Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Instytut Medycyny Pracy im. prof. Jerzego Nofera ul. św. Teresy od Dzieciątka Jezus 8, 91-348 Łódź 2016-02-191 Prezentacja publiczna założeń projektu:

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Instytut Medycyny Pracy im. prof. Jerzego Nofera ul. św. Teresy od Dzieciątka Jezus 8, 91-348 Łódź 2016-02-191 Prezentacja publiczna założeń projektu:"— Zapis prezentacji:

1 Instytut Medycyny Pracy im. prof. Jerzego Nofera ul. św. Teresy od Dzieciątka Jezus 8, 91-348 Łódź 2016-02-191 Prezentacja publiczna założeń projektu: Repozytorium Public, Environmental and Occupational Health and Safety – cyfrowe udostępnianie zasobów nauki z zakresu ochrony zdrowia pracujących w ramach poddziałania 2.3.1 POPC Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki. (typ II projektu: cyfrowe udostępnienie zasobów nauki)

2 Instytut Medycyny Pracy im. prof. Jerzego Nofera ul. św. Teresy od Dzieciątka Jezus 8, 91-348 Łódź 2016-02-192 Partnerzy projektu Instytut Medycyny Pracy im. prof. dra med. Jerzego Nofera w Łodzi – lider projektu Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie

3 Instytut Medycyny Pracy im. prof. Jerzego Nofera ul. św. Teresy od Dzieciątka Jezus 8, 91-348 Łódź 2016-02-193 Koncepcja repozytorium Zasoby wszystkich Partnerów stanowią spójny tematycznie zbiór skierowany do grupy odbiorców poszukujących informacji z zakresu ochrony zdrowia pracujących i bezpieczeństwa pracy Nazwa repozytorium wywodzi się od nazwy kategorii tematycznej stosowanej w serwisach Web of Science firmy Thomson Reuters Web of Science Categories: Public, Environmental and Occupational Health

4 Instytut Medycyny Pracy im. prof. Jerzego Nofera ul. św. Teresy od Dzieciątka Jezus 8, 91-348 Łódź 2016-02-194 Grupy docelowe Repozytorium skierowane jest do użytkowników szukających informacji na temat szeroko pojętego bezpieczeństwa i higieny pracy, praktycznych porad i aktualnych informacji dotyczących ochrony zdrowia pracujących, praw i obowiązków pracowników oraz pracodawców. W grupie odbiorców są zarówno pracodawcy, jak i pracownicy świadomi występowania zagrożeń zdrowotnych oraz dowolne grupy społeczne.

5 Instytut Medycyny Pracy im. prof. Jerzego Nofera ul. św. Teresy od Dzieciątka Jezus 8, 91-348 Łódź 2016-02-195 Szczegółowe grupy docelowe pracownicy uczelni wyższych i jednostek naukowych, studenci, doktoranci, słuchacze studiów podyplomowych lekarze medycyny pracy, toksykolodzy pracownicy laboratoriów badawczych i pomiarowych służby bezpieczeństwa i higieny pracy, pracownicy oraz specjaliści spoza zakładu pracy wykonujący zadania z zakresu służby bhp pracownicy i pracodawcy (w tym mikroprzedsiębiorstw, małych, średnich i wielkich przedsiębiorstw) producenci, dystrybutorzy, projektanci i użytkownicy maszyn i innych urządzeń pracownicy systemu oświaty (w tym przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych) pracownicy organów administracji rządowej, organów nadzoru i kontroli warunków pracy, w tym przede wszystkim: PIP, PIS, ministerstw, Wyższego Urzędu Górniczego, Państwowej Straży Pożarnej, Urzędu Dozoru Technicznego, Transportowego Dozoru Technicznego, Polskiego Komitetu Normalizacyjnego, Inspekcji Handlowej itp. pracownicy jednostek samorządowych przedstawiciele związków zawodowych

6 Instytut Medycyny Pracy im. prof. Jerzego Nofera ul. św. Teresy od Dzieciątka Jezus 8, 91-348 Łódź 2016-02-196 Potrzeby odbiorców Zgodnie z badaniami ankietowymi przeprowadzonymi na potrzeby sporządzenia analizy popytu na produkty projektu, do głównych potrzeb odbiorców projektu, którzy wyrazili chęć korzystania z zasobów repozytorium należy: podniesienie poziomu wiedzy, przygotowywanie publikacji, porównanie wyników badań.

