Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Prawo Pracy II Wykład SSA(3)III Dr Jacek Borowicz.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Prawo Pracy II Wykład SSA(3)III Dr Jacek Borowicz."— Zapis prezentacji:

1 Prawo Pracy II Wykład SSA(3)III Dr Jacek Borowicz

2 art. 25. § 1. Umowę o pracę zawiera się:  na okres próbny,  na czas nieokreślony  na czas określony.  Ograniczony katalog

3 Umowa na okres próbny Doprecyzowanie celu jej zawarcia

4 art. 25. § 2. Umowę o pracę na okres próbny, nieprzekraczający 3 miesięcy, zawiera się w celu:  sprawdzenia kwalifikacji pracownika i  możliwości jego zatrudnienia  w celu wykonywania określonego rodzaju pracy.

5 art. 25. § 3. Ponowne zawarcie umowy o pracę na okres próbny z tym samym pracownikiem

6 Jest to możliwe po pierwsze dla…  zatrudnienia próbnego w celu wykonywania innego rodzaju pracy niż w poprzedniej umowie na okres próbny

7 Albo po drugie…  po upływie co najmniej 3 lat od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia poprzedniej umowy o pracę, jeżeli pracownik ma być zatrudniony w celu wykonywania tego samego rodzaju pracy;  w tym przypadku dopuszczalne jest jednokrotne ponowne zawarcie umowy na okres próbny.

8 Dopuszczalność wielokrotnego zawierania umów na czas określony

9  JAK BYŁO ? Art. 25 1. § 1. Zawarcie kolejnej umowy o pracę na czas określony jest równoznaczne w skutkach prawnych z zawarciem umowy o pracę na czas nieokreślony, jeżeli poprzednio strony dwukrotnie zawarły umowę o pracę na czas określony na następujące po sobie okresy, o ile przerwa między rozwiązaniem poprzedniej a nawiązaniem kolejnej umowy o pracę nie przekroczyła 1 miesiąca.

10  JAK JEST? Art. 25 1.§ 1. Okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas określony, a także łączny okres zatrudnienia na podstawie umów o pracę na czas określony zawieranych między tymi samymi stronami stosunku pracy, nie może przekraczać 33 miesięcy, a łączna liczba tych umów nie może przekraczać trzech.

11 Art. 25 1.§ 1. Na przykład umowy o pracę na czas określony zawarta na 36 miesięcy ???

12 Art. 25 1.§ 1. łączny okres zatrudnienia na podstawie umów o pracę na czas określony zawieranych między tymi samymi stronami stosunku pracy, Na przykład Umowa na 12 miesięcy + umowa na 24 miesiące

13 Art. 25 1.§ 1. …a łączna liczba tych umów nie może przekraczać trzech. (umowa A na 12 miesięcy) + (umowa B na 6 miesięcy) + (umowa C na 6 miesięcy) + (umowa D na 6 miesięcy) ???

14 Art. 25 1.§ 1. A co jeśli są przerwy pomiędzy umowami na czas określony? A co jeśli pomiędzy umowami na czas określony jest inna umowa o pracę (nie idą one po kolei)?

15 Art. 25 1.§ 3.  Jeżeli okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas określony jest dłuższy niż okres, o którym mowa w § 1, lub jeżeli liczba zawartych umów jest większa niż liczba umów określona w tym przepisie, uważa się, że pracownik, odpowiednio od dnia następującego po upływie okresu, o którym mowa w § 1, lub od dnia zawarcia czwartej umowy o pracę na czas określony, jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony.

16 WYJĄTKI: UMOWY NA CZAS OKREŚLONY 1) w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy, 2) w celu wykonywania pracy o charakterze dorywczym lub sezonowym albo zadań realizowanych cyklicznie,

17 WYJĄTKI: UMOWY NA CZAS OKRESLONY 3) w celu wykonywania pracy przez okres kadencji, 4) w przypadku gdy pracodawca wskaże obiektywne przyczyny leżące po jego stronie - jeżeli ich zawarcie w danym przypadku służy zaspokojeniu rzeczywistego okresowego zapotrzebowania i jest niezbędne w tym zakresie w świetle wszystkich okoliczności zawarcia umowy.

