Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

KRAKOWSKI HOLDING KOMUNALNY S.A. KRAKOWSKA EKOSPALARNIA Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "KRAKOWSKI HOLDING KOMUNALNY S.A. KRAKOWSKA EKOSPALARNIA Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko."— Zapis prezentacji:

1 KRAKOWSKI HOLDING KOMUNALNY S.A. KRAKOWSKA EKOSPALARNIA Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko

2 KRAKOWSKA EKOSPALARNIA Procedura wydawania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych

3 KRAKOWSKA EKOSPALARNIA Postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko

4 KRAKOWSKA EKOSPALARNIA Wymaganym elementem postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko jest przygotowanie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (ROŚ). Obowiązek przygotowania i przedłożenia raportu spoczywa na inwestorze. W przypadku Zakładu Termicznego Przetwarzania Odpadów w Krakowie jest to Krakowski Holding Komunalny S.A. (KHK S.A.) KHK S.A. składa raport do Wydziału Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa, który bada merytoryczną zawartość dokumentu i prowadzi postępowanie. Raport a postępowanie środowiskowe

5 KRAKOWSKA EKOSPALARNIA Prawo zakłada udział społeczeństwa w postępowaniu środowiskowym. Raport o oddziaływaniu ZTPO w Krakowie na środowisko został udostępniony 6 listopada 2009 r. w siedzibie Wydziału Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa na os. Zgody 2. Społeczeństwo ma 21 dni na zapoznanie się z raportem oraz złożenie do niego uwag lub wniosków. Można to zrobić pisemnie, drogą elektroniczną lub ustnie. Udział społeczeństwa

6 KRAKOWSKA EKOSPALARNIA „Stroną postępowania jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek” (art. 28 Kpa ). W szczególności stroną postępowania jest podmiot, który posiada tytuł własności do działki, na której będzie realizowane przedsięwzięcie i do działek znajdujących się na obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie. Obszar ten zgodnie z ustawą musi być wyznaczony w raporcie. Ustawa UUOŚ zachowuje prawa organizacji ekologicznych do uczestniczenia w postępowaniu na prawach strony. Kto jest stroną w postępowaniu środowiskowym?

7 KRAKOWSKA EKOSPALARNIA Postępowanie środowiskowe w sprawie krakowskiej ekospalarni wymaga uzgodnienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska (RDOŚ) w Krakowie oraz opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego (PPIS) w Krakowie. Organy te dokonują czynności w terminie 30 dni od dnia otrzymania dokumentów. Mogą przeprowadzić postępowania wyjaśniające przed wydaniem postanowienia i opinii. Wymagane uzgodnienia i opinie

8 KRAKOWSKA EKOSPALARNIA Prezydent Miasta Krakowa wydaje decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach po: uzyskaniu uzgodnienia z RDOŚ oraz opinii PPIS, rozpatrzeniu całego zgromadzonego materiału dowodowego w przedmiotowej sprawie. W uzasadnieniu decyzji powinny być ujęte wszystkie uwagi i wnioski stron postępowania oraz społeczeństwa, które zostały przez Prezydenta uwzględnione i te, których Prezydent nie uwzględnił z podaniem przyczyny braku ich rozpatrzenia. Wydanie decyzji środowiskowej

9 KRAKOWSKA EKOSPALARNIA Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla ZTPO w Krakowie

10 KRAKOWSKA EKOSPALARNIA Najważniejsze części raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla ZTPO w Krakowie poświęcone są: opisowi przedsięwzięcia, analizie wariantów technologicznych, analizie wariantów lokalizacyjnych, przewidywanemu oddziaływaniu na środowisko. Zawartość raportu

11 KRAKOWSKA EKOSPALARNIA W tej części raportu zawarto informacje na temat: zgodności z prawem polskim i Unii Europejskiej, zgodności z dokumentami strategicznymi województwa małopolskiego i Miasta Krakowa, analizy lokalizacji pod kątem istniejącej i planowanej infrastruktury techniczno-inżynieryjnej, skali i rodzaju przewidywanych oddziaływań, charakterystyki proponowanych technologii. Opis przedsięwzięcia