7 Instytut Medycyny Pracy im. prof. Jerzego Nofera ul. św. Teresy od Dzieciątka Jezus 8, 91-348 Łódź 2016-02-197 WYRAŻONE MIERZALNYMI WSKAŹNIKAMI Cele projektu

8 Instytut Medycyny Pracy im. prof. Jerzego Nofera ul. św. Teresy od Dzieciątka Jezus 8, 91-348 Łódź 2016-02-198 Cel główny projektu Celem głównym realizacji projektu jest zwiększenie dostępności oraz ponownego wykorzystania zasobów nauki z obszaru medycyny pracy, chorób zawodowych oraz bezpieczeństwa i higieny pracy. Cel ten zostanie osiągnięty dzięki realizacji następujących celów szczegółowych: 1.Udostępnienie dotychczas niepublikowanych danych badawczych i informacji, 2.Poprawa jakości i otwartości udostępnianych zasobów, 3.Ułatwienie dostępu do danych poprzez umieszczenie ich w jednym repozytorium, 4.Upowszechnienie wiedzy z zakresu medycyny pracy, chorób zawodowych oraz bezpieczeństwa i higieny pracy.

9 Instytut Medycyny Pracy im. prof. Jerzego Nofera ul. św. Teresy od Dzieciątka Jezus 8, 91-348 Łódź 2016-02-199 Cel szczegółowy 1 Udostępnienie dotychczas niepublikowanych danych badawczych i informacji Dzięki realizacji projektu możliwe będzie udostępnienie danych, informacji i wyników badań, które dotychczas nie były publikowane i dostępne. Przyczyni się to do upowszechnienia wiedzy z zakresu tematycznego udostępnianego w repozytorium. Pozwoli również na ponowne wykorzystanie danych, weryfikację wyników badań oraz, w niektórych przypadkach, znacznie skróci proces badawczy. Wskaźnikami realizacji celu będą: liczba udostępnionych materiałów (danych badawczych oraz opisów danych badawczych) liczba odwiedzin repozytorium, liczba pobrań.

10 Instytut Medycyny Pracy im. prof. Jerzego Nofera ul. św. Teresy od Dzieciątka Jezus 8, 91-348 Łódź 2016-02-1910 Cel szczegółowy 2 Poprawa jakości i otwartości udostępnianych zasobów W repozytorium udostępnione zostaną również zasoby, które były już udostępniane przez Beneficjentów lub inne instytucje. Planuje się jednak poprawę ich jakości i czytelności oraz zwiększenie dostępności w skali 5 Star Open Data. Wskaźnikami realizacji celu będą: liczba wcześniej udostępnionych publikacji, których jakość użyteczność uległa poprawie, liczba udostępnionych zasobów nauki na poziomie co najmniej 3 gwiazdek w skali 5 Star Open Data.

11 Instytut Medycyny Pracy im. prof. Jerzego Nofera ul. św. Teresy od Dzieciątka Jezus 8, 91-348 Łódź 2016-02-1911 Cel szczegółowy 3 Ułatwienie dostępu do danych poprzez umieszczenie ich w jednym repozytorium Repozytorium udostępniać będzie zasoby nauki uwzględniające kompleksowe informacje z zakresu szeroko rozumianej medycyny i bezpieczeństwa pracy. Ułatwi to oraz skróci czas wyszukiwania informacji, dzięki zgromadzeniu danych na jednej platformie. Wskaźnikami realizacji celu będą: liczba obszarów tematycznych skatalogowanych w repozytorium mierzona jako liczba unikalnych, wyszukiwalnych słów kluczowych wykorzystanych do opisu dokumentu liczba udostępnionych materiałów (danych badawczych oraz opisów danych badawczych).

