Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Źródła dofinansowania projektów infrastrukturalnych w nowym okresie programowania funduszy strukturalnych 2007- 2013.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Źródła dofinansowania projektów infrastrukturalnych w nowym okresie programowania funduszy strukturalnych 2007- 2013."— Zapis prezentacji:

1 Źródła dofinansowania projektów infrastrukturalnych w nowym okresie programowania funduszy strukturalnych

2 Podstawowe źródła dofinansowania na lata Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny Mechanizm Finansowy EOG oraz Norweski Mechanizm Finansowy

3 Infrastruktura drogowa i transportu publicznego PO Infrastruktura i Środowisko Priorytet VI. Drogowa i lotnicza sieć TEN-T W ramach priorytetu realizowane będą działania: budowy autostrad, dróg ekspresowych pomiędzy największymi aglomeracjami, budowa obwodnic oraz przebudowa dróg krajowych znajdujących się w sieci TEN-T w tym odcinków w miastach na prawach powiatu. W ramach priorytetu realizowane będą także działania dążące do poprawy funkcjonowania i rozwoju infrastruktury lotnisk znajdujących się w sieci TEN-T (Ławica) Planowana pula środków z Funduszu Spójności wynosi 7,6 mld EURO z czego 10% planowane jest do rozdysponowania na drogi krajowe 4% porty lotnicze

4 Infrastruktura drogowa i transportu publicznego PO Infrastruktura i Środowisko Priorytet VII. Transport przyjazny środowisku W ramach priorytetu planowane są działania z zakresu rozwoju transportu miejskiego w obszarach metropolitalnych Planowana pula środków z Funduszu Spójności wynosi 7,5 mld EURO z czego 2% planowane jest do rozdysponowania na drogi krajowe 26% na rozwój komunikacji miejskiej Priorytet VIII. Bezpieczeństwo transportu i krajowe sieci transportowe Planowane projekty obejmą zadania z zakresu przebudowy miejsc szczególnie niebezpiecznych, zakup sprzętu oraz kampanie medialne na rzecz poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym Planowana pula środków z EFRR wynosi 2,9 mld EURO z czego 34% planowane jest do rozdysponowania na drogi krajowe 3% na rozwój inteligentnych systemów transportu

5 Infrastruktura drogowa i transportu publicznego Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny PRIORYTET II Infrastruktura o podstawowym znaczeniu dla regionu W ramach priorytetu planuje się realizację projektów z zakresu budowy i przebudowy dróg krajowych w miastach na prawach powiatu. Budowy i modernizacji mostów i innych obiektów inżynierskich Z zakresu transportu przewidziane są zadania dotyczące rozwoju nowoczesnego transportu publicznego – także na poznańskim obszarze metropolitalnym

6 Infrastruktura drogowa i transportu publicznego Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny PRIORYTET II INFRASTRUKTURA O PODSTAWOWYM ZNACZENIU DLA ROZWOJU 407, Wzmocnienie regionalnego układu powiązań drogowych 117, Poprawa dostępności do regionalnego i ponadregionalnego układu drogowego 76, Modernizacja regionalnego układu kolejowego 39, Tabor kolejowy dla regionalnych przewozów pasażerskich 58, Rozwój miejskiego transportu zbiorowego 22, Rozwój regionalnej infrastruktury lotniczej 13, Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego 80,460

7 Infrastruktura ochrony środowiska PO Infrastruktura i Środowisko Priorytet I. Gospodarka wodno - ściekowa W ramach priorytetu realizowane będą projekty z zakresu budowy i modernizacji systemów kanalizacji, oczyszczalni ścieków, modernizacji systemów zaopatrzenia w wodę Planowana pula środków z Funduszu Spójności wynosi 2,7 mld EURO z czego 10% na infrastrukturę wody pitnej 90% na budowę i modernizację systemów odprowadzania i oczyszczania ścieków Priorytet II. Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi Projekty z zakresu gospodarki śmieciami w właściwego wykorzystywania podlegających recyklingowi oraz rekultywacji terenów po wojskowych i zdegradowanych Planowana pula środków z Funduszu Spójności wynosi 1,19 mld EURO z czego 79% na gospodarkę odpadami, a 17% przeznaczonych będzie na odnowę i rekultywację

8 Infrastruktura ochrony środowiska PO Infrastruktura i Środowisko Priorytet III. Zarządzanie zasobami i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska Planowane projekty obejmą zagadnienia dotyczące poprawy stanu i bezpieczeństwa technicznego urządzeń wodnych, odbudowę naturalnych cieków wodnych i budowę systemów małej retencji Planowana pula środków z EFRR wynosi 545 mln EURO

9 Infrastruktura ochrony środowiska Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny PRIORYTET III Środowisko W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego planowana jest realizacja projektów z zakresu: - infrastruktury ochrony środowiska - ochrony przyrody - zaopatrzenia w wodę - ochrony przeciw powodziowej - bezpieczeństwa środowiskowego - wykorzystania energii odnawialnej

