Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

J. S Bourdage, J. W. Wiltshhire, K. Lee „Personality and Workplacce Impression Management: Correlates and Implications”, Journal of Applied Psychology,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "J. S Bourdage, J. W. Wiltshhire, K. Lee „Personality and Workplacce Impression Management: Correlates and Implications”, Journal of Applied Psychology,"— Zapis prezentacji:

1 J. S Bourdage, J. W. Wiltshhire, K. Lee „Personality and Workplacce Impression Management: Correlates and Implications”, Journal of Applied Psychology, 2015, 100(2) dr Aleksandra Spik Związki pomiędzy osobowością a zarządzaniem wizerunkiem w pracy

2 Cel badania dr Aleksandra Spik 1. Jakie s ą osobowo ś ciowe korelaty 5 taktyk zarz ą dzania wizerunkiem w pracy (IM)? 2. Rola wymiaru Szczero ść – Pokora (Honesty-Humility) w wyja ś nianiu wyst ę powania zachowa ń zwi ą zanych z IM. 3. Czy współpracownicy s ą w stanie dobrze rozpozna ć zachowania zwi ą zane z IM w ś ród swoich kolegów?

3 Zarządzanie wizerunkiem dr Aleksandra Spik Współcze ś nie w literaturze dotycz ą cej IM współistnieje kilka konkurencyjnych konceptualizacji. W badaniu wykorzystano 5- czynnikowy model IM (Jones, Pittman, 1982). Narz ę dzeie badawcze opracowne przez Turnley i Bolino (1999).

4 5-czynnikowy model zarządzania wizerunkiem w pracy dr Aleksandra Spik 1. Ingracjacja – Pochlebstwa, konformizm wyra ż anych pogl ą dów i przysługi wy ś wiadczane po to, aby by ć lubianym przez obiekt IM. 2. Autopromocja – Wyolbrzymianie i podkre ś lanie swoich zasług, aby by ć postrzeganym, jako osoba kompetentna. 3. Egzemplifikacja – Przychodzenie do pracy bardzo wcze ś nie i siedzenie po godzinach, aby pokazywa ć si ę jako człowiek zaanga ż owany i ci ęż ko pracuj ą cy.

5 5- czynnikowy model IM dr Aleksandra Spik 4. Zastraszanie (intimidation) – Okazywanie swojej siły i władzy, aby by ć postrzeganym jako gro ź ny. 5. Błaganie (supplication) – Pokazywanie słabo ś ci, aby by ć postrzeganym, jako osoba potrzebuj ą ca wsparcia.

6 Wyniki wcześniejszych badań dr Aleksandra Spik Ingracjacja pozytywne wpływa na ocen ę pracownika przez przeło ż onego, natomiast stosowanie autopromocji okazało si ę negatywne zwi ą zane z pozytywn ą ocena przeło ż onego (Higgins, 2003).

7 Osobowość - model HEXACO dr Aleksandra Spik 6 wymiarów osobowo ś ci: 1. Honesty – Humility (Uczciwo ść – Pokora) 2. Emotionality (Emocjonalno ść ) 3. eXtrawersion (Ekstrawersja) 4. Agreeableness (Ugodowo ść ) 5. Conscientiousness (Sumienno ść ) 6. Openess to Experience (Otwarto ść na do ś wiadczenia).

8 Honesty - Humility dr Aleksandra Spik Wysoki poziom oznacza szczero ść i skromno ść. Niski poziom – skłonno ść do manipulacji, wykorzystywanie innych i d ąż enie do budowania statusu.

9 Wyniki wcześniejszych badań dr Aleksandra Spik Badania Bourdage at al. (2012) wykazały, ż e osoby interesowanie anga ż uj ą ce si ę w OCB, o niskim nat ęż eniu wymiaru Pokora- Szczeró ść były jednak ż e postrzegane przez współpracowników jako uczciwi „dobrzy ż ołnierze”.

