Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Źródła dofinansowania projektów infrastrukturalnych w nowym okresie programowania funduszy strukturalnych 2007- 2013.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Źródła dofinansowania projektów infrastrukturalnych w nowym okresie programowania funduszy strukturalnych 2007- 2013."— Zapis prezentacji:

1 Źródła dofinansowania projektów infrastrukturalnych w nowym okresie programowania funduszy strukturalnych 2007- 2013

2 Podstawowe źródła dofinansowania na lata 2007- 2013 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny Mechanizm Finansowy EOG oraz Norweski Mechanizm Finansowy

3 Infrastruktura drogowa i transportu publicznego PO Infrastruktura i Środowisko Priorytet VI. Drogowa i lotnicza sieć TEN-T W ramach priorytetu realizowane będą działania: budowy autostrad, dróg ekspresowych pomiędzy największymi aglomeracjami, budowa obwodnic oraz przebudowa dróg krajowych znajdujących się w sieci TEN-T w tym odcinków w miastach na prawach powiatu. W ramach priorytetu realizowane będą także działania dążące do poprawy funkcjonowania i rozwoju infrastruktury lotnisk znajdujących się w sieci TEN-T (Ławica) Planowana pula środków z Funduszu Spójności wynosi 7,6 mld EURO z czego 10% planowane jest do rozdysponowania na drogi krajowe 4% porty lotnicze

4 Infrastruktura drogowa i transportu publicznego PO Infrastruktura i Środowisko Priorytet VII. Transport przyjazny środowisku W ramach priorytetu planowane są działania z zakresu rozwoju transportu miejskiego w obszarach metropolitalnych Planowana pula środków z Funduszu Spójności wynosi 7,5 mld EURO z czego 2% planowane jest do rozdysponowania na drogi krajowe 26% na rozwój komunikacji miejskiej Priorytet VIII. Bezpieczeństwo transportu i krajowe sieci transportowe Planowane projekty obejmą zadania z zakresu przebudowy miejsc szczególnie niebezpiecznych, zakup sprzętu oraz kampanie medialne na rzecz poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym Planowana pula środków z EFRR wynosi 2,9 mld EURO z czego 34% planowane jest do rozdysponowania na drogi krajowe 3% na rozwój inteligentnych systemów transportu

5 Infrastruktura drogowa i transportu publicznego Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny PRIORYTET II Infrastruktura o podstawowym znaczeniu dla regionu W ramach priorytetu planuje się realizację projektów z zakresu budowy i przebudowy dróg krajowych w miastach na prawach powiatu. Budowy i modernizacji mostów i innych obiektów inżynierskich Z zakresu transportu przewidziane są zadania dotyczące rozwoju nowoczesnego transportu publicznego – także na poznańskim obszarze metropolitalnym

6 Infrastruktura drogowa i transportu publicznego Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny PRIORYTET II INFRASTRUKTURA O PODSTAWOWYM ZNACZENIU DLA ROZWOJU 407,84 2.1 Wzmocnienie regionalnego układu powiązań drogowych 117,170 2.2 Poprawa dostępności do regionalnego i ponadregionalnego układu drogowego 76,821 2.3 Modernizacja regionalnego układu kolejowego 39,030 2.4 Tabor kolejowy dla regionalnych przewozów pasażerskich 58,590 2.5 Rozwój miejskiego transportu zbiorowego 22,330 2.6 Rozwój regionalnej infrastruktury lotniczej 13,440 2.7 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego 80,460

7 Infrastruktura ochrony środowiska PO Infrastruktura i Środowisko Priorytet I. Gospodarka wodno - ściekowa W ramach priorytetu realizowane będą projekty z zakresu budowy i modernizacji systemów kanalizacji, oczyszczalni ścieków, modernizacji systemów zaopatrzenia w wodę Planowana pula środków z Funduszu Spójności wynosi 2,7 mld EURO z czego 10% na infrastrukturę wody pitnej 90% na budowę i modernizację systemów odprowadzania i oczyszczania ścieków Priorytet II. Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi Projekty z zakresu gospodarki śmieciami w właściwego wykorzystywania podlegających recyklingowi oraz rekultywacji terenów po wojskowych i zdegradowanych Planowana pula środków z Funduszu Spójności wynosi 1,19 mld EURO z czego 79% na gospodarkę odpadami, a 17% przeznaczonych będzie na odnowę i rekultywację

8 Infrastruktura ochrony środowiska PO Infrastruktura i Środowisko Priorytet III. Zarządzanie zasobami i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska Planowane projekty obejmą zagadnienia dotyczące poprawy stanu i bezpieczeństwa technicznego urządzeń wodnych, odbudowę naturalnych cieków wodnych i budowę systemów małej retencji Planowana pula środków z EFRR wynosi 545 mln EURO

9 Infrastruktura ochrony środowiska Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny PRIORYTET III Środowisko W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego planowana jest realizacja projektów z zakresu: - infrastruktury ochrony środowiska - ochrony przyrody - zaopatrzenia w wodę - ochrony przeciw powodziowej - bezpieczeństwa środowiskowego - wykorzystania energii odnawialnej

