Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Metodologia opracowywania powiatowej mapy zagrożeń oraz powiatowego programu poprawy bezpieczeństwa – warsztaty Wrocław, 28 października 2010 r. Projekt.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Metodologia opracowywania powiatowej mapy zagrożeń oraz powiatowego programu poprawy bezpieczeństwa – warsztaty Wrocław, 28 października 2010 r. Projekt."— Zapis prezentacji:

1 Metodologia opracowywania powiatowej mapy zagrożeń oraz powiatowego programu poprawy bezpieczeństwa – warsztaty Wrocław, 28 października 2010 r. Projekt Podniesienie jakości działania urzędów i usług dla mieszkańców poprzez wdrożenie zaktualizowanej Metody PRI w gminach i powiatach współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

2 Plan warsztatów 1.Wprowadzenie 2.Metodologia opracowywania powiatowej mapy zagrożeń 3.Metodologia opracowywania powiatowego programu poprawy bezpieczeństwa 4.Mapy zagrożeń i mapy ryzyka w rozumieniu ustawy o zarządzaniu kryzysowym

3 Zadanie 1 Proszę odpowiedzieć na pytanie: Czym dla Państwa jest bezpieczeństwo ?

4 Bezpieczeństwo - definicja Bezpieczeństwo to stan braku zagrożeń dla życia i zdrowia ludzkiego oraz mienia. Ze względu na charakter potencjalnych zagrożeń możemy w szczególności wyróżnić: bezpieczeństwo publiczne – odnoszące się do zagrożeń w zakresie ładu prawnego; bezpieczeństwo drogowe – odnoszące się do zagrożeń w ruchu drogowym; bezpieczeństwo pożarowe – odnoszące się do zagrożeń w postaci pożarów i innych lokalnych zagrożeń; bezpieczeństwo sanitarne – odnoszące się zagrożeń mających postać chorób

5 Piramida potrzeb Maslowa Potrzeba samorealizacji Potrzeba szacunku i uznania Potrzeba afiliacji Potrzeba bezpieczeństwa Potrzeby fizjologiczne

6 Zadanie 2 Proszę odpowiedzieć na pytanie: Co jest potrzebne do tego, byście Państwo czuli się bezpiecznie?

7 Zróżnicowany charakter zagrożeń Codzienne PrzestępczośćWypadki drogowe Nietypowe zachowania się zwierząt Pożary Zagrożenia sanitarne Nadzwyczajne Powodzie Nietypowe zjawiska atmosferyczne Katastrofy chemiczne

8 Sytuacja kryzysowa - definicja Sytuacja kryzysowa – sytuacja wpływająca negatywnie na poziom bezpieczeństwa ludzi, mienia w znacznych rozmiarach lub środowiska, wywołująca znaczne ograniczenia w działaniu właściwych organów administracji publicznej ze względu na nieadekwatność posiadanych sił i środków art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym

9 Zagrożenia zwykłe a nadzwyczajne Zagrożenia powszechne Powiatowa mapa zagrożeń Powiatowy program poprawy bezpieczeństwa Zagrożenia nadzwyczajne Mapa zagrożeń w rozumieniu ustawy o zarządzaniu kryzysowym Powiatowy plan zarządzania kryzysowego

10 Mapy zagrożeń – różne ujęcie Powiatowa mapa zagrożeń przedstawia codzienne zagrożenia występujące na danym terenie ma charakter retrospektywny ma charakter statystyczny Mapa zagrożeń w rozumieniu ustawy o zarządzaniu kryzysowym pokazuje zasięg terytorialny zagrożeń nadzwyczajnych ma charakter prospektywny ma charakter jednostkowy © J.Bober, R.Sułkowski, A.Władyka, M.Zawicki; MSAP AE KRAKÓW www.msap.ae.krakow.pl

11 Zadanie 3 Pracując w grupach proszę zastanowić się nad odpowiedzią na następujące pytanie: Jakie zagrożenia uznają Państwo za najistotniejsze dla swojego powiatu?

