Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

38. Zjazd Związku Harcerstwa Polskiego Omówienie najważniejszych zmian.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "38. Zjazd Związku Harcerstwa Polskiego Omówienie najważniejszych zmian."— Zapis prezentacji:

1 38. Zjazd Związku Harcerstwa Polskiego Omówienie najważniejszych zmian.

2 Uchwała w sprawie realizacji kierunku Strategii Rozwoju ZHP na lata 2012-2017 Przyjazna Struktura w zakresie podjęcia prac nad oceną funkcjonowania obecnej struktury organizacyjnej ZHP oraz opracowania i wdrożenia zmian usprawniających jej funkcjonowanie

3 Zobowiązuje władze naczelne do zdefiniowania aktualnych zadań wszystkich szczebli struktury ZHP oraz dostosowania ich do obecnej liczebności i potrzeb Związku.

4 Hufce często nie wspierają drużynowych w ich pracy wychowawczej, sprowadzając swoją pracę do zadań o charakterze administracyjnym i zarządczym, takich jak: rozliczenia finansowe i podatkowe, zarządzanie majątkiem, pozyskiwanie środków, sprawozdawczość

5 Skutek: – spadek jakości działań programowych oraz metodycznych w gromadach i drużynach – drużynowi porzucają swoje funkcje

6 Zadanie: – analiza zadań przypisanych do poszczególnych szczebli w organizacji przez obowiązujące obecnie w ZHP procedury i systemy – zaprojektowanie i wdrożenie takich rozwiązań, które w aktualnych uwarunkowaniach prawnych, ekonomicznych i społecznych pozwolą ZHP skutecznie realizować proces harcerskiego wychowania

7 Środek do osiągnięcia celu: – ograniczenie zadań w hufcu, które nie wspierają bezpośrednio pracy wychowawczej drużyn i drużynowych – zadania niezbędne do obsługi obowiązujących w ZHP systemów i procedur o charakterze administracyjno–zarządczym i rozliczeniowym mogą być skutecznie realizowane przez chorągwie

8 Zjazd zobowiązał GK i RN do zadań w latach: 2014 r.: Powołanie przez Główną Kwaterę zespołu eksperckiego, który przeprowadzi analizę obecnego modelu funkcjonowania struktury ZHP obejmującą: – ocenę faktycznego stanu realizacji zadań statutowych przez poszczególne szczeble organizacji, – ocenę kosztów funkcjonowania struktury ZHP, – analizę wykorzystania majątku organizacji na rzecz realizacji misji ZHP, w tym kosztów funkcjonowania majątku ZHP, – opracowanie alternatywnych projektów struktury organizacyjnej, procesów i systemów wewnętrznych wraz ze studium wykonalności, – przedstawienie raportu i rekomendacji zespołu Radzie Naczelnej ZHP

9 W 2015 r. Rozpoczęcie pilotażowego wdrożenia projektowanych zmian w strukturze organizacyjnej, procesach i systemach wewnętrznych w wybranych chorągwiach.

10 W 2016 r. Przeprowadzenie przez Radę Naczelną ZHP oceny wdrożenia pilotażowego oraz podjęcie decyzji o niezbędnych zmianach w przepisach wewnętrznych i Statucie ZHP

11 W 2017 i 2018 r. Wdrożenie nowych rozwiązań we wszystkich chorągwiach.

12 W 2019 r. Przeprowadzenie oceny efektywności nowego modelu struktury organizacyjnej.

13 Uchwała w sprawie Przyrzeczenia i Prawa Harcerskiego

14 Zgłaszanie przez środowiska harcerskie konieczności dostosowania Przyrzeczenia i Prawa Harcerskiego do potrzeb XXI w.

15 Skutek: – zobowiązanie Przewodniczącego ZHP do powołania zespołu do spraw redakcji Przyrzeczenia i Prawa Harcerskiego nie później niż do 1 marca 2014 r. – w skład zespołu wejdzie maksymalnie 17 delegatów na XXXVIII Zjazd ZHP wybranych przez grupy delegatów z poszczególnych chorągwi.

