Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Prawne i organizacyjne aspekty ochrony ludności, mienia i dóbr kultury w czasie klęsk żywiołowych, katastrof i konfliktów zbrojnych. Tomasz Sobolewski.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Prawne i organizacyjne aspekty ochrony ludności, mienia i dóbr kultury w czasie klęsk żywiołowych, katastrof i konfliktów zbrojnych. Tomasz Sobolewski."— Zapis prezentacji:

1 Prawne i organizacyjne aspekty ochrony ludności, mienia i dóbr kultury w czasie klęsk żywiołowych, katastrof i konfliktów zbrojnych. Tomasz Sobolewski UAZ BP w42412

2 Zagrożenia w czasie pokoju: Naturalne (powodzie, pożary, huragany, epidemie, trzęsienia ziemi) Awarie techniczne (skażenia promieniotwórcze, zatopienia, katastrofy budowlane) Katastrofy komunikacyjne Zagrożenia w czasie konfliktu zbrojnego: Zagrożenia w czasie konfliktu zbrojnego: Użycie broni masowego rażenia Niszczenie obiektów i urządzeń przemysłowych Wywoływanie chorób Niszczenie dóbr kultury

3 Szef obrony cywilnej kraju Zgodnie z art. 17 ust. 1 ustawy z 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku obrony, centralnym organem administracji rządowej w sprawach obrony cywilnej jest Szef Obrony Cywilnej Kraju. Szefa Obrony Cywilnej Kraju powołuje Prezes Rady Ministrów na wniosek ministra właściwego do spraw wewnętrznych. Szef Obrony Cywilnej Kraju podlega ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych.

4 - przygotowywanie projektów założeń i zasad działania obrony cywilnej; - ustalanie ogólnych zasad realizacji zadań obrony cywilnej; - koordynowanie określonych przedsięwzięć i sprawowanie kontroli realizacji przez organy administracji rządowej i organy samorządu terytorialnego zadań obrony cywilnej; - sprawowanie nadzoru nad odbywaniem zasadniczej służby w obronie cywilnej. Zadania Szefa Obrony Cywilnej Kraju

5 Terenowymi organami obrony cywilnej są wojewodowie, starostowie, wójtowie lub burmistrzowie (prezydenci miast). Do zakresu działania szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin należy kierowanie oraz koordynowanie przygotowań i realizacji przedsięwzięć obrony cywilnej przez instytucje państwowe, przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne oraz organizacje społeczne działające na ich terenie.

6 - dokładna dokumentacja chronionych dóbr kultury, - przygotowanie planów działania na wypadek sytuacji kryzysowych, - odpowiednie wyszkolenie i przygotowanie personelu do wykonywania odpowiednich działań. System ochrony zabytków

7 Podstawa prawna działania: - ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami ( Dz.U. z 2003 Nr 162, poz. 1568 z póź. zm.), - rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 09.04.2004 r. w sprawie organizacji wojewódzkiego urzędu ochrony zabytków (Dz.U. Nr 75, poz. 706), „ Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków

8 Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 9 kwietnia 2004 roku w sprawie zasad organizacji wojewódzkich urzędów ochrony zabytków ( Dz. U. Nr 75, poz. 706) określa, że „ w oddziałach tworzy się stanowiska lub wydziały do wykonywania zadań, w szczególności do spraw ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych”. Powyższy zapis pozwala na realizację przez wojewódzkie urzędy ochrony zabytków na terenie województwa zadań związanych z ochroną zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych w tym sporządzania planów ochrony na szczeblu wojewódzkim”

9 - prowadzenie rejestru zabytków znajdujących się na terenie województwa, - wydawanie decyzji o pozbawieniu właściciela zabytku lub kolekcji w całości lub w części uprawnień wynikających z ustawy w razie uchylania się przez niego od obowiązków dbania o jego zachowanie, - wydawanie zezwoleń na czasowy wywóz dóbr kultury za granicę oraz zaświadczeń stwierdzających, że dobro kultury nie podlega zakazowi wywozu za granicę, - przyjmowanie zawiadomień o wydarzeniach mogących mieć ujemny wpływ na stan i zachowanie zabytku lub kolekcji oraz o przejściu zabytku na inną osobę lub o oddaniu zabytku nieruchomego w całości lub części w użytkowanie, najem lub dzierżawę, a także o zmianie miejsca przechowywania zabytku ruchomego lub kolekcji, Wybrane zadania Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków

10 Rozporządzenie Rady Ministrów z 25 czerwca 2002 r. roku w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin (Dz. U. Nr 96 poz. 850). W myśl rozporządzenia do zakresu działania szefów obrony cywilnej województw należy kierowanie i koordynowanie przygotowań i realizacji przedsięwzięć obrony cywilnej na administrowanym przez nich terenie, dotyczących w szczególności organizowania ochrony dóbr kultury przed środkami rażenia oraz ewakuacji tych dóbr.