10 ????? dr Aleksandra Spik

11 Hipotezy dr Aleksandra Spik Hipoteza # 1 : Zachowania IM są pozytywnie związane ze Szczerością – Pokorą. Hipoteza #2: IM Autopromocja jest pozytywnie skorelowane z Ekstrawersją. Hipoteza # 3: IM Ingracjacja jest pozytywnie skorelowana z Ekstrawersją, Emocjonalnością i Ugodowością.

12 Hipotezy dr Aleksandra Spik Pytanie badawcze # 1: Jaki jest zwi ą zek IM Egzemplifikacji z Sumienno ś ci ą ? Hipoteza # 4: IM Zastraszanie jest negatywnie skorelowane z Emocjonalno ś ci ą i Ugodowo ś ci ą. Hipoteza # 5: IM Błaganie jest negatywnie skorelowana z Ekstrawersj ą i Sumienno ś ci ą

13 Metoda badawcza – osoby badane dr Aleksandra Spik I próba (N=176): studenci uniwersytetu w Kanadzie, Ś rednia wieku = 21.16, 73.5% kobiet. Bran ż e: obsługa klienta, sprzeda ż. Minimalny sta ż pracy = 3 m-ce. Test online, punkty. II próba (N=336): pracownicy pełnoetatowi. 266- badanie online (Study Response Project, 10$), 100  pracownicy uniwersytetu (+ ocena IM i osobowo ś ci przez wybranego współpracownika z wydziału, 20$). Ś rednia wieku = 39.6.

14 Metoda badawcza - narzędzia dr Aleksandra Spik Osobowo ść (personality) – 60 pytaniowy HEXACO Personality Inventory. Zarz ą dzanie wizerunkiem (impression management) 22 itemowy kwestionariusz (Bolino, Turnley, 1999).

15 Wyniki dr Aleksandra Spik Ad. Hipoteza # 1. Wymiar Pokora – Szczero ść okazał si ę by ć silnym predyktorem wszystkich 5 taktyk zarz ą dzania wizerunkiem w pracy. Autopromocja Ingracjacja Egzemplifikacja Zastraszanie Błaganie -suplikowanie Wyniki korelacji tab. 1 s. 542.

16 Wyniki c.d.: czy współpracownicy dobrze rozpoznają IM (N=100 )? dr Aleksandra Spik WymiarKorelacja Ja - współpracownik Uczciwo ść - Pokora0.12! Emocjonalno ść 0.39 Ekstrawersja0.51 Ugodowo ść 0.33 Sumienno ść 0.26 (!) Otwarto ść na do ś wiadczenia0.42 IM Autopromocja- 0.04 IM Ingracjacja0.14 IM Egzemplifikacja0.13 IM Zastraszanie0.18 IM Suplikacja0.04

17 Podsumowanie i ocena badania dr Aleksandra Spik 1. Osoby, które deklaruj ą stosowanie praktyk IM maja, z du ż ym prawdopodobie ń stwem, niski poziom Uczciwo ś ci – Pokory. 2. Rozpoznawanie u współpracowników IM i wymiaru Uczciwo ść –Pokora jest nietrafne.  Sens oceny 360stopni?  Ocena współpracowników pod wzgl ę dem wymiaru Uczciwo ść – Pokora w badaniach nie dotycz ą cych ś rodowiska pracy cor.= 0.4-0.5!!!!!

18 Krytyka dr Aleksandra Spik 1. Uwzgl ę dnione tylko zmienne osobowo ś ciowe, a sytuacyjne (kultura organizacji, ograniczone zasoby), charakterystyka obiektu IM. 2. Przyjrzyjmy si ę próbie….. 3. Przyjrzyjmy si ę metodzie badania… - wra ż liwo ść na aprobat ę społeczn ą.


Pobierz ppt "J. S Bourdage, J. W. Wiltshhire, K. Lee „Personality and Workplacce Impression Management: Correlates and Implications”, Journal of Applied Psychology,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google