16 Zadanie zespołu: – Ma on uwzględnić w swoich pracach: umieszczenie w redakcji Prawa Harcerskiego wartości takich jak samokształcenie, gospodarność oraz sprawność fizyczna, utrwalone w historii zapisy obowiązujących na przestrzeni ponad stu lat różnych redakcji Prawa Harcerskiego, zmianę zamkniętego katalogu drugiej części punktu 10 obecnej redakcji Prawa Harcerskiego na zapis całościowy, dotyczący wszystkich nałogów, rewizję kolejności punktów w dotychczasowej redakcji Prawa Harcerskiego, możliwość utworzenia alternatywnej wersji Przyrzeczenia Harcerskiego dla osób niewierzących, zasadność odwołania do Przyrzeczenia w Prawie Harcerskim, jeśli w Przyrzeczeniu Harcerskim zawarte jest już odniesienie do Prawa, możliwość rezygnacji z abstynencji, opinię wybranych przez siebie ekspertów, inne kwestie, dotyczące Przyrzeczenia i Prawa Harcerskiego, które zostaną zgłoszone podczas prac zespołu

17 Terminy: – do opracowania jednolitego projektu redakcji wraz z niezbędnymi do ewentualnej zmiany przepisów dokumentami nie później niż do 30 listopada 2014 r. – przeprowadzenie do 31 sierpnia 2015 r. powszechnej, ogólnopolskiej dyskusji o projekcie.

18 Uchwała w sprawie planu pozyskiwania kadry wśród osób dorosłych 35+

19 Około 20% drużynowych to osoby niepełnoletnie. Około 40% drużynowych nie ma stopnia instruktorskiego. Często nie mogą być partnerami w relacjach z rodzicami.

20 Zadanie: – zachęcanie osób dorosłych do podejmowania pracy wolontariackiej w ZHP: rodziców zuchów i harcerzy byłych harcerzy, instruktorów osób wcześniej niezrzeszonych w ZHP.

21 Środek do osiągnięcia celu: – Zobowiązanie Rady Naczelnej we współpracy z Główną Kwaterą do opracowania i przedstawienia projektu programu pozyskiwania kadry 35+ do końca pierwszego kwartału 2015 r.

22 umożliwienia skorzystania z tego programu wszystkim hufcom w roku harcerskim 2015/2016. dokonania oceny efektów realizacji programu oraz przedstawienia jej na Zjeździe ZHP. w 2017 roku.

23 Uchwała w sprawie procesu rozdzielenia działalności gospodarczej od wychowawczej

24 Zobowiązanie Głównej Kwatery we współpracy z Centralną Komisją Rewizyjną i komendami chorągwi do: – przygotowania wytycznych dotyczących zaewidencjonowania majątku będącego w posiadaniu ZHP, – opracowania, we współpracy z przedstawicielami wszystkich komend chorągwi ZHP, koncepcji rozdzielenia działalności gospodarczej od wychowawczej w ZHP – stworzenia transparentnego modelu funkcjonowania wyodrębnionych jednostek gospodarczych.

25 – opracowania zasad wykorzystywania, w tym monitoringu efektywności, majątku będącego w posiadaniu ZHP, – przygotowania i przeszkolenia kadry instruktorskiej ZHP do procesu nadzoru, – wyłonienia precyzyjnej procedury powoływania osób do zarządzania majątkiem ZHP lub prowadzenia działalności gospodarczej (również spoza członków ZHP),

26 – opracowania zasad korzystania z marki ZHP i przystępowania do Grupy ZHP W terminie do 31 grudnia 2015 r.

27 Uchwała w sprawie wzmocnienia działalności programowej drużyn i gromad

28 Potrzeba podkreślenia wychowawczego charakteru ZHP poprzez nieustanne wzmacnianie programowego działania gromad i drużyn

29 Zobowiązanie komend harcerskich i Głównej Kwatery do wdrożenia pracy z kierunkami programowymi poprzez: – promowanie i wspieranie działań wzmacniających system małych grup, zakładających kontakt z przyrodą oraz proste harcerskie formy pracy

30 – wsparcie drużynowych w planowaniu pracy gromad i drużyn, w tym dostarczenie odpowiedniego poradnictwa metodyczno–repertuarowego, bezpośrednie wsparcie drużynowym powinna udzielać kadra programowa hufca, wspierana przez kadrę programową chorągwi i Głównej Kwatery – systematyczną ewaluację programu realizowanego w ZHP.

31 Ponad to Zjazd zobowiązał Radę Naczelną do wskazywania z rocznym wyprzedzeniem problemów wychowawczych a Główną Kwaterę ZHP do opracowywania propozycji programowych będących na nie odpowiedzią.

