Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wdrażanie EFS w Polsce w latach 2007-2013. Całość wsparcia EFS w Polsce na lata 2007 - 2013 Podział środków finansowych w ramach PO KL: Alokacja finansowa.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wdrażanie EFS w Polsce w latach 2007-2013. Całość wsparcia EFS w Polsce na lata 2007 - 2013 Podział środków finansowych w ramach PO KL: Alokacja finansowa."— Zapis prezentacji:

1 Wdrażanie EFS w Polsce w latach 2007-2013

2 Całość wsparcia EFS w Polsce na lata 2007 - 2013 Podział środków finansowych w ramach PO KL: Alokacja finansowa Programu wynosi - 11 420 207 059 EUR środki EFS stanowią 85% tj. 9 707 176 000 EUR środki krajowe stanowią 15 % tj. 1 713 031 059 EUR Podział środków w ramach Programu: Komponent centralny: ok. 40 % Komponent regionalny: ok. 60 % PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI

3 UKŁAD CELÓW PO KAPITAŁ LUDZKI Cel II NSRO: Poprawa jakości kapitału ludzkiego i zwiększenie spójności społecznej Cel główny Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: Wzrost poziomu zatrudnienia i spójności społecznej 6 celów strategicznych Szereg celów szczegółowych dla poszczególnych Priorytetów

4 CELE STRATEGICZNE PO KL 1.Podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób bezrobotnych i biernych zawodowo 2.Zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego 3.Poprawa zdolności adaptacyjnych pracowników przedsiębiorstw do zmian zachodzących w gospodarce 4.Upowszechnienie edukacji społeczeństwa na każdym etapie kształcenia przy równoczesnym zwiększeniu jakości usług edukacyjnych i ich silniejszym powiązaniu z potrzebami gospodarki opartej na wiedzy 5.Zwiększenie potencjału administracji publicznej w zakresie opracowywania polityk i świadczenia usług wysokiej jakości oraz wzmocnienie mechanizmów partnerstwa 6.Wzrost spójności terytorialnej

5 STRATEGIA PO KL ZAGADNIENIA HORYZONTALNE PO KL:  rozwoju lokalnego,  rozwoju społeczeństwa informacyjnego,  zrównoważonego rozwoju,  innowacyjności i współpracy ponadnarodowej,  równości szans, w tym równości szans kobiet i mężczyzn  partnerstwa

6 REGIONALIZACJA WSPARCIA W PO KL Komponent centralny ok. 40% środków 5 Priorytetów W ramach komponentu centralnego środki zostaną przeznaczone przede wszystkim na wsparcie dla struktur i systemów. Większość projektów będzie realizowana w trybie systemowym. Projekty mają charakter ogólnopolski lub są realizowane w co najmniej kilku województwach. Rolę IP i IP2 pełnią poszczególne ministerstwa lub instytucje przez nie wskazane. Komponent regionalny ok. 60% środków 4 Priorytety W ramach komponentu regionalnego środki zostaną przeznaczone głównie na wsparcie dla osób i grup społecznych. Większość projektów będzie realizowana w trybie konkursowym. Projekty mają charakter lokalny lub regionalny. Rolę IP i IP2 pełnią władze samorządowe na poziomie województwa. Pomoc Techniczna 4% środków 1 Priorytet środki dla zapewnienia funkcjonowania systemu instytucjonalnego

7 PRIORYTETY PO KL Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna Priorytet II Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty Priorytet IV Szkolnictwo wyższe i nauka Priorytet VII Promocja integracji społecznej Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich komponent centralny komponent regionalny Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Priorytet V Dobre rządzenie MPiPS MNiSW SW Priorytet X Pomoc Techniczna MEN SW MRR

8 Zatrudnienie i integracja społeczna 506 189 358 EUR Zakres wsparcia:  instytucje rynku pracy  instytucje pomocy i integracji społecznej  ogólnopolskie i ponadregionalne programy dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym PRIORYTET I

9 Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw 778 011 906 EUR  tworzenie i rozwój istniejących instytucji świadczących usługi na rzecz rozwoju przedsiębiorczości  ogólnopolskie i ponadregionalne szkolenia kadr gospodarki  wsparcie dla dużych przedsiębiorstw  poprawa stanu zdrowia osób pracujących  podnoszenie kwalifikacji i umiejętności personelu medycznego PRIORYTET II

