Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

DZIAŁALNOŚĆ LGD W ZAKRESIE ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Łobżenica, 25.05.2016r. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "DZIAŁALNOŚĆ LGD W ZAKRESIE ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Łobżenica, 25.05.2016r. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca."— Zapis prezentacji:

1 DZIAŁALNOŚĆ LGD W ZAKRESIE ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Łobżenica, 25.05.2016r. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

2 Co to jest LGD Lokalna Grupa Działania „Krajna nad Notecią” jest Stowarzyszeniem osób fizycznych i prawnych, w tym jednostek samorządu terytorialnego. Obszar LGD obejmuje powierzchnię 1 268 km² zamieszkałą przez 138 218 osób, bez miasta Piły liczba ta wynosi 63 609 osób Tworzy go 9 gmin powiatu pilskiego, w tym Piła, mająca powyżej 20 000 mieszkańców.

3 Mapa obszaru LGD

4 Lokalna strategia rozwoju kierowanego przez społeczność na lata 2016-2023- dokument strategiczny LGD 29 grudnia 2015r. LSR została złożona w Departamencie PROW UMWW 21 kwietnia 2016r. Stowarzyszenie otrzymało wiadomość o wyborze LGD do realizacji LSR 17 maja 2016r. Zarząd LGD podpisał umowę ramową z Zarządem Województwa Wielkopolskiego

5 Budżet LSR 2016-20182019-20212022-2023Razem Wdrażanie LSR3 300 000,00 zł4 430 000,00 zł270 000,00 zł8 000 000 zł Projekty współpracy 60 000 zł100 000 zł0 zł160 000 zł Koszty bieżące i aktywizacja 761 765,00 zł1 027 022,00 zł61 213,00 zł1 850 000,00 zł Razem4 121 765,00 zł5 557 022,00 zł331 213,00 zł10 010 000 zł

6 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER 19.2.Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach lokalnej strategii rozwoju 1.1.1 Podejmowanie działalności gospodarczej 1.1.2 Rozwijanie działalności gospodarczej 1.2.1 Wspieranie tworzenia i rozwoju inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych 1.2.2 Wspierania rozwoju sieci krótkich łańcuchów żywnościowych lub rynków zbytu bądź usług lokalnych

7 Rozwój przedsiębiorczości na obszarach wiejskich Budżet planowany na działania związane z przedsiębiorczością to 4 000 000 PLN I nabór na działania: zaplanowany jest na II półrocze 2016r. na łączną kwotę 900 000 PLN 1.1.1 Podejmowanie działalności gospodarczej 1.1.2 Rozwijanie działalności gospodarczej

8 Beneficjenci poddziałania 19.2.Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez lokalną społeczność Osoba fizyczna -Osoba pełnoletnia -Obywatel państwa członkowskiego UE -Osoba zamieszkująca na obszarze wiejskim objętym LSR lub wykonująca działalność gospodarczą na tym obszarze Osoba prawna -Posiadająca siedzibę lub oddział na obszarze wiejskim objętym LSR; Jednostka organizacyjna (nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną) -Posiadająca siedzibę lub oddział na obszarze wiejskim objętym LSR;

9 Szczegółowe warunki przyznania pomocy dla podmiotu ubiegającego się o wsparcie w zakresie: Podejmowanie działalności gospodarczej nie podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy i w pełnym zakresie; w okresie 2 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie tej pomocy nie wykonywał działalności gospodarczej i nie została mu dotychczas przyznana pomoc na operację w tym zakresie; zakłada utworzenie co najmniej jednego miejsca pracy w przeliczeniu na pełne etaty na podstawie umowy o pracę zakłada utrzymanie miejsca pracy przez co najmniej 2 lata od dnia wypłaty płatności końcowej;

10 Szczegółowe warunki przyznania pomocy dla podmiotu ubiegającego się o wsparcie w zakresie: Podejmowanie działalności gospodarczej Maksymalny % poziom dofinansowania – 100%, wkład własny -0% wartość dofinansowania na pojedynczą operację – ryczałt w postaci premii w wysokości 50 tys. zł

11 Kryteria LGD dla podejmowania działalności gospodarczej 1. Generowanie nowych miejsc pracy- max.8 pkt 2. Typ wnioskodawcy-max.5 pkt 3. Ochrona środowiska lub klimatu-max. 3 pkt 4. Miejsce realizacji operacji- max.6 pkt 5. Innowacyjność-max.8 pkt 6. Wykorzystanie lokalnych produktów rolnych-max.5 pkt. 7. Rodzaj zakładanej działalności gospodarczej-max.5 pkt 8. Tworzenie miejsc noclegowych- max.3 pkt 9. Uczestnictwo w doradztwie oferowanym przez biuro LGD- max.5 pkt 10. Kwalifikacje Wnioskodawcy-max.5 pkt 11. Operacja wpływa na podnoszenie kompetencji- max. 5pkt.

