Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Perspektywa 2014-2020 Umowa partnerstwa Toruń, październik 2012 r. Dep. Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi, Wydział Zarządzania RPO.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Perspektywa 2014-2020 Umowa partnerstwa Toruń, październik 2012 r. Dep. Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi, Wydział Zarządzania RPO."— Zapis prezentacji:

1 Perspektywa 2014-2020 Umowa partnerstwa Toruń, październik 2012 r. Dep. Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi, Wydział Zarządzania RPO

2  Co to jest Umowa Partnerstwa? Umowa partnerstwa, to dokument przygotowany przez państwo członkowskie, określający jego strategię, priorytety i warunki efektywnego i skutecznego korzystania z funduszy objętych zakresem wspólnych ram strategicznych w celu realizacji unijnej strategii na rzecz inteligentnego, trwałego wzrostu gospodarczego sprzyjającego włączeniu społecznemu. Obejmuje okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2020 r. Umowa partnerstwa przedkładana jest Komisji Europejskiej. Po zakończeniu negocjacji następuje jej przyjęcie przez Komisję Europejską w drodze aktów wykonawczych. Negocjacje i przyjęcie Umowy Partnerstwa przewiduje się w IV kw. 2013 r. Dep. Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi, Wydział Zarządzania RPO

3  Umowa Partnerstwa określi m.in.: - potrzeby rozwojowe w odniesieniu do celów tematycznych, - wymagane do osiągnięcia rezultaty dla każdego z celów tematycznych, - alokację wsparcia dla funduszy i celów tematycznych, - główne obszary priorytetowe współpracy, - wykaz programów operacyjnych wraz z alokacją, - mechanizmy zapewniające koordynację pomiędzy funduszami oraz innymi unijnymi i krajowymi instrumentami finansowania, - rozwiązania mające na celu zapewnienie zintegrowanego podejścia do wykorzystania funduszy na rozwój obszarów miejskich, wiejskich, nadbrzeżnych i rybołówstwa, - rozwiązania mające na celu zapewnienie zintegrowanego podejścia do wykorzystania funduszy na obszarach dotkniętych ubóstwem oraz grup docelowych zagrożonych dyskryminacją i wykluczeniem, - cele pośrednie i końcowe, - ocenę uwarunkowań ex-ante. Dep. Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi, Wydział Zarządzania RPO

4  „Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020 – Założenia Umowy Partnerstwa” - dokument przygotowany przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego z dnia 14 września 2012 r., - zawiera propozycje dotyczące: - celów i priorytetów interwencji wraz z podstawowymi wskaźnikami, - koncentracji tematycznej, - wymiaru terytorialnego planowanej interwencji, - układu programów operacyjnych, - podziału interwencji pomiędzy kraj i regiony, - zarysu finansowania, - systemu wdrażania, - uzupełniania się interwencji finansowanych z polityki spójności, Wspólnej Polityki Rolnej oraz Rybackiej. Dokument powstał m.in. na podstawie doświadczeń z poprzednich perspektyw, ankiet z resortów i z regionów, analiz i raportów, debat strategicznych i eksperckich oraz opinii partnerów społecznych o gospodarczych. Dep. Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi, Wydział Zarządzania RPO

5  Zawartość Założeń Umowy Partnerstwa 1. Wnioski z dotychczasowych doświadczeń - znaczne widoczne efekty, ale rozproszenie środków oraz ich wykorzystywanie na doraźne zaspokajanie bieżących potrzeb spowodowało, że wiele celów nie zostało osiągniętych, - w nowej perspektywie nacisk na efektywność wykorzystania środków poprzez: zwiększenie stopnia koncentracji środków, powiązanie celów wykorzystania środków z realizacją strategii rozwoju kraju 2020 i strategii EU 2020, nacisk na osiągnięcie rezultatów o charakterze rzeczowym, wprowadzenie zintegrowanego podejścia wykorzystania środków, zwiększenie stopnia koordynacji pomiędzy różnymi funduszami, zmianę systemu zarządzania wielopoziomowego i partnerstwa przy realizacji działań. 2. Cele wykorzystania środków WRS Cel 1: Wsparcie dla zwiększania konkurencyjności gospodarki Cel 2: Poprawa spójności społecznej i terytorialnej Cel 3: Podnoszenie sprawności i efektywności państwa Dep. Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi, Wydział Zarządzania RPO

