Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

10/01/2013 KRZYSZTOF PIĄTKOWSKI EDUKACJA SPORT ZDROWIE SPRAWY SPOŁECZNE www.uml.lodz.pl facebook.com/lodz.pl youtube.com/lodztube www f YT.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "10/01/2013 KRZYSZTOF PIĄTKOWSKI EDUKACJA SPORT ZDROWIE SPRAWY SPOŁECZNE www.uml.lodz.pl facebook.com/lodz.pl youtube.com/lodztube www f YT."— Zapis prezentacji:

1 10/01/2013 KRZYSZTOF PIĄTKOWSKI EDUKACJA SPORT ZDROWIE SPRAWY SPOŁECZNE www.uml.lodz.pl facebook.com/lodz.pl youtube.com/lodztube www f YT

2 EDUKACJA KRZYSZTOF PIĄTKOWSKI Projekt MSSDI jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i zakłada uczestnictwo 7 podmiotów z terenu województwa łódzkiego. Całkowita wartość projektu wynosi 47 mln 348 tys. zł. Wartość projektu dla miasta Łodzi: 36 mln 75 tys. zł. W dniu 10 grudnia 2012 r. zakończyliśmy budowę 100 km sieci światłowodowej, do której podłączono 76 jednostek. Obecnie trwa realizacja umowy zawartej na dostawę i instalację urządzeń aktywnych sieci. Do tej pory oprócz światłowodów wartych 20,8 mln zł zrealizowano system planowania budżetu w jednostkach oświatowych (324 tys. zł), oprogramowanie bazodanowe „Oracle” (1 mln. 647 tys. zł), 750 sztuk komputerów, 12 serwerów wraz z macierzą (494 tys.). W pierwszym kwartale roku 2013 zaplanowaliśmy dostawę urządzeń aktywnych sieci wartych 9,5 mln zł a także zawrzemy umowę dotyczącą platformy oświatowej wraz z zasobami multimedialnymi, których wartość wynosi 1 mln 150 tys. zł. METROPOLITALNA SIEĆ SZEROKOPASMOWEGO DOSTĘPU DO INTERNETU CYFROWA REWOLUCJA MSSDI www.uml.lodz.pl facebook.com/lodz.pl youtube.com/lodztube www f YT

3 EDUKACJA KRZYSZTOF PIĄTKOWSKI Projekt w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka ma na celu przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu. Wsparciem mają być objęte: - dzieci i młodzież ucząca się z rodzin w trudnej sytuacji materialnej i społecznej korzystająca ze wsparcia szkół i/lub pomocy społecznej, - dzieci i młodzież zdolna z rodzin o dochodach niższych niż przeciętne publikowane przez GUS, - rodzin zastępczych i rodzinne domy dziecka, - osoby niepełnosprawne ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub z orzeczeniem równoważnym. W ramach projektu możliwe będzie m.in.: sfinansowanie kosztów dostępu do internetu, kosztów dostarczenia, instalacji i serwisowania sprzętu komputerowego, szkoleń z zakresu obsługi komputera, Internetu, umiejętności niezbędnych dla świadczenia pracy na odległość lub skutecznej edukacji przez Internet. Potencjalna wartość projektu może wynieść ok. 6 mln złotych. PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU CYFROWA REWOLUCJA www.uml.lodz.pl facebook.com/lodz.pl youtube.com/lodztube www f YT

4 EDUKACJA KRZYSZTOF PIĄTKOWSKI Program rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych. Jest to wieloletni program mający na celu osiągnięcie przez szkoły funkcjonalności szkoły cyfrowej. Pilotaż w roku 2012 kosztował 849 tys. zł. Uczestniczyły w nim 4 szkoły. W ramach tego projektu zakupionych zostało: - 212 komputerów przenośnych, - 14 tablic interaktywnych, - 12 projektorów multimedialnych - liczne urządzenia wielofunkcyjne, - ekrany projekcyjne - głośniki, - routery i inne CYFROWA SZKOŁA CYFROWA REWOLUCJA www.uml.lodz.pl facebook.com/lodz.pl youtube.com/lodztube www f YT

