Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

„Wrota Parsęty II” - usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty Waldemar Miśko – Przewodniczący.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "„Wrota Parsęty II” - usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty Waldemar Miśko – Przewodniczący."— Zapis prezentacji:

1 „Wrota Parsęty II” - usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty Waldemar Miśko – Przewodniczący Zarządu

2 Cele projektu Stworzenie wspólnej platformy GIS Upowszechnien ie dostępu do zasobów przestrzennych Gmin Projekt zapewni dostosowanie uczestników do wymogów dyrektywy INSPIRE Celem projektu jest usprawnienie i zwiększenie dostępu do zasobów danych przestrzennych, jak również wzmocnienie współpracy między instytucjami w woj.. zachodniopomorskim.

3 Opis Dostosuje Gminy i Miasta uczestniczące w projekcie do wytycznych dyrektywy INSPIRE. Projekt ujednolici zasady przechowywania i udostępniania danych oraz związanych z nimi usług, zgodnie z wytycznymi INSPIRE. Wprowadzi zasadę, że raz wprowadzone dane będą wykorzystywane wielokrotnie Dostosuje uczestników projektu do przyszłych obowiązków określonych w projekcie ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej.

4 Opis Projekt będzie polegał na budowie uniwersalnej platformy GIS. Pozwoli na zminimalizowanie kosztów finansowych i organizacyjnych wdrożenia narzędzi GIS. Wzmocni potencjał wewnętrzny jednostek administracji samorządowej.

5 Opis Zostanie zbudowany system prezentujący: studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, obszary pod inwestycje, obszary chronione, rezerwaty, parki krajobrazowe, pomniki przyrody stan remontów dróg i utrudnień w ruchu,

6 Opis Zostanie zbudowany system prezentujący cd.: sieć komunikacyjną, mapy stref zalewowych warstwa turystyczna (ścieżki rowerowe, przystanie wodne, kąpieliska itp.) plany inwestycyjne w zakresie infrastruktury uczestników projektu

7 Opis System będzie zasilany danymi z publicznych serwerów WMS Geoportalu oraz dostępnych powiatowych serwerów WMS. Pozostałe dane będą wprowadzone przez wykonawcę i aktualizowane przez pracowników Związku oraz przygotowanych i przeszkolonych pracowników gmin uczestniczących w projekcie.

8 Opis Planujemy uruchomić następujące usługi: Dostęp do danych za pośrednictwem portalu GIS dla różnego rodzaju użytkowników internetu. Elektroniczne składanie uwag do projektów, bądź istniejących planów zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań. Elektroniczne składanie wniosków o wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Wdrożenie narzędzi pozwalających na optymalizację zarządzania przestrzenią i zasobami w gminie.

9 Budżet projektu Orientacyjna kwota kosztów kwalifikowanych w PLN : 2 000 000. Maksymalne dofinansowanie w PLN (85%): 1 700 000. Wkład własny w PLN (15%): 300 000. Średni koszt wkładu własnego Gminy uczestniczącej w projekcie: 13 640 zł

10 Analiza konkurencyjności Projekt zgodny z koncepcją: „e- Zachodniopomorskie” aplikacje i e-usługi Geoportal2 Projekty powiązane Realizacja koncepcji „e- Zachodniopomorskie” Wsparcie wdrażania dyrektywy INSPIRE W długofalowej perspektywie obniżenie kosztów eksploatacji JST Mocne strony Nieuruchomienie serwisów powiatowych WMS Opóźnienie we wprowadzaniu ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej Słabe strony

11 Analiza konkurencyjności — ciąg dalszy „e-Zachodniopomorskie” aplikacje i e-usługi Realizacja wspólnego celuRealizacja wspólnego celu Powstała infrastruktura będzie częścią oferowanych e-usług na poziomie ponadregionalnymPowstała infrastruktura będzie częścią oferowanych e-usług na poziomie ponadregionalnym Planowany projekt Geoportal2 Realizacja wspólnego celuRealizacja wspólnego celu GIS ZMIGDP stanie się jednym z węzłów infrastruktury przestrzennej krajuGIS ZMIGDP stanie się jednym z węzłów infrastruktury przestrzennej kraju

12 Technologia Dane będą przechowywane w relacyjnej bazie danych Użytkownicy będą identyfikowani globalnie w całym systemie z wykorzystaniem usług katalogowych LDAP Serwis GIS będzie umożliwiał podgląd dowolnych map numerycznych w standardowej przeglądarce www System będzie współpracował z zewnętrznymi serwerami WMS System będzie udostępniał dane jako serwer WMS

13 Zasoby zespołu Projekt będzie obsługiwany przez biuro Związku LOSI Doświadczeni pracownicy Profesjonalnie wyposażone biuro(centrala VOIP, mini poligrafia, własne CMS itp.) Siedziba w centralnym punkcie realizacji projektu Kontakty z najwyższej klasy specjalistami z różnych dziedzin Dziesiątki przeprowadzonych postępowań przetargowych Dotychczas realizowane projekty o tematyce Społeczeństwa Informacyjnego

14 Termin wykonania Przybliżona data złożenia pełnego wniosku aplikacyjnego: 07.2010 r. Przewidywana data rozpoczęcia prac: 30.09.2010 r. Przewidywana data zakończenia realizacji projektu: 30.09.2012 r.

15 Bieżący stan Stan prac Inwentaryzujemy posiadane zasobyInwentaryzujemy posiadane zasoby Przygotowujemy szczegółową koncepcjęPrzygotowujemy szczegółową koncepcję Uszczegółowiamy budżet utrzymania projektuUszczegółowiamy budżet utrzymania projektu Tworzymy katalog usług dostępnych w momencie uruchomienia oraz plany rozwojuTworzymy katalog usług dostępnych w momencie uruchomienia oraz plany rozwoju Precyzujemy szczegóły współpracy z partnerami samorządowymi, środowiskiem naukowymPrecyzujemy szczegóły współpracy z partnerami samorządowymi, środowiskiem naukowym

16 Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty ul. Szymanowskiego 17 78-230 Karlino Tel.: 94 311 72 47 Fax : 94 311 71 16 www.parseta.org.pl zmigdp@parseta.org.pl


Pobierz ppt "„Wrota Parsęty II” - usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty Waldemar Miśko – Przewodniczący."

Podobne prezentacje


Reklamy Google