6  3. Określenie interwencji w ramach celów tematycznych oraz źródeł finansowania 11 celów tematycznych wskazanych w pakiecie legislacyjnym UE, propozycja podziału na interwencję kraj/region, propozycja zakresu interwencji w ramach każdego celu tematycznego 4. Wskaźniki postępu rzeczowego w ramach celów tematycznych Wskaźniki te wynikają z pakietu legislacyjnego UE – podstawa dokonania oceny wykonania (zawieszanie płatności, podstawa do podziału rezerwy wykonania 5% każdego funduszu) 5. Określenie terytorialnego wymiaru prowadzonej interwencji – koncentracja działań funduszy WRS - Polska Wschodnia - Miasta wojewódzkie i ich obszary funkcjonalne (18 miast wojewódzkich) - Miasta i dzielnice miast wymagające rewitalizacji - Obszary w szczególności wiejskie o najniższym poziomie dostępu mieszkańców do dóbr i usług warunkujących możliwości rozwojowe - Obszary przygraniczne - Inne obszary interwencji w układzie terytorialnym Dep. Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi, Wydział Zarządzania RPO

7  6. Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT) - proponuje się powstanie 16 ZIT, - instrument ten ma na celu zwiększenie udziału miast i obszarów zurbanizowanych w zarządzaniu programami operacyjnymi (poprzez delegację części zadań) oraz sprzyjanie rozwojowi współpracy i integracji na obszarze miejskich obszarów funkcjonalnych największych polskich obszarów zurbanizowanych, - realizacja w pierwszym rzędzie na obszarze 18 miast wojewódzkich – ewentualnie dodatkowo, zgodnie z wolą samorządów, na terenie innych miast, - ZITy powinny dotyczyć mniejszych projektów realizowanych w ramach większej ilości celów. Dep. Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi, Wydział Zarządzania RPO

8  7. Układ programów operacyjnych Dep. Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi, Wydział Zarządzania RPO L.p.ProgramFundusz Instytucja Zarządzająca 1.program operacyjny dotyczący innowacyjności, badań naukowych i ich powiązań ze sferą przedsiębiorstw EFRRMRR 2.program operacyjny dotyczący gospodarki niskoemisyjnej, ochrony środowiska, przeciwdziałania i adaptacji do zmian klimatu, transportu i bezpieczeństwa energetycznego EFRR, FSMRR 3.program operacyjny dotyczący rozwoju kompetencji i umiejętności oraz dobrego rządzenia EFSMRR 4.program operacyjny dotyczący rozwoju cyfrowegoEFRRMRR 5.program dotyczący rozwoju obszarów wiejskichEFRROWMRiRW 6.program dotyczący rozwoju obszarów morskich i rybackichEFMRMRiRW 7.program dotyczący pomocy technicznejEFRRMRR 8.program operacyjny dotyczący Polski WschodniejEFRRMRR 9.programy dotyczące współpracy terytorialnejEFRRMRR 10.Regionalne Programy OperacyjneEFRR, EFSZarządy Województw

9  8. Zarys finansowania WRS - udział EFRR w RPO – min. 55% całości alokacji EFRR (wzrost z 49,7%) - udział EFS w RPO – min. 75% całości alokacji EFS Udział funduszy zarządzanych regionalnie (EFRR+EFS) wzrośnie z 37,3% do 59,8%. Poziom współfinansowania wyniesie 85%. Dep. Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi, Wydział Zarządzania RPO Cel I Inwestycje na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia Cel II Europejska Współpraca Terytorialna 100% 99% 1% Fundusz Spójności Fundusze Strukturalne 33%66%

10  9. koncentracja środków - ringfencing - min. 50 % EFRR na cele tematyczne 1,2,3 i 4 (badania i rozwój, ICT, MŚP, gospodarka niskowęglowa) w tym, min. 10 % środków EFRR na cel tematyczny 4 (gospodarka niskowęglowa) - min. 20 % EFRR i EFS na cele tematyczne 8,9 i 10 (wspieranie zatrudnienia, włączenie społeczne i walka z ubóstwem, umiejętność uczenia się przez całe życie) w tym, min 20 % EFS na cel 9 (włączenie społeczne i walka z ubóstwem) 10. algorytm podziału między regionalne programy operacyjne Dep. Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi, Wydział Zarządzania RPO