12 KRAKOWSKA EKOSPALARNIA W raporcie dokonano porównania dwóch metod przekształcania odpadów na poziomie całego systemu gospodarki odpadami Miasta Krakowa: mechaniczno-biologicznej, termicznej. Powyższe warianty poddano analizie m.in. ze względu na: oddziaływanie na środowisko, szacunkowe koszty, przewidywany efekt ekologiczny. Analiza wariantów technologicznych

13 KRAKOWSKA EKOSPALARNIA Na podstawie przeprowadzonej analizy oraz biorąc pod uwagę: prognozowane ilości odpadów, ich skład morfologiczny, wymogi prawne i tendencje przewidujące zakaz składowania odpadów nieprzetworzonych lub o określonej wartości opałowej, brak miejsc pod lokalizację nowych składowisk odpadów, brak stałych rynków zbytu dla odpadów przetworzonych na drodze biologicznej wskazano za najbardziej racjonalny dla Miasta Krakowa wybór opcji zakładającej rozwój selektywnego zbierania odpadów z wiodącą technologią termicznego przekształcania pozostałych odpadów zmieszanych z odzyskiem energii.

14 KRAKOWSKA EKOSPALARNIA Dokument przedstawia cztery warianty lokalizacji dla inwestycji: przy elektrociepłowni Kraków S.A. w Łęgu, przy Krakowskich Zakładach Garbarskich na Rybitwach, przy ul. J. Giedroycia w Nowej Hucie, na terenie huty ArcelorMittal przy ulicy Dymarek w Nowej Hucie. Wszystkie warianty zostały poddane analizie SWOT (silne i słabe strony oraz szanse i zagrożenia) oraz analizie wielokryterialnej. Analiza wskazała lokalizację przy ul. J. Giedroycia jako najkorzystniejszą dla przedmiotowej inwestycji. Analiza wariantów lokalizacyjnych

15 KRAKOWSKA EKOSPALARNIA Lokalizacja: ul. Giedroycia, Nowa Huta

16 KRAKOWSKA EKOSPALARNIA Raport w bardzo szczegółowy sposób przedstawia jak planowana inwestycja będzie oddziaływać na poszczególne elementy środowiska: jakość powietrza, jakość wód (powierzchniowych i podziemnych), krajobraz, powierzchnię ziemi i glebę, klimat akustyczny, ludzi, zwierzęta, rośliny, obszary chronione (w tym Natura 2000). Ekospalarnia a środowisko

17 KRAKOWSKA EKOSPALARNIA Oddziaływanie na środowisko zostało przeanalizowane zarówno w fazie realizacji jak i eksploatacji oraz likwidacji inwestycji. Dla każdego z elementów środowiska opracowano działania, które zapobiegają, ograniczają bądź kompensują negatywne oddziaływania na środowisko. Raport opisuje również przewidywane skutki dla środowiska w przypadku, gdy ekospalarnia nie zostanie wybudowana. Ekospalarnia a środowisko

18 KRAKOWSKA EKOSPALARNIA Porównuje zastosowaną technologię z najlepszymi dostępnymi technikami (BAT). Analizuje możliwie konflikty społeczne związane z powstaniem inwestycji. Pokazuje jak monitorowane będzie oddziaływanie ekospalarni na środowisko. Zawiera streszczenie w języku niespecjalistycznym, które umożliwia łatwe przyswojenie zawartości raportu. O czym jeszcze mówi raport?

19 KRAKOWSKA EKOSPALARNIA Raport wskazuje realizację Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów jako optymalne rozwiązanie dla systemu gospodarki odpadami w Krakowie ponieważ: spełnia wymagania BAT (najlepszych dostępnych technik) i gwarantuje zachowanie najwyższych standardów ochrony środowiska, jest zweryfikowana i sprawdzona pod względem technicznym i ekonomicznym w setkach instalacji w aglomeracjach europejskich, zapewnia maksymalne wykorzystanie energii zawartej w odpadach do produkcji energii cieplnej i elektrycznej. Wnioski z raportu