12 Instytut Medycyny Pracy im. prof. Jerzego Nofera ul. św. Teresy od Dzieciątka Jezus 8, 91-348 Łódź 2016-02-1912 Cel szczegółowy 4 Upowszechnienie wiedzy z zakresu medycyny pracy, chorób zawodowych oraz bezpieczeństwa i higieny pracy Bezpłatne udostępnienie zasobów wiedzy zgromadzonej i wypracowanej przez cztery instytuty badawcze bezpośrednio przełoży się na transfer wiedzy oraz jej ponowne wykorzystanie i upowszechnienie. Przełożyć się to może na wdrożenie działań pozwalających na lepszą ochronę zdrowia pracujących. Wskaźnikami realizacji celu będą: liczba udostępnionych materiałów (danych badawczych oraz opisów danych badawczych), liczba odwiedzin repozytorium, liczba pobrań.

13 Instytut Medycyny Pracy im. prof. Jerzego Nofera ul. św. Teresy od Dzieciątka Jezus 8, 91-348 Łódź 2016-02-1913 CYFROWE UDOSTĘPNIENIE ZASOBÓW NAUKI Zasoby nauki objęte projektem i ich znaczenie

14 Instytut Medycyny Pracy im. prof. Jerzego Nofera ul. św. Teresy od Dzieciątka Jezus 8, 91-348 Łódź 2016-02-1914 Otwarty dostęp w nauce – co zamieszczamy w Repozytorium PEOHS? Dane badawcze (Otwarte Dane Badawcze) „Opracowania” danych badawczych (w tym publikacje)

15 Instytut Medycyny Pracy im. prof. Jerzego Nofera ul. św. Teresy od Dzieciątka Jezus 8, 91-348 Łódź 2016-02-1915 Otwarte zasoby nauki w Repozytorium PEOHS Dane badawcze (research data) rozumiane są jako dane powstające w wyniku badań naukowych (bazy danych, ankiety, wykresy, tabele, wyniki badań, pomiarów itp.), do których w ramach realizacji projektu zapewniony będzie nieograniczony dostęp, pozwalający na ich ponowne wykorzystanie przez zewnętrzne instytucje, organizacje, osoby. Stanowią one zbiór informacji, które można swobodnie przetwarzać i łączyć oraz dalej upubliczniać. Mogą posłużyć kolejnym badaniom i być traktowane jako podstawa do dalszego wnioskowania. Opracowania danych badawczych (published materials) natomiast obejmują dokumenty, które powstały także w wyniku badań naukowych, ale są materiałem już przetworzonym na użytek nauki i społeczeństwa w postaci publikacji naukowych i popularyzujących naukę (artykuły, książki, dysertacje, plakaty, prezentacje, poradniki, wzory użytkowe itp.). Stanowią one wyselekcjonowany podzbiór zasobów nauki, który można połączyć z danymi źródłowymi, często z komentarzem i opisem autora. 94,6%5,4%

16 Instytut Medycyny Pracy im. prof. Jerzego Nofera ul. św. Teresy od Dzieciątka Jezus 8, 91-348 Łódź 2016-02-1916 dają możliwość ponownego wykorzystania danych co zapewnia większy zwrot ze środków publicznych wydanych na badania zachęcają do nowych badań oraz nowych projektów badawczych - wzmacniają produktywność badawczą pozwalają na weryfikację wyników, wzmacniają i poszerzają wiedzę z danego obszaru pozwalają na zachowanie i upowszechnienie najważniejszych danych i wyników zabezpieczając przed ich utratą stanowią szeroką bazę danych, której żadna pojedyncza jednostka badawcza nie byłaby w stanie zgromadzić stymulują nowe powiązania i współpracę pomiędzy ośrodkami badawczymi pomagają w transferze wiedzy zarówno pomiędzy ośrodkami badawczymi jak i instytucjami publicznymi oraz obywatelami Znaczenie otwartych zasobów w Repozytorium PEOHS

