Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Partnerstwo Publiczno-Prywatne – o co chodzi? I dlaczego ustawa o PPP lub jej brak nie jest tak istotna. Poznań 25 czerwca 2008 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Partnerstwo Publiczno-Prywatne – o co chodzi? I dlaczego ustawa o PPP lub jej brak nie jest tak istotna. Poznań 25 czerwca 2008 r."— Zapis prezentacji:

1

2 Partnerstwo Publiczno-Prywatne – o co chodzi? I dlaczego ustawa o PPP lub jej brak nie jest tak istotna. Poznań 25 czerwca 2008 r.

3 Zagadnienia poruszane w prezentacji. 1.PPP – co to?, czy? i kiedy? stanie się szansą na realizację zadań publicznych i szybszy rozwój infrastruktury. 2. Działania podmiotów publicznych na rzecz realizacji projektów PPP. 3. Pierwsze projekty – plany, porażki i sukcesy.

4 PRAWO – PPP w sensie ścisłym Ustawa o PPP z dnia 28 lipca 2005 r. (Dz. U. nr 169 poz 1420) wraz z rozporządzeniami wykonawczymi. Definicja ustawowa - oparta na umowie o PPP współpraca podmiotu publicznego i partnera prywatnego służąca realizacji zadania publicznego. Przedmiotem umowy o PPP jest realizacja wspólnego przedsięwzięcia za wynagrodzeniem przy czym partner prywatny ponosi całość lub część nakładów. Warunkiem PPP jest uzyskanie korzyści dla interesu publicznego przeważającej w stosunku do korzyści wynikającej z zastosowania innej metody realizacji danego projektu.

5 OBECNA USTAWA PPP – KLUCZOWE ELEMENTY 1. Analizy przedrealizacyjne – procedura ustawowa. 2. Zakres przedsięwzięcia – określany prawem w drodze decyzji władz Publicznych. 3. Korzyść dla interesu publicznego – mniejsze wydatki, lepsza jakość, czy nawet sama możliwość realizacji (dzięki współpracy).

6 OBECNA USTAWA PPP A ZADANIA PUBLICZNE Zadanie publiczne => zadania własne gminy : a)ład przestrzenny, gospodarka nieruchomościami, b)ochrona środowiska i przyrody oraz gospodarka wodna, c) kultura, w tym instytucje kultury, d) kultura fizyczna i turystyka, w tym tereny rekreacyjne i urządzenia sportowe, e) zieleń gminna i zadrzewienia, f) promocja gminy, g)współpraca z organizacjami pozarządowymi. h) Na mocy samej ustawy o PPP przedmiotem przedsięwzięcia może być działanie na rzecz rozwoju gospodarczego i społecznego, w tym rewitalizacji albo zagospodarowania miasta lub jego części na podstawie projektu przedłożonego przez podmiot publiczny lub połączone z jego zaprojektowaniem przez partnera prywatnego, jeżeli wynagrodzenie partnera prywatnego nie będzie mieć formy zapłaty sumy pieniężnej przez podmiot publiczny. Swoją drogą ostatnio pojawiło się EURO 2012

7 OBECNA USTAWA PPP c.d. Wynagrodzenie – prawo do eksploatacji, ewentualnie płatność z budżetu Podmiotu publicznego. Dysponowanie majątkiem – co do zasady zwrot nieruchomości i infrastruktury. Wkład podmiotu publicznego – nieruchomość, przedsiębiorstwo, wkład finansowy, dopłaty do usług.

8 KONCESJE 2. KONCESJA BUDOWLANA - Koncesja na roboty budowlane (Rozdziała 4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 ze zm.) dalej PZP. Zgodnie z art. 2 pkt 4 PZP, koncesja na roboty budowlane to zamówienie publiczne na roboty budowlane, z tym że wynagrodzeniem za ich wykonanie jest prawo do eksploatacji obiektu budowlanego albo takie prawo wraz z zapłatą.

9 SPÓŁKI O KAPITALE MIESZANYM 3. Podstawą prawną tego typu współpracy jest Kodeks Spółek Handlowych oraz Ustawa o gospodarce komunalnej. Samorządy mogą powoływać spółki kapitałowe, w których mają udział w celu realizacji zadań własnych. Udział sektora prywatnego jest zależny od potrzeb i wielkości zaangażowania inwestycyjnego i operatorskiego.

