Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

GAZ ZE ZŁÓŻ NIEKONWENCJONALNYCH Rafał Miland Department Geologii i Koncesji Geologicznych Posiedzenie Zespołu ds. Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, Polityki.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "GAZ ZE ZŁÓŻ NIEKONWENCJONALNYCH Rafał Miland Department Geologii i Koncesji Geologicznych Posiedzenie Zespołu ds. Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, Polityki."— Zapis prezentacji:

1 GAZ ZE ZŁÓŻ NIEKONWENCJONALNYCH Rafał Miland Department Geologii i Koncesji Geologicznych Posiedzenie Zespołu ds. Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, Polityki Regionalnej i Środowiska, Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego 19 października 2012 r.

2 Ramy prawne Prawodawstwo krajowe: Ustawa Prawo geologiczne i górnicze oraz akty wykonawcze Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej Prawo ochrony środowiska Ustawa o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko Prawodawstwo unijne: Dyrektywa w sprawie warunków udzielania i korzystania z zezwoleń na poszukiwanie, badanie i produkcję węglowodorów (94/22/WE)

3 Gaz ze złóż niekonwencjonalnych, tzw. gaz łupkowy Źródło: PIG-PIB

4 Zasoby, produkcja i konsumpcja gazu w Polsce 5 mld m3 – roczna produkcja gazu konwencjonalnego 14 mld m3 – roczna konsumpcja gazu 3000 mld m3 – szacowane zasoby wydobywalne gazu łupkowego (Advanced Res. Int.) 140,5 mld m3 – wydobywalne zasoby gazu konwencjonalnego 1400 mld m3 – szacowane zasoby wydobywalne gazu łupkowego (Wood Mackenzie) gaz ziemny [mld m3]

5 Zasoby szacunkowe gazu łupkowego wg PIG-PIB (2012). Łączne zasoby wydobywalne gazu ziemnego z formacji łupkowych dla lądowej i szelfowej (morskiej) części basenu bałtycko-podlasko- lubelskiego: 1920 mld m 3 (tj. 1,92 bln m 3 ). Najbardziej prawdopodobny szacunek to miliardów m 3, czyli: 2,5-5,5-krotnie większe zasoby od udokumentowanych do tej pory zasobów ze złóż konwencjonalnych (ok. 145 mld m 3 ), lat pełnego zapotrzebowania polskiego rynku na gaz ziemny przy obecnym rocznym zapotrzebowaniu na gaz ziemny w Polsce (po wliczeniu zasobów wydobywalnych gazu ze złóż konwencjonalnych), letnia produkcja gazu ziemnego w Polsce na obecnym poziomie (bez zmiany poziomu i proporcji podaży z importu i wydobycia krajowego) – liczona łącznie z gazem ze złóż konwencjonalnych.

6 Koncesje na poszukiwanie i rozpoznawanie gazu łupkowego Od 2007 r. Minister Środowiska udzielił 111 koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie gazu ze złóż niekonwencjonalnych (gazu łupkowego) Stan na 1 października 2012 r.

7 Firmy poszukiwawcze w Polsce W Polsce działa 19 grup kapitałowych, w tym: PGNiG S.A., PKN Orlen S.A., Grupa LOTOS S.A. Najwięcej koncesji posiadają: PGNiG – 15 koncesji Marathon Oil Company – 11 koncesji San Leon Energy i Realm Energy International – 10 koncesji Petrolinvest – 9 koncesji 3Legs Resources Plc – 9 koncesji Orlen – 7 koncesji LOTOS – 7 koncesji

8 Stan prac poszukiwawczych za gazem łupkowym 31 wywierconych otworów (2 szczelinowania odcinków poziomych, 8 – pionowych) 7 wierceń w trakcie 309 otworów planowanych do końca 2021 r. (128 obligatoryjnych i 181 dodatkowych) Stan na 16 października 2012 r.

9 Monitoring środowiskowy 1 Źródło: PIG-PIB

10 Monitoring środowiskowy 2 Badanie GDOŚ pn. Ocena zagrożeń dla środowiska powodowanych procesem poszukiwania, rozpoznawania i wydobywania niekonwencjonalnych złóż węglowodorów kilka poligonów badawczych w całej Polsce kompleksowe badania na każdym etapie prac (od stanu „zerowego”)

11 Zmiany legislacyjne Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 czerwca 2012 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw rozwoju wydobywania węglowodorów Do zadań Pełnomocnika należy: 1)przygotowywanie koncepcji ekonomicznych, prawnych i strategicznych, z wyłączeniem kwestii związanych z podatkami, oraz inicjowanie, koordynowanie i monitorowanie działań w celu modernizacji systemu instytucji i regulacji dla poszukiwania, rozpoznawania i wydobywania węglowodorów, w szczególności ze złóż niekonwencjonalnych; 2)koordynacja prowadzenia polityki informacyjnej w zakresie poszukiwania, rozpoznawania i wydobywania węglowodorów. Ustawa o wydobywaniu węglowodorów, ich opodatkowaniu i Funduszu Węglowodorowym Ustawa Prawo geologiczne i górnicze

12 Wyższa stawka opłaty eksploatacyjnej dla samorządów i NFOŚiGW Opłata eksploatacyjna: 24 zł za 1000 m3 wydobytego gazu wysokometanowego(obecnie 5,89 zł) 20 zł za 1000 m3 wydobytego gazu zaazotowanego (obecnie 4,90 zł) 50 zł za 1 tonę ropy naftowej (obecnie 34,89 zł) Opłata trafi bezpośrednio do: - gmin (60%) (obecnie tylko - powiatów (15%)gminy – 60% - województw (15%)i NFOŚiGW – 40%) i do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska (10%) Opłata dotyczyć będzie złóż konwencjonalnych i łupkowych Opłatę zapłacą podmioty wydobywające gaz i ropę w Polsce Nowe stawki i podział opłaty wejdą w życie najwcześniej w 2015 r. - o ile ruszy wydobycie gazu z łupków na dużą skalę i uwolniony zostanie rynek gazu Nowe zyski dla państwa

13 Opłaty eksploatacyjne i koncesyjne za węglowodory Kopalina Opłata eksploatacyjna za 2011 r. (zł) OgółemNFOŚiGWGmina ropa naftowa , , ,62 gaz pozostały , , ,98 gaz wysokometanowy , , ,40 gaz towarzyszący , , ,95 Suma , , ,95 Opłata koncesyjna za 2011 r. (zł) węglowodory , , ,208 Kopalina Opłata eksploatacyjna za I półrocze 2012 r. (zł) OgółemNFOŚiGWGmina ropa naftowa , , ,80 gaz pozostały , , ,80 gaz wysokometanowy , , ,20 gaz towarzyszący35 166, , ,80 Suma , , ,60 Opłata koncesyjna za I półrocze 2012 r. (zł) węglowodory , , ,6

14 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ Rafał Miland Department Geologii i Koncesji Geologicznych 19 października 2012


Pobierz ppt "GAZ ZE ZŁÓŻ NIEKONWENCJONALNYCH Rafał Miland Department Geologii i Koncesji Geologicznych Posiedzenie Zespołu ds. Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, Polityki."

Podobne prezentacje


Reklamy Google