10 Wysoka jakość systemu oświaty 1 006 236 268 EUR  efektywne zarządzanie systemem oświaty – wysoka jakość kształcenia  dostosowanie programów i kierunków nauczania do wymogów rynku pracy  efektywny system kształcenia i zatrudniania kadr oświaty  ogólnopolskie programy wyrównywania szans edukacyjnych  Krajowe Ramy i System Kwalifikacji PRIORYTET III

11 Szkolnictwo wyższe i nauka 960 366 839 EUR  badania w obszarze funkcjonowania uczelni, efektywności i jakości kształcenia oraz dostosowania ich oferty do potrzeb rynku pracy  realizacja programów rozwojowych uczelni – rozszerzanie oferty, poprawa jakości, związki z rynkiem pracy  zwiększanie atrakcyjności kierunków matematyczno - przyrodniczych  podnoszenie kwalifikacji kadr sektora B+R w zakresie zarządzania badaniami naukowymi oraz komercjalizacji wyników prac badawczych PRIORYTET IV

12 Dobre rządzenie 610 854 094 EUR  poprawa jakości stanowionego prawa, poprawa technik legislacyjnych, upraszczanie procedur  upraszczanie procedur zakładania działalności gospodarczej - wdrażanie systemu „jednego okienka”, wsparcie dla sądów gospodarczych i organów podatkowych  modernizacja procesów zarządzania w administracji – system planowania wieloletniego, współpraca wewnętrzna, jakość i standardy obsługi w administracji  wspieranie i upowszechnianie współpracy pomiędzy sektorem publicznym a partnerami społeczno – gospodarczymi oraz organizacjami pozarządowymi PRIORYTET V

13 Rynek pracy otwarty dla wszystkich 2 256 929 201 EUR  programy aktywizacji zawodowej osób nie pozostających w zatrudnieniu (PUP, WUP)  ułatwianie wejścia na rynek pracy osobom młodym oraz z grup znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji  wsparcie instytucji rynku pracy w regionie  promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia  Inicjatywy lokalne na obszarach wiejskich PRIORYTET VI

14 Promocja integracji społecznej 1 552 906 053 EUR  projekty na rzecz integracji społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym  wsparcie ekonomii społecznej i instytucji stanowiących otoczenie ekonomii społecznej  wsparcie instytucji pomocy i integracji społecznej w regionie  inicjatywy lokalne na obszarach wiejskich PRIORYTET VII

15  szkolenia kadr przedsiębiorstw i kadry naukowej w regionie  zarządzanie zmianą gospodarczą – outplacement, doradztwo i pomoc dla firm  transfer wiedzy Regionalne kadry gospodarki 1 588 479 612 EUR PRIORYTET VIII

16 Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach 1 703 425 446 EUR  wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów – edukacja przedszkolna  programy rozwojowe szkół - dodatkowe zajęcia, standardy zarządzania  zwiększenie atrakcyjności i poprawa jakości kształcenia zawodowego  dostosowanie oferty edukacyjnej instytucji oświatowych do potrzeb rynku pracy  podnoszenie kwalifikacji kadr systemu oświaty  upowszechnianie kształcenia ustawicznego PRIORYTET IX

17 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRIORYTETÓW PO KL  podstawa prawna: art. 26 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju  dokument krajowy  stanowi uszczegółowienie zapisów PO KL  zawiera, m.in. informacje na temat Programu, opis Priorytetów i Działań PO KL, typy projektów, grupy docelowe, podział środków finansowych, wartości wskaźników realizacji

18 PODZIAŁ ALOKACJI FINANSOWEJ WG WOJEWÓDZTW W RAMACH KOMPONENTU REGIONALNEGO (W %)  Alokacja finansowa Programu wynosi 11 420 207 059 EUR  Alokacja dla województwa kujawsko-pomorskiego w ramach komponentu regionalnego wynosi 400 457 841 EUR (5,6%)

19 ALOKACJA ŚRODKÓW PO KL PER CAPITA Alokacja środków PO KL (EUR) Alokacja na jednego mieszkańca (EUR per capita) Polska ogółem7 101 740 312 263,16 Kujawsko-Pomorskie400 457 841 272,46

