Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PERSPEKTYWA WYDATKOWANIA FUNDUSZY „POST-JEREMIE” Wrocław, 11.04.2016 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PERSPEKTYWA WYDATKOWANIA FUNDUSZY „POST-JEREMIE” Wrocław, 11.04.2016 r."— Zapis prezentacji:

1 PERSPEKTYWA WYDATKOWANIA FUNDUSZY „POST-JEREMIE” Wrocław, 11.04.2016 r.

2 2 Inicjatywa JEREMIE w Polsce, realizowana przez Bank Gospodarstwa Krajowego:

3 3 Perspektywa finansowa 2007-2013 „DOLNOŚLĄSKI FUNDUSZ POWIERNICZY” Wieloletnia perspektywa finansowa „DOLNOŚLĄSKI FUNDUSZ REGIONALNY” Zwrotne instrumenty finansowe WSPARCIE SEKTORA MŚP

4 4 wartość umów z PFil. umów z PF% do alokacji POŻYCZKA GLOBALNA466 855 594,4944115,06% REPORĘCZENIE111 700 000,001227,53% PORĘCZENIE PORTFELOWE69 548 737,60417,14% SUMA648 104 332,0960159,74% Podsumowanie z realizacji Inicjatywy JEREMIE w woj. dolnośląskim: Alokacja: 405 732 727,65 PLN

5 5 łącznie liczba umów z MŚP5 848 łącznie wartość środków z DFP601 484 181,74 łączna wartość umów z MŚP podpisanych przez PF (DFP + PF)679 672 170,06 łącznie wartość kredytów/pożyczek udzielonych dla MŚP803 237 154,29 Reporęczenie: liczba umów z MŚP785 łączna kwota reporęczeń ze środków DFP94 519 026,32 łączna kwota poręczeń z udziałem PF124 513 237,70 łączna kwota poręczonych kredytów223 162 883,39 Pożyczka globalna: liczba umów z MŚP4 221 łączna kwota pożyczek z DFP459 684 095,20 łączna kwota pożyczek dla MŚP z udziałem PF507 877 872,14 Poręczenie portfelowe: liczba umów z MŚP842 łączna kwota poręczeń z DFP47 281 060,22 łączna kwota poręczonych kredytów/pożyczek72 196 398,76 Podsumowanie danych w zakresie udzielonego wsparcia (wg stanu na dzień 31.10.2015 r.)

6 6 Analiza dotychczasowych doświadczeń Perspektywa 2007-2013 - JEREMIE Pozytywne aspekty dotychczasowego modelu wsparcia: Rosnąca ilość przedsiębiorstw korzystająca z instrumentów finansowych. Sprawnie przeprowadzony program wsparcia. Zebranie doświadczeń w zakresie wdrażania zwrotnych form wsparcia. Promocja wsparcia za pomocą instrumentów finansowych. Wzrost potencjału organizacyjnego Pośredników Finansowych w zakresie obsługi tego rodzaju wsparcia.

7 7 Podstawowe wyzwania dla programów wsparcia MŚP za pomocą zwrotnych instrumentów finansowych: Minimalizowanie barier formalnych i instytucjonalnych, które ograniczają i zniechęcają przedsiębiorców do korzystania ze wsparcia instrumentami zwrotnymi. Dostosowywanie instrumentów finansowych w taki sposób, aby w pełniejszym stopniu odpowiadały na potrzeby sektora MŚP. Zwiększanie świadomości i wiedzy zarówno przedsiębiorców, jak i instytucji finansowych działających w regionie o korzyściach płynących z korzystania z preferencyjnych instrumentów zwrotnych. Kształtowanie oferty regionalnej z wykorzystaniem instrumentów finansowych, w sposób pozwalający na uzyskiwanie efektów synergii z innymi formami wsparcia oraz eliminowania kolizji miedzy instrumentami.

8 8 Status środków post-Jeremie oraz cel ich wykorzystania: 1.Zarząd Województwa jest wyłącznym dysponentem środków finansowych pochodzących z wkładów wniesionych w ramach RPO WD na lata 2007-2013 do instrumentów inżynierii finansowej, wdrażanych na podstawie art. 44 rozporządzenia 1083/2006, zwanych dalej środkami post-JEREMIE. 2.Zarząd Województwa, jako wyłączny dysponent środków, o których mowa w ust. 1, jest zobowiązany do wydatkowania ich na cele określone w art. 78 ust. 7 rozporządzenia 1083/2006, w związku z czym będzie realizował cel, polegający na finansowaniu instrumentów inżynierii finansowej dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. 3.Decyzja C(2015) 2771 final w sekcji 3.6 (s.9) wskazuje, że „Zasoby zwrócone do instrumentów inżynierii finansowej z inwestycji na rzecz ostatecznych odbiorców nie są już uważane za wkład w program operacyjny”. 4.Powracające środki są zaliczone do środków publicznych, określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 Ustawy o finansach publicznych.

9 9 Rola zwrotnych instrumentów finansowych w przyszłości gospodarczej regionu KOMPLEMENTARNY MODEL WSPRACIA w ramach środków tzw. „post-Jeremiowych” i środków RPO WD 2014-2020

10 10 Strategia Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2020 uchwalona w dniu 28 lutego 2013 r. PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I INNOWACYJNOŚĆ – tzw. „Makrosfera” Grupa działań wspierających mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP), mające na celu rozwój przedsiębiorczości na obszarze Województwa Dolnośląskiego. Wychodząc naprzeciw celom Makrosfery i działając w ramach jej Priorytetów, Zarząd Województwa Dolnośląskiego będzie realizować wskazane wyżej wsparcie za pomocą instrumentów finansowych, których źródłem finansowania będą środki pochodzące z Dolnośląskiego Funduszu Powierniczego, powstałego w ramach Inicjatywy JEREMIE.

