Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PATRON SZKOŁY NADANIE SZKOLE IMIENIA ZADANIA WYCHOWAWCZE I ORGANIZACYJNE Okres : IX 2015 – XI 2016.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PATRON SZKOŁY NADANIE SZKOLE IMIENIA ZADANIA WYCHOWAWCZE I ORGANIZACYJNE Okres : IX 2015 – XI 2016."— Zapis prezentacji:

1 PATRON SZKOŁY NADANIE SZKOLE IMIENIA ZADANIA WYCHOWAWCZE I ORGANIZACYJNE Okres : IX 2015 – XI 2016

2 Podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów przedszkola i publicznych szkół Imię ( pojedyncza osoba lub patron zbiorowy ) nadaje szkole Organ Prowadzący na wspólny wniosek : Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego

3 Strategia przygotowawcza Zgodny wybór patrona szkoły, który jest wzorem i autorytetem dla całego środowiska szkolnego czyli uczniów, nauczycieli i rodziców to ważny element wychowania obywatelskiego i sposobność rozwijania postaw patriotycznych i obywatelskich

4 Strategia przygotowawcza Wybór patrona musi być przemyślany i kontrolowany Przy wyborze patrona społeczność szkolna ( uczniowie, nauczyciele, rodzice ) powinni kierować się rangą szkoły i rolą jaką odgrywa w środowisku Aktywne działania organów statutowych szkoły

5 Zasady wyboru patrona 1. W wyborach bierze udział cała społeczność szkolna 2. Wszyscy realizujemy projekt : „Nadanie imienia szkole” 3. Terminy realizacji poszczególnych etapów wyboru patrona ustala Zespół Koordynujący w porozumieniu z dyrektorem

6 Zasady wyboru patrona 4. Dyrektor w porozumieniu z Zespołem Koordynującym wyznacza osoby odpowiedzialne za realizację zadań 5. Dyrektor odpowiada za sprawny przebieg poszczególnych etapów 6. Protokoły z realizacji projektu „Nadanie Imienia Szkole” wraz z propozycją imienia wyłonioną przez wybory pozostają w dokumentacji szkoły

7 Zasady wyboru patrona 7. Decyzję wydają władze miasta i gminy Boguchwała

8 Procedura wyboru patrona 1. W procedurze wyboru uczestniczą : nauczyciele, pracownicy szkoły, uczniowie i rodzice 2. Każda społeczność przedstawia swoich kandydatów 3. Ze zgłoszonych propozycji Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców i Samorząd wybierają swoich wspólnych kandydatów na patrona

9 Procedura wyboru patrona 4. Uczniowie podczas zajęć wychowawczych oraz innych przedmiotów poznają kandydatów ( także gazetki informacyjne, konkursy, debaty etc ) 5. Na stronie internetowej szkoły umieszczone są biografie kandydatów na patrona szkoły

10 Procedura wyboru patrona 6. Głosowanie wśród nauczycieli, pracowników szkoły, uczniów i rodziców na patrona szkoły. 7. Wniosek do Organu Prowadzącego szkołę o nadanie imienia 8. Uroczyste nadanie imienia szkole połączone ze spotkaniem absolwentów

11 ETAPY PRZYGOTOWAWCZE DO NADANIA SZKOLE IMIENIA

12 ETAP I ; od 22.09.2015 r. – 18.12.2015 r. Wybory kandydatów na patrona przez uczniów 1. Wychowawcy przeprowadzają lekcje na tematy : „W poszukiwaniu autorytetu”, „Kto może być patronem szkoły?” 2.Dyskusje, zgłaszanie i prezentacje kandydatów na patrona szkoły, prezentacja istoty ceremoniału szkolnego 3.Uczniowie każdej klasy wskazują kandydata, który zyskał największą liczbę głosów w wyborach klasowych 4.Samorząd Uczniowski pod kierunkiem Opiekuna oraz Przew. Zespołu Dydakt-Wych. klas I-III wyłoni 3 kandydatury, które uzyskają największą liczbę głosów – do 18.12.2015 r.

13 ETAP I ; od 22.09.2015 r. – 18.12.2015 r. Wybory kandydata na patrona przez nauczycieli i pracowników szkoły 1.Na posiedzeniach Rady Pedagogicznej i zebraniach Zespołów RP przedstawione zostaną kandydatury wraz z wyczerpującym uzasadnieniem 2.Poprzez głosowanie wybrany zostanie jeden kandydat na patrona szkoły – do 18.12.2015 r.

