Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

LEADER I DZIAŁANIA SAMORZĄDOWE W PROW 2014-2020 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "LEADER I DZIAŁANIA SAMORZĄDOWE W PROW 2014-2020 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi."— Zapis prezentacji:

1 LEADER I DZIAŁANIA SAMORZĄDOWE W PROW 2014-2020 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

2 PROW 2014-2020

3 Budżet PROW 2014 – 2020 w podziale na poszczególne działania, poddziałania, typy operacji

4 PROW 2014-2020 W ramach Programu zostały już uruchomione następujące działania:  „Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne”  „Rolnictwo ekologiczne”  „Płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami (tzw. płatności ONW)”  „Inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów”  „Wsparcie przygotowawcze” „- LEADER (RLKS – rozwój lokalny kierowany przez społeczność).  „Pomoc na rozpoczęcie działalności rolniczej (Premie dla młodych rolników)”  „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” (Modernizacja gospodarstw rolnych)  „Wybór strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR)”  „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”  „Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości produktów rolnych i środków spożywczych”  „Przetwórstwo i marketing produktów rolnych” Nazwa działania/poddziałania (typu operacji) Termin naboru wniosków Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach OSN listopad 2015 r. Rozwój przedsiębiorczości- rozwój usług rolniczych grudzień 2015 r.

5 PROW 2014-2020 Wspólnotowe akty prawne  rozporządzenie nr 1303/2013  z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 320)  rozporządzenie nr 1305/2013  z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Funduszu Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 487)

6 PROW 2014-2020 Krajowe akty prawne  ustawa o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (ustawa RLKS)  z dnia 20 lutego 2015 r. (Dz. U. poz. 378)  ustawa o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 (ustawa PROW 2014-2020)  z dnia 20 lutego 2015 r. (Dz. U. poz. 349);

7 PROW 2014-2020 Rozwój Terytorialny LEADER Poddziałanie: Wsparcie przygotowawcze Nabór był przeprowadzony od 10 do 31 lipca 2015 roku. Zostało zawartych 298 umów. Wypłacono już prawie 14 mln. zł dla 159 beneficjentów. 19 czerwca 2015 r. zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie przygotowawcze” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. poz. 851).

8 PROW 2014-2020 Rozwój Terytorialny Wybór strategii Konkursy na wybór LSR ogłaszane są przez samorządy województw. We wrześniu br. Samorząd Województwa Podlaskiego ogłosił konkurs jako pierwszy. Sukcesywnie ogłaszane są konkursy przez kolejne samorządy województw. Nabór wniosków o wybór LSR (w zależności od województwa) rozpoczął się w listopadzie br. Do końca bieżącego roku LGD muszą złożyć LSR do Urzędów Marszałkowskich. Wybór strategii nastąpi w oparciu o regulamin konkursu na wybór Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność.

9 PROW 2014-2020 Rozwój Terytorialny Poddziałanie: Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Nabory będą ogłaszane i prowadzone przez lokalne grupy działania (LGD) wybrane w ramach konkursu na wybór lokalnej strategii rozwoju (LSR). Wnioski będzie można składać do lokalnej grupy działania wdrażającej lokalną strategię rozwoju na danym obszarze. LGD będzie mogła ogłosić nabory wniosków po wyborze ich LSR do realizacji w latach 2014- 2020 oraz po podpisaniu umów ramowych z Samorządami Województw. 09 października 2015 r. zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. poz. 1570).

10 PROW 2014-2020 Rozwój Terytorialny Poddziałanie: Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 2020 „ - planowane do ogłoszenia przez RCL w dniu 10-11-2015 r. Nabór będzie ciągły, wnioski będą mogły składać tylko lokalne grupy działania (LGD) wybrane do realizacji lokalnej strategii rozwoju (LSR). Poddziałanie: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 r - planowane do ogłoszenia przez RCL w dniu 06-11-2015 r. Wsparcie przeznaczone będzie dla LGD wybranych do realizacji LSR w ramach PROW 2014 – 2020, a w przypadku gdy LSR obejmuje wsparcie rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność także z innych programów – jeśli EFFROW wskazany jest jako fundusz wiodący.

11 PROW 2014-2020 Rozwój Terytorialny Podstawowe usługi i odnowa miejscowości na obszarach wiejskich Poddziałanie 1: Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii a)budowa lub modernizacja dróg lokalnych Samorząd województwa ogłasza termin naboru wniosków. Pierwszy nabór odbędzie się już od 9 listopada 2015 roku w województwie śląskim, kolejne terminy naborów ogłaszane są sukcesywnie. 18 września 2015 r. zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 04 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. poz. 1414).

12 PROW 2014-2020 Rozwój Terytorialny Podstawowe usługi i odnowa miejscowości na obszarach wiejskich Poddziałanie 1: Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii b)gospodarka wodno-ściekowa Projekt rozporządzenia jest w trakcie przygotowania. Obecnie samorządy województw przygotowują kryteria regionalne. Poddziałanie 2: Badania i inwestycje związane z utrzymaniem, odbudową i poprawą stanu dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego wsi, krajobrazu wiejskiego i miejsc o wysokiej wartości przyrodniczej, w tym dotyczące powiązanych aspektów społeczno- gospodarczych oraz środków w zakresie świadomości środowiskowej. ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego Projekt rozporządzenia jest w trakcie przygotowania. Obecnie samorządy województw przygotowują kryteria regionalne. Poddziałanie 3: Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji i kultury, i powiązanej infrastruktury – zakres: inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne oraz kształtowanie przestrzeni publicznej Projekt rozporządzenia jest w trakcie przygotowania. Obecnie samorządy województw przygotowują kryteria regionalne. Nabór wniosków w ramach ww. poddziałań planowany jest w 2016 r.

13 PROW 2014-2020 Rozwój Terytorialny Podstawowe usługi i odnowa miejscowości na obszarach wiejskich cd. b) Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów Projekt rozporządzenie jest w trakcie przygotowania. Samorząd województwa ogłosi nabór wniosków. Nabór wniosków planowany jest w 2016 r. Scalanie gruntów Projekt rozporządzenia jest w trakcie konsultacji publicznych i uzgodnień. Trwają uzgodnienia z Komisją Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego (KWRiST). Wnioski składane będą do samorządów województwa. Planowany termin publikacji rozporządzenia to grudzień 2015 roku.

14 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi


Pobierz ppt "LEADER I DZIAŁANIA SAMORZĄDOWE W PROW 2014-2020 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi."

Podobne prezentacje


Reklamy Google