18 Art. 25 1 § 5. OBOWIĄZEK NOTYFIKACJI Pracodawca zawiadamia właściwego okręgowego inspektora pracy, w formie pisemnej lub elektronicznej, o zawarciu umowy o pracę, o której mowa w § 4 pkt 4, wraz ze wskazaniem przyczyn zawarcia takiej umowy, w terminie 5 dni roboczych od dnia jej zawarcia.

19 Art. 29 § 1 1. Szczególna treść „wyjątkowej” umowy na czas określony !!! W przypadku zawarcia umowy o pracę na czas określony w celu, o którym mowa w art. 25 1 § 4 pkt 1-3, lub w przypadku, o którym mowa w art. 25 1 § 4 pkt 4, w umowie określa się ten cel lub okoliczności tego przypadku, przez zamieszczenie informacji o obiektywnych przyczynach uzasadniających zawarcie takiej umowy.

20 Rozwiązywanie umów o pracę

21 Art. 32. § 1. Każda ze stron może rozwiązać za wypowiedzeniem umowę o pracę za wypowiedzeniem. § 2. Rozwiązanie umowy o pracę następuje z upływem okresu wypowiedzenia.  Brak wyliczenie rodzajów umów „nadających się” do wypowiedzenia w § 1!!!

22  JAK BYŁO? UCHYLONY!!! Art. 33. Przy zawieraniu umowy o pracę na czas określony, dłuższy niż 6 miesięcy, strony mogą przewidzieć dopuszczalność wcześniejszego rozwiązania tej umowy za dwutygodniowym wypowiedzeniem.

23  JAK BYŁO? UCHYLONY!!! Art. 33 1. Okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas określony w okolicznościach, o których mowa w art. 25 § 1 zdanie drugie ( NA ZASTEPSTWO ), wynosi 3 dni robocze.

24 Art. 36. § 1. Okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony i umowy o pracę zawartej na czas określony jest uzależniony od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy i wynosi:

25 Art. 36. § 1.  1) 2 tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy;  2) 1 miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy;  3) 3 miesiące, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata.

26 Art. 36 1. § 1. SKRACANIE OKRESU WYPOWIEDZENIA Jeżeli wypowiedzenie pracownikowi umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony lub umowy o pracę zawartej na czas określony następuje z powodu ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy albo z innych przyczyn niedotyczących pracowników…

27 Art. 42. § 1. Przepisy o wypowiedzeniu umowy o pracę stosuje się odpowiednio do wypowiedzenia wynikających z umowy warunków pracy i płacy. A WIĘC I UMOWY NA CZAS OKREŚLONY.

28 PROBLEM UMOWY „NA CZAS OKREŚLONY NA ZASTĘPSTWO”

29 PROBLEM UMOWY NA CZAS OKREŚLONY NA ZASTĘPSTWO  NIE ZOSTAŁA WYMIENIONA WŚRÓD INNYCH

30 PROBLEM UMOWY NA CZAS OKREŚLONY NA ZASTĘPSTWO  NIE ZOSTAŁA WYMIENIONA WŚRÓD INNYCH  SKREŚLONO PRZEPIS O SZCZEGÓLNYM 3 - DNIOWYM OKRESIE WYPOWIEDZENIA

31 PROBLEM UMOWY NA CZAS OKREŚLONY NA ZASTĘPSTWO  NIE ZOSTAŁA WYMIENIONA WŚRÓD INNYCH  SKREŚLONO PRZEPIS O SZCZEGÓLNYM 3 DNIOWYM OKRESIE WYPOWIEDZENIA  ALE ZOSTAŁA W Art. 25 1. § 4. pkt. 1

32 PROBLEM UMOWY NA CZAS OKREŚLONY NA ZASTĘPSTWO  ZOSTAŁA TEŻ TU: Art. 177. § 3 - § 3 1. Umowa o pracę zawarta na czas określony lub na czas wykonania określonej pracy albo na okres próbny przekraczający jeden miesiąc, która uległaby rozwiązaniu po upływie trzeciego miesiąca ciąży, ulega przedłużeniu do dnia porodu. Przepisu tego nie stosuje się do umowy o pracę na czas określony zawartej w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy.


Pobierz ppt "Prawo Pracy II Wykład SSA(3)III Dr Jacek Borowicz."

Podobne prezentacje


Reklamy Google