Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

GAZ ZE ZŁÓŻ NIEKONWENCJONALNYCH Rafał Miland Department Geologii i Koncesji Geologicznych Posiedzenie Zespołu ds. Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, Polityki.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "GAZ ZE ZŁÓŻ NIEKONWENCJONALNYCH Rafał Miland Department Geologii i Koncesji Geologicznych Posiedzenie Zespołu ds. Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, Polityki."— Zapis prezentacji:

1 GAZ ZE ZŁÓŻ NIEKONWENCJONALNYCH Rafał Miland Department Geologii i Koncesji Geologicznych Posiedzenie Zespołu ds. Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, Polityki Regionalnej i Środowiska, Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego 19 października 2012 r.

2 Ramy prawne Prawodawstwo krajowe: Ustawa Prawo geologiczne i górnicze oraz akty wykonawcze Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej Prawo ochrony środowiska Ustawa o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko Prawodawstwo unijne: Dyrektywa w sprawie warunków udzielania i korzystania z zezwoleń na poszukiwanie, badanie i produkcję węglowodorów (94/22/WE)

3 Gaz ze złóż niekonwencjonalnych, tzw. gaz łupkowy Źródło: PIG-PIB

4 Zasoby, produkcja i konsumpcja gazu w Polsce 5 mld m3 – roczna produkcja gazu konwencjonalnego 14 mld m3 – roczna konsumpcja gazu 3000 mld m3 – szacowane zasoby wydobywalne gazu łupkowego (Advanced Res. Int.) 140,5 mld m3 – wydobywalne zasoby gazu konwencjonalnego 1400 mld m3 – szacowane zasoby wydobywalne gazu łupkowego (Wood Mackenzie) gaz ziemny [mld m3]

5 Zasoby szacunkowe gazu łupkowego wg PIG-PIB (2012). Łączne zasoby wydobywalne gazu ziemnego z formacji łupkowych dla lądowej i szelfowej (morskiej) części basenu bałtycko-podlasko- lubelskiego: 1920 mld m 3 (tj. 1,92 bln m 3 ). Najbardziej prawdopodobny szacunek to 346-768 miliardów m 3, czyli: 2,5-5,5-krotnie większe zasoby od udokumentowanych do tej pory zasobów ze złóż konwencjonalnych (ok. 145 mld m 3 ), 35-65 lat pełnego zapotrzebowania polskiego rynku na gaz ziemny przy obecnym rocznym zapotrzebowaniu na gaz ziemny w Polsce (po wliczeniu zasobów wydobywalnych gazu ze złóż konwencjonalnych), 115-200-letnia produkcja gazu ziemnego w Polsce na obecnym poziomie (bez zmiany poziomu i proporcji podaży z importu i wydobycia krajowego) – liczona łącznie z gazem ze złóż konwencjonalnych.

6 Koncesje na poszukiwanie i rozpoznawanie gazu łupkowego Od 2007 r. Minister Środowiska udzielił 111 koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie gazu ze złóż niekonwencjonalnych (gazu łupkowego) Stan na 1 października 2012 r.

7 Firmy poszukiwawcze w Polsce W Polsce działa 19 grup kapitałowych, w tym: PGNiG S.A., PKN Orlen S.A., Grupa LOTOS S.A. Najwięcej koncesji posiadają: PGNiG – 15 koncesji Marathon Oil Company – 11 koncesji San Leon Energy i Realm Energy International – 10 koncesji Petrolinvest – 9 koncesji 3Legs Resources Plc – 9 koncesji Orlen – 7 koncesji LOTOS – 7 koncesji

8 Stan prac poszukiwawczych za gazem łupkowym 31 wywierconych otworów (2 szczelinowania odcinków poziomych, 8 – pionowych) 7 wierceń w trakcie 309 otworów planowanych do końca 2021 r. (128 obligatoryjnych i 181 dodatkowych) Stan na 16 października 2012 r.