5 EDUKACJA KRZYSZTOF PIĄTKOWSKI Systemowy projekt w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki skierowany do 94 łódzkich szkół podstawowych. Wartość projektu wynosi 7 mln. 949 tys. zł. W ramach tego projektu planowany jest zakup przenośnych komputerów i tablic interaktywnych dla wszystkich placówek na łączną kwotę 670 tys. zł. WYJĄTKOWY UCZEŃ CYFROWA REWOLUCJA www.uml.lodz.pl facebook.com/lodz.pl youtube.com/lodztube www f YT

6 EDUKACJA KRZYSZTOF PIĄTKOWSKI Projekt ma być realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - E usługi publiczne. Umowa o partnerstwie ma być podpisana na przełomie lutego i marca 2013 r. Wartość całkowita projektu ma wynieść 23 mln 111 tys. zł, z tego dla Łodzi 4 mln 156 tys. zł. W ramach projektu sfinansowany zostanie zakup zestawów multimedialnych (tablic interaktywnych, komputerów przenośnych, rzutników i urządzeń wielofunkcyjnych) do wszystkich publicznych gimnazjów w Łodzi. W ramach tego projektu powstanie również Zintegrowany Portal Edukacyjny. EUROPEJSKIE WROTA REGIONU ŁÓDZKIEGO CYFROWA REWOLUCJA www.uml.lodz.pl facebook.com/lodz.pl youtube.com/lodztube www f YT

7 EDUKACJA KRZYSZTOF PIĄTKOWSKI Do końca 2012 r. wykonaliśmy 18 gruntownych modernizacji w ramach tzw. ter,momodernizacji o wartości 14,9 mln złotych. W ramach projektu „Mia100 Szkół” zakończyliśmy gruntowne remonty 2 kolejnych obiektów oświatowych. Wartość tej inwestycji wyniosła 2,2 mln złotych. W roku 2013 wykonane zostaną w ramach projektów współfinansowanych przez NFOŚ, WFOŚ oraz z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego modernizacje 19 kolejnych placówek oświatowych. Ponadto 2 kolejne placówki wyłącznie z budżetu miasta. Wartość całkowita tych inwestycji przekroczy 20 mln złotych. Dla 36 kolejnych obiektów szkolnych już zostały wykonane audyty energetyczne i aktualnie wykonywane są dokumentacje projektowe. Termin realizacji inwestycji został zaplanowany na rok 2013 i 2014. Przewidywana wartość inwestycji może wynieść około 50 mln złotych. Dla kolejnych 28 obiektów również wykonaliśmy audyty energetyczne. Prace projektowe zostały zaplanowane na cały 2013 r. a inwestycje na rok 2014. Przewidywana wartość tych inwestycji może wynieść 30 mln złotych. W grupie 36 i 28 wymienionych obiektów nie uwzględniamy w ogóle takich placówek oświatowych, które będą modernizowane wyłącznie na koszt miasta. MIA100 SZKÓŁ www.uml.lodz.pl facebook.com/lodz.pl youtube.com/lodztube www f YT

8 EDUKACJA KRZYSZTOF PIĄTKOWSKI W ramach realizowanego prze nasze miastu programu Mia100 Szkół zamierzamy zadbać o jak najlepsze wyposażenie placówek oświatowych w nowoczesne środki dydaktyczne i wspomagać ich pracę w zakresie wszechstronnego rozwoju uczniów. Do osiągnięcia tego celu niezbędne jest skuteczne pozyskiwanie funduszy zewnętrznych i udział w realizacji programów rządowych. Nie zamierzamy poprzestać na wspomnianych wcześniej wielkich projektach (MSSDI, Przeciwdziałanie Wykluczeniu Cyfrowemu, Cyfrowa Szkoła, Wyjątkowy Uczeń, Cyfrowe Wrota Regionu Łódzkiego). W ramach programu rządowego „Radosna Szkoła” zakupimy kolejne pomoce dydaktyczne i będziemy budować następne place zabaw. W roku 2013 będzie miało miejsce pięć takich inwestycji w łódzkich szkołach. Będziemy realizować projekt „Przedszkole dla malucha” oraz projekt „Kompleksowe wsparcie szkół – sukces edukacji”. MIA100 SZKÓŁ www.uml.lodz.pl facebook.com/lodz.pl youtube.com/lodztube www f YT

