Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Plan rozwoju Hufca ZJAZD HUFCA ZHP w RADOMSKU Radomsko – 5.01.2008.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Plan rozwoju Hufca ZJAZD HUFCA ZHP w RADOMSKU Radomsko – 5.01.2008."— Zapis prezentacji:

1 Plan rozwoju Hufca ZJAZD HUFCA ZHP w RADOMSKU Radomsko – 5.01.2008

2 SILNE DRUŻYNY = Plan rozwoju hufca ZHP w Radomsku na lata 2007 –2011 = SILNY HUFIEC

3 Priorytety na lata 2007 - 2011 1.Silne drużyny spełniające wszystkie zadania wynikające ze statutu oraz innych dokumentów ZHP. Silne drużyny to jednostki prowadzące skuteczną pracę wychowawczą. 2. Komenda Hufca zorganizowana w taki sposób aby mogła wspierać drużynowych w ich codziennej pracy.

4 Priorytety na lata 2007- 2011 Należy pamiętać!!! Aby każde działanie hufca wiązało się w sposób bezpośredni lub pośredni z realizacją priorytetów.

5 JEST ROK 2011 Hufiec Radomsko jest najliczniejszą i najlepiej zarządzanym Hufcem Chorągwi Łódzkiej. Drużyny realizują swoje statutowe działania i są najmocniejszym przedstawicielem III sektora w swoich miejscowościach. Instruktorzy są odpowiedzialni za hufiec i dzięki ich wspólnemu działaniu realizowane są cele wychowawcze ZHP. Dobrze prowadzona działalność finansowa pozwala na realizacje atrakcyjnego programu.

6 Rozwój liczebnyZarządzanie Praca z kadrą Program Wizerunek Finanse Obszary działania

7 Obszar działania - program Program służy wychowaniu. Wychowawczy charakter organizacji został wzmocniony. Kadra hufca podobnie rozumie misję, najważniejsze wartości i metodę harcerską. Metoda harcerska jest skutecznie realizowana w drużynach. Drużynowy czuje się wspierany w pracy wychowawczej przez organizację. Specyficzny dla naszej organizacji harcerski model obozowania jest traktowany jako naturalne podsumowanie pracy i są stworzone ku temu warunki.

8 Obszar działania – program 1. Przy opracowywaniu corocznych planów pracy zwrócić szczególną uwagę na wychowawczy charakter organizacji. 2. Opracowanie wytycznych jakie musi spełnić członek kadry programowej hufca. Uwzględnienie zdania drużynowych w kwestii doboru osób na funkcję namiestników. 3. Powołanie członka komendy hufca do spraw HAL, którego zadaniem będzie całoroczna koordynacja działań środowisk pod kątem przygotowań do obozu. 4. Opracowanie planu obchodów stulecia harcerstwa w naszym hufcu i jego realizacja. 5. Pozyskiwanie środków finansowych w celu prawidłowej realizacji zadań programowych. 6. Opracowując program i imprezy programowe zwrócić szczególną uwagę na integrację, braterstwo i uświadomienie szkodliwości niezdrowej rywalizacji. 7. Poczynienie starań by Komenda Hufca posiadała lokal ustylizowany na prawdziwą harcówkę. 8. Przygotować i przeprowadzić kampanię bohater.

9 Obszar działania – praca z kadrą Kadra jest kompetentna i czuje się odpowiedzialna za hufiec. Funkcjonują czytelne zasady, na podstawie których kadra podejmuje się pełnienia funkcji, umowy określające wzajemne zobowiązania (osoby wobec organizacji, organizacji wobec osoby), powiązanie rozwoju z systematycznie dokonywaną oceną pracy w ramach pełnionej funkcji (w konsekwencji: doszkalania, wspierania, zmiany funkcji). Rozwój indywidualny jest połączony z rzetelnym pełnieniem funkcji. Praca z kadrą ma charakter świadomych, długofalowych działań, uwzględniających pozyskiwanie, motywowanie, wspieranie, ocenianie, pracę z opiekunami prób, rozwój przez funkcje oraz zdobywanie stopni instruktorskich. System pracy z kadrą działa na każdym szczeblu hufca.

