Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Na rok szkolny 2016/2017. Zarządzenia nr 6 z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie rekrutacji uczniów do publicznych szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Na rok szkolny 2016/2017. Zarządzenia nr 6 z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie rekrutacji uczniów do publicznych szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny."— Zapis prezentacji:

1 na rok szkolny 2016/2017

2 Zarządzenia nr 6 z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie rekrutacji uczniów do publicznych szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2016/2017.

3 Rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych odbywa się przy użyciu Elektronicznego Systemu Rekrutacji, który zostanie udostępniony kandydatom pod adresem: www.warszawa.edu.com.pl

4 od 21 do 22 kwietnia  Kandydaci do szkół ponadgimnazjalnych, będący uczniami gimnazjów prowadzonych przez m.st. Warszawę, odbierają w szkołach loginy i hasła do swoich kont.

5  Kandydaci logują się do systemu za pomocą haseł uzyskanych w gimnazjach. od 9 maja od godz. 9:00 do 18 maja do godz. 16:00  Kandydat może wybrać nie więcej niż trzy szkoły (a w nich zaznaczyć dowolną liczbę oddziałów) w kolejności od najbardziej do najmniej preferowanego.  Kandydaci wypełniają i drukują wniosek z systemu.  Wydrukowany wniosek, podpisany przez kandydata i jego rodziców/prawnych opiekunów oraz dokumenty potwierdzające spełnianie dodatkowych kryteriów w przypadku równorzędnych wyników (np. oświadczenie o wielodzietności) kandydaci składają w szkole pierwszego wyboru.

6  sprawdzian umiejętności językowych dla kandydatów do oddziałów dwujęzycznych w liceach ogólnokształcących przeprowadza się: 30 maja o godz. 11:00 – do oddziałów z językiem francuskim jako drugim językiem nauczania, 20 maja o godz. 15:00 – do oddziałów z językiem angielskim jako drugim językiem nauczania, 31 maja o godz. 15:00 – do oddziałów z językiem niemieckim jako drugim językiem nauczania, 24 maja o godz. 15:00 – do oddziałów z językiem hiszpańskim jako drugim językiem nauczania, 25 maja o godz. 15:00 – do oddziałów z językiem rosyjskim jako drugim językiem nauczania, (wyniki sprawdzianów – 16 czerwca do godz. 15.00)

7  Kandydat może zmienić decyzję dotyczącą wyboru szkół, oddziałów lub złożyć wniosek, jeżeli nie dokonał tego w terminie od 9 do 18 maja br. z uzasadnionych przyczyn losowych. W celu wprowadzenia zmiany do systemu należy:  z jednym z rodziców (prawnych opiekunów) udać się do szkoły pierwszego wyboru,  anulować złożony wniosek i odebrać załączniki,  wprowadzić do systemu nowe informacje,  wydrukować i podpisać wraz z rodzicami (prawnymi opiekunami) nowy wniosek,  złożyć nowy wniosek wraz z odpowiednimi dokumentami do szkoły, która teraz jest szkołą pierwszego wyboru.

8  Kandydat sprawdza poprawność wprowadzenia przez gimnazjum do systemu: ocen ze świadectwa, ocen z egzaminu gimnazjalnego informacji o innych osiągnięciach, w przypadku stwierdzenia błędów, informuje o tym gimnazjum, które dokona korekty

9  Kandydaci składają w szkole pierwszego wyboru kopię świadectwa i kopię zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego oraz inne wymagane dokumenty.  Uwaga: Im wcześniej kandydat złoży powyższe dokumenty, tym więcej będzie miał czasu na sprawdzenie w systemie poprawności: wprowadzonych danych i obliczenia punktów, a w przypadku błędu lub nieuwzględnienia osiągnięć, na zgłoszenie tego w szkole pierwszego wyboru.

10  Szkoły ogłaszają listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych. Kandydat sprawdza na listach wywieszonych w szkołach, gdzie został zakwalifikowany do przyjęcia (informacja w systemie zostanie opublikowana po godz. 16:00).

11  Kandydat potwierdza wolę podjęcia nauki w szkole, do której został zakwalifikowany poprzez złożenie oryginałów: świadectwa, zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego.  Uwaga! W przypadku niezłożenia oryginałów dokumentów w terminie kandydat nie zostanie przyjęty do szkoły. Oznacza to, że będzie mógł ubiegać się o przyjęcie dopiero w ramach rekrutacji uzupełniającej. Kandydaci do szkół zawodowych otrzymują ze szkoły skierowanie na badania do lekarza medycyny pracy, który wydaje zaświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie. Zaświadczenie to należy złożyć w sekretariacie szkoły najpóźniej do 25 lipca 2016 r.

12  Szkoły ogłaszają listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych (lub informację o liczbie wolnych miejsc).  Kandydat sprawdza na liście wywieszonej w szkole czy ZOSTAŁ PRZYJĘTY (informacja w systemie zostanie opublikowana do godz. 16:00).

13  Szkoły, które dysponują wolnymi miejscami przeprowadzają postępowanie uzupełniające.  Lista wolnych miejsc będzie dostępna w systemie rekrutacyjnym.

14  oceny z języka polskiego i trzech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych,  wyniki z egzaminu gimnazjalnego,  świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem,  szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum,  tytuł laureata i finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim (kandydaci przyjmowani w pierwszej kolejności).

15 Sposób przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym reguluje Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015 r.

16 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Na rok szkolny 2016/2017. Zarządzenia nr 6 z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie rekrutacji uczniów do publicznych szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny."

Podobne prezentacje


Reklamy Google