9 EDUKACJA KRZYSZTOF PIĄTKOWSKI W tym roku zamierzamy dokończyć restrukturyzację łódzkich placówek oświatowych. Rok 2013 będzie pierwszym rokiem, w którym Wydział Edukacji Urzędu Miasta Łodzi zacznie wykorzystywać nowoczesne programy informatyczne wspierające zarządzanie i nadzór nad prowadzonymi przez miasto placówkami oświatowymi.. Tradycyjne papierowe arkusze organizacje już zostały zastąpione przez arkusze elektroniczne. Zakończyliśmy pracę nad systemem planowania budżetu w jednostkach oświatowych w ramach projektu MSSDI. Kończymy pracę nad projektem Europejskie Wrota Regionu Łódzkiego, w ramach którego na zintegrowanym portalu edukacyjnym mogą pojawić się serwisy prawa oświatowego, kolejne systemy zarządzania oświatą i informacyjny portal oświatowy. EFEKTYWNE ZARZĄDZANIE SZKOŁAMI I PLACÓWKAMI OŚWIATOWYMI www.uml.lodz.pl facebook.com/lodz.pl youtube.com/lodztube www f YT

10 EDUKACJA KRZYSZTOF PIĄTKOWSKI W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zakończyło się już 14 projektów realizowanych w szkołach zawodowych w Działaniu 9.2 (Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego). Obecnie jesteśmy w trakcie realizacji kolejnych 27 projektów - 20 partnerskich - 7 (w których beneficjentem jest miasto Łódź) na łączną wartość 26 mln. 525 tys. złotych. Dzięki diametralnym zmianom, które miały miejsce w elektronicznym naborze do szkół ponadgimnazjalnych i konsekwentnym działaniom organu prowadzącego – mimo niżu demograficznego, nie ubywa uczniów ze szkól zawodowych, a nawet wyraźnie wzrasta w oddziałach technikalnych. Obecnie 44% wszystkich uczniów pierwszych oddziałów ponadgimnazjalnych uczy się w Technikach i Zasadniczych Szkołach Zawodowych. Sytuacja ta jest dostrzegana przez inwestorów i będzie miała duży wpływ na rozwój gospodarczy naszego miasta. ROZWÓJ SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO www.uml.lodz.pl facebook.com/lodz.pl youtube.com/lodztube www f YT

11 SPORT KRZYSZTOF PIĄTKOWSKI W roku 2013 jednym z priorytetowych zadań będą zmiany w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji. Zmiany mają służyć odpowiedniemu dostosowaniu bazy, przygotowaniu ogólnodostępnej i atrakcyjnej oferty programowej dla mieszkańców Łodzi odpowiednio powiązanej z posiadaną bazą oraz poczynieniu oszczędności finansowych z tytułu zmniejszenia zatrudnienia i poprawienia organizacji pracy. RESTRUKTURYZACJA MIEJSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI MOSiR www.uml.lodz.pl facebook.com/lodz.pl youtube.com/lodztube www f YT

12 SPORT KRZYSZTOF PIĄTKOWSKI Mistrzostwa Świata w Piłce Siatkowej będą bez wątpienia najważniejszą imprezą sportową w tej kadencji. Będziemy chcieli w pełni wykorzystać potencjał tej imprezy. Wspólnie z PZPS pracować będziemy na rzecz zainteresowania mistrzostwami całej lokalnej społeczności, przygotujemy działania towarzyszące imprezie oraz skorzystamy z nadarzających się okazji do aplikowania o inne spektakularne imprezy sportowe. MISTRZOSTWA ŚWIATA W PIŁCE SIATKOWEJ MĘŻCZYZN 2014 www.uml.lodz.pl facebook.com/lodz.pl youtube.com/lodztube www f YT