32 Uchwała w sprawie Światowego Jamboree Skautowego

33 ZHP należał do grupy organizacji skautowych, które w roku 1920 założyły Światową Organizację Ruchu Skautowego

34 Związek Harcerstwa Polskiego ubiega się o organizację XXV Światowego Jamboree Skautowego w Polsce w 2023 r. i zobowiązuje Główną Kwaterę do zgłoszenia tego zamiaru władzom Światowej Organizacji Ruchu Skautowego (WOSM).

35 Uchwała w sprawie stabilizacji finansowej ZHP

36 Opracowanie i wprowadzenie rozwiązań trwale zapewniających stabilizację finansową ZHP oraz wspieranie zadań wychowawczych prowadzonych przez jednostki ZHP.

37 Zobowiązanie inicjatorów, wnioskodawców i propagatorów nowych rozwiązań z zakresu działania ZHP, do zawierania w swoich inicjatywach, wnioskach, projektach decyzji (uchwał) władz ZHP mogących wywoływać skutki finansowe, źródeł ich pokrycia.

38 Zjazd zobowiązał GK, we współpracy z Centralną Komisją Rewizyjną oraz komendy chorągwi, we współpracy z komisjami rewizyjnymi do opracowania, przyjęcia i wdrożenia planu stabilizacyjnego finansów Termin do 31 grudnia 2014 roku.

39 Uchwała w sprawie udziału ZHP w pozyskiwaniu i wykorzystaniu środków z funduszy europejskich w nadchodzącej perspektywie finansowej Unii Europejskiej

40 Związek Harcerstwa Polskiego powinien wykorzystać w pełni szansę, jaką daje nowa perspektywa finansowa Unii Europejskiej na lata 2014-2020

41 Zjazd zobowiązał Główną Kwaterę w szczególności do: – nawiązania i utrzymywania kontaktów z instytucjami wdrażającymi projekty unijne, – organizowania szkoleń i prowadzenia ciągłej współpracy z kadrą kierowniczą chorągwi w zakresie pozyskiwania i wdrażania projektów unijnych, – podjęcia działań na rzecz pozyskania środków publicznych w celu pokrycia udziału własnego w projektach, – powołania zespołu doradczego składającego się z ekspertów, także spoza organizacji, w celu pomocy komendom chorągwi w szukaniu możliwości pozyskania środków na określone w uchwale zadania i przygotowania odpowiednich aplikacji, – powołania zespołu roboczego ds. przygotowania projektów o zasięgu ponadregionalnym, – powierzenia jednemu z zastępców naczelnika ZHP funkcji pełnomocnika ds. pozyskiwania środków unijnych.

42 Zjazd zobowiązał również komendy chorągwi do: – podjęcia działań na rzecz pozyskania środków na pokrycie udziału własnego ze środków publicznych, zwłaszcza będących w dyspozycji samorządów i funduszy celowych, – powołania zespołu roboczego ds. przygotowywania i nadzorowania projektów finansowanych ze środków europejskich, – powołania w strukturze komendy chorągwi pełnomocnika ds. projektów unijnych.

43 Uchwała w sprawie zmian w Statucie ZHP

44 Konieczność poprzedzenia głosowania nad zmianami w Statucie ZHP, mającymi fundamentalne znaczenie, szeroką dyskusją w Związku. Chęć zapewnienia uczestniczącym w Zjeździe ZHP z głosem decydującym możliwości wnikliwej i spokojnej analizy zgłoszonych poprawek przed przystąpieniem do głosowania.

45 Zjazd postanowił, że podczas obrad nie będą uchwalane zmiany w Statucie ZHP

46 Uchwała w sprawie kształtowania wizerunku harcerstwa i funkcji drużynowego w odbiorze społecznym

47 Postrzeganie ZHP przez społeczeństwo jako organizacja infantylna, żyjąca przeszłością, nieefektywna i paramilitarna. Bycie drużynowym nie niesie ze sobą należnego prestiżu i nie jest wystarczająco doceniane.

48 Kształtowanie takiego wizerunku by ZHP postrzegane było jako organizacja nowoczesna, działająca dzięki służbie i zaangażowaniu wolontariuszy, dla których ważne są harcerskie wartości.

49 Zjazd zobowiązał GK do opracowania koncepcji i wdrożenia w latach 2014 – 2016 dwóch kampanii społecznych: zewnętrznej i wewnętrznej.

50 Kampania zewnętrzna: – budowanie wizerunku harcerstwa jako nowoczesnej, opartej na wolontariacie organizacji, skutecznie przygotowującej młodych ludzi do dorosłego życia, rozwijającej kompetencje niezbędne dzisiaj do konkurowania na rynku pracy.