11  11. Ocena stopnia wypełniania warunków ex-ante Lista warunków ex-ante określona jest w projekcie rozporządzenia ogólnego dotyczącego Funduszy Unijnych. Wstępna ocena wskazuje, że w sierpniu 2012 r. spośród 40 warunków ex-ante Polska: - spełnia 7 warunków, - częściowo spełnia 19 warunków, - nie spełnia 14 warunków. Obecnie nie ma ani jednego celu tematycznego, dla którego Polska spełniałaby wszystkie warunki ex-ante. Dep. Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi, Wydział Zarządzania RPO

12

13 Stanowisko Konwentu Marszałków Województw RP z dnia 18 października 2012 r. w sprawie programowania perspektywy finansowej 2014-2020 - Założenia Umowy Partnerstwa popiera się wielofunduszowość RPO oraz wzmocnienie decentralizacji zarządzania programami operacyjnymi, wątpliwości budzi zbyt szczegółowy charakter Założeń m.in. w zakresie zawartości merytorycznej programów operacyjnych i podziału interwencji na krajową i regionalną, zasady WRS usztywniają i ograniczają swobodę programowania, w związku z czym na poziomie krajowym należy unikać wprowadzania dodatkowych ograniczeń oraz obszarów tematycznych - wszelkie szczegółowe rozstrzygnięcia powinny być dokonywane w trybie ustaleń wewnątrzkrajowych na etapie przygotowywania programów operacyjnych bez sztywnego wiązania ich z treścią Umowy Partnerstwa, za niewystarczające uznaje się instrumenty dotyczące komplementarności funduszy WRS zawarte w Założeniach, postuluje się szersze niż dotychczas włączenie samorządów województw w programowanie, zarządzanie i wdrażanie programów dotyczących rozwoju obszarów wiejskich finansowanych z EFRROW i EFMR, wymaga wzmocnienia w Założeniach ujęcie tematyki Kontraktu Terytorialnego, jako kluczowego instrumentu koordynacji i komplementarności interwencji uruchamianej z poziomów krajowego i regionalnego, stwierdza się potrzebę dalszych uzgodnień i weryfikacji podziału interwencji pomiędzy kraj i region, szczególnie w odniesieniu do EFRROW i EFMR, Dep. Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi, Wydział Zarządzania RPO

14 Stanowisko Konwentu Marszałków Województw RP z dnia 18 października 2012 r. w sprawie programowania perspektywy finansowej 2014-2020 - Założenia Umowy Partnerstwa – cd. interwencje z poziomu krajowego powinny nastąpić jedynie w obszarach, w których nie ma możliwości ich efektywnego zaadresowania z poziomu regionalnego, popiera się zastosowanie zintegrowanego podejścia terytorialnego, w związku z tym, iż Założenia wprowadzają obowiązek przygotowania szeregu dokumentów strategicznych, jako podstawy ukierunkowania interwencji w celach tematycznych, postuluje się rezygnację z tworzenia dokumentów, które nie wynikają z obowiązku wypełnienia warunków ex-ante, podkreśla się potrzebę szerszego wykorzystania instrumentów finansowych, jednocześnie wskazując, że ich zastosowanie oraz powiązanie z instrumentami dotacyjnymi powinno być przedmiotem indywidualnych decyzji instytucji zarządzających programami operacyjnymi, wskazuje się na niejasne określenie kwestii umocowania pomocy technicznej w nowym okresie programowania, wyraża się gotowość udziału w dyskusji na temat algorytmu podziału środków pomiędzy kraj i regiony. Dep. Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi, Wydział Zarządzania RPO

15 Konferencja w ramach konsultacji społecznych założeń Umowy partnerstwa województwo kujawsko-pomorskie 12 grudnia 2012 roku Dep. Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi, Wydział Zarządzania RPO

16 Dziękuję za uwagę Wydział Zarządzania RPO Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu Dep. Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi, Wydział Zarządzania RPO


Pobierz ppt "Perspektywa 2014-2020 Umowa partnerstwa Toruń, październik 2012 r. Dep. Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi, Wydział Zarządzania RPO."

Podobne prezentacje


Reklamy Google