Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „Chcemy Pomóc” 27 kwietnia 2016 RAPORT – IV ROK DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA „CHCEMY POMÓC”

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „Chcemy Pomóc” 27 kwietnia 2016 RAPORT – IV ROK DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA „CHCEMY POMÓC”"— Zapis prezentacji:

1 Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „Chcemy Pomóc” 27 kwietnia 2016 RAPORT – IV ROK DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA „CHCEMY POMÓC”

2 Porządek obrad Walnego Zebrania Członków 1.Powitanie i otwarcie obrad. 2.Wybór przewodniczącego i powołanie protokolanta, 3.Stwierdzenie prawomocności zwołania Walnego Zebrania Członków i jego zdolności do podejmowania uchwał, 4.Przyjęcie Regulaminu obrad, 5.Przyjęcie porządku obrad. 6.Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za okres 01.01.2015r. – 31.12.2015r. 7.Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu za rok 2015, 8.Zatwierdzenie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za rok 2015, 9.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu, 10.Dyskusja nad kierunkami i formami działalności Stowarzyszenia – zgłaszanie wniosków i projektów do realizacji przez władze Stowarzyszenia, 11.Zakończenie obrad. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „Chcemy Pomóc” 27 kwietnia 2016

3 Sprawozdanie finansowe za 2015 rok Lp.Przedmiot działalności201520142015 do 2014 A Przychody z podstawowej działalności operacyjnej240.000,5972.177,70167.822,89 I. Składki brutto określone statutem2.350,002.535,00-185,00 II. Inne przychody określone statutem237.650,5969.642,7054.292,70 BKoszty podstawowej działalności operacyjnej176.198,3651.195,76125.002.60 1.Amortyzacja0,00 2. Zużycie materiałów i energii0,00 3. Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia0,00244,00-244,00 4.Pozostałe koszty3.474,735.108,27-1.633,54 5. Koszty działalności statutowej172.723,6345.843,49126.880,14 CPozostałe przychody i zyski32.091,9311.109,9920.981,94 DPozostałe koszty i straty0,00 EPodatek dochodowy0,00 F Wynik finansowy ogółem95.894,1632.091,9363.802,23 I. Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna)0,00 II. Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia)95.894,1632.091,9363.802,23 Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „Chcemy Pomóc” 27 kwietnia 2016

4 Sprawozdanie Zarządu za 2015 rok A.ORGANIZACJA PRACY ZARZĄDU Liczebność Stowarzyszenia – wg stanu na 31.12.2015 r. skupiało 43 członków zwyczajnych. W okresie objętym sprawozdaniem przyjęto 6 członków, skreślono 3 członków, trzy osoby zrezygnowały. Ponadto Stowarzyszenie posiadało na dzień 31.12.2015 r. dwóch członków wspierających. Skład osobowy Zarządu – w skład Zarządu w okresie sprawozdawczym wchodzili: W okresie 01.01 – 24.03.2015 r. KRYSTOŃ Nina - Prezes Zarządu KORUS Krystian- Członek Zarządu PALIMĄKA Norbert- Członek Zarządu W okresie 24.03 – 31.12.2015 r. KRYSTOŃ Nina - Prezes Zarządu GÓRSKI Kamil- Członek Zarządu KORUS Krystian- Członek Zarządu PALIMĄKA Norbert- Członek Zarządu Skład czteroosobowego Zarządu został ustalony na Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „Chcemy Pomóc” 27 kwietnia 2016

5 Sprawozdanie Zarządu za 2015 rok – cd. Działania organizacyjne przeprowadzone w 2015 r. przez Zarząd – Opracowanie i w konsekwencji przyjęcie przez Walne Zebranie Członków w dniu 24 marca 2015 r. znowelizowanego Statutu Stowarzyszenia – Wdrożenie procedur i podstaw do rozszerzenia obszaru działania Stowarzyszenia na pracowników Grupy Mostostal Zabrze, – Inne dokumenty wzorcowe: formularze zazwyczaj towarzyszące procedurom i regulaminom, Posiedzenia Zarządu – w okresie, za który składane jest niniejsze sprawozdanie, odbyło się 14 posiedzeń, w trakcie których podjęto łącznie 33 uchwały. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „Chcemy Pomóc” 27 kwietnia 2016