10 Infrastruktura ochrony środowiska Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny PRIORYTET III Środowisko 158,59 3.1 Racjonalizacja gospodarki odpadami i ochrona powierzchni ziemi 22,88 3.2 Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku 30,9 3.3 Wsparcie ochrony przyrody 5,29 3.4 Gospodarka wodno-ściekowa 62,7 3.5 Wzmocnienie ochrony przeciwpowodziowej zagrożonych obszarów województwa 22,88 3.6 Poprawa bezpieczeństwa środowiskowego i ekologicznego 3,8 3.7 Zwiększenie wykorzystania odnawialnych zasobów energii 10,01

11 Infrastruktura ochrony środowiska Mechanizm Finansowy EOG oraz Norweski Mechanizm Finansowy Priorytet 2.1 Ochrona środowiska w tym ludzkiego poprzez redukcję zanieczyszczeń i promowanie odnawialnych źródeł energii 1.Budowa i modernizacja infrastruktury ochrony środowiska 2.Wykorzystanie nowoczesnymi, energooszczędnymi i ekologicznymi źródłami energii 3.Termomodernizacja w budynkach użyteczności publicznej 4.Odnawialne źródła energii, tj. wykorzystania energii wodnej, energii słonecznej oraz biomasy w indywidualnych systemach grzewczych 5.Budowa, przebudowa i modernizacja komunalnych oczyszczali ścieków oraz systemów kanalizacji zbiorczej 6.Zbiórka odpadów i zagospodarowania ich poprzez odzysk

12 Inwestycje w obszarze kultury PO Infrastruktura i Środowisko Priorytet XII Kultura i dziedzictwo kulturowe W ramach priorytetu wsparciem mogą być objęte projekty z zakresu zachowania zabytków o znaczeniu ponadregionalnym, wpisanych na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO lub uznane przez Prezydenta RP za Pomniki Historii. Wsparciu też będą podlegały projekty innowacyjne obejmujące rozwój zasobów cyfrowych w dziedzinie zasobów bibliotecznych, archiwalnych oraz wirtualnych muzeów. Pula priorytetu to 490 mln EURO ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

13 Inwestycje w obszarze kultury Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny Priorytet V Infrastruktura dla kapitału ludzkiego Działanie 5.5 Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego W ramach priorytetu realizowane będą przedsięwzięcia w celu utrzymania i ochrony dziedzictwa kulturowego w regionie, a także inwestycje w rozbudowę i modernizację lokalnej infrastruktury kulturalnej Pula środków przewidziana na realizację tego działania wynosi 21,36 mln EURO

14 Inwestycje w obszarze kultury Norweski Mechanizm Finansowy oraz Mechanizmy Finansowe EOG Priorytet 2.3 Ochrona kulturowego dziedzictwa europejskiego, w tym transport publiczny i odnowa miast Kwalifikujące się rodzaje projektów: - rewitalizacji, konserwacji i modernizacji na cele kulturalne historycznych obiektów, także fortyfikacji oraz budowli obronnych - rewitalizacji historycznych obszarów miejskich - rewitalizacji obiektów poprzemysłowych o wysokiej wartości historycznej na cele kulturalne - kompleksowych programów konserwacji zabytków i digitalizacji

15 Inwestycje w obszarze turystyki Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny Priorytet IV Restrukturyzacja i wzmocnienie potencjałów rozwojowych Działanie 4.4 Infrastruktura na terenach turystycznych W ramach tego działania dofinansowaniu będą podlegać projekty, które dotyczyć będą budowy i modernizacji infrastruktury turystycznej lub też infrastruktury dla usług turystycznych. W ramach tego działania możliwe będzie także realizowanie kampanii promocyjnych dla regionalnych produktów turystycznych Pula środków przewidziana w ramach WRPO to 35,1 mln EURO

16 Infrastruktura społeczna i ochrony zdrowia PO Infrastruktura i Środowisko Priorytet XIII Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia W ramach priorytetu wsparcie uzyskają projekty z zakresu inwestycji w infrastrukturę ochrony zdrowia o znaczeniu ponad regionalnym dla zapewnienia specjalistycznych i wysokowyspecjalizowanych świadczeń zdrowotnych oraz podniesienia jakości świadczonych usług medycznych. Inwestycje w ponad regionalną infrastrukturę będą obejmowały rozbudowę, przebudowę i modernizację istniejących obiektów oraz wyposażanie placówek w nowoczesny sprzęt medyczny. Pula środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przeznaczona na realizację tego zadania to 350 mln EURO

17 Infrastruktura społeczna i ochrony zdrowia Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny Priorytet V Infrastruktura dla kapitału ludzkiego Działanie 5.3 Poprawa warunków systemu ochrony zdrowia w województwie Projekty w tym działaniu skierowane będą na modernizację regionalnej i lokalnej infrastrukturę ochrony zdrowia. Także dokonywania zakupów nowoczesnego sprzętu dla placówek medycznych. Działanie 5.4 Wzmocnienie pozostałej infrastruktury społecznej W ramach działania planowane są działania związane z realizacją prac inwestycyjne oraz zakupem niezbędnego sprzętu i wyposażenia


Pobierz ppt "Źródła dofinansowania projektów infrastrukturalnych w nowym okresie programowania funduszy strukturalnych 2007- 2013."

Podobne prezentacje


Reklamy Google