10 Obszar działania – praca z kadrą 1.Wprowadzenie standardu: drużynowy – musi mieć 16 lat oraz patent drużynowego 2. Kadra szczepowa przygotowana do funkcji 3. Stworzenie regulaminu zaliczenia służby instruktorskiej 4. długofalowa, 4-letnia strategia kształcenia kadry, w ramach której przynajmniej raz w roku odbędzie się kurs drużynowych 5. Wprowadzenie standardu: tylko przeszkoleni instruktorzy mogą być opiekunami na stopnie 6. Skarbnicy szczepów przygotowani do funkcji 7. Wprowadzić regularne spotkania dla przewodniczących kręgów instruktorskich biorąc pod uwagę ich zdanie dotyczące formy spotkań i kierowania nimi

11 Obszar działania – zarządzanie Hufiec i jego struktury w pełni koncentrują się na wspieraniu ruchu harcerskiego. Zarządzanie jest efektywne dzięki kompetentnej kadrze, jasnym procedurom oraz egzekwowaniu wykonywania zadań. Kadra ma świadomość, że struktury wyższego szczebla wspierają struktury niższego szczebla zgodnie z zasadą pomocniczości. Kluczowe decyzje podejmowane są przy konsultacji z instruktorami. Hufiec dba o jak największy udziału młodych ludzi w zarządzaniu co zapewnia nam dynamiczny rozwój.

12 Obszar działania – zarządzanie 1. Zwrócenie szczególnej uwagi na jawność decyzji władz hufca oraz stałe informowanie o nich instruktorów, drużynowych. 2. Powołanie ciała konsultacyjnego składającego się z instruktorów pełniących funkcje w środowiskach harcerskich. 3. Powołanie Rady Przyjaciół Harcerstwa. 4. Opracowanie zakresu obowiązków do poszczególnych funkcji oraz umów z nimi związanych. 5.Należy tak delegować pomoc materialną i finansową drużynom, aby w żaden sposób nie osłabiło to ich zdolności do samodzielnego działania.

13 Obszar działania – finanse Hufiec nie ma długów. Działalność statutowa ma stałe źródła finansowania i są pozyskiwane środki na atrakcyjny program. Finanse są pod stałą, profesjonalną kontrolą. Informacja o finansach jest dostępna i zrozumiała dla instruktorów. Majątek hufca jest pomnażany i w sposób mądry wykorzystywany do pracy wychowawczej. Stanica Harcerska w Białym Brzegu nadal się rozwija stając się jednym z najważniejszych tego typu ośrodków w regionie.

14 Obszar działania – finanse 1.W hufcu powinna być osoba lub zespół zajmujący się pomocom w pisaniu wniosków grantowych. 2. Na bieżąco szkolić skarbników środowisk harcerskich 3.Wprowadzenie stałych – regularnych spotkań ze skarbnikami środowisk 4.Hufiec powinien znaleźć jak najwięcej stałych sponsorów.

15 Obszar działania – wizerunek Wyrazisty wizerunek Hufca jest budowany – w sposób planowy i profesjonalny – wewnątrz i na zewnątrz środowiska. Pozycja harcerstwa w społeczeństwie, wśród partnerów w mieście i powiecie jest nadal tak silna.

16 Obszar działania – wizerunek 1. Stworzyć archiwum multimedialne (foto, video) 2. Lepszy kontakt z mediami, sponsorami przyjaciółmi harcerstwa –zapraszanie ich na imprezy typu wigilia – wypracowanie stałego kontaktu z jednym dziennikarzem z poszczególnych mediów 3. Powołanie zespołu ds. informacji i promocji 4. Wydawanie regularnie czasopisma harcerskiego 5. Wysyłanie e-miałem informacji na temat działania komendy. 6. Stworzenie poradnika dla nowych drużyn dotyczącego praktycznych rad związanych z umundurowaniem. 7. Próba dotarcia do młodzieży w wieku szkolnych naszych potencjalnych członków

17 Obszar działania – rozwój liczebny W znacznej większości środowisk harcerskich hufca funkcjonuje ciąg wychowawczy. Instruktorzy są świadomi wpływu jakości działań na wzrost liczebny organizacji. W każdej gminie powiatu radomszczańskiego działają silne drużyny. Komenda Hufca dba o rozwój liczebny.

18 Obszar działania – rozwój liczebny

19 DZIĘKUJEMY ZJAZD HUFCA ZHP W RADOMSKU Radomsko xxx


Pobierz ppt "Plan rozwoju Hufca ZJAZD HUFCA ZHP w RADOMSKU Radomsko – 5.01.2008."

Podobne prezentacje


Reklamy Google