14 ETAP I ; od 22.09.2015 r. – 18.12.2015 r. Wybory kandydata na patrona przez rodziców 1.Dyrektor i wychowawcy klas informują rodziców o realizacji projektu „Nadanie imienia szkole” 2.Rodzice przekazują swoje kandydatury bezpośrednio do wychowawców klas 3. Zespół powołany przez dyrektora spośród kandydatur zgłoszonych przez rodziców wybierze trzy, najczęściej powtarzające się propozycje – do 18.12.2015 r.

15 18.12.2015 r. SZKOŁA PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI POPRZEZ STRONĘ INTERNETOWĄ I TABLICĘ OGŁOSZEŃ INFORMACJĘ O : 1.3 KANDYDATURACH WYŁONIONYCH PRZEZ UCZNIÓW 2.1 KANDYDATURZE WYŁONIONEJ PRZEZ NAUCZYCIELI I PRACOWNIKÓW 3.3 KANDYDATURACH WYŁONIONYCH PRZEZ RODZICÓW

16 ETAP II ; od 18.12.2015 r. – 21.01.2016 r. Wybory jednego kandydata na patrona przez uczniów i rodziców 1.Samorząd Uczniowski spośród trzech kandydatur wyłania swojego JEDNEGO kandydata na patrona szkoły 2.Rada Rodziców po zapoznaniu się z trzema kandydaturami zgłoszonymi przez rodziców wyłania swojego JEDNEGO kandydata na patrona szkoły

17 ETAP III ; od 21.01.2016 r. – 23.03.2016 r. Finałowa prezentacja 3 kandydatów na patrona 1.Zespół Koordynujący we współpracy z Wychowawcami i SU przygotowuje prezentacje 3 kandydatów wybranych przez nauczycieli (1), rodziców(1) i uczniów(1) 2.Kampania informacyjna w szkole ( lekcje wychowawcze, gazetki, plakaty, dyskusje, quizy) 3.Biblioteka szkolna przygotowuje wystawę prezentującą kandydatury

18 OGÓLNOSZKOLNE WYBORY PATRONA 1.W tajnych wyborach uczestniczą : uczniowie, nauczyciele i pracownicy oraz rodzice 2.Uczniowie, nauczyciele i pracownicy głosują w godz. od 8.30 – 12.20 3.Rodzice oddają swoje głosy od godz. 17.00 – do zakończenia wywiadówki szkolnej 4.Patronem szkoły zostanie kandydat, który uzyska największą liczbę głosów

19 OGÓLNOSZKOLNE WYBORY PATRONA 5. Przeliczeniem głosów i sporządzeniem protokołu z wyborów zajmuje się Komisja Skrutacyjna w składzie : dyrektor szkoły, przedstawiciel nauczycieli, przedstawiciel Rady Rodziców, przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego 6. Jeżeli taką samą liczbę głosów uzyska 2 lub 3 kandydatów głosowanie zostanie powtórzone

20 OGÓLNOSZKOLNE WYBORY PATRONA 7. Po przeprowadzeniu głosowania dyrektor sporządzi protokół z realizacji projektu „Nadanie imienia szkole”. Dokument zostanie przekazany do Organu Prowadzącego szkołę ( UG w Boguchwale ) 8. Protokół obejmie prezentację sylwetki patrona opracowany przez Zespół Koordynujący

21 ETAP IV; Bezpośrednie przygotowania do uroczystości nadania imienia szkole 1.Realizacja zadania : ”Poznajemy patrona szkoły” 2.Szczegółowy plan działań po ogłoszeniu wyników wyborów 3.16.05-20.05.2016 r. gminny konkurs wiedzy o patronie SP w Zgłobniu 4.Scenariusz uroczystości nadania imienia szkole zostanie opracowany po akceptacji wniosku przez organ prowadzący szkołę 5.Przewidywany termin uroczystości : XI 2016 r.


Pobierz ppt "PATRON SZKOŁY NADANIE SZKOLE IMIENIA ZADANIA WYCHOWAWCZE I ORGANIZACYJNE Okres : IX 2015 – XI 2016."

Podobne prezentacje


Reklamy Google