17 Instytut Medycyny Pracy im. prof. Jerzego Nofera ul. św. Teresy od Dzieciątka Jezus 8, 91-348 Łódź 2016-02-1917 Znaczenie zasobów Repozytorium PEOHS Zgromadzone zasoby umożliwią dokonywanie: analiz stanu zdrowia pracujących w Polsce, identyfikację istniejących problemów i zagrożeń związanych z pracą, identyfikację potrzeb w zakresie tworzenia programów profilaktycznych, wdrażanie odpowiednich działań profilaktycznych, wytyczanie nowych kierunków badań w obszarze medycyny pracy i ochrony zdrowia pracujących. Dokumenty zamieszczone w repozytorium będą podstawą dalszych badań i opracowań naukowych związanych z ochroną zdrowia pracujących, a wnioski z tych badań będą pomocne dla przedsiębiorców oraz krajowych i zagranicznych instytucji badawczo-naukowych.

18 Instytut Medycyny Pracy im. prof. Jerzego Nofera ul. św. Teresy od Dzieciątka Jezus 8, 91-348 Łódź 2016-02-1918 Zasoby projektu Dane badawczeOpracowania danych badawczych DigitalizacjaOn-line IMP Łódź183949924019386 IMPiZŚ Sosnowiec 410105544104241564 IMW Lublin1409558761095 CIOP-PIB Warszawa 391311121455025 Razem6345736134210367070

19 Instytut Medycyny Pracy im. prof. Jerzego Nofera ul. św. Teresy od Dzieciątka Jezus 8, 91-348 Łódź 2016-02-1919

20 Instytut Medycyny Pracy im. prof. Jerzego Nofera ul. św. Teresy od Dzieciątka Jezus 8, 91-348 Łódź 2016-02-1920 Otwarte dane badawcze w Repozytorium PEOHS W repozytorium PEOHS zamieszczone będą otwarte dane badawcze powstające w trakcie procesów badawczych, w laboratoriach naukowych wszystkich Partnerów takie jak: ankiety bazy danych chromatogramy, widma związków chemicznych krzywe kalibracyjne, wzorcowania i porównania wykresy, tabele karty związków i preparatów chemicznych oraz roślin i grzybów trujących karty chorób - Toksykologia i Choroby Zawodowe modele (w tym matematyczne, funkcjonalne, mechaniczne itp.) karty informacyjne o niebezpiecznych substancjach chemicznych charakterystyki zawodów

21 Instytut Medycyny Pracy im. prof. Jerzego Nofera ul. św. Teresy od Dzieciątka Jezus 8, 91-348 Łódź 2016-02-1921 Opracowania danych badawczych artykuły, książki, rozdziały, materiały konferencyjne (streszczenia + pełne teksty), plakaty dysertacje (doktoraty, habilitacje) audio-Video (filmy, nagrania dźwiękowe), zdjęcia, rysunki prezentacje (slajdy - wyniki badań, szkolenia, itp.) raporty, sprawozdania, broszury, ulotki, materiały informacyjne, poradniki, zalecenia wzory użytkowe i patenty metody badań Środki Ochrony Indywidualnej kryteria oceny Środki Ochrony Indywidualnej parametry świetlno-techniczne modelu systemu oświetlenia pośredniego lub miejscowego streszczenia zrealizowanych projektów badawczych

