Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Celem niniejszej procedury jest określenie zasad nadania imienia Publicznej Szkole Podstawowej w Kruczu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Celem niniejszej procedury jest określenie zasad nadania imienia Publicznej Szkole Podstawowej w Kruczu."— Zapis prezentacji:

1

2 Celem niniejszej procedury jest określenie zasad nadania imienia Publicznej Szkole Podstawowej w Kruczu.

3 Procedura swym zakresem obejmuje wszystkich uczniów, ich rodziców (opiekunów prawnych), nauczycieli oraz pracowników obsługi Publicznej Szkoły Podstawowej w Kruczu.

4 zyskuje własną tożsamość wyróżniającą ją spośród innych szkół, buduje własny system wychowania w oparciu o autorytet patrona i wartości, które reprezentował swoim życiem i działalnością, promuje postać patrona, pozyskuje do współpracy osoby i instytucje związane z patronem, tworzy własny ceremoniał

5 1. Powołanie zespołu zadaniowego do spraw związanych z nadaniem szkole imienia. 2. Ustalenie harmonogramu działań – załącznik nr 1 3. Określenie zasad i terminu zgłaszania kandydatur na patrona szkoły – załącznik nr 2 4. Gromadzenie, selekcjonowanie i opracowywanie materiałów na temat kandydatów na patrona szkoły wg ustalonych zasad. 5. Prezentacja społeczności szkolnej trzech najczęściej pojawiających się kandydatur. 6. Określenie zasad wyboru patrona – załącznik nr 3 7. Złożenie wspólnego wniosku Rady Rodziców, Rady Pedagogicznej i Samorządu Uczniowskiego do Rady Gminy o nadanie szkole imienia. 8. Podjęcie Uchwały przez Radę Gminy Lubasz. 9. Zorganizowanie uroczystości nadania szkole imienia. 10. Tworzenie ceremoniału szkoły. 11. Praca z patronem.

6

7 1. Opracowanie i przedstawienie na radzie planu pracy nad nadaniem imienia (termin realizacji: 12.01.2016 r.) 2. Zapoznanie rodziców i uczniów z Procedurą nadania imienia Publicznej Szkole Podstawowej w Kruczu (termin realizacji: 14.01.2016 r.) 3. Poinformowanie organu prowadzącego oraz organu nadzorującego o wszczęciu procedury nadania szkole imienia (termin realizacji: luty 2016 r.) 4. Powołanie zespołu zadaniowego do spraw związanych z nadaniem szkole imienia (termin realizacji: 5 luty 2016 r.) 5. Stworzenie na stronie internetowej szkoły dodatkowej zakładki poświęconej pracom nad nadaniem imienia (termin realizacji: styczeń) 6. Prowadzenie tablicy poświęconej wyborowi patrona (termin realizacji: na bieżąco) 7. Opracowanie scenariuszy zajęć z wychowawcą „Poszukujemy autorytetów – patron naszej szkoły.” (termin realizacji: II półrocze roku szk. 2015/16) 8. Przeprowadzenie zajęć z wychowawcą/ języka polskiego/ przyrody/ historii według opracowanych scenariuszy nt. kandydatów (termin realizacji: II półrocze roku szk. 2015/16) 9. Powołanie Komisji Wyborczych składających się z przedstawicieli poszczególnych organów szkoły (termin realizacji: luty 2016 r.) I. Etap przygotowawczy

8 II. Wybór kandydatów Zgłaszanie kandydatów na patrona szkoły przez nauczycieli, pracowników obsługi, rodziców i uczniów (termin realizacji: marzec 2016 r.)

9 III. Poszukiwanie, gromadzenie, selekcjonowanie i opracowywanie informacji na temat kandydatów Poszukiwanie i gromadzenie przez uczniów, ich rodziców i nauczycieli materiałów poświęconych kandydatom na patrona (przygotowanie prezentacji kandydatów na patrona na forum szkoły) (termin realizacji: kwiecień 2016 r.)

10 IV. Prezentacja kandydatów na patrona Przygotowanie wystaw poświęconych danemu kandydatowi. (termin realizacji: kwiecień/maj 2016 r.)

11 V. Wybór patrona 1.Posiedzenia: Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego zatwierdzające kandydata na patrona (termin realizacji: czerwiec 2016 r.) 2.Złożenie wspólnego (RP, RR, SU) wniosku do Rady Gminy Lubasz o nadanie szkole imienia (termin realizacji: czerwiec/lipiec 2016 r.)

12 VI. Popularyzacja postaci patrona w środowisku lokalnym (termin realizacji: wrzesień 2016 r.) 1.Podjęcie działań mających na celu przybliżenie postaci patrona. 2.Przygotowanie „kącika patrona”. 3.Ułożenie słów i melodii hymnu szkoły. 4.Zaprojektowanie tablicy pamiątkowej związanej z nadaniem imienia i sztandaru szkoły. 5.Ustanowienie Dnia Patrona. 6.Nawiązanie współpracy z instytucjami pokrewnymi.