13 SPORT KRZYSZTOF PIĄTKOWSKI Do najważniejszych zadań związanych z infrastrukturą sportową należeć będą, w tym czasie: - dokończenie inwestycji: MKT, Sobolowa i Potokowa - podjęcie działań na rzecz pozyskania środków zewnętrznych lub partnerów zewnętrznych na dokończenie inwestycji użytkowanych przez RKS, MKT i AZS - realizacja projektu „Budujemy Miasteczka Ruchu Drogowego” POPRAWA INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ www.uml.lodz.pl facebook.com/lodz.pl youtube.com/lodztube www f YT

14 ZDROWIE KRZYSZTOF PIĄTKOWSKI Realizacja programu przekształceń jest największym i najbardziej priorytetowym zadaniem Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych. Najbardziej istotnym będzie rok 2013. Generalny kierunek zmian jest oczywisty - konsolidacja podmiotów, a następnie komercjalizacja. Takie działania mają doprowadzić do wzmocnienia pozycji jednostek, poszerzenia ich oferty i zwiększenia konkurencyjności na rynku świadczeń zdrowotnych. Proces konsolidacji rozpoczął się już w 2012 r. Z połączonych placówek MOPZ, MOPiTU oraz Przychodni „Nowe Rokicie” powstało „Miejskie Centrum Zdrowia Publicznego”. W trakcie procesu konsolidacji są przychodnie „Batory” i „Chrobry” oraz Szpital Miejski im. K. Jonschera oraz Miejska Przychodnia „Lecznicza”. W roku 2013 połączone zostaną kolejne placówki: ZOZ dla Szkół Wyższych „Palma” z Miejską Przychodnią „Śródmieście”, Miejska Przychodnia „Tatrzańska” z Miejską Przychodnią „Dąbrowa” oraz Miejskie Centrum Zdrowia Publicznego ze Szpitalem im. E. Sonnenberga. Niektóre działania podjęte w 2013 przyniosą efekt w roku 2014 – jak np. połączenie Szpitala Miejskiego im. K. Jonschera ze Szpitalem im. H. Jordana. REALIZACJA PROGRAMU PRZEKSZTAŁCEŃ MIEJSKICH ZOZ ZDROWIE PUBLICZNE www.uml.lodz.pl facebook.com/lodz.pl youtube.com/lodztube www f YT

15 ZDROWIE KRZYSZTOF PIĄTKOWSKI Przyszłość Szpitala Miejskiego im. K. Jonschera jest ściśle powiązana ze Szpitalem im. H. Jordana, czyli: - konsolidacja obu placówek, - przejęcie oddziałów zabiegowych ze Szpitala im. E. Sonnenberga - rozpoczynająca się właśnie rozbudowa bloków operacyjnych na ul. Milionowej Wartość całkowita rozpoczętej właśnie rozbudowy i modernizacji wyniesie 50 mln zł. OKRĘT FLAGOWY MIEJSKIEJ SŁUŻBY ZDROWIA ZDROWIE PUBLICZNE www.uml.lodz.pl facebook.com/lodz.pl youtube.com/lodztube www f YT

16 ZDROWIE KRZYSZTOF PIĄTKOWSKI Powstała w roku 2012 placówka jest właśnie przygotowywana do połączenia ze Szpitalem im. E. Sonnenberga, który znajduje się w trudnym położeniu, ze względu na poważne zadłużenie. Konsolidacja ta w poważnej mierze podyktowana jest potrzebą uratowania tej istotnej na zdrowotnej mapie Łodzi placówki. Jednak najważniejszym powodem jest nadanie powstałemu w wyniku połączenia – nowemu Miejskiemu Centrum Zdrowia Publicznego ważnego zadania związanego najpoważniejszym wyzwaniem demograficznym Łodzi. W roku 2013 w ramach MCZP rozpocznie działalność pierwszy miejski, a jednocześnie drugi w Łodzi publiczny Zakład Opiekuńczo Leczniczy, a także Hospicjum Stacjonarne dla Dorosłych (na terenie Szpitala im. E. Sonnenberga) oraz pierwszy w Łodzi Ośrodek Geriatryczno-Gerontologiczny (na terenie przychodni „Nowe Rokicie” oraz Szpitala im. E. Sonnenberga). MIEJSKIE CENTRUM ZDROWIA PUBLICZNEGO ZDROWIE PUBLICZNE www.uml.lodz.pl facebook.com/lodz.pl youtube.com/lodztube www f YT

