Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SPRAWDZIAN OD ROKU SZKOLNEGO 2014/15 Odbędzie się 1 kwietnia 2015 roku.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SPRAWDZIAN OD ROKU SZKOLNEGO 2014/15 Odbędzie się 1 kwietnia 2015 roku."— Zapis prezentacji:

1 SPRAWDZIAN OD ROKU SZKOLNEGO 2014/15 Odbędzie się 1 kwietnia 2015 roku

2 Zmiany w sprawdzianie od 2015 r. 2 ZMIANY ORGANIZACYJNE 1)Nowa formuła sprawdzianu: dwie części. CZĘŚĆ 1. – język polski i matematyka (80 minut) CZĘŚĆ 2. – język obcy nowożytny (45 minut) 2) Wynik podawany w % dla: CZĘŚCI 1. (z dodatkowo wyszczególnionym wynikiem z języka polskiego i matematyki) CZĘŚCI 2. ZMIANY MERYTORYCZNE Wszystkie zadania sprawdzają poziom opanowania wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego. ZMIANY JAKOŚCIOWE Zwiększony udział zadań sprawdzających umiejętności złożone, operowanie wiedzą, rozwiązywanie problemów Szerszy repertuar rodzajów zadań oraz materiałów źródłowych (np. komiks, afisz, mapa)

3 Część 1. sprawdzianu zadania z języka polskiego i matematyki 3 OBECNIE Zadania sprawdzają poziom opanowania pięciu umiejętności ponadprzedmiotowych kształtowanych w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych, tj.: 1. Czytanie 2. Pisanie 3. Rozumowanie 4. Korzystanie z informacji 5. Wykorzystywanie wiedzy w praktyce 40 pkt / 24 – 26 zadań ( w tym od 4 do 6 zadań otwartych) Czas trwania – 60 minut OD ROKU 2015 Jeden arkusz obejmujący zadania: z języka polskiego z matematyki Zadania będą sprawdzać stopień opanowania wymagań z zakresu języka polskiego i matematyki określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla II etapu edukacyjnego. Zadania z języka polskiego: od 8 do 12 zadań zamkniętych od 2 do 4 zadań otwartych (w tym zawsze wystąpi dłuższa wypowiedź pisemna) Zadania z matematyki: od 8 do 12 zadań zamkniętych od 2 do 4 zadań otwartych Czas trwania – 80 minut zadania mogą być osadzone w kontekście historycznym / przyrodniczym

4 Część 2. sprawdzianu zadania z języka obcego nowożytnego 4 OD ROKU 2015 Uczeń przystępuje do 2. części sprawdzianu z jednego z następujących języków: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego lub włoskiego. (Uczeń może wybrać tylko ten język, którego uczył się w szkole jako przedmiotu obowiązkowego.) W naszej szkole będzie to język angielski. Zadania będą sprawdzać stopień opanowania wymagań z zakresu języka obcego nowożytnego określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla II etapu edukacyjnego. Arkusz egzaminacyjny z języka obcego nowożytnego będzie zawierał od 35 do 45 zadań zamkniętych. Zadania z języka obcego nowożytnego będą sprawdzać następujące kluczowe umiejętności: rozumienie ze słuchu (podstawę tych zadań będą stanowiły krótkie teksty odtwarzane z płyty CD nagrane przez rodzimych użytkowników języka) znajomość funkcji i środków językowych rozumienie tekstów pisanych.

5 Zwolnienia Uczeń, który jest laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowej albo laureatem konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, organizowanego z zakresu jednego z przedmiotów objętych sprawdzianem (tj. języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego), jest zwolniony z odpowiedniej części sprawdzianu. Zwolnienie jest równoznaczne z uzyskaniem z tej części sprawdzianu najwyższego wyniku.

6 Wyniki sprawdzianu W dniu zakończenia roku szkolnego każdy uczeń otrzyma zaświadczenie o uzyskanych wynikach. Będą to cztery informacje (a nie jak dotychczas – jedna), wyrażone w procentach: wynik z części pierwszej (wynik ogólny oraz szczegółowe wyniki z języka polskiego i matematyki) i wynik z części drugiej (z języka obcego nowożytnego).

7 Uczniowie, którzy do sprawdzianu nie przystąpią w danym roku, muszą powtórzyć ostatnią klasę szkoły podstawowej i przystąpić do sprawdzianu w roku następnym. Przystąpienie do sprawdzianu jest warunkiem ukończenia szkoły podstawowej, ale nie określony jest minimalny wynik, jaki uczniowie powinni uzyskać.

8 INFORMATOR W Informatorze CKE podane zostały opisy poszczególnych części sprawdzianu oraz przykładowe zadania egzaminacyjne wraz z rozwiązaniami. Informator dostępny jest na stronie internetowej: www.oke.jaworzno.pl

9 Dostosowanie warunków i form przeprowadzania sprawdzianu Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi mogą przystąpić do sprawdzianu w warunkach i formach dostosowanych do ich indywidualnych potrzeb edukacyjnych. Rada pedagogiczna wskazuje sposób lub sposoby dostosowania warunków i form przeprowadzania sprawdzianu do potrzeb i możliwości uczniów, wybierając spośród możliwych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania sprawdzianu.

10 Uczniowie o specyficznych trudnościach w uczeniu się (dyslekcja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia). Na podstawie opinii poradni psychologiczno- pedagogicznej Opinię poradni rodzice przedkładają do 15 października 2014 r. Zaznaczanie odpowiedzi do zadań zamkniętych w arkuszu, bez przenoszenia ich na kartę odpowiedzi Przedłużenie czasu: I część do 120 minut; II część do 70 minut Zastosowanie szczegółowych kryteriów oceniania rozwiązań zadań otwartych uwzględniających specyficzne trudności w uczeniu się

11 Dostosowania c.d. Do 24 listopada 2014 r. dyrektor szkoły informuje na piśmie rodziców ucznia o dostosowaniu warunków i form przeprowadzenia sprawdzianu do jego dysfunkcji. Rodzice ucznia składają oświadczenie o skorzystaniu lub rezygnacji z przyznanych uczniowi dostosowań do 28 listopada 2014 r.


Pobierz ppt "SPRAWDZIAN OD ROKU SZKOLNEGO 2014/15 Odbędzie się 1 kwietnia 2015 roku."

Podobne prezentacje


Reklamy Google