13 VII. Uroczyste nadanie szkole imienia (termin realizacji: rok szkolny 2016/2017) 1.Przygotowanie scenariusza uroczystości nadania szkole imienia. 2.Wykonanie zaproszeń na uroczystość. 3.Przygotowanie dekoracji. 4.Przygotowanie poczęstunku. 5.Zorganizowanie uroczystości.

14 Określenie zasad i terminu zgłaszania kandydatur na patrona szkoły

15 I. Zasady ogólne 1.Kandydatury na patrona szkoły mogą zgłaszać: Uczniowie Rodzice Nauczyciele, pracownicy obsługi Publicznej Szkoły Podstawowej w Kruczu. 2.Kandydatury na patrona są zgłaszane na drukach wg wzoru nr 1. 3.W celu zbierania kandydatur oraz sporządzania stosownej dokumentacji powołuje się Komisje ds. nadania imienia szkole: RP, RR oraz SU. 4.Wyniki dotyczące wyboru kandydatów zostaną wywieszone na gazetce szkolnej oraz zamieszczone na stronie internetowej szkoły w zakładce poświęconej nadaniu szkole imienia. 5.Za umieszczenie wyżej wymienionych informacji odpowiada administrator strony internetowej szkoły.

16 II. Zasady wyboru kandydata na patrona przez uczniów 1.Każdy uczeń zgłasza jedną propozycję kandydata na patrona – na druku wg wzoru nr 1 (skrzynka, do której można wrzucać propozycje zostanie umieszczona na holu szkoły) 2.Dopuszcza się złożenie wniosku zbiorowego, np. przez klasę. W takim przypadku propozycję danego kandydata mnoży się przez liczbę podpisów uczniów złożonych na wniosku. 3.Komisja ds. nadania szkole imienia sporządza listę rankingową kandydatów. 4.Do kolejnego etapu przechodzi trzech kandydatów najczęściej wymienianych we wnioskach. 5.Gromadzenie informacji nt. wybranych kandydatów (forma dowolna). 6.Wybór jednego kandydata poprzez tajne głosowanie. 7.Komisja ogłasza kandydata uczniów na patrona szkoły.

17 III. Zasady wyboru kandydata na patrona przez rodziców 1.Każdy rodzic ma prawo zgłosić jedną propozycję kandydata na patrona – na druku wg wzoru nr 1 (skrzynka, do której można wrzucać propozycje zostanie umieszczona na holu szkoły). 2.Dopuszcza się złożenie wniosku zbiorowego. W takim przypadku propozycję danego kandydata mnoży się przez liczbę podpisów złożonych na wniosku. 3.Komisja ds. nadania szkole imienia sporządza listę rankingową kandydatów. 4.Do kolejnego etapu przechodzi trzech kandydatów najczęściej wymienianych we wnioskach. 5.Gromadzenie informacji nt. wybranych kandydatów (forma dowolna). 6.Wybór jednego kandydata poprzez tajne głosowanie. 7.Komisja ogłasza kandydata rodziców na patrona szkoły.

18 IV. Zasady wyboru kandydata na patrona przez nauczycieli 1.Każdy nauczyciel ma prawo zgłosić jedną propozycję kandydata na patrona – na druku wg wzoru nr 1. 2.Dopuszcza się złożenie wniosku zbiorowego. W takim przypadku propozycję danego kandydata mnoży się przez liczbę podpisów złożonych na wniosku. 3.Komisja ds. nadania szkole imienia sporządza listę rankingową kandydatów. 4.Do kolejnego etapu przechodzi trzech kandydatów najczęściej wymienianych we wnioskach. 5.Gromadzenie informacji nt. wybranych kandydatów (forma dowolna). 6.Wybór jednego kandydata poprzez tajne głosowanie. 7.Komisja ogłasza kandydata nauczycieli (oraz pracowników obsługi) na patrona szkoły.

19 Zasady wyboru patrona szkoły

20 1. Prawo do wyboru patrona szkoły mają uczniowie i ich rodzice, nauczyciele oraz pracownicy obsługi. 2. Wybór patrona szkoły następuje w drodze porozumienia Rady Pedagogicznej z Radą Rodziców oraz Samorządem Uczniowskim. 3. Wyniki wyborów zostaną wywieszone na gazetce szkolnej oraz zamieszczone na stronie internetowej szkoły w zakładce poświęconej nadaniu szkole imienia.

21 Zapraszamy do współpracy


Pobierz ppt "Celem niniejszej procedury jest określenie zasad nadania imienia Publicznej Szkole Podstawowej w Kruczu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google