Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Nazwy dziwnych miejscowo ś ci. Zimna wódka Zimna Wódka – wie ś w Polsce po ł o ż ona w województwie opolskim, w powiecie strzeleckim, w gminie Ujazd.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Nazwy dziwnych miejscowo ś ci. Zimna wódka Zimna Wódka – wie ś w Polsce po ł o ż ona w województwie opolskim, w powiecie strzeleckim, w gminie Ujazd."— Zapis prezentacji:

1 Nazwy dziwnych miejscowo ś ci

2 Zimna wódka Zimna Wódka – wie ś w Polsce po ł o ż ona w województwie opolskim, w powiecie strzeleckim, w gminie Ujazd. W latach 1945-54 siedziba gminy Zimna Wódka. Od 1950 miejscowo ść nale ż y administracyjnie do województwa opolskiego. Obecnie wie ś liczy ok. 800 mieszka ń ców.

3 Krowica Sama Krowica Sama – wie ś w Polsce po ł o ż ona w województwie podkarpackim, w powiecie lubaczowskim, w gminie Lubaczów. W latach 1975-1998 miejscowo ść administracyjnie nale ż a ł a do województwa przemyskiego. Wi ę kszo ść mieszka ń ców wsi stanowi ą katolicy. W miejscowo ś ci dzia ł alno ść duszpastersk ą prowadzi tak ż e zbór Ko ś cio ł a Chrze ś cijan Baptystów, protestanckiej wspólnoty o charakterze ewangelicznym.

4 Mordy Mordy – miasto w woj. Mazowieckim, w powiecie siedleckim, po ł o ż one 19 km na pó ł nocny wschód od Siedlec, siedziba gminy miejsko-wiejskiej Mordy. W latach 1975-1998 miasto administracyjnie nale ż a ł o do woj. Siedleckie Zabytki. zespó ł pa ł acowo-parkowy z 1 po ł owy XIX wieku: zr ą b pa ł acu pochodzi z ok. 1717 r., fundacja rodziny Ciecierskich. Oko ł o 1838 r. rodzina Zembrzuskich gruntownie przebudowa ł a pa ł ac w stylu klasycystycznym. W 2 po ł owie rozbudowano pa ł ac. Ostatnimi w ł a ś cicielami pa ł acu by ł a rodzina Przew ł ockich. Ostatni raz by ł remontowany w latach 1963-1964. Obecnie zdewastowany. Barokowa brama przejazdowa pochodzi z pocz ą tku XVIII w. barokowy ko ś ció ł z 1738 r.

5 Biały Kał Bia ł y Ka ł (do1999 Bia ł y Ka ł ) – wie ś w Polsce po ł o ż ona w województwie wielkopolskim, w powiecie rawickim, w gminie Pakos ł aw. Nazwa zosta ł a zmieniona, gdy ż nie podoba ł a si ę mieszka ń com tej miejscowo ś ci. Relacje opublikowano w Faktach. W latach 1975-1998 miejscowo ść po ł o ż ona by ł a w województwie leszczy ń skim. Publikacja z 1964 roku podaje, ż e Bia ł y Ka ł jest jedn ą z miejscowo ś ci wyst ę powania grupy Hazaków.

6 Browarek Browarek – wie ś w Polsce po ł o ż ona w województwie ś l ą skim, w powiecie zawiercia ń skim, w gminie Kroczyce. W latach 1975-1998 miejscowo ść administracyjnie nale ż a ł a do województwa cz ę stochowskiego. Przez miejscowo ść przep ł ywa niewielka rzeka dorzecza Pilicy, Bia ł ka.

7 Piekło Piek ł o – wie ś w Polsce po ł o ż ona w województwie ś wi ę tokrzyskim w powiecie koneckim, w gminie Ko ń skie. W latach 1975-1998 miejscowo ść po ł o ż ona by ł a w województwie kieleckim. Nieopodal wsi znajduje si ę zgrupowanie ska ł nosz ą cych nazw ę Piek ł o Gatniki, zbudowanych z piaskowca jurajskiego, si ę gaj ą cych wysoko ś ci 5 m., ci ą gn ą cych si ę pasmem o d ł ugo ś ci oko ł o 100 m. Miejscowo ść znajduje si ę na polanie w lasach koneckich. Historycznie miejscowo ść przynale ż y do Ma ł opolski, a ś ci ś lej rzecz bior ą c do ziemi sandomierskiej. Stara cha ł upa we wsi Piek ł o

8 Utonie Utonie – osada w Polsce po ł o ż ona w województwie zachodniopomorskim, w powiecie my ś liborskim, w gminie My ś libórz. Miejscowo ść wchodzi w sk ł ad so ł ectwa Listomie. W latach 1975-1998 miejscowo ść administracyjnie nale ż a ł a do województwa gorzowskiego.

9 Tumidaj Tumidaj – wie ś w Polsce po ł o ż ona w województwie ł ódzkim, w powiecie kutnowskim, w gminie Kro ś niewice. Miejscowo ść wchodzi w sk ł ad so ł ectwa Osta ł ów. W latach 1975-1998 miejscowo ść administracyjnie nale ż a ł a do województwa p ł ockiego.

10 Lenie Wielkie Lenie Wielkie – wie ś w Polsce po ł o ż ona w województwie kujawsko- pomorskim, w powiecie lipnowskim, w gminie Dobrzy ń nad Wis łą, nad Jeziorem Le ń skim. W latach 1975- 1998 miejscowo ść administracyjnie nale ż a ł a do województwa w ł oc ł awskiego. Klasycystyczny dwór z po ł owy XIX wieku, pozosta ł o ś ci parku.

11 Grzeczna Panna Grzeczna Panna – wie ś w Polsce po ł o ż ona w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie nakielskim, w gminie Szubin. W latach 1975-1998 miejscowo ść administracyjnie nale ż a ł a do województwa bydgoskiego

12 Stolec Stolec- wie ś w Polsce po ł o ż ona w województwie dolno ś l ą skim, w powiecie z ą bkowickim, w gminie Z ą bkowice Ś l ą skie. W latach 1975-1998 miejscowo ść po ł o ż ona by ł a w województwie wa ł brzyskim.

13 Zgoda Zgoda – wie ś w Polsce po ł o ż ona w województwie podkarpackim, w powiecie jaros ł awskim, w gminie Jaros ł aw. W latach 1975-1998 miejscowo ść nale ż a ł a administracyjnie do województwa przemyskiego.

14 Ostatni Grosz Ostatni Grosz – osada w Polsce po ł o ż ona w województwie pomorskim, w powiecie gda ń skim, w gminie Cedry Wielkie na obszarze Ż u ł aw Gda ń skich. Osada wchodzi w sk ł ad so ł ectwa Koszwa ł y, obejmuj ą c zabudowania le żą ce w wid ł ach Kana ł u Wielkiego i Kana ł u Ś lepego przy ul. Kasztanowej i Modrzewiowej.

15 Dyszobaba – wie ś w Polsce po ł o ż ona w województwie mazowieckim, w powiecie makowskim, w gminie Ró ż an. W latach 1975-1998 miejscowo ść administracyjnie nale ż a ł a do województwa ostro łę ckiego.

16 Koniec Prezentacji


Pobierz ppt "Nazwy dziwnych miejscowo ś ci. Zimna wódka Zimna Wódka – wie ś w Polsce po ł o ż ona w województwie opolskim, w powiecie strzeleckim, w gminie Ujazd."

Podobne prezentacje


Reklamy Google