Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO NA LATA 2014-2020 nowa perspektywa – nowe wyzwania, stan wdrażania.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO NA LATA 2014-2020 nowa perspektywa – nowe wyzwania, stan wdrażania."— Zapis prezentacji:

1 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO NA LATA 2014-2020 nowa perspektywa – nowe wyzwania, stan wdrażania

2 Mazowsze - region lepiej rozwinięty odmienne zasady programowania dofinasowanie 80%, nowa mapa pomocy regionalnej podstawowa alokacja dla Mazowsza to 60 % funduszy strukturalnych w latach 2007-2013 zwiększenie alokacji dla Mazowsza o 3% (mechanizm elastyczności) PODZIAŁ ALOKACJI ŚRODKÓW UE DLA MAZOWSZA

3 RPO WM 2007-2013 B+R (88 mln euro) Informatyzacja + e-usługi (197 mln euro) Innowacje i przedsiębiorczość (360 mln euro) Infrastruktura drogowa (444 mln euro) Tabor kolejowy (55 mln euro) Infrastruktura lotniskowa (36 mln euro) Gospodarka niskoemisyjna (30 mln euro) Kultura (79 mln euro) RPO WM 2014-2020 B+R (278 mln euro) Informatyzacja + e-usługi (153 mln euro) Innowacje i przedsiębiorczość (213 mln euro) Infrastruktura drogowa (233 mln euro) Tabor kolejowy + regionalne linie kolejowe (135 mln euro) Infrastruktura lotniskowa (0 mln euro) Gospodarka niskoemisyjna (324 mln euro) Kultura (36 mln euro)

4 Spójna polityka komunikacyjna poprzez portal RPO WM 2014-2020: www.funduszedlamazowsza.eu

5 SYSTEM WDRAŻANIA Silne zorientowanie realizacji Programu na rezultaty. Szczególny nacisk na monitorowanie przyjętych wskaźników, jako podstawowego narzędzia na rzecz efektywnego wykorzystanie środków unijnych oraz kluczowych warunków realizacji celów rozwojowych kraju wpisujących się w cele Strategii Europa 2020 Rezerwa wykonania i ramy wykonania, czyli tzw. kamienie milowe.  Utrzymanie Rezerwy Wykonania (RW) w wysokości 6% alokacji dla RPO WM 2014-2020 (ok. 125,4 mln EUR) uwarunkowane będzie realizacją ram wykonania (tzw. kamieni milowych), tj. określonych dla każdej Osi poziomów realizacji wskaźników rzeczowo-wartościowych i finansowych do końca 2018 r.  Niewykonanie założonych celów pośrednich na 2018 r. grozi utratą RW, zaś niewykonanie celów końcowych na 2023 r. skutkować może nawet korektą finansową. Sprawne wdrażanie RPO WM 2014-2020 polega na synchronizacji metodologii i poziomu obliczania wartości wskaźników z harmonogramem naborów, certyfikacją środków do KE i monitorowaniem zasady n+3.

6  Alokacja dla dróg lokalnych w ramach CT 7 nie przekroczy 15% alokacji dla transportu drogowego (34 842 883 EURO);  Zdrowie - inwestycje muszą wynikać z map potrzeb zdrowotnych;  Energetyka - identyfikacja optymalnego zestawu działań zwiększających efektywność energetyczną w danym budynku, dokonywana będzie na podstawie audytu energetycznego, stanowiącego niezbędny element projektu;  Tereny inwestycyjne - tworzenie nowej infrastruktury, służącej rozwojowi przedsiębiorstw: zasada proporcjonalności – wykorzystanie infrastruktury -> odpowiedni zwrot środków na koniec okresu trwałości projektu; realizowane pod warunkiem nie powielania dostępnej infrastruktury, chyba, że limit dostępnej powierzchni został wyczerpany;  Gospodarka wodno-ściekowa - przesunięta do realizacji na poziom krajowy (POIŚ). Najważniejsze ograniczenia w RPO WM 2014-2020:

7 Do dnia 31 marca 2016 r. w ramach RPO WM 2014- 2020 ogłoszono:  14 naborów w trybie konkursowym w zakresie funduszu EFRR – na kwotę alokacji UE w wysokości 193,5 mln euro  17 naborów w trybie konkursowym i pozakonkursowym w zakresie funduszu EFS – na kwotę alokacji UE w wysokości 97,6 mln euro Do końca 2016 r. zaplanowano dodatkowo 42 nabory w trybie konkursowym, z czego:  25 naborów na kwotę alokacji EFRR w wysokości 505,2 mln euro  17 naborów na kwotę alokacji EFS w wysokości 79,8 mln euro

8 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 Głównym celem Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020) jest wzrost konkurencyjności rolnictwa z uwzględnieniem celów środowiskowych.