20 Źródło: Obliczenia DAE MPiPS na podstawie BAEL KUJAWSKO-POMORSKIE W 2006 R. NA TLE WSKAŹNIKÓW OGÓLNOPOLSKICH (WSKAŹNIK OGÓLNOPOLSKI = 100%)  SŁABE STRONY  Niski wskaźnik zatrudnienia, w tym zatrudnienia kobiet, osób starszych oraz osób niepełnosprawnych  Bardzo wysoka stopa bezrobocia długookresowego  Duży udział osób mieszkających w gospodarstwach domowych, gdzie żadna osoba dorosła nie pracuje  Niski poziom wykształcenia mieszkańców oraz niski udział osób dorosłych korzystającyh z kształcenia ustawicznego  MOCNE STRONY  Wskaźnik zatrudnienia młodzieży powyżej średniej  Niski wskaźnik bezrobocia młodzieży w relacji do bezrobocia osób w wieku powyżej 25 lat

21 Źródło: Obliczenia DAE MPiPS na podstawie BAEL WYZWANIA Wzrost poziomu zatrudnienia ogółem  Wskaźnik zatrudnienia nie zmienia się istotnie  Niewielki spadek w 2006 r.  Wzrost dystansu do poziomu ogólnopolskiego Rekomendacja:  Intensyfikacja działań zwiększających zatrudnienie – szczególnie osób powyżej 25 roku życia

22 WYZWANIA Wzrost poziomu zatrudnienia osób niepełnosprawnych  Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych poniżej średniej krajowej  Dystans do wskaźnika ogólnokrajowego utrzymuje się Rekomendacja:  Konieczność zwiększenia udziału osób niepełnosprawnych w zatrudnieniu  Zintensyfikowanie działań zmierzających do zwiększenia możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych Źródło: Obliczenia DAE MPiPS na podstawie BAEL

23 WYZWANIA Wysoki wskaźnik bezrobocia długookresowego  Wskaźnik bezrobocia długookresowego spada nieznacznie  Rośnie dystans do poziomu ogólnopolskiego Rekomendacja:  Zintensyfikowanie działań zmierzających do zwiększenia możliwości zatrudnienia osób długotrwale bezrobotnych (w tym osób starszych) Źródło: Obliczenia DAE MPiPS na podstawie BAEL

24 WYZWANIA Dużo rodzin, w których żadna osoba dorosła nie pracuje  Niemal 15% osób dorosłych w wieku 18-59 lat żyje w gospodarstwach domowych, gdzie żadna osoba dorosła nie pracuje – wskaźnik nie ulega istotnym zmianom  Rośnie dystans do poziomu ogólnopolskiego Rekomendacja:  Zintensyfikowanie działań zmierzających do zwiększenia możliwości zatrudnienia osób dorosłych nie posiadających pracy

25 WYZWANIA Wzrost udziału dorosłych w kształceniu ustawicznym  Od 2005 r. udział osób korzystających z kształcenia ustawicznego kształtuje się poniżej średniej krajowej  Luka w stosunku do poziomu ogólnopolskiego zwiększa się Rekomendacja:  Konieczność zwiększenia udziału osób doszkalających się  Zintensyfikowanie działań w tym obszarze

26 WYZWANIA Poprawa poziomu wykształcenia dorosłych  Udział osób z wykształceniem średnim i wyższym poniżej średniej krajowej Rekomendacja:  Konieczność zwiększenia udziału młodzieży i osób dorosłych w edukacji  Zintensyfikowanie działań w tym obszarze

27 Źródło: Obliczenia DAE MPiPS na podstawie BAEL SUKCES Wysoki wskaźnik zatrudnienia młodzieży  Wskaźnik zatrudnienia młodzieży w latach 2003-2006 wzrósł o ponad 5 punktów procentowych z poziomu poniżej średniej ogólnopolskiej do powyżej średniej

28 Dziękuję za uwagę Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Departament Zarządzania EFS tel. 022 501 50 04; fax. 022 501 50 31 zarzadzanieEFS@mrr.gov.pl www.efs.gov.pl


Pobierz ppt "Wdrażanie EFS w Polsce w latach 2007-2013. Całość wsparcia EFS w Polsce na lata 2007 - 2013 Podział środków finansowych w ramach PO KL: Alokacja finansowa."

Podobne prezentacje


Reklamy Google