji Świadczeń Wzajemnych skierowany jest do zadłużonych użytkowników lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Gorzowa Wlkp. będących w trudnej sytuacji materialnej i życiowej. Mając na względzie interes publiczny w celu udzielenia pomocy w przezwyciężeniu trudności osobom i rodzinom, które znalazły się w ciężkiej sytuacji życiowej i materialnej i nie są w stanie spłacić zaległych należności, a także w celu zmotywowania użytkowników do regularnego wnoszenia opłat za korzystanie z lokali mieszkalnych, wprowadza się Program Realizacji Świadczeń Wzajemnych jako program skierowany do zadłużonych użyt kowników lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Gorzów Wlkp. Przedmiotem Programu Realizacji Świadczeń Wzajemnych jest świadczenie różnyc h czynności rzeczowych zastępczo w zamian za należności z tytułu użytkowania lokali mieszkalnych, określone jako płatność pieniężna.

3 ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ 1. Prace porządkowe (zewnętrzne) : 1) grabienie liści i zbieranie ich do worków foliowych lub w pryzmy wraz z załadunkiem 2) pielęgnacja zieleni, w tym np. usuwanie chwastów, GORZÓW WIELKOPOLSKI - 2013

4 ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ 3) oczyszczenie terenu z zalegających nieczystości, odśnieżanie ręczne, 4) likwidacja dzikich wysypisk, GORZÓW WIELKOPOLSKI - 2013

5 ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ 2. Prace porządkowe (wewnętrzne):: 1) sprzątanie części wspólnych budynków, 2) wynoszenie odpadów komunalnych – gabarytów zalegających na strychach i korytarzach piwnicznych do miejsca ich składowania lub załadunek na samochód. GORZÓW WIELKOPOLSKI - 2013

6 ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ GORZÓW WIELKOPOLSKI - 2013 3) załadunek i wyładunek ruchomości w trakcie prowadzenia czynności eksmisyjnych. 3. Inne prace: 1) Drobne naprawy i prace konserwacyjne na placach zabaw, w szczególności mal owanie elementów ogrodzenia i urządzeń zabawowych..

7 ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ GORZÓW WIELKOPOLSKI - 2013 2) Roznoszenie zakopertowanej korespondencji za pokwitowaniem na liście. 3) Wywieszanie ogłoszeń administracyjnych. 4) Pomocnicze czynności biurowe.

8 ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ GORZÓW WIELKOPOLSKI - 2013 Realizowany Program ukierunkowany jest w szczególności na: 1)zmniejszenie zadłużenia z tytułu korzystania z lokali mieszkalnych stanowiących zasób Gminy, 2) ułatwienie regulowania zobowiązań z tytułu zamieszkiwania osobom będącym w trudnej sytuacji życiowej, 3)realizację przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej zwany dalej ZGM zadań w zakresie utrzymania porządku i czystości, który nie jest realizowany w ramach umów zawartych z firmami zewnętrznymi, 4) działania prospołeczne i aktywizujące.

9 ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ GORZÓW WIELKOPOLSKI - 2013 Regulamin Programu umieszczony będzie : a) na stronie internetowej Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej www.zgm.gorzow.pl wraz z formularzem zgłoszeniowym z możliwością pobrania lub wydruku przez zainteresowane osoby, www.zgm.gorzow.pl b)na stronie internetowej Urzędu Miasta www.gorzow.pl,www.gorzow.pl c)na tablicach ogłoszeń we wszystkich komórkach organizacyjnych ZGM, d)szczegółowych informacji o Programie udzielać będą pracownicy ZGM.

10 ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ GORZÓW WIELKOPOLSKI - 2013 Wdrożenie Programu Realizacji Świadczeń Wzajemnych leży w interesie publicznym i przyczyni się do : 1)przyspieszenia spłaty należności pieniężnych wobec Miasta Gorzów Wlkp. powstałych w wyniku zaległych opłat z tytułu najmu lokali mieszkalnych oraz zaległego odszkodowania za bezumowne korzystanie z lokali mieszkalnych stanowiących własność Miasta Gorzów Wlkp., 2)Zwiększenia liczby wzajemnych zamian lokali mieszkalnych oraz dążenia do zlikwidowania zadłużenia najemców tych lokali lub osób zajmujących te lokale bezumownie, co pozwoli im uregulować sytuację finansową i umożliwić odzyskanie prawa do najmu lokalu mieszkalnego, zamiany tego lokalu bądź jego wykupu, 3)utrwalenia nawyku do terminowego wnoszenia opłat za korzystanie z lokalu, 4)zapobiegania eksmisji i bezdomności.

11 ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ GORZÓW WIELKOPOLSKI - 2013 DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ Nasza witryna internetowa:www.zgm.gorzow.pl

12 ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ GORZÓW WIELKOPOLSKI - 2013


Pobierz ppt "GORZÓW WIELKOPOLSKI - 2013 ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ PROGRAM REALIZACJI ŚWIADCZEŃ WZAJEMNYCH."

Podobne prezentacje


Reklamy Google