22 Instytut Medycyny Pracy im. prof. Jerzego Nofera ul. św. Teresy od Dzieciątka Jezus 8, 91-348 Łódź 2016-02-1922 Wolne licencje Wszystkie zinwentaryzowane zasoby przeznaczone są do cyfrowego udostępniania na zasadzie wolnych licencji takich jak np. Licencja Creative Commons Uznanie Autorstwa lub Domena Publiczna dla dokumentów nie będących przedmiotem praw autorskich. Warunkiem zamieszczenia dokumentu w repozytorium jest nadanie jednej z licencji CC wybranej przez autora dokumentu. Informacja o wybranej licencji będzie oznakowana graficznie dla każdego rekordu i kierowała do pełnej treści licencji (hiperłącze).

23 Instytut Medycyny Pracy im. prof. Jerzego Nofera ul. św. Teresy od Dzieciątka Jezus 8, 91-348 Łódź 2016-02-1923 MODERNIZACJA REPOZYTORIUM ECNIS Sposób udostępniania danych

24 Instytut Medycyny Pracy im. prof. Jerzego Nofera ul. św. Teresy od Dzieciątka Jezus 8, 91-348 Łódź 2016-02-1924 2007 ECNIS 2015 ECNIS-NIOM 2016 PEOHS

25 Instytut Medycyny Pracy im. prof. Jerzego Nofera ul. św. Teresy od Dzieciątka Jezus 8, 91-348 Łódź 2016-02-1925 Modernizacja istniejącego Repozytorium ECNIS Repozytorium ECNIS powstało w 2007 r. w ramach projektu Environmental Cancer Risk, Nutrition and Individual Susceptibility, którego koordynatorem był IMP w Łodzi (realizacja zielonej drogi OA) Zawiera publikacje, raporty, dysertacje nt. raka środowiskowego oraz jego uwarunkowań związanych z dietą i czynnikami genetycznymi W 2015 r. zostało przekształcone w repozytorium ECNIS-NIOM Rejestruje publikacje IMP w Łodzi, które są wydawane na zasadach Open Access Plan - w 2016 r. zostanie przekształcone w Repozytorium PEOHS dla 4 instytucji prowadzących badania zakresu ochrony zdrowia pracujących i bezpieczeństwa pracy

26 Instytut Medycyny Pracy im. prof. Jerzego Nofera ul. św. Teresy od Dzieciątka Jezus 8, 91-348 Łódź 2016-02-1926 IMP Łódź IMPiZŚ Sosnowiec IMW Lublin CIOP-BIP Warszawa Repozytorium PEOHS

27 Instytut Medycyny Pracy im. prof. Jerzego Nofera ul. św. Teresy od Dzieciątka Jezus 8, 91-348 Łódź 2016-02-1927 Standardy Cyfrowy identyfikator każdej pracy doi / handle Przesyłanie danych do agregatorów – protokół OAI-PMH Metadane - Dublin CORE Web Content Accessibility Guidelines – WCAG 2.0 Krajowe Ramy Interoperacyjności 5 Star Open Data

28 Instytut Medycyny Pracy im. prof. Jerzego Nofera ul. św. Teresy od Dzieciątka Jezus 8, 91-348 Łódź 2016-02-1928 Modernizacja repozytorium ECNIS-NIOM

29 Instytut Medycyny Pracy im. prof. Jerzego Nofera ul. św. Teresy od Dzieciątka Jezus 8, 91-348 Łódź 2016-02-1929 Pełen tekst publikacji (wersja zgodna z polityką wydawcy)

30 Instytut Medycyny Pracy im. prof. Jerzego Nofera ul. św. Teresy od Dzieciątka Jezus 8, 91-348 Łódź 2016-02-1930 Informacja o finansowaniu badań

31 Instytut Medycyny Pracy im. prof. Jerzego Nofera ul. św. Teresy od Dzieciątka Jezus 8, 91-348 Łódź 2016-02-1931 Stały, unikalny identyfikator dla naukowca - ORCID ORCID - Open Researcher & Contributor ID ORCiD