17 SPRAWY SPOŁECZNE KRZYSZTOF PIĄTKOWSKI Miasto nie chce traktować danych demograficznych, przewidujących że za 20 lat ponad połowę pełnoletnich obywateli naszego miasta będą stanowić osoby mające ponad 60 lat, jako zapowiedź katastrofy. Te demograficzne zmiany traktujemy jako wyzwanie współczesnego samorządu. Program przewiduje na następne dwa lata m.in: - dalszy rozwój Dzielnicowych Centrów Aktywnego Seniora - uruchomienie dedykowanej seniorom specjalnej strony internetowej, - powołanie pierwszego w Łodzi Ośrodka Geriatryczno-Gerontologicznego przy MCZP, - stworzenie „Karty Seniora” wzorowanej na powstającej właśnie „Karcie Dużej Rodziny”, - powołanie Telefonu Zaufania dla Seniorów, - rozwój i wspieranie osiedlowych Kół Seniorów, - dalszy rozwój Akademii Seniora przy ŁCDNiKP - koordynację i wspieranie inicjatyw senioralnych przez Zespół ds. Seniorów pełniącego rolę Miejskiego Centrum Seniora oraz wspieranie Miejskiej Rady Seniorów - wspieranie i rozwijanie wszelkich działań związanych z wolontariatem osób starszych oraz integracją międzypokoleniową. AKTYWIZACJA 60+ SPRAWY SPOŁECZNE www.uml.lodz.pl facebook.com/lodz.pl youtube.com/lodztube www f YT

18 KRZYSZTOF PIĄTKOWSKI Informatyzacja, oprócz zakończenia prac nad polityką sektorową, jest najbardziej priorytetowym zadaniem MOPS w roku 2013. Już na początku drugiego kwartału rozpoczniemy współpracę z IBM, a wypracowane wspólnie ze specjalistami rozwiązania mają ogromną szansę być wdrożone przy wsparciu specjalnego programu rządowego. Wartość projektu IBM wynosi 400 tys. dolarów. INFORMATYZACJA MOPS SPRAWY SPOŁECZNE www.uml.lodz.pl facebook.com/lodz.pl youtube.com/lodztube www f YT

19 KRZYSZTOF PIĄTKOWSKI Również w roku 2013 otworzymy 2 kolejne Kluby Integracji Społecznej oraz Zakład Aktywizacji Zawodowej. Powstanie też drugie w Łodzi Centrum Integracji Społecznej. Planowane jest powstanie dwóch spółdzielni socjalnych, w których znajdą zatrudnienie osoby niepełnosprawne, bezrobotne lub pod odbyciu kary pozbawienia wolności. Reakcją na duże zapotrzebowanie społeczne będzie rozwój infrastruktury domów pomocy Społecznej dla przewlekle chorych oraz dla osób z chorobą Alzheimera. Zamierzamy rozwijać program streetworkingu. W następnych latach rozwijany będzie unikatowy projekt oddłużania podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Większość tych zadań finansowanych będzie z projektu systemowego „Nowy Obraz Pomocy Społecznej”, którego wartość w latach 2013 i 2014 wyniesie łącznie ok. 22 mln zł. EKONOMIA SPOŁECZNA I ROZWÓJ INFRASTRUKTURALNY MOPS SPRAWY SPOŁECZNE www.uml.lodz.pl facebook.com/lodz.pl youtube.com/lodztube www f YT

20 10/01/2013 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ KRZYSZTOF PIĄTKOWSKI www.uml.lodz.pl facebook.com/lodz.pl youtube.com/lodztube www f YT


Pobierz ppt "10/01/2013 KRZYSZTOF PIĄTKOWSKI EDUKACJA SPORT ZDROWIE SPRAWY SPOŁECZNE www.uml.lodz.pl facebook.com/lodz.pl youtube.com/lodztube www f YT."

Podobne prezentacje


Reklamy Google