Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rekrutacja rok szkolny 2016/2017 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 12 im. Jana Pawła II w Zespole Szkół nr 3 w Stalowej Woli.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rekrutacja rok szkolny 2016/2017 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 12 im. Jana Pawła II w Zespole Szkół nr 3 w Stalowej Woli."— Zapis prezentacji:

1 Rekrutacja rok szkolny 2016/2017 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 12 im. Jana Pawła II w Zespole Szkół nr 3 w Stalowej Woli

2 Podstawa prawna Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) Ustawa z dnia 29 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 35) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego (Dz. U. poz. 1942)

3 Zapisy do oddziału przedszkolnego w roku szkolnym 2016/2017 Dziecko w wieku 6 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu lub w innej formie wychowania przedszkolnego. Obowiązek, o którym mowa, rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat. W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 7 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat.

4 Zapisy do oddziału przedszkolnego w roku szkolnym 2016/2017 Do publicznych placówek wychowania przedszkolnego przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na terenie danej gminy po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego. W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagą łącznie następujące kryteria (kryteria mają jednakową wartość): -wielodzietność rodziny kandydata, -niepełnosprawność kandydata, -niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata, -niepełnosprawność obojga rodziców kandydata, -niepełnosprawność rodzeństwa kandydata, -samotne wychowywanie kandydata w rodzinie, -objęcie kandydata pieczą zastępczą.

5 Zapisy do oddziału przedszkolnego w roku szkolnym 2016/2017 W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu nadal są wolne miejsca, w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący, który określa także dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów. O przyjęciu decyduje liczba uzyskanych punktów.

6 Zapisy do oddziału przedszkolnego w roku szkolnym 2016/2017 Lp.Kryteria określone przez organ prowadzący Liczba punktów 1. kandydat, którego rodzice pracują, wykonują pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, uczą się w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub działalność gospodarczą 20 2.kandydat, którego rodzeństwo uczęszcza do wybranego przedszkola 10 3.kandydat, który został zgłoszony na pobyt w przedszkolu powyżej 5 godzin dziennie 8 4.kandydat, którego rodzina jest pod opieką miejskiego ośrodka pomocy społecznej 6

7 Zapisy do oddziału przedszkolnego w roku szkolnym 2016/2017 Określa się dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryteriów: 1) oświadczenie rodziców o zatrudnieniu, o prowadzeniu działalności gospodarczej, gospodarstwa rolnego lub o pobieraniu nauki w systemie dziennym; 2) oświadczenie rodziców o uczęszczaniu rodzeństwa do przedszkola; 3) oświadczenie rodziców o planowanej liczbie godzin pobytu kandydata w przedszkolu powyżej 5 godzin dziennie; 4) oświadczenie rodziców, że rodzina objęta jest opieką miejskiego ośrodka pomocy społecznej.

8 Harmonogram rekrutacji do oddziału przedszkolnego w roku szkolnym 2016/2017 Rodzaj czynności Termin Termin postępowania uzupełniającego 1 Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym 1 marca 2016 – 31 marca 2016 13 maja 2016 – 24 maja 2016 2 Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym 4 kwietnia 2016 – 22 kwietnia 2016 25 maja 2016 – 14 czerwca 2016 3 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych 25 kwietnia 2016 do godz. 15.00 15 czerwca 2016 do godz. 15.00 4 Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia do 6 maja 2016 do godz. 15.00 do 20 czerwca 2016 do godz. 15.00 5 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych 10 maja 2016 do godz. 15.00 23 czerwca 2016 do godz. 15.00

9 Zapisy do klasy pierwszej szkoły podstawowej w roku szkolnym 2016/2017 Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat. Na wniosek rodziców naukę w szkole może także rozpocząć dziecko, które w danym roku kalendarzowym kończy 6 lat. Dyrektor szkoły przyjmuje dziecko do szkoły, jeżeli dziecko: 1)korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym ma rozpocząć naukę w szkole podstawowej, albo 2)posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez publiczną albo niepubliczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

10 Zapisy do klasy pierwszej szkoły podstawowej w roku szkolnym 2016/2017 Dyrektor publicznej szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka, na wniosek rodziców, odracza rozpoczęcie spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego o jeden rok szkolny. Wniosek składa się w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat, nie później niż do dnia 31 sierpnia. Odroczenie dotyczy roku szkolnego, w którym dziecko ma rozpocząć spełnianie obowiązku szkolnego. Dziecko, któremu odroczono rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego, kontynuuje przygotowanie przedszkolne w przedszkolu lub w innej formie wychowania przedszkolnego.