11 11 Biorąc pod uwagę dotychczasowe doświadczenia oraz uwzględniając nową perspektywę finansową, istnieje konieczność nowego zdefiniowania sposobów wsparcia sektora MŚP, polegającego na stosowaniu narzędzi kładących większy nacisk na efekty jakościowe o długofalowym oddziaływaniu.

12 12 Założenia modelu wsparcia MŚP ze środków „post-Jeremie” w okresie RPO WD 2014-2020: Uruchamiane instrumenty finansowe powinny mieć charakter komplementarny wobec instrumentów planowanych w ramach RPO WD na lata 2014-2020, a także z udziałem innych środków publicznych (np. środków krajowych). Proponowane obszary zastosowania instrumentów finansowych powinny w jak najmniejszym stopniu konkurować z ofertą komercyjną, przede wszystkim zaś z ofertą sektora bankowego, ale być stosowane w sferach w których oferta komercyjna jest trudno dostępna, przede wszystkim ze względu na wysokie ryzyko, związane z finansowaniem danej grupy firm. Oferta instrumentów finansowych powinna opierać się na dotychczasowych doświadczeniach oraz zbudowanej sieci regionalnych Pośredników Finansowych.

13 13 Podsumowanie analizy ex-ante w zakresie możliwości zastosowania zwrotnych i mieszanych instrumentów finansowych w Województwie Dolnośląskim w okresie programowania UE 2014-2020 Decyzja Zarządu Województwa z dnia 30.07.2015 roku Priorytet inwestycyjny KierunekInstrumentProponowana alokacja Odbiorcy ostateczni specyficzne kryteria 1.5 (3c)Rozwój produktów i usług MŚP Poręczenia66 mln złMŚP Mikropożyczki93,5 mln złMikro i mali przedsiębiorcy Pożyczki142,56 mln złMŚP 3.1 (4a) Produkcja i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych Pożyczki46,2 mln złPrzedsiębiorstwa energetyczne 3.2 (4b) Efektywność energetyczna i użycie OZE w przedsiębiorstwach Pożyczki69,0 mln złMŚP 3.3 (4c) Efektywność energetyczna w budynkach publicznych i sektorze mieszkaniowym Pożyczki73,5 mln zł Spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty, TBS 8.2 (8iii) Samozatrudnienie, przedsięborczość oraz tworzenie nowych miejsc pracy Mikropożyczka39,05 mln zł Osoby bezrobotne i bierne w wieku 30 lat i więcej

14 14 ZAŁOŻENIA STRATEGICZNE W perspektywie najbliższych 7 lat Stworzenie i dostosowywanie regionalnego systemu wsparcia finansowego MŚP, który będzie komplementarny względem programów nowej perspektywy finansowej 2014-2020 oraz innych podobnych produktów i ofert programowych. W perspektywie powyżej 7 lat Stworzenie trwałego regionalnego systemu wsparcia przedsiębiorczości w oparciu o finansowe instrumenty zwrotne, który zastąpi system bezzwrotnego wsparcia finansowego w postaci dotacji oraz będzie stanowił stabilne narzędzie służące rozwojowi sektora MŚP.

15 15 WIELOLETNIA PERSPEKTYWA ROZWOJOWA PRZYGOTOWANIEWDROŻENIE DOJRZAŁOŚĆROZWÓJ STRATEGIA POWYŻEJ 7 LAT URUCHOMIENIE

16 16 Założenia dla nowej perspektywy 2014-2020: Mikropożyczki do 100 tyś. zł Pożyczki do 500 tyś. zł Poręczenia do 500 tyś. zł Komplementarność środki post- Jeremie: Instrumenty mieszane Private equity Mezzanine Przyszłe kierunki rozwoju instrumentów finansowych w ramach komplementarności dwóch źródeł finansowania

17 17 Planowane działania z wykorzystaniem środków post-Jeremie w okresie przejściowym: Do momentu powstania Strategii Inwestycyjnej dla instrumentów finansowych wdrażanych w ramach RPO WD 2014-2020, uruchomione zostanie wsparcie MŚP w okresie przejściowym. Jako pierwszy etap przewiduje się uruchomienie pożyczek obrotowych. W następnych okresach zostaną przygotowane kolejne produkty finansowe, dostosowywane do zmieniającej się sytuacji ekonomiczno-gospodarczej w województwie dolnośląskim oraz zapotrzebowania przedsiębiorstw wypełniającego definiowane luki.

18 Aktualny stan wdrażania (na dzień 11.04.2016 r.) : Spółka DFR jest przygotowana i umocowana do realizacji powierzonego zadania. Zarząd Województwa zaakceptowała Strategię Inwestycyjną Zakładana wartość środków „post-Jeremie” dostępnych w 2016 roku: 141 mln zł. I. Konkurs na wybór Pośredników Finansowych – alokacja: 80 mln zł 18

19 Dziękuję za uwagę Marek Ignor Prezes Zarządu Dolnośląski Fundusz Regionalny Sp. z o.o. ul. Wita Stwosza 3, 50-148 Wrocław www.dfr.org.pl biuro@dfr.org.pl tel. 71 736-06-20 19


Pobierz ppt "PERSPEKTYWA WYDATKOWANIA FUNDUSZY „POST-JEREMIE” Wrocław, 11.04.2016 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google