Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Współpraca Miasta Poznania z organizacjami pozarządowymi Oddział koordynacji współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Współpraca Miasta Poznania z organizacjami pozarządowymi Oddział koordynacji współpracy z organizacjami pozarządowymi."— Zapis prezentacji:

1 Współpraca Miasta Poznania z organizacjami pozarządowymi Oddział koordynacji współpracy z organizacjami pozarządowymi

2 Organizacje pozarządowe niebędące jednostkami sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku, osoby prawne utworzone na podstawie przepisów ustaw, w tym fundacje i stowarzyszenia z wyłączeniem m.in. partii politycznych, związków zawodowych i organizacji pracodawców, samorządów zawodowych, fundacji, których jednym fundatorem jest Skarb Państwa.

3 Pojęcia związane z organizacjami pozarządowymi  III sektor  NGO  organizacja non – profit  pożytek publiczny

4 Pożytek publiczny  Działalność pożytku publicznego – rodzaj działałności społecznie użytecznej wykonywana głównie przez organizacje pozarządowe (określona w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie)  Organizacja pożytku publicznego – organizacja pozarządowa, która uzyskała w sądzie szczególny status „pożytku publicznego” umożliwiający m.in. pozyskiwanie 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

5 Jak urząd postrzega organizacje

6 Jak organizacje postrzegają urząd

7 Organizacje pozarządowe w Poznaniu Około 2.508 organizacji pozarządowych zarejestrowanych w Poznaniu w tym: 1732 stowarzyszenia 1732 stowarzyszenia 400 fundacji 400 fundacji 376 stowarzyszeń zwykłych 376 stowarzyszeń zwykłych Ponadto w Poznaniu działają: organizacje studenckie, kościelne, niezarejestrowane inicjatywy obywatelskie Na podstawie danych GUS z listopada 2007 r. oraz danych UMP

8 Dotacje … Urząd Miasta Poznania może zlecać organizacjom pozarządowym zadania w trybie otwartego konkursu ofert na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz innych przepisów szczególnych

9 www.poznan.pl/pozytek_publicznywww.poznan.pl/jedenprocentwww.pozytek.gov.plwww.ngo.pl

10 Jak instytucja publiczna ma wyłonić partnera? Ustawa z dnia 7 listopada 2007 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrażaniem funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (nowy art. 28a W ustawie o zasadach prowadzenia polityki rozwoju) Art. 28a. 1. 1. W celu wspólnej realizacji projektów, o których mowa w art. 28 ust. 1, w zakresie określonym przez instytucję zarządzającą, mogą być tworzone partnerstwa, przez podmioty wnoszące do projektu zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne lub finansowe, realizujące wspólnie projekt, zwany dalej „projektem partnerskim”, na warunkach określonych w porozumieniu lub umowie partnerskiej lub na podstawie odrębnych przepisów.

11 2. Projekt partnerski jest realizowany na podstawie decyzji lub umowy o dofinansowanie zawartej z beneficjentem działającym w imieniu i na rzecz partnerów w zakresie określonym porozumieniem lub umową partnerską. 3. W przypadku projektów partnerskich, porozumienie lub umowa partnerska określa w szczególności zadania partnerów, zasady wspólnego zarządzania projektem oraz sposób przekazywania przez beneficjenta środków finansowych na pokrycie niezbędnych kosztów ponoszonych przez partnerów na realizację zadań w ramach projektu. Jak instytucja publiczna ma wyłonić partnera?

12 4. W przypadku projektów partnerskich realizowanych na podstawie umowy partnerskiej, podmiot o którym mowa w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, ubiegający się o dofinansowanie, dokonuje wyboru partnerów spoza sektora finansów publicznych z zachowaniem zasady przejrzystości i równego traktowania podmiotów, w szczególności jest zobowiązany do: a) ogłoszenia otwartego naboru partnerów w dzienniku ogólnopolskim lub lokalnym oraz w Biuletynie Informacji Publicznej; w ogłoszeniu powinien być wskazany termin co najmniej 21 dni na zgłoszenie partnerów; b) uwzględnienia przy wyborze partnerów: zgodności działania potencjalnego partnera z celami partnerstwa, oferowanego wkładu potencjalnego partnera w realizację celu partnerstwa, oświadczenie w realizacji projektów o podobnym charakterze, współpracę z beneficjentem w trakcie przygotowania projektu; c) podania do publicznej wiadomości informacji o stronach umowy o partnerstwie oraz zakresu zadań partnerów Jak instytucja publiczna ma wyłonić partnera?

13 Umowa partnerska Przy zawarciu umowy o dofinansowanie obowiązkowe powinno być załączenie umowy partnerstwa. Umowa taka powinna zawierać co najmniej:   cel partnerstwa;   obowiązki lidera projektu – Beneficjenta;   zadania i obowiązki partnerów w związku z realizacją projektu (zgodnie z załącznikiem nr 4 do Zasad finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki) - wzór minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu;   plan finansowy w podziale na partnerów oraz zasady zarządzania finansowego, w tym przepływów finansowych i rozliczania środków;   zasady komunikacji i przepływu informacji w partnerstwie;   zasady podejmowania decyzji w partnerstwie;   pełnomocnictwo do reprezentowania partnerów przez beneficjenta;   sposób monitorowania i kontroli projektu.

14 Dziękujemy! Izabela Leśniak (061) 878 57 96 izales@um.poznan.pl Agnieszka Gentsch – Piasek (061) 878 57 34 agngen@um.poznan.pl Oddział koordynacji współpracy z organizacjami pozarządowymi Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych ul. Mielżynskiego 23 61-725 Poznań


Pobierz ppt "Współpraca Miasta Poznania z organizacjami pozarządowymi Oddział koordynacji współpracy z organizacjami pozarządowymi."

Podobne prezentacje


Reklamy Google