20 KRAKOWSKA EKOSPALARNIA Eksploatacja ZTPO z zastosowaniem metody termicznego przekształcania odpadów: zapewnia redukcję masy wprowadzanych odpadów >90%, umożliwia spełnienie warunków dyrektywy 1999/31/WE dotyczącej ograniczania składowania odpadów ulegających biodegradacji, umożliwia spełnienie warunków dyrektywy 94/62/WE i jej nowelizacji, dotyczącej odpadów opakowaniowych i określającej poziom 60 % odzysku, pozwala na produkcję energii z odpadów, uznanych dyrektywą przyjętą przez Parlament Europejski 17 czerwca 2008 r. za potencjalne surowce energetyczne, których spalanie jest jednym ze wspieranych przez UE sposobów wykorzystania odpadów, pozwala na produkcję energii w kogeneracji spełniając warunki dyrektywy 2004/8/WE, zmniejszenie emisji CO2, zapewnia ponowne wykorzystanie odpadów poprocesowych tj. żużli jako materiału w drogownictwie oraz odzysk metali żelaznych i nieżelaznych, daje kompleksowe rozwiązanie dla unieszkodliwiania odpadów komunalnych różnego typu. Wnioski z raportu

21 KRAKOWSKA EKOSPALARNIA Badania opinii

22 KRAKOWSKA EKOSPALARNIA W maju i czerwcu 2008 r. przeprowadzono badania opinii mieszkańców Krakowa, dotyczące problemów gospodarki odpadami. Ankietowani wyrażali swoje poglądy także na temat ZTPO. Pytano ich o akceptację dla budowy zakładu na terenie Krakowa oraz własnej dzielnicy. Ponowne badania przeprowadzono w czerwcu 2009 roku na próbie 1.505 losowy wyłonionych gospodarstw domowych. Ankietowani wyrażali swoje poglądy w kwestii akceptacji budowy spalarni odpadów, w tym akceptacji dla tej inwestycji na terenie własnej dzielnicy. Ocenili także lokalizację przy ul. J. Giedroycia oraz odpowiedzieli na pytanie czy spalarnia odpadów poprawi stan środowiska. Badania opinii

23 KRAKOWSKA EKOSPALARNIA Respondentom zadano pytanie: „W Krakowie produkuje się coraz większą ilość odpadów komunalnych. Obecnie składowane są one na wysypisku Barycz, jednak jego pojemność wystarczy Krakowowi do ok. 2016 roku. Jak Pani/Pan sądzi, czy w tej sytuacji uzasadniona jest budowa w Krakowie spalarni odpadów spełniającej najwyższe standardy ochrony środowiska?” Uwzględniając odpowiedzi respondentów, którzy wyrazili swoją opinię w tej sprawie, czyli takich którzy na pytanie odpowiedzieli „Tak” lub „Nie” (n=1.294) otrzymano następujące wyniki: Badania opinii

24 KRAKOWSKA EKOSPALARNIA Akceptacja dla budowy spalarni w Krakowie „Usługi komunalne w opiniach i budżetach mieszkańców Krakowa- sierpień 2009 - Raport z badań społecznych wykonany przez Market Side na zlecenie KHK S.A.”

25 KRAKOWSKA EKOSPALARNIA Akceptacja dla budowy spalarni w Krakowie na terenie własnej dzielnicy* „Usługi komunalne w opiniach i budżetach mieszkańców Krakowa- sierpień 2009 - Raport z badań społecznych wykonany przez Market Side na zlecenie KHK S.A.” 20082009 *Powyższe wyniki opracowano uwzględniając odpowiedzi osób, które potrafiły wyrazić swoją opinię

26 KRAKOWSKA EKOSPALARNIA Zgoda z opinią, że budowa Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów poprawi stan środowiska* „Usługi komunalne w opiniach i budżetach mieszkańców Krakowa- sierpień 2009 - Raport z badań społecznych wykonany przez Market Side na zlecenie KHK S.A.” *ut supra

27 KRAKOWSKA EKOSPALARNIA Akceptacja dla budowy ekologicznej spalarni odpadów * „Usługi komunalne w opiniach i budżetach mieszkańców Krakowa- sierpień 2009 - Raport z badań społecznych wykonany przez Market Side na zlecenie KHK S.A.” *ut supra

28 KRAKOWSKA EKOSPALARNIA Dziękujemy za uwagę! Budowa zakładu termicznego przekształcania odpadów została zgłoszona do współfinansowania przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Krakowski Holding Komunalny S.A. w Krakowie 30-347 Kraków, ul. Jana Brożka 3 Tel.: 12-269-15-05, fax: 12-269-15-10 www.spalarnia.krakow.pl


Pobierz ppt "KRAKOWSKI HOLDING KOMUNALNY S.A. KRAKOWSKA EKOSPALARNIA Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko."

Podobne prezentacje


Reklamy Google