6 Sprawozdanie Zarządu za 2015 rok – cd. B.DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE POMOCY MATERIALNEJ W okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 roku Zarząd rozpatrywał łącznie 15 wniosków w efekcie czego przyznano pomoc 8 osobom w łącznej kwocie 29.805,21 zł. Dwie osoby są pod stałą opieką Stowarzyszenia. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „Chcemy Pomóc” 27 kwietnia 2016

7 Sprawozdanie Zarządu za 2015 rok – cd. System stypendialny dla utalentowanych dzieci Grupy Kopex – w roku szkolnym 2014/2015 mieliśmy 12 stypendystów, a w III edycji tj. roku szkolnym 2015/2016 kolejnych 18 stypendystów (8 uczniów gimnazjum i 10 z szkół ponadgimnazjalnych) System stypendialny dla utalentowanych dzieci Grupy Mostostal Zabrze – to nowy produkt, który miał inaugurację w 2015 r. i w roku szkolnym 2014/2015 objął 16 stypendystów, a w roku 2015/2016 obejmuje 15 stypendystów (7 uczniów gimnazjum i 8 z szkół ponadgimna- zjalnych). Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „Chcemy Pomóc” 27 kwietnia 2016

8 Sprawozdanie Zarządu za 2015 rok – cd. System stypendialny dla dzieci ofiar wypadku śmiertelnego z 26.08.2013 r., jakiemu ulegli pracownicy KOPEX – Przedsiębiorstwo Budowy Szybów S.A. – zginęło wówczas trzech pracowników. Na podstawie zawartych porozumień z Zarządami KOPEX – Przedsiębiorstwo Budowy Szybów S.A oraz KOPEX S.A. w roku szkolnym 2014/2015 stypendium otrzymywało jedno dziecko uczące się w szkole podstawowej, natomiast w roku 2015/2016 dwoje uczniów szkoły podstawowej. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „Chcemy Pomóc” 27 kwietnia 2016

9 MIECZYSŁAW BIENIEK Styczeń 2015 ADAM SOKÓŁ Luty 2015 ANNA BAŁCHAN Marzec 2015 CARITAS DARIUSZ STAWIK Kwiecień 2015 BALLET MAGNIFICAT Maj 2015 ADRIAN KOWALSKI Czerwiec 2015 PIOTR STĘPNIAK Wrzesień 2015 STYPENDYŚCI III EDYCJI PROGRAMU STYPENDIALNEGO Październik 2015 MAGDALENA FORNAL Listopad 2015 Cykl spotkań 2015 Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „Chcemy Pomóc” 27 kwietnia 2016

10 JAN WOŹNICA Styczeń 2016 DANIEL LEWCZUK Marzec 2016 MAREK ŚLIBODA Kwiecień 2016 Cykl spotkań 2016 Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „Chcemy Pomóc” 27 kwietnia 2016

11 Dzień Bezpiecznej Jazdy dla pracowników spółki KOPEX Machinery SA i ich rodzin Czerwiec 2015 Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „Chcemy Pomóc” 27 kwietnia 2016

12 Bale karnawałowe dla dzieci pracowników Grupy KOPEX w Katowicach i Zabrzu Styczeń 2015 Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „Chcemy Pomóc” 27 kwietnia 2016

13 Bal karnawałowy dla dzieci pracowników Grupy KOPEX w Katowicach Styczeń 2016 Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „Chcemy Pomóc” 27 kwietnia 2016

14 Organizatorzy: KOPEX SA (Biuro ds. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu – pod egidą Akademii Rozwoju) Stowarzyszenie „Chcemy Pomóc” Partner: Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach Cele projektu: Rozwijanie potencjału, wzmacnianie i kreowanie pożądanych postaw wiodących liderów na rynku, wydobywanie z podwładnych tego, co najlepsze, budzenie entuzjazmu, motywacji, stymulowanie procesu wytyczania i osiągania celów, budowanie coachingowego stylu przywództwa opartego na wartościach. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „Chcemy Pomóc” 27 kwietnia 2016 AKADEMIA ROZWOJU PRZYWÓDZTWA 2016 Cykl spotkań w oparciu o wykłady: The Global Leadership Summit

15 Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „Chcemy Pomóc” 27 kwietnia 2016 www.chcemypomoc.pl


Pobierz ppt "Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „Chcemy Pomóc” 27 kwietnia 2016 RAPORT – IV ROK DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA „CHCEMY POMÓC”"

Podobne prezentacje


Reklamy Google