Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ekologia wokół nas.. Co to właściwie jest ekologia. Ekologia– nauka o strukturze i funkcjonowaniu przyrody, zajmująca się badaniem oddziaływań pomiędzy.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ekologia wokół nas.. Co to właściwie jest ekologia. Ekologia– nauka o strukturze i funkcjonowaniu przyrody, zajmująca się badaniem oddziaływań pomiędzy."— Zapis prezentacji:

1 Ekologia wokół nas.

2 Co to właściwie jest ekologia. Ekologia– nauka o strukturze i funkcjonowaniu przyrody, zajmująca się badaniem oddziaływań pomiędzy organizmami a ich środowiskiem oraz wzajemnie między tymi organizmami (strukturą ekosystemów). Widok Ziemi z Apollo 17 Widok Ziemi z Apollo 17

3 Ochrona środowiska Ochrona środowiska – całokształt działań (także zaniechanie działań) mających na celu właściwe wykorzystanie oraz odnawianie zasobów i składników środowiska naturalnego, zarówno jego składników abiotycznych, jak i żywych (ochrona przyrody). Nauka o ochronie środowiska to sozologia. Sposoby ochrony środowiska:  racjonalne kształtowanie środowiska i gospodarowanie zasobami środowiska zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju  przeciwdziałanie zanieczyszczeniom.  utrzymywanie i przywracanie elementów przyrodniczych do stanu właściwego.  recykling

4 Zanieczyszczenia cz. I Zanieczyszczenie środowiska — stan środowiska wynikający z wprowadzania do powietrza, wody lub gruntu, substancji stałych, ciekłych lub gazowych lub energii w takich ilościach i takim składzie, że może to ujemnie wpływać na zdrowie człowieka, przyrodę ożywioną, klimat, glebę, wodę lub powodować inne niekorzystne zmiany, np. korozję metali.

5 Zanieczyszczenia cz. II Zanieczyszczenia środowiska dzielą się na:  zanieczyszczenie powietrza – występowanie w atmosferze różnych substancji w takiej koncentracji i przez tak długi czas, że prowadzi do szkodliwych konsekwencji dla zdrowia lub samopoczucia ludzi, dla organizmów żywych albo do uszkodzeń obiektów nieożywionych (np. przez korozję) Główne zanieczyszczenia powietrza: dwutlenek siarki (SO2), tlenki azotu (NOx), tlenek węgla (CO), ozon troposferyczny (O3), ołów (Pb), pyły

6 Zanieczyszczenia cz. III  zanieczyszczenia gleby – zmiana cech gleby uniemożliwiająca jej normalne użytkowanie. Główne zanieczyszczenia gleby: metale ciężkie, nawozy sztuczne  skażenia promieniotwórcze – to skażenie wody, gleby lub powietrza substancjami promieniotwórczymi powstałe przeważnie podczas awarii urządzeń jądrowych (np. elektrowni jądrowej), wybuchu bomby atomowej itp.

7 Zanieczyszczenia cz. IV  zanieczyszczenie hałasem to zanieczyszczenie spowodowane dużą emisją hałasu przez urządzenia mechaniczne np. maszyny budowlane, środki transportu – takie jak samoloty, samochody, głośniki nadające muzykę w miejscach publicznych, muzak itp. Jest typowe dla środowiska miejskiego  zanieczyszczenie krajobrazu polega na zmniejszeniu wartości estetycznych otoczenia przez ingerencję człowieka, np. hałdy.  zanieczyszczenia wody – zmiany cech fizycznych, chemicznych i biologicznych, uniemożliwiające wykorzystanie wód do celów pitnych lub gospodarczych. Główne zanieczyszczenia wód: pestycydy, węglowodory, fenole, metale ciężkie

8 Zanieczyszczenia cz. V  Zanieczyszczenie światłem to emisja światła, która przeszkadza m.in. w funkcjonowaniu człowieka, w obserwacjach astronomicznych czy w żerowaniu zwierzętom.

9 CIEKAWOSTKI Rocznie z powodu zanieczyszczenia wody i powietrza umiera 6 mln ludzi. Najpoważniejszymi dotychczas odczuwanymi przez ziemskie organizmy żywe skutkami degradacji środowiska są:  globalne ocieplenie  dziura ozonowa  smog  kwaśne deszcze  ozon przygruntowy  hałas  odory (niepożądane zapachy)

10 Sposoby dbania o środowisko Recykling, recyklizacja– jedna z metod ochrony środowiska naturalnego. Jej celem jest ograniczenie zużycia surowców naturalnych oraz zmniejszenie ilości odpadów. Segregacja odpadów – metoda usprawniająca utylizację oraz odzysk odpadów. Odpady możemy podzielić na:  odpady przemysłowe  odpady komunalne  odpady niebezpieczne

11 Wykonawcy Wykonała klasa VI


Pobierz ppt "Ekologia wokół nas.. Co to właściwie jest ekologia. Ekologia– nauka o strukturze i funkcjonowaniu przyrody, zajmująca się badaniem oddziaływań pomiędzy."

Podobne prezentacje


Reklamy Google