12 Szczegółowe warunki przyznania pomocy dla podmiotu ubiegającego się o wsparcie w zakresie: Rozwijanie działalności gospodarczej wykonuje działalność gospodarczą, jest wpisany do CEIDG, figuruje w rejestrze przedsiębiorców w KRS; ; podmiotowi nie została dotychczas przyznana pomoc w zakresie podejmowania działalności gospodarczej albo upłynęło co najmniej 2 lata od dnia przyznania tej pomocy; zakłada utworzenie co najmniej jednego miejsca pracy w przeliczeniu na pełne etaty na podstawie umowy o pracę zakłada utrzymanie miejsca pracy przez co najmniej 3 lata od dnia wypłaty płatności końcowej;

13 Szczegółowe warunki przyznania pomocy dla podmiotu ubiegającego się o wsparcie w zakresie: Podejmowanie działalności gospodarczej Maksymalny % poziom dofinansowania na poziomie wydatków kwalifikowanych – 60%, Minimalny wkład beneficjenta jako % wydatków kwalifikowalnych-40% Maksymalna wartość dofinansowania na pojedynczą operację – refundacja do 300tys. zł

14 Pomoc na operację jest przyznawana w formie refundacji kosztów kwalifikowanych, do których zalicza się koszty: a)Ogólne b)Zakupu robót budowlanych i usług c)Zakupu lub rozwoju oprogramowania komputerowego oraz zakupu patentów, licencji lub wynagrodzeń za przeniesienie autorskich praw majątkowych lub usług d)Najmu lub dzierżawy maszyn, wyposażenia lub nieruchomości e)Zakupu nowych maszyn lub wyposażenia, lub zakupu używanych maszyn i wyposażenia stanowiących eksponaty f)Zakupu środków transportu, z wyłączeniem zakupu samochodów osobowych przeznaczonych do przewozu mniej niż 8 osób łącznie z kierowcą g)Podatku od towarów i usług (VAT) – które są uzasadnione zakresem operacji, niezbędne do osiągnięcia jej celu oraz racjonalne h)Wartość wkładu rzeczowego

15 Koszty ogólne Koszty o których mowa w art. 45 ust. 2 lit. c rozporządzenia 1305/2013 do których zaliczają się: honoraria architektów, inżynierów, opłaty za konsultacje, opłaty za doradztwo w zakresie zrównoważenia środowiskowego i gospodarczego, w tym studia wykonalności. Przy ustalaniu wysokości pomocy: Koszty ogólne są uwzględniane w wysokości nieprzekraczającej: 10% pozostałych kosztów kwalifikowalnych; Koszty ogólne podlegają refundacji jeżeli zostały poniesione od dnia 1 stycznia 2014 r. Koszty zakupu środków transportu są uwzględniane w wysokości nieprzekraczającej: 30% pozostałych kosztów kwalifikowalnych operacji (pomniejszonych o koszty ogólne).

16 Wartość wkładu rzeczowego ( o którym mowa w art. 69 ust. 1 rozporządzenia 1303/2013) Wkład rzeczowy może występować w formie: robót budowlanych, towarów, usług, gruntów i nieruchomości, (w przypadku których nie dokonano żadnych płatności w gotówce potwierdzonych fakturami lub dokumentami o równoważnej wartości dowodowej) Wartość wkładu rzeczowego w formie nieodpłatnej pracy ustala się jako: Liczba przepracowanych godzin X przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w drugim roku poprzedzającym rok, w którym złożono wniosek o przyznanie pomocy podzielone przez 168

17 Kryteria LGD dla rozwijania działalności 1. Generowanie nowych miejsc pracy- max. 8 pkt 2. Typ Wnioskodawcy- max. 5 pkt 3. Ochrona środowiska lub klimatu- max. 3 pkt 4. Miejsce realizacji operacji – max. 6 pkt 5. Wkład własny Wnioskodawcy – max. 8 pkt 6. Innowacyjność – max. 8 pkt 7. Wykorzystanie lokalnych produktów rolnych – max. 5 pkt 8.Rodzaj rozwijanej działalności gospodarczej – max. 5 pkt 9. Tworzenie miejsc noclegowych – max. 3 pkt 10. Doświadczenie beneficjenta w realizacji projektów dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych unijnych lub krajowych – max. 6 pkt 11. Uczestnictwo w doradztwie oferowanych przez biuro LGD – max. 5 pkt 12. Operacja wpływa na podnoszenie kompetencji – max. 5 pkt

18 Pomoc na operacje nie przysługuje jeśli działalność gospodarcza sklasyfikowana jest jako : Działalność usługową wspomagającą rolnictwo i następującą po zbiorach Górnictwo i wydobywanie Działalność usługową wspomagającą górnictwo i wydobywanie Przetwarzanie i konserwowanie ryb, skorupiaków i mięczaków Wytwarzanie i przetwarzanie koksu i produktów rafinacji ropy naftowej Produkcje chemikaliów oraz wyrobów chemicznych Produkcje podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych Produkcje metali Produkcje pojazdów samochodowych, przyczep i naczep oraz motocykli Transport lotniczy i kolejowy Gospodarkę magazynową

19 Tryb składania wniosków o przyznanie pomocy Wnioskodawca Lokalna Grupa Działania Samorząd Województwa Wnioski o przyznanie pomocy składa się bezpośrednio do LGD w terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków LGD dokonuje oceny wniosków pod względem zgodności z LSR z zastosowaniem kryteriów wyboru operacji określonych w LSR i wskazanych w ogłoszeniu LGD przekazuje Zarządowi Województwa wnioski o przyznanie pomocy wraz z dokumentami potwierdzającymi wybór operacji Zarząd Województwa rozpatruje wnioski w terminie 2 miesięcy od dnia przekazania dokumentacji przez LGD

20 DANE ADRESOWE BIURA LGD: Pobórka Wielka 25 89-340 Białośliwie tel. 666 957 513; biuro@lgdkrajna.pl www.lgdkrajna.pl Dziękuję za uwagę www.lgdkrajna.pl Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie


Pobierz ppt "DZIAŁALNOŚĆ LGD W ZAKRESIE ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Łobżenica, 25.05.2016r. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca."

Podobne prezentacje


Reklamy Google