10 Infrastruktura ochrony środowiska Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny PRIORYTET III Środowisko 158, Racjonalizacja gospodarki odpadami i ochrona powierzchni ziemi 22, Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku 30,9 3.3 Wsparcie ochrony przyrody 5, Gospodarka wodno-ściekowa 62,7 3.5 Wzmocnienie ochrony przeciwpowodziowej zagrożonych obszarów województwa 22, Poprawa bezpieczeństwa środowiskowego i ekologicznego 3,8 3.7 Zwiększenie wykorzystania odnawialnych zasobów energii 10,01

11 Infrastruktura ochrony środowiska Mechanizm Finansowy EOG oraz Norweski Mechanizm Finansowy Priorytet 2.1 Ochrona środowiska w tym ludzkiego poprzez redukcję zanieczyszczeń i promowanie odnawialnych źródeł energii 1.Budowa i modernizacja infrastruktury ochrony środowiska 2.Wykorzystanie nowoczesnymi, energooszczędnymi i ekologicznymi źródłami energii 3.Termomodernizacja w budynkach użyteczności publicznej 4.Odnawialne źródła energii, tj. wykorzystania energii wodnej, energii słonecznej oraz biomasy w indywidualnych systemach grzewczych 5.Budowa, przebudowa i modernizacja komunalnych oczyszczali ścieków oraz systemów kanalizacji zbiorczej 6.Zbiórka odpadów i zagospodarowania ich poprzez odzysk

12 Inwestycje w obszarze kultury PO Infrastruktura i Środowisko Priorytet XII Kultura i dziedzictwo kulturowe W ramach priorytetu wsparciem mogą być objęte projekty z zakresu zachowania zabytków o znaczeniu ponadregionalnym, wpisanych na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO lub uznane przez Prezydenta RP za Pomniki Historii. Wsparciu też będą podlegały projekty innowacyjne obejmujące rozwój zasobów cyfrowych w dziedzinie zasobów bibliotecznych, archiwalnych oraz wirtualnych muzeów. Pula priorytetu to 490 mln EURO ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

13 Inwestycje w obszarze kultury Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny Priorytet V Infrastruktura dla kapitału ludzkiego Działanie 5.5 Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego W ramach priorytetu realizowane będą przedsięwzięcia w celu utrzymania i ochrony dziedzictwa kulturowego w regionie, a także inwestycje w rozbudowę i modernizację lokalnej infrastruktury kulturalnej Pula środków przewidziana na realizację tego działania wynosi 21,36 mln EURO

14 Inwestycje w obszarze kultury Norweski Mechanizm Finansowy oraz Mechanizmy Finansowe EOG Priorytet 2.3 Ochrona kulturowego dziedzictwa europejskiego, w tym transport publiczny i odnowa miast Kwalifikujące się rodzaje projektów: - rewitalizacji, konserwacji i modernizacji na cele kulturalne historycznych obiektów, także fortyfikacji oraz budowli obronnych - rewitalizacji historycznych obszarów miejskich - rewitalizacji obiektów poprzemysłowych o wysokiej wartości historycznej na cele kulturalne - kompleksowych programów konserwacji zabytków i digitalizacji

15 Inwestycje w obszarze turystyki Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny Priorytet IV Restrukturyzacja i wzmocnienie potencjałów rozwojowych Działanie 4.4 Infrastruktura na terenach turystycznych W ramach tego działania dofinansowaniu będą podlegać projekty, które dotyczyć będą budowy i modernizacji infrastruktury turystycznej lub też infrastruktury dla usług turystycznych. W ramach tego działania możliwe będzie także realizowanie kampanii promocyjnych dla regionalnych produktów turystycznych Pula środków przewidziana w ramach WRPO to 35,1 mln EURO

16 Infrastruktura społeczna i ochrony zdrowia PO Infrastruktura i Środowisko Priorytet XIII Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia W ramach priorytetu wsparcie uzyskają projekty z zakresu inwestycji w infrastrukturę ochrony zdrowia o znaczeniu ponad regionalnym dla zapewnienia specjalistycznych i wysokowyspecjalizowanych świadczeń zdrowotnych oraz podniesienia jakości świadczonych usług medycznych. Inwestycje w ponad regionalną infrastrukturę będą obejmowały rozbudowę, przebudowę i modernizację istniejących obiektów oraz wyposażanie placówek w nowoczesny sprzęt medyczny. Pula środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przeznaczona na realizację tego zadania to 350 mln EURO

17 Infrastruktura społeczna i ochrony zdrowia Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny Priorytet V Infrastruktura dla kapitału ludzkiego Działanie 5.3 Poprawa warunków systemu ochrony zdrowia w województwie Projekty w tym działaniu skierowane będą na modernizację regionalnej i lokalnej infrastrukturę ochrony zdrowia. Także dokonywania zakupów nowoczesnego sprzętu dla placówek medycznych. Działanie 5.4 Wzmocnienie pozostałej infrastruktury społecznej W ramach działania planowane są działania związane z realizacją prac inwestycyjne oraz zakupem niezbędnego sprzętu i wyposażenia


Pobierz ppt "Źródła dofinansowania projektów infrastrukturalnych w nowym okresie programowania funduszy strukturalnych 2007- 2013."

Podobne prezentacje


Reklamy Google