51 Kampania wewnętrzna: – budowanie w ZHP prestiżu drużynowych jako najważniejszej grupy instruktorów, od których zależy realizacja Misji ZHP

52 Uchwała w sprawie uzupełnienia Regulaminu Mundurowego ZHP

53 Nowy regulamin mundurowy wprowadzono w 2005 r. Pomimo upływu 8 lat Główna Kwatera nie określiła wzorów dotyczących Stroju galowego oraz nie wprowadziła zmian w zakresie mundurów członków i instruktorów drużyn specjalnościowych.

54 Zjazd zobowiązał Główną Kwaterę w terminie do 31 grudnia 2014 r. do opracowania wzorów strojów, umundurowania lub jego elementów, które dotychczas nie zostały określone umożliwienie w terminie od 30 czerwca 2015 r. ich zakupu przez członków ZHP.

55 Uchwała w sprawie wzmocnienia roli harcerskich specjalności w programie wychowania ZHP

56 Zjazd zobowiązał Radę Naczelną do zdefiniowania sposobu realizacji wychowania w harcerskich specjalnościach zgodnego z systemem metodycznym, kierunkami pracy wychowawczej i pracy z kadrą ZHP do 30 czerwca 2014 r. Ponadto Zjazd zobowiązał Główną Kwaterę do dokonania przeglądu specjalności ZHP do 31 grudnia 2014 r. oraz opracowania i opublikowania poradników przedstawiających poszczególne, działające specjalności i sposoby realizacji ich programów w samodzielnych środowiskach specjalnościowych do 30 czerwca 2015 r.

57 Uchwała w sprawie sytuacji na Ukrainie

58 Treść uchwały XXXVIII Zjazd ZHP prowadzi swoje obrady w chwili szczególnie ważnej dla naszych sąsiadów i, co ważne, szczerych przyjaciół – skautów ukraińskich. Naród ukraiński przeżywa od kilku dni chwile patriotycznego zrywu i organizowania aktywności społecznej, w których skauci pełnią ofiarną służbę w samym centrum wydarzeń XXXVIII Zjazd ZHP solidaryzuje się z ukraińskimi dążeniami, wyraża podziw dla obywatelskich działań narodu ukraińskiego. Życzymy Wam, skauci ukraińscy, aby Wasza służba przyniosła owoce i była wsparciem dla przyszłości młodego pokolenia Ukraińców.

59 Uchwała w sprawie stworzenia warunków do pracy systemem małych grup

60 Treść uchwały XXXVIII Zjazd ZHP podkreśla wagę stosowania Harcerskiego Systemu Wychowawczego w pracy z dziećmi i młodzieżą. Dla prawidłowego jego funkcjonowania niezbędna jest praca systemem małych grup. Zjazd dostrzega pilną potrzebę stworzenia rozwiązań prawnych, umożliwiających pracę harcerzy, harcerzy starszych i wędrowników systemem małych grup bez obecności osoby pełnoletniej, a jednocześnie z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.

61 Uchwała w sprawie zadośćuczynienia instruktorom, którzy za swoją harcerską służbę doznali nieuzasadnionych krzywd

62 Powinność jasnego uregulowania stosunku ZHP do spraw niegodnych idei Związku Harcerstwa Polskiego.

63 XXXVIII Zjazd ZHP, jako najwyższa władza Związku Harcerstwa Polskiego, przeprosił wszystkich, których niegodni członkowie szeregów ZHP skrzywdzili, wobec których w trudnej historii zachowali się niegodziwie, których Związek pozbawił członkostwa za ich poglądy i kultywowanie tradycyjnych wartości Harcerstwa. XXXVIII Zjazd ZHP podziękował za wierność harcerskim ideałom i prosił o wybaczenie i powrót do czynnej, instruktorskiej służby.

64 Uchwała w sprawie udziału instruktorek i instruktorów Związku Harcerstwa Polskiego w wyborach samorządowych

65 Udział instruktorek i instruktorów Związku Harcerstwa Polskiego w samorządach jest logicznym dopełnieniem harcerskiego wychowania aktywnych, zaradnych i odpowiedzialnych obywateli.

66 Zjazd zachęca instruktorki i instruktorów do kandydowania do samorządów w nadchodzących wyborach.

67 Koniec!


Pobierz ppt "38. Zjazd Związku Harcerstwa Polskiego Omówienie najważniejszych zmian."

Podobne prezentacje


Reklamy Google