10 KOOPERACJA W ZAKRESIE TWORZENIA ŁADU PRZESTRZENNEGO 4. WSPÓŁPRACA OPARTA O UMOWY CYWILNE, KOOPERACJA PRZY REALIZACJI PROJEKTÓW SŁUŻĄCYCH REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH – władze publiczne wykonując swoje kompetencje i obowiązki, na podstawie porozumień z inwestorem, ustalają jakiego rodzaju inwestycje poniesie on w związku z zagospodarowaniem obszaru będącego przedmiotem współpracy. Inwestycji towarzyszy wspólne ustalenie sposobu zagospodarowania również części znajdującej się w gestii strony prywatnej (jako jej wynagrodzenie) w zamian za uwzględnienie potrzeb publicznych wpisujących się w cały projekt. (drogi, uzbrojenie).

11 POTENCJAŁ WSPÓŁPRACY 1. Wydatki bieżące Ryzyko popytu 2. Wydatki majątkowe Kapitał inwestycyjny i inwestycyjne – za mało 3. Długoterminowe zobowiązania Realizacja zysków - natury prawnej i politycznej. ekonomika działań

12 JAK TO ROBIĆ? - Zdefiniowanie celu współpracy (w znacznej mierze wykonane) - Wykonanie analizy organizacyjno-biznesowej (wstępnej) - Promocja projektu – rozmowy z ewentualnymi oferentami - Ewentualna uchwała w sprawie realizacji projektu PPP/upoważnienia i przyznanie środków na zorganizowanie przetargu. - Analizy przed-realizacyjne (właściwe) i opracowanie SIWZ Wyboru Partnera Prywatnego - Przetarg/wybór partnera prywatnego - Zawarcie umowy o PPP - Realizacja umowy - Zakończenie współpracy/powrót infrastruktury do gminy - Ewentualny ponowny przetarg PPP/założenie spółki/prywatyzacja infrastruktury

13 Potencjał PPP – publiczna strona 1. Szansa na realizację większej liczby projektów. 2. Efektywna gospodarka majątkiem i finansowymi środkami publicznymi. 3. Mniejsze zadłużenie 4. Szybsza realizacja i wyższa jakość infrastruktury 5. Dźwignia finansowa środków UE

14 Potencjał PPP – publiczna prywatna 1. Dostęp do zasobów majątkowych strony prywatnej / lokalizacja. 2. Tańsze źródło kapitału inwestycyjnego 3. Stabilny kontrakt/szansa na sprzedaż usług i towarów

15 Partnerstwo Publiczno-Prywatne a fundusze UE – wsparcie, uzupełnienie czy alternatywa? Lublin 18 czerwca 2008 r.

16 PPP A FUNDUSZE – SZANSA REALIZACJI c.d. 1. Wariant operatorski – wymagający rozdziału spółki właścicielskiej (100% publicznego beneficjenta pomocy) i operatora – partnera prywatnego. Rozwiązanie to wymaga zasygnalizowania we wniosku aplikacyjnym (sposób zarządzania projektem). 2. Wariant chronologiczny – po okresie ograniczeń w zakresie dysponowania infrastrukturą, uzyskaną dzięki dotacji, następuje włączenie go do współpracy opartej o koncepcję PPP. W tym przypadku możliwe jest uzyskanie środków na nieprzewidziane wydatki niekwalifikowane – w formie przedpłaty za dostęp do infrastruktury.

17 PPP A FUNDUSZE – SZANSA REALIZACJI c.d. 3. Wariant funkcjonalny – niezależne od siebie projekty (o autonomicznych budżetach) stanowią funkcjonalną całość. W części współfinansowanej z dotacji (publicznych środków) w części w ramach PPP. Najlepiej sprawdzić może się w rewitalizacji. 4. Wariant KONCESYJNY – wydatkowanie środków UE następuje w formie udzielenia koncesji na roboty budowlane – projekt jest rozliczany w zakresie w jakim jest kwalifikowany a pozostała cześć przedsięwzięcia jest już opłacana w formie prawa do eksploatacji – w takim wypadku środki dotacyjne są konsumowane bezpośrednio przez koncesjonariusza w interesie koncesenta.

18 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ Bartosz Korbus Instytut Partnerstwa Publiczno-Prywatnego Biuro: ul.Augustyna Locci 30A 02-928 Warszawa e-mail: info@ippp.pl tel./fax: 022 742 17 40, 41 GSM 510 237 765


Pobierz ppt "Partnerstwo Publiczno-Prywatne – o co chodzi? I dlaczego ustawa o PPP lub jej brak nie jest tak istotna. Poznań 25 czerwca 2008 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google