9 Monitoring środowiskowy 1 Źródło: PIG-PIB

10 Monitoring środowiskowy 2 Badanie GDOŚ pn. Ocena zagrożeń dla środowiska powodowanych procesem poszukiwania, rozpoznawania i wydobywania niekonwencjonalnych złóż węglowodorów kilka poligonów badawczych w całej Polsce kompleksowe badania na każdym etapie prac (od stanu „zerowego”)

11 Zmiany legislacyjne Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 czerwca 2012 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw rozwoju wydobywania węglowodorów Do zadań Pełnomocnika należy: 1)przygotowywanie koncepcji ekonomicznych, prawnych i strategicznych, z wyłączeniem kwestii związanych z podatkami, oraz inicjowanie, koordynowanie i monitorowanie działań w celu modernizacji systemu instytucji i regulacji dla poszukiwania, rozpoznawania i wydobywania węglowodorów, w szczególności ze złóż niekonwencjonalnych; 2)koordynacja prowadzenia polityki informacyjnej w zakresie poszukiwania, rozpoznawania i wydobywania węglowodorów. Ustawa o wydobywaniu węglowodorów, ich opodatkowaniu i Funduszu Węglowodorowym Ustawa Prawo geologiczne i górnicze

12 Wyższa stawka opłaty eksploatacyjnej dla samorządów i NFOŚiGW Opłata eksploatacyjna: 24 zł za 1000 m3 wydobytego gazu wysokometanowego(obecnie 5,89 zł) 20 zł za 1000 m3 wydobytego gazu zaazotowanego (obecnie 4,90 zł) 50 zł za 1 tonę ropy naftowej (obecnie 34,89 zł) Opłata trafi bezpośrednio do: - gmin (60%) (obecnie tylko - powiatów (15%)gminy – 60% - województw (15%)i NFOŚiGW – 40%) i do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska (10%) Opłata dotyczyć będzie złóż konwencjonalnych i łupkowych Opłatę zapłacą podmioty wydobywające gaz i ropę w Polsce Nowe stawki i podział opłaty wejdą w życie najwcześniej w 2015 r. - o ile ruszy wydobycie gazu z łupków na dużą skalę i uwolniony zostanie rynek gazu Nowe zyski dla państwa

13 Opłaty eksploatacyjne i koncesyjne za węglowodory Kopalina Opłata eksploatacyjna za 2011 r. (zł) OgółemNFOŚiGWGmina ropa naftowa 21 071 279,0011 548 408,409 522 870,62 gaz pozostały 19 495 164,007 799 181,0011 695 982,98 gaz wysokometanowy 9 864 024,003 945 609,605 918 414,40 gaz towarzyszący 63 557,0048 537,2015 019,95 Suma 50 494 024,0023 341 736,2027 152 287,95 Opłata koncesyjna za 2011 r. (zł) węglowodory 3 916 668,681 566 667,4722 350 001,208 Kopalina Opłata eksploatacyjna za I półrocze 2012 r. (zł) OgółemNFOŚiGWGmina ropa naftowa11 483 860,006 938 912,204 544 947,80 gaz pozostały9 607 831,003 849 167,205 758 663,80 gaz wysokometanowy4 944 872,001 977 948,802 966 923,20 gaz towarzyszący35 166,0026 491,208 674,80 Suma26 071 729,0012 792 519,4013 279 209,60 Opłata koncesyjna za I półrocze 2012 r. (zł) węglowodory 2 701 666,001 080 666,401 620 999,6

14 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ Rafał Miland Department Geologii i Koncesji Geologicznych 19 października 2012


Pobierz ppt "GAZ ZE ZŁÓŻ NIEKONWENCJONALNYCH Rafał Miland Department Geologii i Koncesji Geologicznych Posiedzenie Zespołu ds. Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, Polityki."

Podobne prezentacje


Reklamy Google