11 Zapisy do klasy pierwszej szkoły podstawowej w roku szkolnym 2016/2017 W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego może być odroczone nie dłużej niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat. Dyrektor publicznej szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka, na wniosek rodziców, odracza rozpoczęcie spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego w danym roku szkolnym. Wniosek składa się nie później niż do dnia 31 sierpnia. Dziecko, któremu odroczono rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego kontynuuje przygotowanie przedszkolne w przedszkolu lub w innej formie wychowania przedszkolnego.

12 Zapisy do klasy pierwszej szkoły podstawowej w roku szkolnym 2016/2017 Dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły Do klasy pierwszej przyjmuje się z urzędu dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły, na podstawie zgłoszenia rodziców. Kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły Kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły mogą być przyjęci do klasy pierwszej, na wniosek rodziców, po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli szkoła dysponuje wolnymi miejscami. W postępowaniu rekrutacyjnym obowiązują kryteria ustalone przez organ prowadzący. Spełnianie kryteriów potwierdzają rodzice odpowiednimi oświadczeniami.

13 Zapisy do klasy pierwszej szkoły podstawowej w roku szkolnym 2016/2017 Lp.Kryteria określone przez organ prowadzący Liczba punktów 1. kandydat, którego rodzeństwo uczęszcza do tej szkoły lub szkoły innego typu funkcjonującej w zespole szkół 4 2.kandydat, którego dziadkowie lub inne osoby wspomagające rodzinę w funkcji opiekuńczej zamieszkują na terenie obwodu szkoły 3 3.kandydat, którego rodzice są zatrudnieni w zakładzie pracy mającym siedzibę na terenie obwodu szkoły 3 4.kandydat, który uczęszcza na zajęcia pozalekcyjne do placówek, mających siedzibę na terenie obwodu szkoły 1

14 Harmonogram rekrutacji do klasy pierwszej w roku szkolnym 2016/2017 Rodzaj czynnościTermin Termin postępowania uzupełniającego 1 Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym 1 marca 2016 - 8 kwietnia 2016 1 czerwca 2016 - 19 sierpnia 2016 2 Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do 11 kwietnia 2016 do 25 sierpnia 2016 3 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych 13 kwietnia 201626 sierpnia 2016 4 Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia do 20 kwietnia 2016 do 30 sierpnia 2016 5 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych 22 kwietnia 201631 sierpnia 2016

15 Zapisy do klasy pierwszej szkoły podstawowej w roku szkolnym 2016/2017 Dzieciom, które w roku szkolnym 2016/2017 rozpoczną naukę w klasie pierwszej szkoły podstawowej, gmina może do 15 czerwca 2016 r. wskazać jako miejsce realizacji obowiązku szkolnego inną szkołę podstawową niż ta, w której obwodzie mieszkają. Wyjątek stanowi przypadek, jeśli spodziewana liczba uczniów w klasie pierwszej: -w szkołach zlokalizowanych na terenach wiejskich lub w miastach do 5000 mieszkańców przekracza 7, -w pozostałych szkołach przekracza 11.

16 Informacje dodatkowe Dzieci urodzone w roku 2009, które w roku szkolnym 2015/2016 rozpoczęły naukę w klasie I szkoły podstawowej, na wniosek rodziców, złożony w terminie do dnia 31 marca 2016 r., mogą w roku szkolnym 2016/2017 kontynuować naukę w klasie I szkoły podstawowej. Wniosek składa się do dyrektora szkoły podstawowej. Dziecko, którego rodzice złożyli wniosek, w roku szkolnym 2015/2016 kontynuuje naukę w klasie I szkoły podstawowej, z tym że w tym roku szkolnym nie podlega ono klasyfikacji rocznej i promowaniu do klasy II szkoły podstawowej oraz nie otrzymuje świadectwa szkolnego promocyjnego.

17 Informacje znajdują się na stronie internetowej szkoły www.zs3.stalowawola.szkolnastrona.pl na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej men.gov.pl


Pobierz ppt "Rekrutacja rok szkolny 2016/2017 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 12 im. Jana Pawła II w Zespole Szkół nr 3 w Stalowej Woli."

Podobne prezentacje


Reklamy Google