Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Przygotowanie egzaminu maturalnego Konferencja dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych Kraków, Rzeszów, Lublin, październik 2007 roku.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Przygotowanie egzaminu maturalnego Konferencja dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych Kraków, Rzeszów, Lublin, październik 2007 roku."— Zapis prezentacji:

1 1 Przygotowanie egzaminu maturalnego Konferencja dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych Kraków, Rzeszów, Lublin, październik 2007 roku

2 2 Program konferencji Przygotowania do egzaminu maturalnego –przepisy prawa –przekazanie danych zdających egzamin –lista lektur z języka polskiego –egzamin maturalny z matematyki Osiągnięcia zdających egzamin maturalny w sesji wiosennej 2007 roku Podsumowanie

3 3 Do egzaminu maturalnego przystąpią absolwenci: Liceów ogólnokształcących, Liceów profilowanych, Techników, Uzupełniających liceów ogólnokształcących, Techników uzupełniających, Absolwenci, którzy ukończyli szkołę, ponadpodstawową lub ponadgimnazjalną, we wcześniejszych latach.

4 4 Wymagania egzaminacyjne Opis wymagań egzaminacyjnych, zasady oceniania oraz przykładowe zestawy zadań i arkuszy egzaminacyjnych z poszczególnych przedmiotów objętych egzaminem dostępne są w informatorach o egzaminie maturalnym od 2008 roku

5 5

6 6

7 7 Matura w roku 2008 język polskijęzyk obcywybrany przedmiot Obowiązkowy egzamin pisemny (podstawowy lub rozszerzony) Dodatkowy egzamin pisemny (tylko na poziomie rozszerzonym) pierwszy dodatkowy drugi dodatkowy trzeci dodatkowy Język polski (jeden poziom) język obcy ( podstawowy lub rozszerzony ) Obowiązkowy egzamin ustny biologia, chemia, fizyka i astronomia, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, matematyka, WOS, wiedza o tańcu Maturzysta ma możliwość przystąpienia w danej sesji do co najwyżej trzech pisemnych egzaminów dodatkowych na poziomie rozszerzonym

8 8 Terminy egzaminu maturalnego Komunikat na stronie CKE www.cke.edu.pl sesja majowa –egzamin pisemny - od 5 do 21 maja –egzamin ustny - od 5 do 31 maja termin dodatkowy dla osób, które z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpiły do egzaminu w maju i uzyskały zgodę dyrektora OKE –egzamin pisemny - 6 do 13 czerwca sesja sierpniowa (termin poprawkowy) –egzamin pisemny – 26 sierpnia –egzaminy ustne – 25 – 29 sierpnia

9 9 Warunki zdania egzaminu maturalnego w 2008 roku Trzeba zdać wszystkie pięć egzaminów obowiązkowych, czyli uzyskać co najmniej 30% punktów z każdego egzaminu.

10 10 Przedmioty dodatkowe są zdawane wyłącznie na poziomie rozszerzonym W jednej sesji egzaminacyjnej można zdawać maksymalnie trzy przedmioty wybrane jako dodatkowe spośród: biologia, chemia, fizyka i astronomia, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, matematyka, wiedza o społeczeństwie, wiedza o tańcu, informatyka, język łaciński i kultura antyczna, język obcy nowożytny (inny niż obowiązkowy zdawany również w części ustnej)

11 11 Deklaracje zdających egzamin i potwierdzenia poprawności danych Deklaracja ostateczna - 7 lutego 2008 r. W terminie do 15 lutego 2008 roku należy zebrać od zdających potwierdzenia prawidłowości danych osobowych i danych z deklaracji na temat przedmiotów i poziomów egzaminów. Dyrektorzy szkół przekazują dane do 15 lutego

12 12 Dodaj nowego ucznia w tym samym oddziale. Dodaj ucznia z lat poprzednich w tym samym oddziale. Lista uczniów w bieżącym oddziale. Lista oddziałów.

13 13 Przekazanie danych zdających egzamin maturalny Zaleca się wprowadzanie danych o uczniach przystępujących do egzaminu maturalnego w Edycji danych uczniów w systemie OBIEG. Edycja danych uczniów na bieżąco weryfikuje popełnione błędy i informuje o nich, natomiast każdy błąd wprowadzony do programu Hermes powoduje odrzucenie danych całej szkoły.

14 14 Schemat przygotowania danych Złożenie deklaracji 7 II Wydruk danych 15 II OKE 15 II

15 15 Skierowanie zdających egzamin maturalny do innej szkoły OKE zaznacza decyzję w systemie informatycznym. Podjęcie decyzji jest tożsame z dokonaniem zmian w deklaracji zdającego, widocznej w Edycji danych uczniów. Po ustaleniu ośrodków egzaminacyjnych dla zdającego egzamin, zmiany widoczne są w Edycji danych uczniów.

16 16 Wyjątki w OBIEG-u Jeżeli uczeń był wcześniej zgłoszony do OKE w Krakowie lub podwyższa wynik egzaminu, a jest błąd w jego danych osobowych, należy przysłać do OKE pismo z prośbą o dokonanie korekty. W związku z archiwizacją nie można edytować jego danych. W przypadku obcokrajowców bez nr PESEL należy przysłać do OKE w Krakowie pismo z kserokopią dokumentu tożsamości (paszport, karta stałego pobytu) oraz potwierdzoną kserokopię deklaracji zdającego. Dane zdającego zostaną wprowadzone do systemu przez pracownika OKE.