12 Różne rzeczy Stan bezpieczeństwa Poczucie bezpieczeństwa

13 Źródła informacji (1) Obowiązkowe informacje przedkładane corocznie : 1.Roczne sprawozdanie powiatowego komendanta Policji ze swojej działalności wraz z informacją o stanie porządku i bezpieczeństwa 2.Informacja komendanta powiatowego PSP o stanie bezpieczeństwa powiatu w zakresie ochrony przeciwpożarowej 3.Informacja powiatowego inspektora sanitarnego o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu

14 Źródła informacji (2) Inne źródła, np.: 1.Informacje od zarządców poszczególnych kategorii dróg publicznych 2.Informacje z Krajowego Rejestru Nowotworów oraz z odpowiednich komórek merytorycznych urzędu wojewódzkiego 3.Dane Głównego Urzędu Statystycznego

15 Powiatowa mapa zagrożeń Powiatowa mapa zagrożeń stanowi syntezę poszczególnych dokumentów charakteryzujących stan bezpieczeństwa powiatu w poszczególnych obszarach.

16 Pytania wstępne Forma jaką przyjmuje powiatowa mapa zagrożeń (tekstowa, czy tekstowo-graficzna) Zakres czasowy pierwszej sporządzonej powiatowej mapy zagrożeń Rozdzielczość czasowa powiatowej mapy zagrożeń Rozdzielczość przestrzenna powiatowej mapy zagrożeń

17 Program poprawy bezpieczeństwa - definicja Program poprawy bezpieczeństwa to plan kompleksowych działań mających na celu ograniczenie istniejących zagrożeń dla życia i zdrowia ludzkiego oraz mienia (działania naprawcze) lub przeciwdziałanie im (działania profilaktyczne).

18 Podstawa prawna Do wyłącznej właściwości rady powiatu należy: uchwalanie powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego (pkt 9b). Podkreślić należy, że zgodnie z art. 38a ust. 2 pkt 3 ustawy o samorządzie powiatowym przygotowanie projektu w tym zakresie należy do zadań komisji bezpieczeństwa i porządku; stanowienie o kierunkach działania zarządu powiatu (pkt 4).

19 Zadanie 4 Pracując w grupach proszę przeprowadzić analizę SWOT dotyczącą bezpieczeństwa na obszarze Państwa powiatu

20 Zadanie 5 W oparciu o wyniki analizy SWOT proszę sformułować priorytety działań w obszarze bezpieczeństwa publicznego, a następnie sformułować główne cele w tym obszarze

21 Zadanie 6 Pracując w grupach proszę zastanowić się nad możliwymi do podjęcia działaniami naprawczymi i profilaktycznymi.

22 Mapa zagrożeń a mapa ryzyka (1) mapa zagrożenia - mapę przedstawiającą obszar geograficzny objęty zasięgiem zagrożenia z uwzględnieniem różnych scenariuszy zdarzeń; mapa ryzyka - mapa lub opis przedstawiający potencjalnie negatywne skutki oddziaływania zagrożenia na ludzi, środowisko, mienie i infrastrukturę art. 3 pkt 9 i 10 ustawy o zarządzaniu kryzysowym

23 Mapa zagrożeń a mapa ryzyka (2) Mapa zagrożeń forma graficzna ilustracja geograficznego zasięgu zagrożenia Mapa ryzyka forma tekstowa lub graficzna wskazanie potencjalnie negatywnych skutków oddziaływania zagrożenia na ludzi, środowisko, mienie i infrastrukturę

24 Zadanie 7 W oparciu o przedstawione definicje proszę ustalić na ile mapy zwarte w PZK poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego spełniają ustawowe wymogi.

25 Tak być powinno… Numeryczne rozwiązanie równań Saint-Venanta: tyle tylko, że – jak na razie – jest to raczej zagadnienie dla instytutów badawczych.

26 Zadanie 8 Proszę odpowiedzieć na pytania: Co powinna zawierać mapa zagrożenia powodziowego? Jak ją sporządzić metodami dostępnymi administracji samorządowej?

27 Ocena skutków oddziaływania zagrożenia za J.Wolanin „Zarys bezpieczeństwa obywateli”

28 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Metodologia opracowywania powiatowej mapy zagrożeń oraz powiatowego programu poprawy bezpieczeństwa – warsztaty Wrocław, 28 października 2010 r. Projekt."

Podobne prezentacje


Reklamy Google