11 System Zarządzania Kryzysowego Najważniejsze akty prawne: - Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 89, poz. 590) z późn. zm. - Zarządzenie Nr 86 Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 sierpnia 2008 r. w sprawie organizacji i trybu pracy Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego (M.P. z 2008 r. Nr 61, poz. 538) - Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 lipca 2008 r. w sprawie organizacji i trybu działania Rządowego Centrum Bezpieczeństwa (Dz. U. z 2008 r. Nr 128, poz. 821) - Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2009 r. w sprawie określenia organów administracji rządowej, które utworzą centra zarządzania kryzysowego, oraz sposobu ich funkcjonowania

12 Poziom Krajowy - Rada Ministrów z Prezesem Rady Ministrów na czele - Rządowy Zespół Zarządzania Kryzysowego - organ opiniodawczo-doradczy właściwy w sprawach inicjowania i koordynowania działań podejmowanych w zakresie zarządzania kryzysowego - Rządowe Centrum Bezpieczeństwa podległe Prezesowi Rady Ministrów - zapewnia obsługę Rady Ministrów, Prezesa Rady Ministrów, Zespołu i Ministra właściwego do spraw wewnętrznych w sprawach zarządzania kryzysowego oraz pełni funkcję Krajowego Centrum Zarządzania Kryzysowego

13 - Wojewoda - Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego - organ pomocniczy wojewody powoływany przez wojewodę, który określa jego skład, organizację, siedzibę oraz tryb pracy - Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego, którego obsługę zapewniają komórki organizacyjne właściwe w sprawach zarządzania kryzysowego w urzędach wojewódzkich Poziom Wojewódzki

14 - Starosta - Powiatowy Zespołu Zarządzania Kryzysowego - organ pomocniczy powołany przez Starostę, który określa jego skład, organizację, siedzibę oraz tryb pracy - Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego W miejscowościach będących jednocześnie siedzibami powiatów i miast na prawach powiatu, na podstawie porozumienia zawartego między tymi jednostkami samorządu terytorialnego, może być tworzone wspólne Centrum Zarządzania Kryzysowego obejmujące zasięgiem działania obszar obu jednostek samorządu terytorialnego. Poziom Powiatowy

15 - Wójt, Burmistrz lub Prezydent Miasta - Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego - organ pomocniczy powołany przez Wójta, Burmistrza lub Prezydenta Miasta, który określa jego skład, organizację, siedzibę oraz tryb pracy - Gminne (Miejskie) Centrum Zarządzania Kryzysowego – utworzone przez Wójta, Burmistrza lub Prezydenta Miasta tylko w przypadku gdy uzna on to za konieczne. Poziom Gminny

16 - zapewnienie współdziałania wszystkich jednostek organizacyjnych administracji rządowej i samorządowej z terenu województwa w zakresie zapobiegania zagrożeniu mienia oraz zagrożeniom środowiska, bezpieczeństwa państwa i utrzymania porządku publicznego, ochrony praw obywatelskich, a także zapobiegania klęskom żywiołowym i innym nadzwyczajnym zagrożeniom oraz zwalczania i usuwania ich skutków na zasadach określonych w ustawach; - wykonywanie działań związanych z monitorowaniem, planowaniem, reagowaniem i usuwaniem skutków zagrożeń na terenie województwa; realizacja zadań z zakresu planowania cywilnego, - planowanie użycia oraz przygotowanie wniosków o użycie pododdziałów lub oddziałów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej do wykonania zadań, zgodnie z wojewódzkim planem zarządzania kryzysowego; Zadania Wojewódzkiego Centrum Zarządzania kryzysowego

17 - zarządzanie, organizowanie i prowadzenie szkoleń, ćwiczeń i treningów z zakresu reagowania na potencjalne zagrożenia; - zapobieganie, przeciwdziałanie i usuwanie skutków zdarzeń o charakterze terrorystycznym; - gromadzenie i przetwarzanie danych oraz ocena i prognozowanie rozwoju zagrożeń występujących na obszarze województwa; - współpraca z powiatowymi zespołami zarządzania kryzysowego; - zapewnienie funkcjonowania Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, w tym dokumentowanie jego prac; - realizacja zadań stałego dyżuru w ramach gotowości obronnej państwa; - planowanie wsparcia innych organów właściwych w sprawach zarządzania kryzysowego;

18 - planowanie wsparcia przez organy administracji publicznej realizacji zadań Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej; - współpraca z właściwymi ministrami odpowiedzialnymi za zadania związane z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków klęsk żywiołowych oraz zdarzeń noszących znamiona klęsk żywiołowych; - przekazywanie, za pośrednictwem Rzecznika Prasowego Wojewody, do środków masowego przekazu, komunikatów i ostrzeżeń, w celu zapobieżenia zagrożeniom i skutkom klęski żywiołowej; - współpraca z podmiotami realizującymi monitoring środowiska; - współdziałanie z podmiotami prowadzącymi akcje ratownicze i humanitarne; - opracowywanie i aktualizacja wojewódzkiego planu postępowania awaryjnego na wypadek zdarzeń radiacyjnych, a także planu dystrybucji preparatów jodowych na terenie województwa, na wypadek wystąpienia zagrożenia radiacyjnego;

19 - realizacja zadań z zakresu ochrony infrastruktury krytycznej, w tym związanych z wykazem infrastruktury krytycznej znajdującej się na terenie województwa, objętej planem zarządzania kryzysowego; - nadzór nad funkcjonowaniem systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania ludności; - rozpatrywanie decyzji wydanych przez organy I instancji w sprawach zgromadzeń; - prowadzenie stałego całodobowego dyżuru operacyjnego w Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego.

20 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Prawne i organizacyjne aspekty ochrony ludności, mienia i dóbr kultury w czasie klęsk żywiołowych, katastrof i konfliktów zbrojnych. Tomasz Sobolewski."

Podobne prezentacje


Reklamy Google