9 Z 14 działań PROW 2014-2020 samorząd województwa wykonuje zadania agencji płatniczej związane z przyznawaniem, wypłatą oraz zwrotem pomocy jako podmiot wdrażający. Następujące działania zostały delegowane samorządowi województwa:  Podstawowe usługi i odnowa miejscowości na obszarach wiejskich  LEADER  Poddziałanie – scalanie gruntów

10 Podstawowe usługi i odnowa miejscowości na obszarach wiejskich Poddziałanie 1. 1)Inwestycje związane z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycje w energię odnawialną i w oszczędzanie energii- (Gospodarka wodno-ściekowa). 2)Inwestycje związane z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycje w energię odnawialną i w oszczędzanie energii - (Budowa lub modernizacja dróg lokalnych) Poddziałanie 2. Badania i inwestycje związane z utrzymaniem, odbudową i poprawą stanu dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego wsi, krajobrazu wiejskiego i miejsc o wysokiej wartości przyrodniczej, w tym dotyczące powiązanych aspektów społeczno-gospodarczych oraz środków w zakresie świadomości środowiskowej- (Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego)

11 Poddziałanie 3. 1)Inwestycje w tworzenie, ulepszanie lub rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji i kultury oraz powiązanej infrastruktury - (Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne lub kształtowanie przestrzeni publicznej). 2)Inwestycje w tworzenie, ulepszanie lub rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji i kultury oraz powiązanej infrastruktury – (inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów) Działanie „Inwestycje w środki trwałe” Poddziałanie 3 - Scalanie gruntów Dla zachowania i wzrostu konkurencyjności polskiego sektora rolnego niezbędne są działania na rzecz poprawy struktury obszarowej gospodarstw poprzez udzielanie pomocy na scalenia gruntów rolnych i leśnych.

12 Działanie „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER (RLKS – rozwój lokalny kierowany przez społeczność)” LEADER to rozwój lokalny kierowany przez społeczność (RLKS), wspierany ze środków EFRROW. Poddziałania: 1. Wsparcie przygotowawcze, 2. Realizacja operacji w ramach lokalnych strategii rozwoju (LSR), 3. Wdrażanie projektów współpracy, 4. Wsparcie kosztów bieżących i aktywizacji.

13 Wspierane będą operacje mające na celu: 1.wzmocnienie kapitału społecznego, w tym z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych i wspieranie partycypacji społeczności lokalnej w realizacji lokalnej strategii rozwoju (LSR); 2.zakładanie działalności gospodarczej i rozwój przedsiębiorczości, z wyłączeniem świadczenia usług rolniczych; 3.dywersyfikację źródeł dochodu, w tym tworzenie i rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego, tj. infrastruktury służącej przetwarzaniu produktów rolnych w celu udostępniania jej lokalnym producentom, z wyłączeniem świadczenia usług rolniczych; 4.podnoszenie kompetencji osób z obszaru LSR w powiązaniu z zakładaniem działalności gospodarczej, rozwojem przedsiębiorczości lub dywersyfikacją źródeł dochodów, w szczególności rolników i osób długotrwale pozostających bez pracy; 5.podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska, zmian klimatycznych a także innowacji; 6.rozwój produktów lokalnych; 7.rozwój rynków zbytu, z wyłączeniem targowisk; 8.zachowanie dziedzictwa lokalnego; 9.rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej lub kulturalnej; 10. rozwój infrastruktury drogowej gwarantującej spójność terytorialną w zakresie włączenia społecznego.

14 Wysokości limitów środków dostępnych w ramach określonych działań lub poddziałań PROW 2014–2020 przyznanych dla Województwa Mazowieckiego Podziałanie „Scalanie gruntów” - 4 360 092 euro Działanie „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”: -Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów - 6 830 640 euro -Gospodarka wodno-ściekowa - 16 801 692 euro -Budowa lub modernizacja dróg lokalnych - 39 203 947 euro -Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego - 3 111 424 euro -Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne - 1 866 854 euro -Kształtowanie przestrzeni publicznej - 1 244 570 euro Działanie „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” - 33 251 195 euro

15 Dziękuję za uwagę www.funduszedlamazowsza.eu


Pobierz ppt "REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO NA LATA 2014-2020 nowa perspektywa – nowe wyzwania, stan wdrażania."

Podobne prezentacje


Reklamy Google