17 17 Powtórne przystąpienie do egzaminu maturalnego w przypadku nieotrzymania świadectwa dojrzałości Można wybrać: –inny poziom egzaminu, –inny przedmiot obowiązkowy z wyjątkiem przedmiotu, który absolwent zdawał jako przedmiot dodatkowy.

18 18 Wybór tematu z języka polskiego Można wskazać w deklaracji poprzednio wybrany temat lub wybrać nowy temat z listy tematów przygotowanych przez nauczycieli. Podwyższanie wyników egzaminu maturalnego

19 19 Podwyższanie wyników egzaminu

20 20 Podwyższanie wyników egzaminu Każdy wynik egzaminu można podwyższyć, przystępując do egzaminu w kolejnych sesjach egzaminacyjnych. W kolejnych sesjach egzaminacyjnych można przystąpić do egzaminu z nowych przedmiotów dodatkowych (maksymalnie trzech).

21 21 Zasady podwyższania wyników język obcy nowożytny w części ustnej i pisemnej PP PR PP PR

22 22 Maturzystom, którzy w roku 2007 przystąpili do egzaminu na poziomie rozszerzonym, ustalono także – wykorzystując odpowiedni przelicznik – wynik egzaminu na poziomie podstawowym. Wynik ten, dla celów rekrutacji na uczelnie, został wpisany na świadectwie lub aneksie. Przelicznik ?

23 23 Zasady podwyższania wyników Absolwenci 2006 roku 2007 roku Wynik PP Wynik PR Wynik PP Wynik PR

24 24 Krajowy Rejestr Matur https://krem.uw.edu.pl W KReM są wyniki od maja 2006 roku Zgoda na przekazywanie danych do KReM-u –zdających pierwszy raz –podwyższających wynik powinna być zaznaczona i podpisana w deklaracji

25 25 Egzamin poprawkowy

26 26 Egzamin poprawkowy Od roku 2008 wprowadzony został sierpniowy egzamin poprawkowy dla tych maturzystów, którzy przystąpili do wszystkich egzaminów obowiązkowych, ale nie uzyskali 30% punktów tylko z jednego egzaminu obowiązkowego. „Poprawiać” można tylko jeden egzamin obowiązkowy (ustny bądź pisemny) na wcześniej wybranym poziomie.

27 27 Egzamin poprawkowy cd. Zdający w ciągu 7 dni od daty ogłoszenia wyników składa pisemną informację zawierającą oświadczenie o ponownym przystąpieniu do egzaminu. Dyrektor szkoły przysyła informację do OKE w terminie 10 dni od daty ogłoszenia wyników. Informację o miejscu egzaminu podaje dyrektor OKE do 10 sierpnia. Przewodniczącego oraz członków zespołu egzaminacyjnego powołuje dyrektor OKE.

28 28 Egzamin maturalny eksternistów Ukończenie szkoły ponadgimnazjalnej w trybie eksternistycznym umożliwia przystąpienie do egzaminu maturalnego

29 29 Eksternistyczny egzamin maturalny Organizacja –przysłanie oryginału deklaracji do OKE –kopia deklaracji pozostaje w CKU lub zespole szkół, przy której działają PKE –OKE kieruje do szkoły przeprowadzającej egzamin maturalny –wpisanie danych zdających do Edycji danych w terminach obowiązujących wszystkie szkoły –Ewentualne wycofanie deklaracji

30 30 Egzamin maturalny eksternistów Tematy matury ustnej mogą pochodzić z list zaproponowanych przez CKU i Zespoły szkół, przy których działają Państwowe Komisje Egzaminacyjne powołane przez Kuratora Oświaty

31 31 Sprawy do rozwiązania Termin matury próbnej Wynagrodzenia za maturę ustną –orzeczenie Sądu Najwyższego stwierdza, że nauczycielowi przysługuje wynagrodzenie jak za godziny ponadwymiarowe

32 32 Przyszłość egzaminu maturalnego Egzamin maturalny z języka polskiego może odwoływać się do nowo wprowadzanych lektur dopiero w roku szkolnym 2009/2010. Na egzaminach zewnętrznych w 2008 i 2009 roku obowiązuje dotychczasowa lista lektur. Komunikat dyrektora CKE z dnia 12.09.2007 r. na temat wpływu zmiany podstawy programowej z języka polskiego na treść egzaminów zewnętrznych w latach 2008 i 2009

33 33 Poszerzenie listy obowiązkowych przedmiotów od 2009 roku informatyka język łaciński i kultura antyczna filozofia

34 34 Egzamin maturalny z matematyki do 2009 roku jako przedmiot obowiązkowy wybrany lub jako przedmiot dodatkowy od 2010 jako przedmiot obowiązkowy


Pobierz ppt "1 Przygotowanie egzaminu maturalnego Konferencja dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych Kraków, Rzeszów, Lublin, październik 2007 roku."

Podobne prezentacje


Reklamy Google