Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

KOMISJA EUROPEJSKA Ewa Czaja Paulina Dobkowska Joanna Krzemień.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "KOMISJA EUROPEJSKA Ewa Czaja Paulina Dobkowska Joanna Krzemień."— Zapis prezentacji:

1 KOMISJA EUROPEJSKA Ewa Czaja Paulina Dobkowska Joanna Krzemień

2 Komisja Europejska jest organem wykonawczym UE i reprezentuje interesy Unii jako całości. Komisja ma charakter kolegialny, ponadnarodowy. Jej zadaniem jest reprezentowanie i ochrona interesów całej Unii. Komisja przygotowuje wnioski dotyczące nowych aktów prawa europejskiego. Zarządza bieżącymi sprawami związanymi z wdrażaniem polityki UW w poszczególnych obszarach i wydatkami z funduszy UE

3 HISTORIA Komisja została utworzona w 1958 roku, wraz z powstaniem EWG, stanowiąc instytucjonalny odpowiednik Wysokiej Władzy. Mocą decyzji własnej z 8 listopada 1993 roku organ ten przyjął nazwę Komisji Europejskiej.

4 SPOSÓB POWOŁYWANIA Kandydaci na unijnych komisarzy proponowani są przez państwa członkowskie. Są oni dobierani do właściwych komisji według wykształcania lub dotychczasowego doświadczenia i predyspozycji. Procedura rozpoczyna się od wyznaczenia kandydata na przewodniczącego Komisji. Wyboru tego dokonuje Rada UE na szczeblu szefów państw i rządów większością kwalifikowaną.

5 Nominacja podlega następnie zatwierdzeniu przez Parlament Europejski. Po pozytywnym rozpatrzeniu przez Parlament osoba ta bierze czynny udział w wyznaczeniu pozostałych członków. Kolejni komisarze wybierani są przez Radę UE w porozumieniu z desygnowanym kandydatem na przewodniczącego. Lista proponowanych członków KE zatwierdzana jest na tym etapie większością kwalifikowaną.

6 Kolejnym etapem jest udzielenie całemu składowi KE votum zaufania przez Parlament. Parlament przesłuchuje indywidualnie lub kolegialnie kandydatów na komisarzy. Wszyscy muszą uzyskać pozytywną opinię, gdyż votum zaufania dotyczy całego składu KE. W ostatnim etapie każdy z kandydatów zostaje mianowany na komisarza, przy czym Rada zatwierdza decyzję większością kwalifikowaną swoich głosów.

7 SKŁAD Dwudziestu siedmiu komisarzy po jednym z każdego państwa UE, stanowi polityczne przywództwo Komisji przez okres ich pięcioletniej kadencji. Przewodniczący powierza każdemu komisarzowi odpowiedzialność za określony obszar polityki. Obecnym przewodniczącym Komisji Europejskiej jest Jose Manuel Barroso, który w lutym 2012 roku rozpoczął swoją drugą kadencję na tym stanowisku

8 FUNKCJE ● Zgłaszanie projektów aktów prawnych Na mocy Traktatu Komisji przysługuje prawo inicjatywy. Innymi słowy, Komisja sama jest odpowiedzialna za opracowanie propozycji nowych przepisów wspólnotowych, a następnie przedstawienie ich Parlamentowi i Radzie.

9 Realizacja polityki i budżetu UE Będąc organem wykonawczym Unii Europejskiej, Komisja jest odpowiedzialna za zarządzanie i realizacje budżetu Unii, kierunków jej polityki oraz programów przyjętych przez Parlament i Radę. Choć większość faktycznej pracy, jak również realizacja wydatków, jest wykonywana przez władze krajowa i lokalne, Komisja jest odpowiedzialna za nadzór.

10 ● Egzekwowanie prawa wspólnotowego Komisja działa jako „strażniczka traktatów”. Oznacza to, że Komisja z trybunałem Sprawiedliwości jest odpowiedzialna za zapewnienie właściwego stosowania przepisów prawa UE we wszystkich państwach członkowskich. Jeśli Komisja stwierdzi, że jedno z państw UE nie stosuje prawa wspólnotowego i w związku z tym nie wypełnia swoich zobowiązań prawnych, podejmuje ona działania w celu usunięcia takiego naruszenia.

11 ● Reprezentowanie UE na arenie międzynarodowej Komisja Europejska jest znaczącą rzeczniczko UE na arenie międzynarodowej. Pozwala ona 25 państwom członkowskim mówić jednym głosem na forum międzynarodowym. Komisja jest również odpowiedzialna za negocjowanie umów międzynarodowych w imieniu UE.

12 FORMY DZIAŁANIA Zadaniem Komisji jest reprezentowanie i ochrona interesów całej Unii. Komisja nadzoruje i wdraża politykę UE w poszczególnych obszarach przez: ● Przedstawienie wniosków dotyczących nowych aktów prawnych Parlamentów i Radzie ● Zarządzanie budżetem UE i rozdzielanie środków finansowych ● Egzekwowanie prawa UE ● Reprezentowanie UE na arenie międzynarodowej

13 Komisja posiada prawo inicjatywy prawodawczej – może przedstawić wnioski dotyczące nowych aktów prawnych służących ochronie interesów UW i jej obywateli. Robi to tylko w tych kwestiach, którymi nie można zając się skutecznie na szczeblu krajowym,regionalnym lub lokalnym. Kiedy Komisja przedstawia wniosek dotyczący danego aktu prawnego, stara się zaspokoić różne interesy w jak najszerszym zakresie. Komisja przeprowadza konsultacje z ekspertami za pośrednictwem różnych komitetów i grup. Przeprowadza równień konsultacje publiczne.

14 Departamenty Komisji przygotowują projekt proponowanego nowego aktu prawnego. Jeżeli co najmniej 14 z 27 komisarzy popiera projekt, jest on wysyłany do Rady i Parlamentu Po poddaniu projektu pod debatę i wprowadzeniu do niego zmian, obydwie instytucje decydują, czy należy go przyjąć jako akt prawny. Wraz z Radą i Parlamentem Komisja określa ogólne i długoterminowe priorytety UE w zakresie wydatkowanie środków w „ramach finansowych” UE. Komisja przygotowuje również roczny budżet do zatwierdzenia przez Parlament i Radę oraz nadzoruje sposób wydawania środków finansowych.

15 Komisja zarządza finansowaniem polityki UE w poszczególnych obszarach. Kontroluje również, czy każde państwo członkowskie prawidłowo stosuje prawo. Występuje w imieniu państw UE na forum organizacji miedzynarodowych i negocjuje umowy miedzynarodowe


Pobierz ppt "KOMISJA EUROPEJSKA Ewa Czaja Paulina Dobkowska Joanna Krzemień."

Podobne prezentacje


Reklamy Google