32 Instytut Medycyny Pracy im. prof. Jerzego Nofera ul. św. Teresy od Dzieciątka Jezus 8, 91-348 Łódź 2016-02-1932 Integracja z Altmetrics Almetrics Article metrics Altmetric score Article level metrics Nowa forma badania wpływu i zasięgu publikacji naukowych, gdzie do tradycyjnych metod takich jak obliczanie cytowań, dodaje się także występowanie publikacji w serwisach do zarządzania opisami bibliograficznymi, serwisach społecznościowych oraz liczbę jej pobrań i udostępnień

33 Instytut Medycyny Pracy im. prof. Jerzego Nofera ul. św. Teresy od Dzieciątka Jezus 8, 91-348 Łódź 2016-02-1933 WRAZ Z KWOTAMI PRZEWIDZIANYMI DO PRZEZNACZENIA NA POSZCZEGÓLNE ZAMÓWIENIA Harmonogram zamówień publicznych i koszt realizacji projektu

34 Instytut Medycyny Pracy im. prof. Jerzego Nofera ul. św. Teresy od Dzieciątka Jezus 8, 91-348 Łódź 2016-02-1934 ROK2016201720182019 Suma ZADANIE/MIESIĄC07'1608'1609'1610'1611'1612'1601'1702'1707'1708'1707'1808'1810'1811'1812'1804'1905'19 Przetarg na wykonanie dokumentacji; modernizację pomieszczeń, przygotowanie stanowisk do digitalizacji (odbiór budowlany/techniczny) dla IMW, IMPiZŚ i CIOP-PIB 1 125 000,00 Przetarg na zakup, dostawę i instalację sprzętu komputerowego, informatycznego oraz do digitalizacji (wraz z oprogramowaniem) wraz z usługami serwisowymi 1 087 401,60 Przetarg na wykonanie usług zewnętrznych, usług informatycznych, infrastruktury sieciowej 214 000,00 Przetarg na Wykonawcę modernizacji repozytorium, transfer baz i szkolenia 2 848 500,00 Przetarg na audyt dostępności treści pod względem zgodności z WCAG 2.0 35 000,00 Przetarg na audyt repozytorium (oprogramowania) 35 000,00 Przetarg na skanowanie dokumentów - usługa zewnętrzna (duże formaty, pliki audio- video, karty chorób, inne) 310 000,00 Przetarg na szkolenia z zakresu prawa autorskiego, informatyczne z obsługi sprzętu 104 000,00 Przetarg na zewnętrzną usługę prawną (dotyczy licencji) 80 000,00 Przetarg na zakup materiałów informacyjnych (ulotki, plakaty, rollupy, itp.) 111 040,00 Wybór ofert lub przetarg na konferencję promocyjną podsumowującą rezultaty projektu 35 000,00 Wybór ofert lub przetarg na audyt księgowy projektu 15 000,00 Przetarg na zakup materiałów biurowych, itp. 83 000,00 166 000,00 PLANOWANA KWOTA NA PRZETARGI OGÓŁEM6 165 941,60

35 Instytut Medycyny Pracy im. prof. Jerzego Nofera ul. św. Teresy od Dzieciątka Jezus 8, 91-348 Łódź 2016-02-1935 Okres realizacji projektu: 01-07-2016 – 30-06-2019 (36 miesięcy) Koszt realizacji projektu: 14 928 870,56 zł

36 Instytut Medycyny Pracy im. prof. Jerzego Nofera ul. św. Teresy od Dzieciątka Jezus 8, 91-348 Łódź 2016-02-1936 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Instytut Medycyny Pracy im. prof. Jerzego Nofera ul. św. Teresy od Dzieciątka Jezus 8, 91-348 Łódź 2016-02-191 Prezentacja publiczna założeń projektu:"

Podobne prezentacje


Reklamy Google